Subject Secular Power Home

שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

34 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

,
:13.10

ךרד-תופתוש תמועל םיעד-תודחא לע תובתכתה
תיטרקומד הנידמב הבוט תוחרזא לעו

,םולש
םג .לארשיב תיתדה היפכהמו תידרחה תוטלתשההמ ששוחו טסיאתא ינא .לייח ינאו .ג ימש
דחוימב .תויצרופורפ םתדביא תצקש בשוח ינא לבא ,םידרחה םירנויסימה דגנ לועפל הצור ינא
.8 ץורעב ברה לש וטרס רודיש דגנ םכרתאב הרעהה יל העירפה

וניאש טרס םג ,טרס לכ וב רדשל רוחבל םילוכי וילעבו ,יטרפ אלא ירוביצ ץורע וניא אוה 8 ץורע
ער לכ ןיאו .יטרפה םשוכר םה וירודישו ץורעה .םתוכז - ינויגה אל הז םא םג .עדמל רושק
טרסהש םתנייצ אלו ,טרסב יתיפצ אל .םיטרס קיפהל ותוכזו םדא אוה םג .בר לש טרס רודישב
ער לכ ןיא - תמאה וז םאו ,ונכות היה הז אלש חינמ ינא ןכלו ,הבושתב םינוליח ריזחהל דעונ
.ורודישב

םינוליחל םג ,םילייחה לכל תמרות םצעב תבשה תרימש - ל"הצ תויעצבמב העיגפל רשקב
,םילייחל םיעיגמה החונמה ינמז לע דיפקהל םידקפמל תמרוג איה .םידוהי םניאש ולאל םגו
.םתחונמ ןובשח לע םילייחה תא שיתהל רשאמ ןומיא לע רתוול ףידע םימעפלו

היה םישבוחה סרוקבו ,יברק שבוח ינא .םייתדה םילייחה תושגרב עגפי רבדה - ךכל ףסונבו
וילע בותכל היה רוסא ,סרוקה ךלהמב לחש םיוסמ גח ןמזב ךא ,יל הרורב וניא ותדש יברע לייח
,עוצפה לע םימייוסמ םירבד םושרל ךרוצ שי) סרוקבש םינומיאהמ קלחכ ביוחמש רבד ,וידב
לע םירבד ומשרנ אל ,םייתדה ויתושגרב עוגפל אל ידכ ,הרירב תילב .(םיקרוע םסח תחנה ומכ
.תבשב תיעצבמ-אל תוליעפ עצבל םייתד םילייח לע תופכל ךרוצ ןיא ,יתעדל ,הדימ התואב .ופוג
ירחא יכ ,רופיכ םויב םוצל םילייחל רוסא .םיקדוצ םתא יתעדל - רופיכ םויב םכירבדל רשקב
.םוי ךות דואמ עיגפל ךפוה ולוכ אבצהו םישלח םה םוצה

םידרחה יגיהנמ אלא ,לודגה ידרחה רוביצה אל אוה תיתדה היפכה דגנ "המחלמ"ב "ביוא"ה
.םהינימל חומה-יפטוש הבושתל םיריזחמה ןכו ,יטילופ חוכ רובצל ידכ םינומהה תא םילצנמש
.יטרקומדה ךוניחה ןייעמ לש התוליעפ תמאב איה תילארשיה הרבחל רתויב האירבה הלועפה
ךרדה הניא תדהש וניבי םה םמצע תוחוכבו ,םמצעב ךוניחל תוכזל םילוכי םניאש ולא תא ךנחל
ותנבהמו םדאהמ אובל םיכירצ תוינוליחה וא הלאשב הרזחה .תינוליח היפכב ךרוצ ןיא .הנוכנה
תא ךנחל ךירצ .הזב אצויכו היזיוולטב עיפוהל םייתדה לע רוסאל ךירצ אל .הנוכנה ךרדה וז יכ
עדיה רסוח תא םילצנמ הבושתב םיריזחמה .עדמב אלא ,םיינוליח םיכרעב אל ,בוש ,םינומהה
.עבטמ התואב םהל ריזחנ - םתבוטל (ס"ש לש ינרותה ךוניחה ןייעמ תשר י"ע םרגנש)

ךרדב רחבא ,ל"נה תודוקנב םכתדמע תא יל וריהבת םא .םכקבאמב ליעפל ךופהל לקוש ינא
.יתלועפ

,םייניע ןויליכב םכתבושתל הפצמ

.שפוח רתאמ זעוב ןאכ ,.ג םולש

.ךלש הלוקשה תרוקיבה תא אורקל יתינהנ

ןקלחב ,ךכמ בושח .םיקולח ונחנא ןקלחבו ךתיא םיכסמ ינא ןקלחב ,תויגוס המכ תילעה התא
ךתלאשל אקווד הבושתל יתוא ליבומ הז .םיקולח ונחנא םג ןקלחבו ,רתאל ירבח םע םיכסמ ינא
.ראשה לע הנעא ךכ רחאו ,רתויב הבושחה הלאשה יהוז .שפוח רתא תדמע יהמ :הנורחאה

תויביטקלוק אלו םיעד תודחא ונלצא ןיא יכ ,הדיחא הדמע ןיא שפוח רתאלש איה הבושתה
דחאמש רבדה .דאמ םיידוסי םהיניב ,םינווגמ םיאשונב םיקולח (לשמל) הרישו ינא .תינויער
סחיימ ונתיאמ קלח .םירבדה םתוא תא תושעל ןוכנש םיבשוח ונלוכ :ךרדה תודחא אוה ונתוא
רתא לש תולועפ ןנשי ,ךכמ רתוי .םירחא םירבדל קלחו םימיוסמ םירבדל רתוי הבר תובישח
רזוע וליפא ינא) הז םע היעב יל ןיא .ןדגנ יתעבצה תישיא ינאש תורמל תועצבתמ רשא שפוח
לש ןיינע הז לבא ,ןתיא םלש ינאש תויוליעפב ףתתשמ ינאש תובהלתהה התואב אל יכ םא ,ןהב
.(םירבחל הרזע

האמב םיכסמ אל ינוליח םא :תינויער תונינא אוה ינוליחה הנחמה תא םישילחמה םירבדה דחא
,םינררב תוחפ הברה םידרחה .וילא ףרטצי אל ללכ ךרדב אוה ןוגריא השועש המ לכל םיזוחא
.תודמעה תא אל ,תולועפה תא טופשל שי .המישמל םימיכסמ םה רשאכ תולקב םימתרנ םהו

לע םיכסהל ילב ךרדל ףתוש תויהל לגוסמ התא םאו ,ונלש קבאמב ליעפל ךופהל לקוש התא םא
היהת וז ,תושעל ןכומו הצור התאש םירבדל קר ןבומכ ףרטצת !ףרטצת אוב ,הדמעה יטרפ לכ
תוירשפאה תולועפהמ קלח .תובייוחמ םע םיטסילאידיאל םיעוושמ ונחנא .המוצע המורת
:רתאה לש םיפדב תואצמנ

http://www.hofesh.org.il/secular_power.html - ינוליחה חכה

:רתאה לש רמוח תנמזה
http://www.hofesh.org.il/misc/hofesh_material/hofesh_material.html

ירבח לש תודמע אלא ,רתאה לש הדמע ןיא ,יתרהבהש יפכ .תולאשה ראשל וישכע רבוע ינא
.רתאה ירבח לכ םשב אל ,דבלב ימשב הנוע ינא ןכל .רתאה

יתעד תא עיבהל לוכי ןכ ינא .ןכותה לע ביגהל לוכי ינניא ןכלו ,טרסה תא יתיאר אל :טרסל רשא
:תינויערה תרגסמה לע

.(תוטעמ תויוגייתסה םע) םייקוח םניאש םישעמל דגנתהל םדא לע הבוח

.םייקוח םישעמל דגנתהל םדאל רתומ

המכמ תחאב הריחבה לע םיסרטניא תוצובק ןיב חוכיו אוה תרגוב היטרקומד לש הפא תמשנ
.תוימיטיגלו תויקוח םיכרד

?ךפיהל וא תיברע רועש ןובשח לע םיבשחמ רועש ףיסוהל רתוי ןוכנ םאה

הנידמב םייקתיש יוארש חוכיוה גוס קוידב והזו ,תויקוח ןהיתש ,תוימיטיגל תודמעה יתש
.תיטרקומד

רוסא" לש תויגוסב םיבוסנ עצבתי המ לע םיחוכיוה בורש ,וז הדוקנב אירב אל בצמ שי לארשיל
."יקוח אל הז יכ הז תא תושעל ול

,תויקוח תיורשפאה יתשש וליפא ןייצל וחרטי אל םהבש םיחוכיו רתוי ויהי ובש םויל לחיימ ינא
תעש דירוהל ונל רוסא" ומכ ןועיטב ושמתשיש םיחוכיול לחיימ ינא .וילאמ ןבומ היהי הז יכ
דומיל תעש ףיסוהל םיבייח ונחנא" וא "ונינכש תרכה לש תובישחה ללגב ,תיברע דומיל
."דיתעה םלועב םישנאה לכל בשחמה תוניירוא לש תובישחה ללגב ,םיבשחמ

רוסיא הז םעפ :הנוש תועמשמהו "רוסא" הלמב םישמתשמ םירקמה ינשבש בל םיש ,בגא)
.(ירסומ םעפו יקוח

לפנ 8 ץורעב טרסהש שחנמ ינאו ,ירסומ רוסיאב םג ויבתוכ תודמע תא עיבמ שפוח רתא
.וז הירוגטקב

- יטרפ ץורע 8 ץורע לש ותויהל רשא ,(ןוידה תומלשל םורתתש לבא הבושח אל ,בגא תרעה)
,קוחה תרגסמב רבד לכ תושעל תיקוח םהל רתומ זאו ,ירמגל יטרפ ץורע הז םא יל רורב אל
ריבס זא ןויכיז הז םא .ןויכיזה יאנתל םגו קוחל םג םיפופכ םה ,ינייכז ץורע הז ילואש וא
.ובייחתה וילאש אשונב םיטרס קר ןירקהל םיאשר םהש

ץורע םא הרוק היה המ בושחת "תוינוציקל איבהל" לש הטישב ךמצעב הז תא ןוחבל ידכ)
(ונרופ יטרס ןירקהל ליחתמ היה םידליה

ירבח ןיבש תויהל דאמ לוכיו) ךתעד םע היעב יל ןיא ךא ךתעדמ הנוש יתעד - אבצב תבשל רשא
(ךתיא םיכסמ דירש יסויש יל המדנ ןפוא לכב .יתיא אלו ךתיא םימיכסמה הלאכ שי רתאה

תומד לע תומיעב ביריה" :חוסינה תא ףידעמ ינא) "המחלמב ביוא"ה ימ הלאשל רשא
ןיאש חוטב אל ינא .םינומהב אלו םיגיהנמב איה היעבה רקיעש ךתיא םיכסמ ינא :("הנידמה
.ךתעד םע היעב יל ןיא ,בוש .םינומהה םע היעב ללכב

.םימיכסמ ונחנא :יטרקומדה ךוניחה ןייעמל רשא

זא בושח יכה המ עדוי אלו הנידמלו קבאמל םורתי רשא דחא רבד תושעל הצור התא םא
.תנייוצמ הריחב איה יטרקומדה ךוניחה ןייעמל תובדנתהש יל הארנ

,הכרב אש

.לט ןבול זעוב
Boaz@hofesh.org.il


Forum Hofesh


ףדה שארל


Subject Secular Power Home