Subject Secular Power Home

שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

32 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh


,הקיבצ
tsvikaa@hotmail.co.il
:13.9

רשוכ טאלג

!שפוח רתאמ ה'רבחה לכ, םכל םולש
:ברעב לומתא יל היהש דמחנ עטק לע םכל רפסל יתיצר
דעוימ רדחה .רתאה ראשמ תדרפנ הסינכ םע "רשכ טאלג" רדח שי iol לש טא'צב
דע ,ייתועד תא אטבמו םשל סנכנ ינא :יתטלחה ."םייקנ םירוביד"ל וא/ו םייתדל
.יתוא קורזי רדחה להנמש

לש ומויקב תוקפס אטבל יתלחתהו ??? "םיהולא שי" יוניכה תחת יתסנכנ זא
םא ול תפכיא אלו,ילנוסרפ םיהולא אל אוה - םייק םיהולא םא םגש ןכו ,םיהולא
!תיתימא הכלה וז - וקחצת לא ןכ (-: לאמש לענ ינפל ןימי לענ תא ךרוש ינא
- םיכרוששכ זאו,לאמש לענ כ"חא ,ןימי לענ םדוק לוענל ךירצ ,םיילענ םילעונשכ
. ...ןימי לענ תא זאו לאמש לענ תא ךורשל םדוק
הכמתש תשלוג דוע התייה .םישלוגהמ המכ םע ןויד יתלהינו ,ייתועד תא יתאטיב
הפ םיאצמנ םתא המל זא :הלאש ונילא חלש רחא שלוג ,ראשה ןיב .ייתועדב
תא השוע אלש ימל וא/ו ינוליחל םגש ול יתינע !רחא רדחל וכל ?ולאכ תועד םע,רדחב
,ךפיהל קר אל - עיפשהל תוסנלו םייתד תומוקמל סנכיהל רתומ הרותב בותכש המ
.םויה אוה בצמהש יפכ
,שפוח רתא תא ץיפמ ינאש יתטלחה,ברעה םויסל :ץחמה תרושל עיגנ,רוציקב
:רתאב רסמ יתחלשו
המכ יתסנכה זאו "לודג טושפו הפהפי רתא ץוציפ" רתא לע םלוכל ץילממ ינא"
-ב תוארתהל" ןכו ,www.hofesh.org.il הרושה תא ,םעפ רחא םעפ ,םימעפ
.'וכו "www.hofesh.org.il
יצח רחאלש דע ,שפוח לש תבותכב ידרחה טא'צה תא יתצצפה הקד יצחכ ךשמב ךכ
לש "תורשכ חיגשמ"ה ארקנ ךכ ,ןכ ."ר'גנמ טאלג"ה ידי לע רדחהמ יתקרזנ הקד
(-: רדחה

:שפוח רתא תרעה
תורשפא .וילע ץילמהלו רתאה תבותכ תא ץיפהל דימת םינמזומ שפוח ירחוש
תווצמב םיקסועה וכרובי .םיבתכמה לכ לע המיתחב רתאה תא בלשל איה תפסונ
םילדתשמ ונחנא ,תאז םישוע ונחנא רשאכ ,ךדיאמ ."ךתימע תא חיכות חכוה"
םעפ תבותכה תא םיחלוש אלא ,םיציצפמ אל ונחנא :טנרטניאה תוברתל תייצל
.הירחאש וזב וא האבה םעפב סנכי - אלש ימ .סנכיי - ןרקתסמש ימ .תחא


Forum Hofesh


הרדח ,יסחנפ לארשי
pinhasii@netvision.net.il
:26.9

ענמנ יתלב לכה ,יופצ לכה

תויתדה תוצעומה לש הבורק הריגסל רשקב רמאמל הבוגת

תיתדה הצעומב רבח אוה יסחנפ רמ :שפוח רתא תרעה
ישנא רשא בר עדימל ףשחנ אוה ודיקפת ףקותב .הרדח
.עדי אל ינוליח ףאש םיפידעמ ויה תויתדה תוצעומה


הרדח תיריע שאר .הרדחב תיתדה הצעומב ינוליח גיצנ תויהל יתרחבנ הנשכ ינפל
תיריע שארל .ףטחמב םינגס ינש תיתדה הצעומה שארל ףיסוה ,ןדס לארשי ,רחבנה
םילקש ףלא תואמ עבראכ לש תונמש תורוכשמ הלא םינגסל םלשל היעב ןיא הרדח
תקידב ךות ולגתה יתיפיצש יפכ ךא יל ויה אל תועתפה .םיחרזאה יסיכמ הנשל
הינב ןוישר אלל הווקמ תיינב ןוגכ תוירורעש יבג לע תוירורעש יתכרעש םיכמסמ
.לקש 1500000 לש ךסב תותדה דרשמ רושיא ילב וליפאו יביצקת יוסיכ אללו יקוח
.יצחו ןוילימ :ןכ
.םיאצממה תרמוח תא ורשיא תוימשר תוקידבו הנידמה רקבמל ורבעוה םיאצממה
%40 ,תורוכשמל ךלוה לקש ןוילימ יצחו השימחמ הלעמל לש ביצקתהמ זוחא 95
.הגיגח :רוציקב .{םיישאר םינבר ינש ןבומכ שי} םיריכבה תשמחל תורוכשמהמ
.הרדחב ןיא תד יתוריש .הנועה ףוס תגיגחב רבודמש ךכ לע יקופיס תא עיבמ קר ינא
,אשידק הרבחל םיכייש הרובקה יתוריש הינתנב אצמנ בורקה ינברה ןידה תיב
הצעומהש ךכ .םיקדבנה םימלשמ תורשכה תקידב רובע .ומצע ינפב תחשומ רופיס
ויה תובטהה ילבקמ רבעב .האנה תובוט תקולחל הנאת הלע אלא הניא תיתדה
ךורב"ב הצעומה תא ךרבל ונילע .ס"ש יליעפ ולא הנורחאלו ל"דפמה יליעפל
.בוטל תופצלו "ונרטפש

Forum Hofesh


הילד
:9.10

תרפא תדוגא ינולע


םיוולמ ,"תרפא" תדוגא לש םינולע עבש ראבב יתנוכש יבשות לכ לאו ילא וחלש
.םהילא יתבוגת ןלהל .המורת ושקב ןבומכו "םירבדמ םירבוע" לש תונומתב

הסנמו הלפה תושעל תנווכתמה םישנ תדכול "תרפא" תדוגא :שפוח רתא לש הרעה)
?יוצר יתלב ןוירהב תא" םילימב המצע תא תמסרפמ הדוגאה .ןתנווכמ ןתוא אינהל
תושעל ןהל רוזעתש הווקתב ,הדוגאל תונופ הקוצמב םישנה ."תרפאל ירשקתה
םישנה תא ענכשל םיסנמ הדוגאה יליעפו ,קשה ןמ עצרמה אצוי הז בלשב .הלפה
,ןבצמב בשחתהל ילב ,קוניתה תא תדללו וב ךישמהל יוצר אלה ןוירהב ךישמהל
.(םייח תנכס ירקמב ,ילוא ,טעמל


,"תרפא" םיעטמה תדוגאל

הילא םיפרצמ םתאש ירקישה עדימה ןמ יתעזעדזהו המורתל םכתשקב תא יתלביק
וא הלקת ללגב ורהש תוללמואה תא םיעטמ םתא ,תורובה םישנה תא םיעטמ םתא
תויתדע / תויתד תוביסמ ונוצר תא ןהילע הפוכש לעב וא ,תוירע יוליג וא סנוא ללגב
.םכנוצרכ ורחב - תויטסיאו'צמ / תוינמואל /

.יוגש הנומת לכל סחוימה תועובשה רפסמ !תמא ןניא םיציפמ םתאש תונומתה
םינשרפהו הרותה תסיפת יפל וליפא םדא תקזחב וניא ,ירבועה םיאתה רובצמ
,דחפ עורזל םיאב הזה םיאתה רורצ לש "תובשחמ"ה לע םירובידה .םייתרוסמה
םיאנת ולבקי אל וב םלועל םידלי תאבהל םורגלו תורתוימ תודילל םורגל
.היחמ וא/ו הביח לש םיילאמינימ

ןכתי - אפורב רבודמהש חרכהב הדיעמ הניא רוטקוד ןולעה לע םותחש הדבועה
תמועל .עשפ לע אטח ןאכ ףסונ ,אפור תמאב אוה ןכא םא .היגולואיתל ר"ד אוהש
.בזכו רקש אוה בותכה לכש ודיעיש םירחא םיאפור ןומה שי הזכש אפור לכ

ותצפהו הז יבתכמ םוליצל םורתא תאז תמועל .הטורפ ףא םכל םורתא אלש ןבומכ
.םיברב

םותחה לע

,הילד
"שפוח" תתימע
.עבש - ראב


Forum Hofesh

ףדה שארל

Subject Secular Power Home