Subject Secular Power Home

שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

30 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh


.הננער ,רואיל ןר
23.9

תבשב תירוביצ הרובחת
("ןורשה תושדח"ב םסרופ)

הכפהמה רבדב ,קרב דוהא ,הלשממה שאר לש ויתורהצה שממתהל תוליחתמ הנורחאל
התוא הווילש דההמ תצק הדביאו "םויה רדס יוניש"ל הכפה הכפהמה ,םנמא .תיחרזאה
תארקל תועיפומ תותדה דרשמ לוטיב ןוגכ יתועמשמ יוניש ללוחל תורומא ויהש תובתכ .הליחת
,ןהל תוולתהל היה ךירצש ירוטסיהה דההמ תודבאמו הנטק תרגסמ תעדומב ימויה ןותיעה ףוס
יכ חיכוהו ץמוא רזא קרב .בושח ומצע ןיינעה אלא ןיינעה לע בותכ דציכ בושח הז ןיא ךא
דוע והז .הנידמהו רוביצה ייחב יתוהמ יוניש םשל אלא תוריחב תלומעת םשל ןניא ויתולועפ
.ןונבלמ האיציה דצל ,ותוכזל ףוקזל ןתינש בושח גשיה

םיילאיצוס העיסנ יכרוצל תבשב תירוביצה הרובחתב שמתשהל ןווכתמ ונניא יננערה רעונה בור
ךכ םג ירה לוספ ךכב שיש בשוח ינניא .ומשל יוליב םשל אלא (ךכל םינווכתמ ןכ ונתצקמ ילוא)
םילקש תואמכ זבזבמ יננערה רעונה .והשלכ יתד עוריא אלו יוליב ישיש ברעמ םיקיפמ ונא
םג התוא ללחנ תבשב תולבל םיעסונש ונא .דבלב ישיש יברעב ביבא לתל תועיסנ ליבשב שדוחב
תלעפה לטובת םא םגו (תבשה לוליח לש ןורקיע ימעטמ אלו) קרב לש תירוביצה הרובחתה אלל
אצמנ ,ורגסי םתוא םאו היישעתה רוזאב יוליבה ידקומב תבשב תולבל ךישמנ ונא תבשב תוינומה
תובשחתה אלל השעיי הזש ןבומכו ךכל םילגוסמ ונא ובש דיחיה ברעב תולבל ךרד רבכ ונל
ינניא ךכ תבשב עוסנלו ריזח ילתוק לוכאל יתד םדא חירכמ ינניאש םשכ .תבשה ילוקישב
הלאשה העיגמ הפ ןכבו .תלוזב עגופ אל הז דוע לכ תבשב עוסנל אלש יתוא וחירכיש ןיינועמ
?יתדה םדאב עגפת ןכא ברעב ישיש םויב סובוטואב יתעיסנ םאה :תמאב הבושחה
.אל תיעמשמ דח איה הבושתה

דירות תירוביצ הרובחת ?תבש יברעב תוינוכממ םיקיר הננער ישיבכ תעכש בושחל ןתינ אלה
ועסיי תוינוכמב וא תוינומב םיעסונ אליממש םישנא םתואו תבשב תוינוכמה רפסמ תא
התרקש הנואת לע םיעמוש ונא םעפ אל .ליעי רתויו םהזמ תוחפ ,לוז רתוי הז ירה ,םיסובוטואב
התייה ול .וזכש הנואתמ העגפנ יתדידי ףאו גהנה לש וזוכיר רסוח לשב ישיש ברע יוליב רחאל
עיגי אוהש תעדלו סובוטואב ובשומב תוחונינב תבשל גהנ ותוא היה לוכי תירוביצ הרובחת
.םלש התיבה

תבש וללחי אל םייתד הרענ וא רענ םושו יתד היהי אל תירוביצ הרובחת התואב עסייש רעונה
םוש וכרדב ןימאמ ןכא םדא ותוא םא .תרחא ריעל לוזב עוסנל וא סובוטואב עוסנל יותיפה לשב
.תבשה תא ללחל ול םורגי אל יותיפ םרוג


Forum Hofesh

השימ
םייחרזא ןיאושינ


."שפוח" רתא תווצ לכלו דהואל םולש

יפכ ,םייחרזא םיאושינל ףילחתל ןייליב יסוי רשה לש ותעצה לע הרצקב ביגהל הצור ינא
."ץראה"-ב םויה הילע יתארקש

םייתכלה םיאושינ רובע "םיאושינ" גשומה תא רומשל וניה וסיסבב ןילייב רשה לש ןויערה
הנקי ל"נה "םושיר"-ה .תרחא תורשקתה לכ רובע "תויגוז םושיר" ,שדח גשומ רוצילו ,דבלב
.יושנ גוזל םויכ תונתינה תויוכזה לכ תא גוזל

הניה לעופב העצהה ךא .ידרחה רוביצב המ תכימתל העצהה התכז ,עיתפמ שממ אל ןפואב
בשחת ,םויכ תירוביצה העדותה בצמ ףקותמ ,רשאכ ,תוליהק יתש ןאכ רוציי רבדה .הבילעמ
.'ב גרדל ובשחי ראשה לכו ,תפדעומכ (םייתכלה םיאושינב ואשינש תוגוז) תחאה

לש לעופב הילפהל ומרגי ,תרחא חטבוהש תורמל רשא םיפיעס קיפסמ ואצמי םתסה ןמ ,ןכ ומכ
.(ךשמהב ורצווי םה ,הלחתהב הלאכ ויהי אל םא םגש שחנל ימצעל השרמ ינא) תונוש תויוכז

תוגרדל הקולחה .הלוספ העצהה ,תונושה תויחרזאה תויוכזב טלחומ ןויווש ןתניהב וליפא ךא
.תירוביצה העדותב ךשמת

איהש ךרד לכ ןיא םא קרו ךא םיירשפא םייתימא םייחרזא םיאושינש ,ןכ םא ,ןעוט ינא
ןיסולכואה םושירב אלו תוהז תדועתב םושירב אל .גוזה רבעש סקט גוס היה המ תעדל (דבעידב)
.םייתועמשמש םידיחיה םירבדה םניה ,אלמ תויוכז ןויווש םע דחי ,הז .(ןזור ברה לש ותעצהכ)
.ללכ םייחרזא םיאושינ לש הגהנה יאל לוקש הז לע רשפתהל ןויסינה


לכמ הזעה הדילסה בקע ,הילטיאב תיחרזא הנותחב שדוחכ ינפל ןתחתה ןמאנה םכדבע ,בגא
...החפשמה ייחב תיתד תוברעתה לש ןויערה

,בר דובכב
השימ
הנימינב


Forum Hofesh

סוגול
תרוויעה זעה לש הבוש


ותשרד אוה ןתנ בוש ןכ
ותנשמ תא לוקב חסו
ותלוכרמ תא ןיוולהו
ותיערמ ןאצ לכל רכמ

םישודק ןאצ רדעה הזו
םישרח ומכ םמצע םישוע
םישקמ אל םה קידצ ירחא
םישרפמ םה ,ופלוס וירבד

לליקשכ זא ומכ ופלוס
לבינ ויפ תא תע ומכ ופלוס
המיזמ הפ ללכב לכה
המשא תרושקתה וז

רבעב ענכש אל הז
רכומ רבכ טרסה הז ןכ
רבוד וילע ברה הזו
רבכ וב סאמ םעה בור ןה

ברל הנטק הצע ילו
ךנושל תא רוצנ
םימכחל הקיתש הפי
ךל ןכש לכו


Forum Hofesh


ףדה שארל


Subject Secular Power Home