Subject Secular Power Home

שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

29 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh


תרחא הפשב רבדמ ינא לבא - החילס
ןצינ :תאמ

הפשל יכ ונדמילו ףסוי ןרמ ונחיכוה הנה .המיהדמו השדח העפותל םידע ונא ןורחאה ןמזב
יקשנמו תבש ירמושל תדעוימ תחאה הקיטנמסה :תודגונמו תונוש תויועמשמ יתש תירבעה
.ופט תודינ ילעובו םיריזחו םינפש ילכואל תרחאהו ,תוזוזמ

דחכוהש יפכ םדא תדחכהל האירקה תא יכ ,הנשויל הרטעה יריזחמ וניתובר יפמ ונדמל ביבאב
יניינעל םא רחא ןפואבו ןשוש ןבא ןולימ יפל התוא ןחוב התא םא דחא ןפואב ןיבהל שי קלמע
המשנ" יכ רודה ימכח יפמ ונדמל ,ףסונ הידבוע רועיש רחאל ,ץיקב .ךתפש תשמשמ "הכלה"
,תינרות תירבעב םדא ללקמש ימ םצעב יכו ,הנשיה הרטעה ןולימ יפל "קידצ" השוריפ "תאטוח
.םימי תוכיראבו הבוט הסנרפב ותחפשמ תאו ותוא ךרבמ השעמלו ןווכתמ אל ללכב

תואלפנ ירחא בטיה תאבחתמ תיעגרה תיתרושקיתה תויחונה יפל תועמשמה לפכ תעפות
םישוע ונא ,ידוהי וניאש ימ תדמשהל םיארוקו "ךתמח ךופש" חספב ונא םירמוא רשאכ .הכלהה
,גחה לש רשקהב םירבדה תא לוכיבכ םיניבמ ונא .ונווכתה אל ללכב .םישמ ילבמ ונמצעב תאז
םינווכתמ ונניא "יתוכלמ ךילמי" םירמואו שידק םיארוק ונבור רשאכ .םיבותכ םהש יפכ אלו
.השעמל םולכל ?םינווכתמ ונא המל .הלילח ,ידרח הלשממ שארו הכלה תנידמל הפיאש עיבהל
.םירמוא ונא המ ןיבהל םיבכעתמ ונניאו םיריכמ ונניאש םיטסקט םיארוק ונא

.ונושלכ בותכה תא םיניבמ ןכ אקווד םילשורימ רודה ןואג לש ותיערמ ןאצש ןבומכ איה היעבה
"קלמע" .דבלב ינמזכ םהיניעב ספתנ ונושלכ בותכה תא םייקל ןתינ דימת אלש ילושה טרפה
ימ לע רוסיאמ בר קחרמ ןויגהה תניחבמ הקוחר הניא םיאטוח תליקסו ,וניד תחא יתדה רשקהב
לגרתה רבכ ןכסמה םעהש המ ןיב קר אוה לדבהה .השורג םע ןתחתהל 'ןהכ' ותחפשמ םשש
,ונאש םימותס םיטסקטכ םייתניב גיצהלו ,םוי אובי דע עינצהלו איבחהל שיש המ ןיבל וילא
.יוארכ םיניבמ ונניא ,ובשנש תוקונית

ראשו הנידמ יפסכ תטיחס ,םידליל תוכמ תצברה ,יאבצ תוריש תייחדל רושקה לכבש ןיינעמ
ןשרפל וא ןולימל קקזנ אוהד ןאמ ןיאו םידדצה לכל תורמאנה םילימה תועמשמ הרורב ,תואלפנ
.םירבדה תא ראביו ריבסיש לפלופמ הכלה


Forum Hofesh

ת"בחמב לשובמ ןטק חומ
הקיבצ :תאמ

:13.8

רזח"ש ,ל"הצמ ירט ררחושמ ,יצחו תחאו םירשע ןב רוחב ,ילש ןכש לע רפסל הצור ינא
,םימדוקה וייח לכמ קתנתה םג רוחבה לבא ,אחינ - ידרח היהנש הז .ידרח הייהנו "הבושתב
ול ויה אבצב) שדוחב םעפ התיבה אב ,הבישיב רוגס אוה - ןנכיתש יפכ ,דובעל תכלל םוקמבו
קזח ול ופטשש םיאור .שרדמה-תיבמ תואמסיסו םימגתפ ולוכ רבדמו ,(...תובוט רתוי תואיצי
.תמאב ,חומה תא

יל באוכ המכ" םישדוח המכ ינפל ותיא יל התייהש החישב ,יל רמא ויבא ךיא חכוש אל ינא
היהש המ לכ תא קרוז אוה ??וב יתעקשהש המ לכ ,לכה קורזל לבא ,הבושתב רזח אלימ ...בלה
??יל עיגמ הז המל ??המל ...הדובעהו םידומילה לכ תא ,םדוק ול
ןכומ יתייה עגר ותואבו ,באכ אלמ ולוכ היה אבאה - "...יל שיש בוט יכה יכה דליה אוה _____
.אבאה לש םינפל ךויחה תא ריזחהל ידכ םירבד ןומה לע רתוול

וב יתלקתנו ,רקובב ישישב הרידהמ יתדרי .ותיבל שדחה ךרבאה עיגה ןורחאה ישיש םויב
בייח ינא :יתטלחה עגר ותואב .ילוכו "?עמשנ המ ,בוט רקוב" הז תא הז ונכרב .תיבל הסינכב
... תמאב הבושתב ותוא ריזחהל ,רשיה ךרדל ותוא ריזחהל תוסנל

םלועהו םיהולא תואלפנ לע תואמסיס ףלוש - ליגרכ אוהו ,הבישיב ךיא לע ותיא רבדל יתלחתה
,"םכח ךלש ברה" .תמא וז ול רמוא ברהש המ לכ אלש ,תונידעב ול דיגהל יתלחתה .ארב אוהש
- ל"זח לש םירבד המכל יתרבע זא ."ךומכו ינומכ ,העוט אוה םגו ,םדאנב אוה לבא" ,ול יתרמא
המ ,הארית" :ול יתרמאו ,ל"זח ירבדב תולודגו תוטלוב תואיגש המכ ול יתחכוהו ,דומלתה ימכח
לכש אוה ,יתדה ךוניחב םינש םירשע טעמכ ךשמב יתוא ודמילש המו ,לומתא ךתוא ודמילש
?התע הז ךל יתיארהש תויועטה לע רמאת המ .השמל םיהולאמ ורסמנ הרותב םימכח ירבד
וא ,הטעמה ןושלב ,לוכי לכ אל אוה זאו,העט םיהולא - הנושאר תורשפא :העט הפ והשימ
תבייח ולאה תורירבה יתשמ תחא .ועט םימכח זאו,העוט אל םלועלו לוכי לכ ןכ אוה םיהולאש
תעד"-מו "שפוח" רתאמ ןהו ילש ימצעה עדיהמ ןה ,תוחכוה דוע ול איבהל יתכשמה ."תויהל
םג שיש ןבל יבג לע רוחש ול יתיארהו ,("שפוח" תועצמאב יתעגה הזה רתאה לא םגש) "תמא
םייתעש ירחא רוחבה יל הנוע המ - .ולש הבישיה שאר לש וזמ ץוח תוקדוצו תוינויגה תועד דוע
??החיש לש תומלש

אל ונא םאו ,םימכח ירבד תא ןיבהל לוכי אלש חומ םע ונדלונ ונחנא !םינוכנ - םימכח ירבד לכ"
...םיהולא ןובשח לע ,םימגתפו תואמסיס לש ףטש 'וכו 'וכו "...םיעוטה ונא - םיניבמ

...חומה תא בטיה ול ןגיט ת"בחמה - הלודג תחא חומ תפיטש ,רבוע ןיידעו,רבע רוחבהש רכינ
םירבדה לע רזוחו םלקדמש יכות ומכ קוידב עמשנ אוה - המשנ לוטנו הבישח לוטנ היה ורוביד
ירבדבו הרותב שיש הדומ אוה .רבדמ אוהש המ תא ומצעב ןיביש אלל ,םית"בחמהמ עמשש
לע רזח אוה - "ןטק חומ םע ונחנא" לבא - םינוכנו םייתימא תויהל םילוכי אלש םירבד םימכח
- וילא יתילעהש תונעטה דגנכ הרשי הבושת .יילא הדיחיה ותבושת התייה וזו , הרטנמ ומכ הז
:יכ !אל ןיטולחל !אל - רמוא ינאו ...םתס םייתעש יתזבזיב - ודיגת .ללכ ול התייה אל

טא לחלחל םילוכי םירבדה לבא ,טלק ולש שארהש תמאב הדוה אל אוה םיעגר םתואב םא םג
םימיה בורב יכ - םימה ינפ לע ךמחל חלש" ארקנש המ ,ךורא ןמז ירחא םג לכשה לע לועפלו טא
תא בוזעי אוה םא עדוי אל ינא .םירבדל שידא ראשנ אל אוהש וילע יתיאר ,הזמ ץוח ."ונאצמת
??עדוי ימ - דיתעב לבא ,אלש חוטב ינא - עגרכו ,ולש תוידרחה

.רשק לע רומשנו ,יל ןתונו ןתנ רתאהש הברה הרזעה לע הדות ןומה ןומה ,בושו

,השוע רבכ ינא הז תא - שפוח לע םירבחל רפסלב ,צ"דב ירצומ תמרחהב הרזעהמ ץוח ,ןבומכו
ריכמ ינומכ ימ .תונפל וססהת לא - רוזעל לוכי ינאש רחא רבד לכב הרזע םיכירצ םתא םא לבא
..."שדוק תדובע" :רבעב התוא יתיניכש ומכ וא ,רתויב הבושח םכתדובע המכ תעכForum Hofesh


סוגול
:15.8

םימד תירב

שישי לא חס ,ינב םתא
שיאו שיא לכ הז תוכזבו
שיח הפ הכזי הלרגה ילב
שיגר םוקמ בוציע-הרב

םימד תירב איה תירבה וז ןכ
םימי תנומש ואלמ םאו
םימת ףסונ ללוע יזא
םימיא לגעמל סנכנ

לצאנו בגשנ המ וה
לאה ותוא תויהל חרכומ
וידלי תא רסומ רשא
להומ ןיכס ימחרל

רבד רתונ אל ונלו
לחאל ול דבלמ
רביא ול םג ורסניש
לאוג אובי ןויצלו


Forum Hofesh


ףדה שארל


Subject Secular Power Home