Subject Secular Power Home

שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

27 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh


!ןגלבב רדס

"ואלילג" :תאמ


:רבסה ירבד המכ

הריוואה תכלוה הקיטילופבו ץוחב ריוואה תא ןנצמו ךלוה ויתסה
.אבה ץיקב וא ביבאב םש יא ,תוריחב תארקל ,תממחתמו

180 וב רזחו "םלוווכל סויג" תומדוקה תוריחבב ונל חיטבהש שיאה
/ תינוליחה הכפהמ"ה תא ונממ הנקנש וישכע ונתיאמ הפצמ - תולעמ
ונחנאו ןויסנ לעבכ םכח ןיא ,לבא .(רתוימה תא קחמ) "תיתרבח / תיחרזא
ושע אל ונתוא .הלשממה שאר ינודא ,אל !קשב לותח בוש םינוק אל
...עבצאב

"לט קוח" תפרח תרסהב ,הנושארבו שארב ,ןחבית קרב לש ותוניצר תדימ
התע חיכוהל וילע - הזה ןויזיבל םרג אוהש יפכ .תסנכה לש הנחלושמ
"תינוליחה הכפהמה" - ךפיהה ונל חכויש דע .ןיטולחל ונממ רענתמ אוהש
!ףוקש תוריחב 'קימיג' איה קרב לש

תצק תושעל תניוצמ תונמדזה ןה "תינוליחה הכפהמה" תואמסיס ,ךדיאמו
תא תוארל םיצור ונחנא דציכ ,ונמצע ליבשב לכ םדוק ,שבגלו ןגלבב רדס
הנשימ ךורעל ןויסנ ןיעמ והז 21. -ה האמה לש החתפב ,לארשי תנידמ
לש הינפ לעו לארשי תנידמב ינוליחה רוביצה לש ויתויוכז לע הרודס
.רותחל שי הילאש ,תנקותמה הרבחה

תוינעל ,לכוי תאזה תויוכזה תליגמ תא לבא .ןיטולחל תיטרפ העצה יהוז
תודחא"ש - ןותמה יתדה רוביצל םג .ינוליחה רוביצה בור ץמאל ,יתעד
םניא ןלהלש תונורקעה .דגנתהל הביס ןיא - תיתימא איה ויפבש "םעה
,לבא .ותנומא יפכ תויחל יתדה רוביצה לש ויתויוכזב ,הז אוהכ ,םיעגופ
ןמ ,דימתלו תחא ,רענתהל טלחהב איה ,וז תויוכז תליגמ לש התרטמ
ונילע טילשהל םישקבמה - םידרחה לש ילכלכהו ינחורה םזילאירפמיאה
ידכ םייפסכה וניבאשמ תא בואשלו םהייח חרואו םהיתופקשה תא חוכב
.םמצעל רתי תויוכז ןממל

םיאקיטילופה תונימא י"פע תוחפ אלו) תאזה תויוכזה תליגמ י"פע
תוריחבב ונתעבצה םג רזגית - (ינוליחה רוביצה יגיצנכ םמצע םיגיצמה
.תואבה

Forum Hofesh


"תיחרזאה הכפהמה" תליגמ


:הקוח

תליגמ" .לארשי תנידמ תקוחל וכפהיש דוסיה יקוח תקיקח םלשות
,תימשר ורכוי .הקוחהמ ילרגטניא קלחל וכפהי תובשה קוחו "תואמצעה
לש םימרזה ,לארשי תנידמב ידוהיה רוביצב הווש דמעמ ילעבכ
הקוחב רסאית .יטסינמוה-ינוליחה םרזהו םיביטברסנוקה ,םימרופרה
ףיעס תוהזה תדועתמ קחמיי .והשלכ גוסמ יתד ןחלופ וא הנומא תייפכ
ינפב םיחרזאה ןויווש תא חיטבהל ידכ ,"תוחרזא" ףיעסב ףלחויו "םואל"ה
.ןימו עזג ,תד לדבה אלל ,ןהינימל תויושרה


:תימצעה הרדגהה תוכז

רייגתהל תורשפאה ,תיקוח ,רכות .יסכודותרוא רויג לש לופונומה לטובי
רשפאי ינוליחה רויגה ךילה .(!!!) ינוליח וא יביטברסנוק ,ימרופר רויגב
תאז תושעל - ידוהיה םעה םע םלרוג תא רושקל ורחבש ,םידוהי-אלל
רחא ףוג לכ וא) ןיסולכואה םשרימ .יתד םייח חרוא םהילע תופכל ילבמ
הזיא ןיוצי הבש - רייגתמ לכל תימשר רויג תדועת קיפני (ךכל עבקייש
.רבע אוה ךילה

וגרהנש ל"הצ ילייח םללכבו) םישדח םילוע תרובק לש ןויזיבה ענמיי ךכ
הפקשהה י"פע וריוג אלש םושמ - רדגל ץוחמ (םדיקפת יולימב
םרזל העיגפ םרגית אלש ידכ - תופיקשה רמשית ,ךדיאמ .תיסכודותרואה
.ותפקשה י"פע ,יסכודותרואה

לע רומשל תורשפאה רמשית ,ךכב הצורה ,תיתד הליהק לכלו םרז לכל
יאנתבו - םירחא םייתד תודסומו ןיד יתב לש ,תוירטנולוו תוכמס תורגסמ
דעס שקבי תוניידתהל רחא וא הז דצ רשאכ) תקולחמ לש םירקמבש
תונברה .םלוכ לע הנידמה קוח רבגי (תיתכלממה תכרעמה ןמ יטפשמ
תקפסאב ראשה ןיב קוסעיש ,יתכלממ ףוגכ םייקתהל ךישמת תישארה
היתוארוה לכו הפיכאהו הייפכה תויוכמס הנממ וללשי םלוא .תד יתוריש
.תוירטנולוו תוצלמה רדגב הנייהת היתוקיספו


:םינימה ןיב ןויוושה

ןויוושב ,תוילכלכ תויוכזבו רכשב ,םינימה ןיב ןויוושה הקוחב ןגועי
.יוטיבה שפוחבו יתד דמעמב ,תויונמדזה


:ןיאושינ

תורשפאה ,תיקוח ,רכות .םייסקודותרוא ןיאושינ לש לופונומה לטובי
םיאשינל .יחרזא וא יביטברסנוק ,ימרופר ךילה י"פע (שרגתהלו) אשניהל
ונגועי קוחב .ונתחתה ךילה הזיא י"פע ןיוצי הבש ןיאושינ תדועת קפנות
,והשלכ ךילהב אשניהל אלש םישקבמה ,"רוביצב םיעודיה" תויוכז םג
.םיאושנ תוגוז לש םהיתויוכזל וושויו


:יחרזא וא יתרטשמ ,יאבצ תוריש

תוריש לש הווש הבוח לטות ,ןימו עזג ,תד לדבה אלל ,םיחרזאה לכ לע
היהיש יאנתבו - רחא גוסמ יחרזא תוריש לכ וא יתרטשמ ,ימואל ,יאבצ
וא הרטשמב ,אבצב הבוח תוריש םיתרשמה .הללכב הרבחה תלעותל
,רורחש יקנעמ ,יוסימב תולקהכ תוילכלכ תופדעהל וכזי יחרזאה תורישב
םיטמתשמה ןמ .הקוסעתהו תימדקאה הלכשהה ,ןוכישה םוחתב תופדעהו
םיחרזא טעמל - וללה תוילכלכה תופדעהה הנללשית אוהש תוריש לכמ
תא אלמל ,םחרוכ לעב םהמ רצבנש ,תורחא וא תויסיפ תויולבגומ ילעב
.תורישה תבוח


:הרטשמבו ל"הצב םייחה תוחרוא

העיגפ עונמל ידכ ,רשכ תויהל ךישמי הרטשמבו ל"הצב חבטמה
תויתדה תויוליעפה ראש לכ ,ךדיאמ .םייתדה םירטוש/םילייחב
םאו תישארה תיתרטשמ/תיאבצה תונברה תמזויב םא - הרטשמב/ל"הצב
וא תיתד היפכ לכ רסאית .תוירטנולוו הנייהת - םירחא םידקפמ תמזויב
ל"כטמ תודוקפב ןגועי הזה רוסיאה .הרטשמבו ל"הצב תיתד-יטנא
.הרטשמה תודוקפבו


:תוילכלכ תויוכזב ןויוושה

,רחא וא הז רוביצ לש תילכלכ הפדעה ןיטולחל רסואה ןורקיע קוחב ןגועי
,לשמל ,ךכ .תיתדה ותייטנ וא ותוכייתשה עקר לע וא יתגלפמ עקר לע
םירוטפב ,תויפסכ תורבעהב ,תוכימתב) יהשלכ תילכלכ הפדעה רסאית
וא ,םיטנדוטס לע תובישי ירוחב לש (רכשב וא םיביצקתב ,םינוש םיסממ
.תוינוליח תונוכשו םיבושי יבשות לע תוידרח תונוכשו םיבושי יבשות לש
קר רשפאתת איה ךא - תנקתמ תילכלכ הפדעה ןתנית הקוצמה תובכשל
.םייביטקייבואו םייניינע םיימונוקא-ויצוס םינחבמ י"פע


:ךוניח

הביל תינכתב וביוחי ,ללכה ןמ אצוי אלל ,לארשיב ךוניחה ימרז לכ
תויעדמ תויונמוימו לארשי תנידמ תודלות ,תילגנא ,תוחרזא לולכתש
םרז .תודהי ידומיל לש דוסי תינכות םג ומכ - תויסיסב תויגולונכטו
הכימת לכ לבקל לכוי אל - הבילה תינכת תסכמ תא אלמי אלש יכוניח
.הנידמהמ תיביצקת

םגו - םיידרחה ולאל ףסונב ,םייאמצע-םיינוליח ךוניח ימרז תמקה רתות
ולוחי םייאמצעה םימרזה לכ לע .הבילה תינכת תבוח לוחת םהילע
תורוקממ הנהנ וניאש) יתכלממה ךוניחל .ןיטולחל םיינויווש םינחבמ
.הקוצמה ירוזאב רקיעבו - תנקתמ הפדעה ןתנית (םיינוציח הסנכה


:הדולי

החפשמב ןושארה דליה לע הכימתהש ךכ ,הדוליב הכימתה הנבמ הנושי
איהו - רתויב הלודגה היהת (רתויב תוהובגה ןה ולודיג לע תואצוההש)
ידכו םידליל םיווש "החיתפ יאנת" רשפאל תנמ לע ,תאז .הגרדהב דרת
ץלחיהל ןהילע השקיש ,הייסולכוא תובכש לש ,ןתחימצ ךשמה תא עונמל
.ינועה לגעממ


:הקוסעת

ורמשיי ,קוסיעה שפוח דוסי קוחו הדובעב תויונמדזה ןויווש קוח
תיתד-תיתכלממה ךוניחה תכרעמב דובעל ולכוי םיינוליח םירומ .תונדפקב
יפכ - םנוצרכ םהייח חרוא לע הרימש ךות ,םיידרח ךוניח תודסומבו
יבגל םג ךכ .תינוליחה ךוניחה תכרעמב םיקסעומ םידרחו םייתד םירומש
ביצקת לע םיכמסנה םיפוגה ראשו םייתכלממה ,םייתלשממה םיפוגה לכ
.הנידמה


:תורשכ

,החמש תומלואל ,ןולמ יתבל) תורשכ תודועת תיינתה קוחב רסאית
תוינתהבו תבש תרימשב (תודעסמלו ןוזמ רכממל תויונחל ,ןוזמ תותשרל
לעו רשכ אל רשב אובי לע םירסואה םיקוחה ולטובי .הז גוסמ תורחא
רשפאתת בחרה רוביצל תודעוימה ןוזמ תותשרב .היסהרפב ץמח תריכמ
תבוח .(שוקיבו עציה י"פע) רשכ אל ןוזמ רכממל םידרפנ תומוקמ תאצקה
תדימ תא טלוב םוקמב ןייצל ובייוחיש ןוזמה יקסע לכ לע לוחת תופיקש
ןייצל ובייוחי חספב ץמח םירכומה ןוזמ יקסע .רשכהה גוס תאו םתורשכ
.טלוב םוקמב תאז


:תירנויסימ תוליעפ

לש תוליעפ םג הז ללכבו אוהש גוס לכמ תירנויסימ תוליעפ קוחב רסאית
ואצוי .םייתד םינחלופ עוציבל םישנא לודיש לש וא "הבושתב הרזחה"
םיקסועה לעו תירנויסימ תוליעפב םיקסועה םינוגראה לכ קוחל ץוחמ לא
.םירומח םישנוע ולטוי ךכב


:םיגחו תבש

תלעפה רשפאתת ,םיידרחו םייתד םירוגמ ירוזאב טעמל ,ץראה יבחר לכב
םע .שוקיבו עציה י"פע ,תיקסע תוליעפ רתותו תבשב תירוביצ הרובחת
ידכ קוחב תאז תוליעפ רסאית םיידרחו םייתד םירוגמ ירוזאב ,תאז
.הייח ןויבצ לע רומשל תידרחהו תיתדה הייסולכואל רשפאל


:הדובע

לבוקמ היהיש יפכ ,עובשב החונמ (ימיל וא) םויל תוכזה דבוע לכל רמשית
ופכיי אלו ול םייוצרה החונמה ימיב רוחבל לכוי דבועה םלוא - קשמב
.החונמ וא הדובע ימי ,תוינוליח וא תד ילוקישמ וילע


:תוריחב

תרגסמב קוחב ורסאיי אוהש גוס לכמ םיפושיכו תוללק ,תועבשה
.תוריחבה תלומעת

לש םומינימ תסכימבו םישנל תויונמדזהה ןויוושב הנבייוחת תוגלפמה
.תסנכל םידמעומה תמישרב ,תודמעומ


:רויד

תויחל ,תונוש הייסולכוא תוצובק לש תינורקעה ןתוכז קוחב ןגועת
הייסולכוא תוצובקלש יפכ .ןמצע לשמ םיינגומוה םיבושייבו תונוכשב
ןויצ ךות) ןמצע לשמ תונוכשב תויחל תוכזה תרמשנ תויתדו תוידרח
רסאית ךכ - (םיינוליח ירוגמל תודעוימ ןניא תונוכשהש שרופמ
תונוכשב ,(םייתדו םיידרח תודסומ וא) םידרחו םייתד לש "תולחנתה"
רסאית המוד ןפואב .םיינוליחכ םמצע רידגהל םישקבמה םיבושיבו
,תקולחמ לש הרקמ לכב .ךפיהלו - תויברע תונוכשב םידוהי "תולחנתה"
ךות םינוש םירוביצ לש תימצעה הרדגהה תוכז ןחבמ י"פע אשונה ןחביי
.קוחה ינפב ןויוושה ןורקיע לע הרימש


:הרובק

לש תועפות וענמיש םירדסה ושעיי .הריחב י"פע תיתד וא תינוליח הרובק
.תינוליח הרובקב רבקיהל םישקבמה תוחפשמל ,םיעקפומ הרובק יריחמ

Forum Hofesh


ףדה שארל


Subject Secular Power Home