Subject Secular Power Home

שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

ב25 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ


Forum Hofesh

4.9.00
ינור
!רודישה תושרל האחמ סקפ וחליש


"שדח ברע - תיכוניחה היזיוולטה" םע הלועפה ףותיש תא קיספהל הטילחה רודישה תושר תלהנה
רודיש ןמז זבזבל בריס תיכוניחה היזיוולטה להנמש הביסהמ ,ענענ רתא םסריפש יפכ
בוריס .אלכל "דחא רפסמ בנג" לש ותסינכ לש הקפהה רוקיס ךרוצל תויכוניח תוינכות
תיינב ךרוצל וליפא הרות לטבל ןיא הלמשה םע ן"רמד אבילא וליפא ןכש תועדה לכל קדצומ
ברע" םוקמב תיכוניחה היזיוולטב תויכוניח תועש דועל וכזי םידלי !יפוי .שדקמה תיב
.קינקוס ידג םע שמחל הקד תוארלו ינשה ץורעל רובעל ולכוי תושדח יבהוא ."שדח

!ותטלחה לע אריפש יבצ - תיכוניחה ל"כנמל תוכרב
!התטלחה לע רודישה תושרל האחמו זוב

רודישה תושר ל"כנמל האחמ סקפ חולשל םינמזומ הרגא ימלשמ
02-5015509

(םלשל וליחתת תרחא...הרגא ימלשמ קר לבא)

( 025015509 :ףקמ אלל סקפה רפסמ תא בותכל שי ) ןאכ - רזוח סקפ תורש


Forum Hofesh

5.9.00
יסחנפ לארשי
עקרקה תא םיטמוש


.ןורוד ישקב ישארה ברה םעפה היה ,םייח ונא וב דרוסבאה ןורטאיתב ישארה ןקחשה
ימחול" לש ןנכותמ בראמל םעפה לפנ ןכסמה .תיתימא הקוצמ הפקתשה תולהובמה ויניעב
םינשש {רבד לכל םי'גני'ג} ,תוברק ידומלו ףרוע ישק םינבר ולא ."םיאטילה הלירגה
אקווד יל ןיא קסופכ וירושיכ לעש ,ישארה ברה תא ליפשהלו תוכהל תונמדזהל וכיח תובר
ולוכשכ ,המואה ינפ לומו ,לפנו סרק ,הנידמה לש ישארה הבר ,ישקב ברה ךא .חוכיו
ןובס תרפוא .ןבלה לגדה תא ףינה היזיוולטב יח רודישבו ויניעב תועמד םע ,לפשומ
.הבטימב

תווצמ םויק ןיבו וניבש ,חוכ לע קבאמ והז .םינכש ןיב חוכיוב הפ רבודמ אלש היעבה
הרוצב ילוא ,תובר םינש ינפל רבכ הרתפנ הטימש תנשב תוקריה תקפסא תייעב .המואמ ןיא
אל תוריפהו תוקריה קווישו םולשב התיא ויח םינכרצה להקו םיאלקחה תאז לכב ךא ,ההומת
הכמ"ה םע דדומתהל וישכע םיכירצ ,םהילע ותחינ רבכ םיימש תוכמ לכש םיאלקחה .עגפנ
,םינברה ןיבש רדבמה חוכיול םעפה עלקינש ינוליחה רוביצהו .םהילע התחינש "תיאטילה
יתעד .תאז לוכאל דציכ עדוי וניא ,רתוי רהמ הרוחא ץורי ימ םהינב םירחתמ רשא
2000 תנש יכ .םינברה תוקיספמ הטימש תנש ונחנא םג לבקנש היה יוארש ,איה תדמולמה
אלש תוקרי לוכאל םיצור אל םיאטילה םינברה םאו .{הדבוע} םישדוח העשת ינפל רבכ הלחה
.היעב םהל שי זא טפשמה תיב תוקיספב ריכהל םיצור אל םידרפסה םינברה םאו ,ולכאי
ילוא{?עדוי ימ תמאב} עדוי ימו ,שפוח תצקמ וזה הטימשה תנשב דאמ הנהנ ,ונא וליאו
.םעטנש ירחא הזמ תצק דוע הצרנForum Hofesh


ףדה שארל


Subject Secular Power Home