Subject Secular Power Home

שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

25 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

24.8.00
!שאה תא הבכנו ואוב - רעוב תיבה
ואלילג לש ותבוגת ל הריש לש התבושת

הנניא החירב ,תאז לכב" ,הירבחו ןרוא לכימ ר"ד לש םתרהצה תא דהוא הניכ "לבה ןויער"
ןיב דוגינ םייק הרואכלש ,בושחל לולע ארוקהשכ ,וירבדל ואלילג ףרטצמ-ביגמ ,"ןורתיפ
.םיינשה

!וניתורצ תא וב תונתל תבש-ליל לש ןולסב םיבשוי ונניא - לארשי םע לכו רקיה ואלילג
אל הקירמא ןכ לע חצנתהל ימתו ןרומו יאליעו ירואו ואלילגו דהוא םילוכי ,ןולסב ,םש
הירבחו ןרוא לכימ ואצי םתיב ןולסב אל ירה !טישלוב .הקיטקראטנא אל הילרטסוא ןכ הדנק
תונותיעבו היזיוולטב - םש !תונותיעב ,היזיוולטב ,תרושקתב אלא ,םתעדוהב
םג אלא - ימתלו ןרומלו יאליעלו ירואלו ואלילגלו דהואל קר אל יולגו ףושחו ץורפ לכה
אוה המו .רסמה תא םילכעמו םיטלוקו םיאורו םיניזאמו םיעמושה ,לארשי ידלי ינוילימל
!תרחא היצפוא ,לוכיבכ ,הנשיש ?ריעצ רוד ותוא לכל 'תושו לכימ לש רסמה

ילב ?תיב ילב ?תימואל תיתשת ילב ?תוהז ילב ?תרחא היצפוא ונל שי םנמאה ?םנמאה
?תוימשיטנא

רבדהש בושחל לולע תירבה תוצראב םידרויה םילארשיה תליהקב ודועמ רקיב אלש ימ קר
וא םיקולבמ ןינב אל ,תדלומ ןבומב תיב) תיב אלל !ירשפא ונניא רבדה !אל .ירשפא
םיביכרמה לכל שיגנו רישי רשק אלל ,תרדגומ תימואל תוהז אלל ,תשרומ אלל ,(!גנוטיאמ
ינשה רודה שח ותוא ארונה רוכינה תא ואר !הרבח תמייקתמ אלו םע רצונ אל - םואל לש
ערה לכ לע ,לארשיל ,התיבה רוזחלו בושל תגרועה םתהימכ תא ,תירבה תוצראב םידרויל
!הלא םימיב הב שיש לוספהו הנוגמהו

לע רוזחנ ,םהיאצאצ ,ונחנאש תנמ לע תינדגוב הלוג ושטנ אלו אבא-תיב ובזע אל ונירוה
הריציה תא בוזעל אוה לבה ןויער !אוה לבה !םשל בושנו האיגש התוא תא השענ ,תועט התוא
םידרח ץמוקש םושמ קר ,וב תויחל םידוהיכ ונל שיש דיחיה םוקמה תא ,תונויצה לש האלפנה
!תוומה תא םויהו ןאכ ונל םישוע - יפולח ןורתפ ןכ איה תולגה םרובעש -

,םמודה בורה לוקב ,ישפוח םעב ,םולש רודב ,שפוחב םיבוטה ירבח רתי לכו ואלילג ,אל
רסמה - ויהת אלש ןכיהו הנשיו השדח הילעב ,דוכילב ,זכרמב ,הדובעב ,יונישב ,צרמב
לעו הילעו ,ונמוקמ איה לארשי :יעמשמ דח תויהל בייח אבה רודלו םיריעצלו םידליל
םיבשעה תאו ,הבכנ הב התצינש הרזה שאה תא !םחלינ - ונמלוע תפקשה יפ לע הב ונייח
דוע וזעי לבל ,הנטקה םתניפל ריזחנ היכרחב ולעש תומשנה-ילוגלגו בואה-ילעמ םיטושה
!ונתיבב שא תיצהל םלועל


Forum Hofesh


ףדה שארל


Subject Secular Power Home