Subject Secular Power Home

שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

23 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

,סרח איג
:22.7
("תואירב יתורש יבכמ" תלהנהל חלשנש בתכממ קתעה)

דובכל
תואירב יתורש יבכמ תלהנה
03-5102165 :סקפ

,.נ.ג.א

.תואירב יתוריש - "יבכמ" לע ידרח םרחב םימויא : ןודנה

תפוק לע םינוש םיידרח םימרוג םינפמש םימויאה לע ,תונורחא תועידי ןותיעב אורקל יתמהדנ
אלה) תיתדה ותנומא לשב ,זירפ הד ר"ד לש ותקסעה תא קיספתש תנמ-לע ,יבכמ םילוח תפוק
.(םידרחה לש םמעטל - תידוהי

.ולא םיידרח םימרוג דצמ םימויאהו ץחלה תא ףסה לע םכתייחדב םכדי תא קזחל ינוצרב
םתנומאל ןיא יכ ,הניה ,ןותיעב הבתכב יוטיב ידיל האבש יפכ ,יבכמ םילוחה תפוק תדמע
.םמיע הפוקה לש תורשקתהה לע העפשה לכ םיאפורה לש תיתדה

.ידרחה םרחה ימויא חכונ הב ודמעת יכ הוקת ונאו היואר איה וז הדמע

הדימב םלוא ,וז הדמע דאמ םיכירעמ ונא יכ םכעידוהל ינוצרב םיפסונ םירבח םשבו ימשב
ללגב קר רחא וא הז אפורב עוגפל טילחתו הז ידרח ץחלב דומעת אל ,תואירב יתורש - "יבכמ"ו
קיספנו ונלש לע דומעל ונא םג עדנ ,תידרח ץחל תצובק ינפב ןח תאשונ הניא תיתדה ותנומאש
.יבכמ םילוחה תפוקב ונתורבח תא רתלאל

תאירקל םדוק ומש תא יתעמש אל םלועמו זירפ הד ר"ד תא ריכמ ינא ןיא יכ ,ןייצל ינוצרב
תונטחסל תענכנה םילוח תפוקב רבח ראשיהלו ידי תא תתל לכוא אל םלוא ,ןותיעב הבתכה
.תיתדה ותנומא ללגב רחא םדא לכב וא/ו אפורב תעגופו תידרח

דגנכ םכחוכ םכל דומעי יכ הווקת ילוכו ,הכ דע םכתדמעל יתכרעה תא עיבהל בוש ינוצרב
.זירפ הד ר"דב ועגפת אלו הל וענכית אלו תידרחה תונטחסהו םימויאה,בר דובכב

ד"וע ,סרח איג

Forum Hofesh

,יקסבוקלוט הליג
:29.7
תלדגה רובע קוחה אשונבו לט קוח אשונב תסנכה ירבח תעבצה
ךליאו ישימח דלימ םידליה תואבצק

תחא לארשי תועיס ירבח בור וחילצה ,םיישדוחמ תוחפ לש רצק ןמז קרפבש חכוויהל בוצע
."תירוביצ תוירחא רסוח " לש לגדה תחת קר דחאתהל דוכילהו
לש אשונב .הנושאר האירקב רבעש קוחה דעב תחא לארשי ירבח בור ועיבצה לט קוח לש אשונב
.הנושאר האירקב אוה םג רבעש קוחה דעב דוכילה ירבח בור ועיבצה םידליה תואבצק תלדגה
תורישמ הנתומ יתלב רוטפל תירוביצו תיקוח היצמיטיגל תקנעה איה לט קוח לש תועמשמה
רשא לכ לש הטוב הרפה אוה הז קוח .הנידמב יתרבח רזגמל תוסנרפתה תבוחמו יאבצ תורישמ
.יסיסב רשויו ירוביצ רדס ,יתרבח קדצל ,חרזא אוה רשאב חרזא יניעב בשחנ
ותונמוא ותרות" לש ןורקעב ןאכ רבודמה ןיאש ,תוארמ תחא לארשי תעיס ירבח יניע וחט םאה
ךותמ , תילארשיה הרבחב םיקלח ןיב םילאו הטוב יתרבח ץיח עוקתל עדומ ןויסינב אלא ,"'וכו
תיב תוכלמ" תא היתוברוח לע תונבל הרטמב תאז לכ ,התוא סורהל לקייש מ"ע הרערעל הנווכ
? תלחוימה "דוד
רובע םלשת הלוכ תילארשיה הרבחהש ריחמה המ םכמצע םתלאש םאה ,תחא לארשי ירבח
.(םדיצב התיה אל תלעות וליפאש ,רגסומ רמאמבו) ? םכלש תואר-ירצקו חווט- ירצק םיסרטניא
יעצמאה תא קפסמו " תואבצק תלדגה" קוח אב ,תינויער הניחבמ ךרדה תא ןמסמ לט קוח םא
.קוחר אלה חווטב לארשי תנידמ לש תילכלכ לגר תטישפ - רתויב ליעיה
לש ינכדעה גשומה .הנידמה ביצקתל םורגי ומושייש תומשב קר הניא קוחה לש תועמשמה
,יתד יוויצ (אל וא) ותויהל רבעמ "וברו ורפ" .השדח תועמשמ לבקמ " תילכלכ הדיחיכ החפשמ"
.ילכלכ יוויצ תויהל ךפוה
הילע לע םיעיבצמה םייטסיטטסה םיאצממה תא םיריכמ םניא דוכילה לש תסנכה ירבח םאה
ךליאו יעיבר דלימ םידליה תואבצק תלדגהל יביטלרוק ןפואב תוידרח תוחפשמב םידליה רפסמב
אל תילכלכ המצע הקיזחמ הניאש החפשמל דלויייש ףסונ דלי לכש םיניבמ םניא םאה ?רבעב
םידלי הרשעל בא היהי רוד ךותש םייוכיסה םיבר ,הצור הניאש םושמ אלא הלוכי הניאש םושמ
לש תילכלכה תועמשמה דוכילה ירבחל הרורב םאה ?םמצע תא וסנרפי אל םה םגש םיפסונ
תכלל היציזופואהמ םיכ"ח םינכומ קוחר המכ ?םיכמוס םה המ לע ,ןכ םאו ?הזה יסדנהה רוטה
?וילע תושקהלו היצילאוקהמ רצוא רש ךיבהל ידכ קר

םימעפל םכמצע םילאוש םתא םאה .םכלש יטרפה םיקחשמה שרגמ הניא תסנכה ,םירקי םיכ"ח
איה תסנכה ,תוחרזא ירועישמ יל רוכזה לככ ?םכב רחבש םכלש רוביצה םכילע בשוח המ
םימרות םתא הלאכ תוירחא תורסח תועבצהבש ךכל םיעדומ םתא םאה .תקקוחמה תושרה
התליחת תויהל הלולע תקקוחמה תושרה תוליזש םכתעדב הלע םאה ?תקקוחמה תושרה תוליזל
הנכס םה ,קוחה ןוטלשו תקקוחמה תושרה תוליזש םיניבמ םתא םאה ?קוחה ןוטלש תוליז לש
?יטרקומד ןוטלשל תישחומ

החוטב ינאו ,הנידמב תיחרזאכ .הנושאר האירקב קר ורבע ,'וכו תוכורב תוחפשמ קוחו לט קוח
ל"נה םיקוחה ועיגי רשאכש ,תווקל אלא יל רתונ אל ,םיפסונ םיבר םיחרזא לש םמשב םגש
םכידליש וצרת הבו תויחל וצרת הב הנידמה תומד יהמ םכמצע ולאשת ,תישילשו הינש האירקל
.םכיניעב הנידמה לש היוצרה תידיתעה התומדב תעגופ וא ,תא תמדקמ םכתעבצה םאהו ,ויחי
,תולולע תואצותשו ,תואצות םג שי םכיתועבצהלש החנה תדוקנמ ואצ אנא - הטושפ הפשב
.שממתהל םג ,ןעבט םצעמ

Forum Hofesh

,זרא
:26.7

:"ףאה" אשונב ידרח ןותיעמ עטק

.תואירל דע ףאהמ וכרד תא השוע ריוואה ,המישנה רבא אוה ףאה
.םדאל והשלכ קזנ םורגל אל ידכ לולצו ךז ריוא לבקל תובייח תואירה
תוכוראה תורעשה ןה ולא רמשמה לע דמועש ימ שיש ךכל ארובה גאד םיריחנה חתפב ןכלו
.המינפ רודחל ונממ תוענומו קבאה תא תודכולה
.'וכו םיקדיח וא םינטנטק קבא ירגרג תרידח ענומ הז ןיא םנמוא
דפורמ ףאה םינפ .רתויב םיריהז הנגה יעצמאב ףאה ןחינ ותלמחבו ךרבתי ארובה ידסחב םלוא
.םינוטוש תוירקה תופופצ תויפוקסורקמ תורעש הסוכמה קד םורקב
.המינפ רודחל הסניש רז רבד לכ ףאה ןמ תוקיחרמ ןה ךכבו ץוח יפלכ ףרה אלל םיענ םינוטושה
הפוצמ ףאה םינפש ארובה עיבטה ןכלו ,תואירל קיזמ שבי ריווא יכ םיעבוק האופרה יללכ
.ףאה ךותב תקפסמ תוחלל םרוגו ידימת ןפואב ריר שירפמה יריר םורקב
.ןנערו חל אוהשכ תואירל עיגמ אוה שבי אוה םא םג ריוואה ןכ לע רשא

הז יריר םורקש אוה 'ה דסח ןכלו ,םהל קיזמו תואירה תא ןנצמ רק ריווא יכ תעדל ונילע דוע
.םח אוהשכ תואירל עיגמו םמחתמ ןכ םג ריואהש ךכ םח םד םילבומה םד תורוניצב רישע
.ריוואה ןוניסל תגאודה תללכושמ תננסמ הנומט טושפ הכ וניניעל הארנה רביאבש אצמנ
המיאתמה תדחוימ ריווא םומיח תכרעמ ךכל ףסונו שבי ריווא לרטנל לעופה ןונגנמ ןכ ומכ
.תואירל הצוחנה הרוטרפמטל


Forum Hofesh


ףדה שארל


Subject Secular Power Home