Subject Secular Power Home

שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

22 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

,(שפוח רירגש) רואיבא ישי
:24.6

הזכ בצמ םכמצעל וראת

,הזכ בצמ םכמצעל וראת
,ישימח םוי ברע
.םינהנו םידקור םתא - םכלש בוט דידי לש הביסמב םתא
,ךל תרמואו ךלש הרבחה ךילא האב םואתפ
."ץוחב והשמ לאיראל הרק ,אוב"
.(םיתומיעל סנכנ אל ללכ ךרדב רשא ילש םיבוטה םירבחה דחא אוה לאירא)

,הכוב לאירא תא יתיאר ץוחב
.םוקמהמ קחרתמ הפיכ םע םדא רשאכ
:ותוא יתלאש
"?הרק המ לאירא" -
"!יתוא קנחו אב הזה ףרוטמה" -
"?ימ" -
."!קחרתמש הזה יתדה" -

.ותוא קנח קחרתהש יתדהש רהמ דואמ ןיבה וביבסמש ימ לכ
,ףרוטמ ותוא לא הכלה הביסמה תא התשע רשא הדליה לש המא
:ותוא הלאשו
!?השוע התאש בשוח התא לזאזעל המ
."ותוא יתספת זא ,םלואל ץרפ הזה דליה" :רמואו הילע לכתסמ אוה
."הביסמל אב הזה דליה" ,תכייחמ איה "!?ץרפ"
."ץרפ אוה" חורצל לחה יתדה שיאה "!ןוכנ אל"
קרפא ינא ילע קועצל יקיספת אל םא" קעוצ שיאה תא ונעמש עתפלו והשכיא ךישמה תומיעה
."!ךתוא
.הלאכו "ףרוטמ" ,"עגושמ" קועצל ונלחתהו םישנאה ויה ובש ןווכל (ירבחו ינא) ונצר

.וילע טלתשמו שיאה תא חקול רטושהו תדיינ העיגמ ,המ ןמז רחאל
.תויוטש ינימ לכו םינבא וילע קרז דליהש דיגהלו קועצל ליחתה שיאה
:האבה הלאשה תא ותוא יתלאש ןכלו רקשמ שיאה המל תוארל יתיצר שפוח רירגש רותב ,ינא
."?רקשמ התא המל ,רקשת לא איה תורבדה תרשעמ תחא"
:הנעו ילע לכתסה שיאה
לע יתד םדאל דיגת אל התא !ךל ןיא הפיכ וליפא ?תורבידה תרשע לע יל ףיטתש התא ימ"
."ך"נתה
.לכסותמ םשמ יתכלה

,הרקמה תא בתוכו בשוי ינאשכ םויה
,םכתא לאוש ינא
,תורבידה תרשע ןהמ ונל דיגהל תוכזה תא שי םייתדל םאה
.תורבידה תרשעמ תחא ףא לע רובעל רוסיאה תילכתב רוסא הנומאה פ"ע ירה
,לאה יכרד תא םיניבמ רשא םירואנ םישנא תויהל םירומא רשא םייתדה ,אלפה הארמל ,ךא
.גהנתהל ךיא ונל םיפיטמו לאמש לעו ןימי לע תורבדה תרשע לע ,םצעב ,םירבוע

,םכתא לאוש ינא זא
!?קדוצ הז םאה

Forum Hofesh

,ג דוד
15.7:

"םיכרע" ןוגריא תוליעפ לע "ןמאנ דתי" ךותמ רמאמה :ןודנה
11.7.2000 ,זומת 'ח "ןמאנ דתי"

לעש ,ידרחה רוביצה ןיב תיתימאו המוזי המחלמ תשחרתמ ןכאש בושו בוש חכוויהל םהדנ ינא
.לארשיב רואנה רוביצה ןיבל ,םילימ ריבכהל ןיא תוימורתה ויתולוגס
קיפסמ םיעדומ םניאש ,םינוליח-ודבספ טרפבו) םינוליח המכ (ינויסינמ) חכוויהל םהדנ ינא
תברואה הנכסה תא תוארל ידכ ןיידע קיפסמ םיחותפ םניא (םינוליחל םמצע םיבישחמו םמצעל
תולבגהו םירוצעמ לכ ןיא ידרחה רוביצל וב בצמה תא לבקלו תאשל ךישמהל םינכומו ,ונחתפל
.לארשי תנידמב תירירבשה היטרקומדה סרה - היתואצותש םתרטמל םכרדב
- הלועפל תסנכב ינוליחה רוביצה יגיצנ תועדומל תאז לכ איבהל הבוח
תרמחהו - םיניטקל תירנויסימ הפטה תעינמ לש הפיכאל איבהל הבוח ידיימה ןמזה חווטב (א)
ןומימל רוביצו הנידמ יפסכ תרבעה תעינמל םימלוה םיעצמא תטיקנ ןבומכו ,ךכ לע שנועה
.ולא תויטרקומד יטנא תולועפ
עצבתהל לכות הנידמב (תיתימאה) היטרקומדה לע רתויב הליעיה הנגהה - ךוראה חווטל (ב)
.תדהמ הנידמה תדרפהו ,הקוח תגהנה ידי לע
,הכרבב
.ג דוד
.ב.נ
תעד" תתומע ירבח לש תיפיזיס טעמכהו השקה תישעמה םתוליעפ תא הבוטל תגרוחכ ןיצל ילע
.הרעש המחלמ םיריזחמ שממ רשא ,"תמא

Forum Hofesh

,קלירג השמ
24.7
("החפשמב" ידרחה ןועובשה ךרוע אוה קלירג השמ)

דהוא דובכל
.םירבדה תא ומסרפתו יפלכ םירשי ויהתש יתעדי .הזב יל ידו ,םכלש תולצנתהה תא יתלביק
.קלירג םחנמ אוה יחאו ,קלירג השמ םיארוק יל
,םייצאנ םישיא וא םילמסל - היהיש לככ ינוליח - תילארשיה הרבחב והשמ תומדל ,הזה ןונגסה
.הלאכש תויואטבתה דגנ ץצוח יתאצי רבכ 'החפשמ' ןותעבו ,תילכתב ילע לבוקמ אל
,הלאה םירבדה תא ומסרפת םא הדותב
קלירג השמ


Forum Hofesh


ףדה שארל


Subject Secular Power Home