Subject Secular Power Home

שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

20 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

,ירוג
1.7

,תויערא ןה תויעדמ תוירואית" .עדמה תא ףוקתל אוה םהינימל םית"בחמה לש םיביבחתה דחא
ול רפס ,ךילא אובי הזכ םכחתמש האבה םעפב .םינעוטו םירזוח םה "תטלחומ תיתדה תמאה וליאו
:האבה הדבועה תא

:האבה הלאשה הלבקתנ ,תובוגת חולשל םירקבמל רשפאמה ,ידרח הרבסה רתאב

יאופרה םוחתב תועד שי :איה הלאשהו יתלאשל ארמגה תעד וא הכלהה תעד תא תעדל שקבמ ינא"
שי םלועה ריוואל אצוי קוניתהשכש םירמואש םיאפור שי .דלונש קוניתהמ רובטה לבח תא קתנל יתמ
לבח תא קתנל כ"חאו קוניתב לפטל םדוק םירמואש םיאפור שיו ,רהמ רתויש המכ תוריהמב קתנל
לבח קותינל תוסחייתהה המ לבא ןטבב חנומ קוניתה דציכ רבסומ הדינ תכסמב ארמגב .רובטה
"?רובטה

:רתאה לש תדמולמה הבושתל ובישקה ?ןוכנ ,הלימה ןבומ אולמב תיטירק הלאש

תינורקע .ןיינעב תידומלת העד לכ ןיאש רובס אוה םגו הכלהו האופר אשונל החמומ םע יתצעייתה"
השעמל הכלה סחייתהל אלו םויכ תויאופרה תוצלמהה פ"ע תושעל שיש ירה וזכ העד התייה ןכ ול םג
".תידומלתה האופרב רומאה יפ לע

תא ץמאל ונל םירמוא םמצע םידרחה ,תוומו םייח לש הקיספב רבודמ רשאכ !!ןמואי אל שממ
םיהולא ירבד ןבומכ אוהש) דומלתהמ םלעתהלו ,(םירפוכ לש שוקשק ןבומכ אוהש) עדמה תוצלמה
םיניינעב וילע ךומסנ אלש עודמ זא ,דלונה ךרה ייח ןיינעב עדמה תוצע לע םיכמוס ונחנא םא .(םייח
?לשמל היצולובאה וא םוקיה ליג ומכ תוחפ

.םינורתפ םיהולאל

Forum Hofesh

,יסחנפ לארשי
13.7

תאז לכל םייואר ונא

םירעה ינבר :המיהדמה הדבועה תא ,(קימסהל ילבמו) תימשר רשאמ ,הדירפ תעפוהב תותדה רש
רוביצ .וז הדבכנ הנוהכב תובישחה לע אלו ךרוצה לע אל חוכיו ןיא .הנשל לקש 440,000 םירכתשמ
.חנומ ומוקמב םדובכו ,םירערועמ יתלבה ויגיהנמ םה ,הנווכהו הכרדה וינברמ באוש םינימאמה רוביצ

,ידרפס דחא ןבומכו יזנכשא דחא ,םינבר ינש שי ריע לכב ,תודבועב םג קובדל שי לכה תורמל
.(!דחא קר שי םיהולא)
.םילודג םינבר קרו קר שי תרוכשמה יפל ךא ,תולודג םירע שיו תונטק םירע שיש ,איה תפסונ הדבוע
תוחפ רכתשמ ,תוחפל יל עודיה יפלו ,השק דבוע לודגה םבור) הרדח תייריע ידבועש םסרפתה עובשה
הצלאנ היתובוח לטנ תחת תערוכש הייריעה .דעומב םתרוכשממ 80% קר ולבקי (הנשל 440,000 - מ
.הז ביאכמ דעצל

,תיתדה הצעומה ביצקת ךרד םינברה תורוכשממ 60% תנמממ הרדח תייריע ,חכשש ימל ריכזנ קרו
זא .(2000 תנשל רשואמ ביצקת ןיידע ןיא הרדחה תיתדה הצעומל) ןועש ומכו ןמזב דימת רבוע ףסכהו
?ונלוכ וא ,םירייארפ ריעה ידבוע קר םאה
דיימ תונמל שי ,ידרפס ברו ,יזנכשא ברב קפתסהל ונל לאש ,עיצהל םג ינוצרב תיתדה הצעומה רבחכ
.(תיתדה הצעומה תובישיב םימעפ רפסמ התלע רבכש תימיטיגל השירד וז) !ינמית בר םג

.עיגמ ונל םג זא ,הפ בורה ירה ונחנא !?ינוליח בר םג הנומי ףוס ףוס יתמ ,תפסונ (הליפת) השקבו


םייתד םישנאש םיהולא ותואב רבודמ םאש ,יתא םיכסה אוהו ,לארשיל יתרעה :רורד לש הרעה
.דחא וליפא ןיא זא ,םידרפס וא םינמית וא םידרפס םה םא הנשמ אל ,וילא םיללפתמ


Forum Hofesh


ףדה שארל


Subject Secular Power Home