Subject Secular Power Home

שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

19 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

,םוחנ
24.6

."הטיו" תרבחל חלשנש בתכממ קתעה

דבועב םכתוגהנתה תרוצ ללגב ,הטיו ירצומב שמתשהל םיקיספמ ונאש םכתעידיל איבהל ינוצרב
.סופמק ודראודא םכתרבח

.תיתדה ותנומא ללגב קר ןייטצמ דבוע םירטפמ םתאש הדבועה תא לבקל לוכי ינניא

חוטב ינא ךא ,םירעש האמב וא קרב ינבב תוחוקל רפסמ םכל ופיסוי הלא םירעוכמ ןירוטיפש ןכתי
.רחא םוקמ לכב תוחפ הברה ורכמתש

.ונתיבב הטיו ירצומ דוע אל

.םוחנ

Forum Hofesh

,ינימינב ןימינב
25.6

!םולש "שפוח"ה תכרעמל

ומצע תא גיצמ הלהש םושמ ,רקיעב .רפל דידק 'גניא לש ורמאמ ארקמל דואמ יתעתפוה ,השעמל
לעמ הפיכה תא שפחל זע ןוצר ררועתה רמאמה תובקעב יבו ,(םיישפוחה תדע) ינוליחה הנחמה רבודכ
תסנכ יתבב םיפוטח םירוקיב המכ טעמל ,ידלוויה םוי זאמ התייה אלו - םש הנניא איה ,אל .ישאר
יתוא תוגציימ הב ,הדימ התואב רתוי וא תוחפ יתוא גציימ הזה רמאמה ךא ,םינוש םייתד םיסקטבו
.ירודכ ברה לש תושודקה תועמקה

ןאמ יניעב תינוליחה תוברתה למסל ,אלפו אלפה ,ךפהש ירחסמה זכרמה תודוא ברה ללמה לכ לע
םדא לכ לש ותוכז :אוהו ,תתברותמ הרבח לכב וילאמ ןבומה ןורקיעה תגצהב ביגהל אלא יל ןיא ,והד
וא תינבוקה הכפהמה םויב ,רקובב ישימח םויב ,תבש םויב םייטרפה ויקסע תא רוגסל וא חותפל
םידדובה תומוקמב .קסעה לעב לש ישפוחה ונוצרל םאתהב ,הלופוק דרופ סיסנרפ לש תדלוהה םויב
לע הלח ,(םינלבק) יטרפה ןוהה ידיב (תופרש יוביכ ןוגכ) םיינויח םיתורש םידקפומ םהב ,םלועב
,םיכייש אל עונלוק יתב אלו תודעסמ אל ךא ,עובשב םימי 7 הממיב תועש 24 לועפל הבוח וללה
.ל"נה הירוגטקל ,יתעידי בטימל

חותפל והשימ לש ץוליא תועצמאב "תיטרקומד ,תישפוח ,תישונא" םלוע תפקשה דעב קבאיהל ןויסינה
טלחהב הז - הניטויליג תועצמאב שאר באכ אפרל ןויסינל לושמ ונוצרל דוגינב םיוסמ םויב ויקסע תא
.ותוציחנב דואמ יניצר קופקיפ שי ךא ,יפוס ןורתיפ

הדימ התואב ."ישפוחה רוביצה םע הטוב תומיע"ב תמאב הצר - ןוינקה ילעב - בייבל בל רמו ןכתיי
ראשבמ רתוי ביבא תמרב תחתופמ ,תושעל המ ,תוינקה תוברת - חיוורהל הצר טושפ אוהש ןכתיי
ןיא :אוה תיטרקומד הרבח לכב םייזכרמה תונורקעה דחא .הנשמ אל טושפ הז לבא .ץראה ירוזא
,ובכשמ לע ותולע ינפל ברע לכ ,והד ןאמ לוכי .וישעמ לע אלא ,ויתובשחמ לע םדא םיטפוש ןיא
טקונ אל אוה דוע לכ - ייפתכב ךושמל אלא ךכ לע יל ןיאו ,ןמא ונימיב הרהמב יתומל ללפתהל
.ןבומכ ,ונוצר תא םישגהל תוישעמ םיכרדב

ידי לע לבומש ינוליח רוביצ איה "תופיכ ישבוח לש תימלסיא הקילבופר"ל הביטנרטלאה םא :םוכיסלו
,תונוחצנה ןעמל - תישפוחה הרבחה לש םייסיסבה היתונורקע תסימרל "תורשפ ירסח" ויגיהנמ
"...הזכ דחא ןוחצינ דוע" הנש 2200 ינפל רמאנ ךכ לע קוידב - ןבומכ
,הכרבב
ינימינב ןימינב

Forum Hofesh

,רימא
28.6

הלגייב

אשונה .םילשוריב יוניש רעונ ףינסב םינוליחל םידרח ןיב תורבדיה תשיגפ הכרענ ,םישדוח רפסמ ינפל
עוגרו טקש לוקב ריבסה הצובקב םידרחהמ דחא .תובישיה ינב סויג אשונ ןבומכ היה רתוי רבודמה
לש ומויקל "ינחורה קלד"ה תא הווהמו הנידמה לע רמוש הרות דומילש םינימאמ םה יכ ןיבהל ונילעש
דלונש רצק לשמב יתבגהו ידמ רתוי היה הז ,תובישיה ירוחב סויגל דגנתמ ינאש תורמל .ולוכ םלועה
:ילומ החנש הלגייבה תיקשמ

:הזכ רבד דיגתו םישנא לש הלודג יד הצובק םוקת רחמש ,דיגנ ואוב"
דחאש םעפ לכב !תוחכוה שי) הנידמה לע םיניגמ ונא הלגייב םילכוא ונאש ךכב ,הלגייבה ילכוא ונא'
ונאש הלגייבל ןומימ ןבומכו ל"הצמ רוטפ םישקבמ ונא .(גרהנ לבחמ בלה לכמ הלגייב לכוא ונתאמ
"'.ימוי ןפואב םיכרוצ

:ךכ ךרעב העמשנו תקמחתמ התייה וז ךא ,הבוגת לש חוסינ לע בושחל הקד םהל חקלש דיגהל רשפא
ונא .םייתעש תוחפל חקיתש תרחא החיש הז לבא ,הנידמה לע ןגמ הרות דומילש תוחכוה שי ,עמשת"
,רנימסל אוב"ל הז תא ורימת ?רכומ עמשנ) ".הזה אשונה ליבשב קר והשיתמ םכתיא שגפיהל םינכומ
הלגייב יתמרה םהלש תויוקמחתההמ יתנבצעתהשכ ,םעפ ידמ .("ןמז ןיא ןאכ ,תובושתה לכ תא שי םש
."?הז תא םירכוז" יתלאששכ הלגייב ותוא לע הלפנ תיהולא רוא ןרק וליאכ הארנ היהו הוואגב

ןועיט לש טקפסא לכ טעמכ הסכמ אוהש בשוח ינא) םשמ יתאצי אל הלגייבה לשמל הבושת םע
תא ץיפהל םינמזומ םכלוכ .עיגת אל תיתימא הבושתש בשוח ינאו ,("הנידמה לע ןגמ דומיל"ה
.םדו רשב םישנא לע ןגמ םנמז רבעש לבה ירפס לע הדיקש יכ ןועטל זעיש םדא לכל הלגייבה
.Bagel for all תכרבב


Forum Hofesh


ףדה שארל


Subject Secular Power Home