Subject Secular Power Home

שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

18 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

:םיבתכמ ינש ,םעפה םורופב

החלצהב ,קרב -ו ירזינב תא בוט ועמשת

Forum Hofesh

!החלצהב קרב
רחש תאמ
12.6.00

ונעסנ ילש םירבחו ינא רחבנ קרבשכ תיקנע הירטסיהב יתייה הרק הז קוידב הנש ינפל
טעמ דוע הנהש ונבשח ףוריטב שממ ונייה , הלודגה הגיגחל דחוימב םילשורימ ןיבר רכיכל
ףלא האמה ןיב ונייה ,וצראב ישפוח תויהל לכוי ינוליחה בורהו היציזופואב שבייתת ס"ש
הלעמלמ טיבה קרב , רבגת החמשהש ונגאדו ונחמשש הלא ונייה , ס"ש אל קר וקעצש שיא
אוהש ידכ לכה ושעש םיבדנתמהו םירחובהש המ תא םינפה תמאב אוהש חוטב יתייה ךייחו
.םיצור רחבי

ס"ש לש בוחה הבש הנש , תובישיה ירוחב סויג םוקמב " לט תדעו" לש הנש , הנש הפלח זאמ
לש המוי רדס תא העבקו הללותשה ס"ש הבש הנש , ןוילמ םישימחל לקש ןוילמ האממ דרי
ולש םירחובל בושק תויהל קרב תא דמלי הז ילוא לפנ קרבש חמש ינא וישכע ,היצילאוקה
.הבוט יופכ תויהל אלו

30 רבכ םהל עיצמ אוהש יתעמש , העוט ינא ילוא לבא םיחקל דמול קרבש הווקמ דאמ ינא
גייחלו ןופלטה תא םירהל טושפ תושעל - תושעל רשפא המ ,הלחתהה לע לקש ןוילמ
לע םיבשוח םתא המ רפסלו (רוביצה תוינפ רודמ תא שקבל ,מ"הר דרשמ) 02-6705555
.ס"ש םע הלשממ

!םינפב יוניש - ץוחב ס"ש חקל דמלת קרב .רתוי םיבושח םירבד שי לבא בושח םולשה

תועושיל הפצמהמ
רחש


Forum Hofesh


ירזינב תא בוט ועמשת
"ואלילג" תאמ
12.6.00

תוטיש תא ,ירזינב המלש תואירבה רשל ,ול תוריכזמ דירש יסוי לש הלומעתה תוטיש
תירשפא המב לכ לעמ ,ויפ לבהב ,לומתא רמא הלאה םירבדה תא .יצאנה רטשמה לש הלומעתה
.השוב ילב .ולש עלבה ירבד לע ןגהל זעה דוע ,רבע לכמ ,תומעוז תובוגת גפסש ירחאו
ףזויו דירש יסויש ,םצעב עבוק ירזינב .וירבד תא בטיה ורכז .ירזינב תא בוט ועמשת
אל .יצאנה הלומעתה רש לש תוטישב שמתשמ לארשי תנידמ לש ךוניחה רש .ךה ונייה םה סלבג
.רתוי אלו תוחפ
ירחא .ךירבד לע ךל םידומו ךל םיעידצמ האושה ישיחכמ !הז תא תישע !ירזינב ,ווארב
בוט והשמל תופצל ולכי אל םה ,גניווריא דיוויד האושה שיחכמ לש וטפשמב וגפסש המולהמה
.רתוי
ןמזב הלאה םירבדה תא רמא אל ירזינבש" ,ומצעל גניווריא םתסה ןמ למלממ ,"לבח קר"
."...טפשמה

*
תא חוכשל אל יאדכ .תואירבה רש "דובכ" לש ,םיינלוחה וירבד תא בטיה רוכזל יאדכ
ןכוד לע ,ירזינב ירבד םע תטלקה תא חיני אבה האושה שיחכמ רשאכו םא ,הלאה םירבדה
- תויצאנה הלומעתה תוטישב שמתשמ אוהש ,הלשממב ותימע לע רמוא לארשיב רש םא" .טפושה
.ולש יטפשמה 'סייק'ה תנגהל אבה שיחכמה רמאי ,"?ילע ונילת יכ ,םידוהיה ,םכל המ זא
תא קמניו ריבסיש ידכ ,ירזינב רשה תא ,ןרותה האושה שיחכמ ,ילוא ,ןמזי וירבד תשחמהל
אל האושהש חיכות ךל ,ךכ רבדמ לארשיב ידוהי רש רשאכ ,וישכעו .םידעה ןכוד לעמ וירבד
...םיטסינומוקהו םידוהיה לש האצמה הלוכ התיה

*
"רדייה רפוס"ל דיפל תאו סלבגל דירש תא ,ףזויל יסוי תא ךפה ירזינבש ירחא ,וישכעו
אנא ,םיהולא :ןטק רבד דועו .ףוסה דע וירבד תא חקי ס"שמ חומ םומח הזיאש קר רסח
...תומדא ילע ךיגיצנ ינפמ ונילע רומש


Forum Hofesh


םייח ילעב תויוכזו ינוליח רסומ לע
יקנלמ רימא
12.6.00

("ס'דלנודקמ" םע עטקל הבוגת רמאמ םצעב והז)

רוצי והשהזיא וכותב ללוכ העוציב םצעש תמיוסמ הטלחה טילחמ ינא ?הייפכ הז המ ,הייפכ
הדובע תועש קוח ,הלימ תירב) וילע יתטלחה תא הפוכ ינא ךכבו ונוצרל דוגינב רחא
רתויב םיבושחה םיכרעה דחא .('וכו רשב תליכא ,תעסונ תינוכמ לע םינבא תקירז ,החונמו
הגלפמשכ .רוחבל שפוחה תא םירחאל תתל ,הזמ רתויו רוחבל שפוחה אוה ,תוינוליחב יל
תונש עבשל קוח תימורט האירקב הריבעמ (הרותה תודהי הז .הז םע קיספנ ,ונ בוט) תמיוסמ
הייפכ" ,קדצבו ,םיקעוצ רשי לתוכב תילט םע (ןלציל אנמחר) ל"ר ללפתתש השיאל רסאמ
רחאל ותומי ןהש תויח ינוילימל םיטילחמ קנע ידיגאת רשאכ ךא .'וכו "!ןאריא" ,"!תיתד
תצצורתמש תלוגנרתה וא הבבסב וחאב בשע תכחלמה הרפהמ וחכשת) לבסב םיאלמ םייח
היה אישהו !הז תא םינמממ םג אלא ,םיקתוש קר אל ונחנא (הככ אל הז ,עבטב תוישפוחב
יכ סדלנודקמב תונקלו תכלל הצלמה םצעב םיישפוחה םינוליחה רתאב ,ןאכ ,הינוריאה הברמל
,הינש לבא .עשפ לכמ תופח תויח לש םינוילימ םיעינכמ "קר" םה ,םידרחל םיענכנ אל םה
עיגהלו ינומכ דובעל ,ינומכ בושחל תולוכי אל ןה ?ןהמ תפכיא היהי ילש המל ,תויח ןה
תחא הדבוע הנשמ אל הז ,םירבח .םהילא עיגמ ינאש םייתרבחו םיילאוטקלטניא םיגשיהל
תא םירפמ ונא לבס םהל םימרוג ונאש ךכבו .לובסל תולוכי םג תולוכי תויחה - הרורב
ענכיהל אל סדלנודקמ שיא ותוא לש ותטלחה תא ךירעמ ינא .שפוחה ,ונל בושח הכה ךרעה
ינוילימ לש תוומל תמרוג לעופב רשא ותדובע תא תצקב ולו דבכמ יניא ךא ,תיתדה הייפכל
ינוליח .תיתדה הייפכב קר אלו ,היתורוצ לכ לע הייפכב םיכירצ ונא .הנש ידמ תויח
ףא ןכומו שפוחה תובישח תא ריכמש ,הרכהב ישפוח ינוליח םג אלא ,"יתד אל" קר ונניא
.ונעמל םיקבאמל תאצל

?םינוחמצ היהנ ונלוכש ?הצור התא המ לבא ,הייפכב םחלינ זא ,בוט

וז ,םישוע םתא המ .(המכ דועו) הלעמל יתטריפש תוביסהמ קוידב ינועבט ינא ,הככ זא
וכפהי (םיקידצה) שפוח יארוק לכ ובש בצמש תודוהל חרכומ ינא .םכלש הטלחה
לבא .דחא דחא םכתא ענכשל תוסנל ןווכתמ יניא לבא דואמ דע יל ןרוק םינועבט/םינוחמצל
קזנ םישועש םידיגאת לצא תונקל אלו םורתל םילוכי ןיידע םתא ,םינוחמצ םכניא םא םג
.תויח הברה ךכ לכ םיגרוהו בר הכ יתביבס

שי עבטה ירצומ לכ טעמכ לע .צ"דבה - םישנא הברה ךכ לכל העירפמש המלידה ,ןבומכו
ןממל אל ואל עיגמ הזשכש ,יתטלחה ינא .הז תא םינוק םידרח ןומה יכ יעבט הזו םיצ"דב
המ .םדוק תואב תויחה ,רחא וא הזכ בר לש וסיכל ףסכ דוע סינכהל אל וא ח"עב לש חצר
ינכרצ ץחל קיפסמ ליעפהל (םשה תרזעב) לכונ םינוחמצל וכפהי ןכא םינוליח הברה םא ,ןכש
.וזה הריזגה תא םג לטבל ילואו

,תויחל תויחל ןתו היח תכרבב
יקנלמ רימא


Forum Hofeshףדה שארל


Subject Secular Power Home