Subject Secular Power Home

שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

17 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

,רחש
25.5.00

ידרחה בוחרה - ל"דצ תטילק

רבד שי ,ןונבלמ תלאוגה הגיסנהו ןופצב חתמה , םינורחאה םימיה לש םיעוריאה לכ ירחא
םכתיא המ עדוי אל ינא .ל"דצ ילייח אוהו םעה לכ לע םכסומכ יל הארנ היהש רורב דחא
םתוא לבקל םיכירצ ונייה יתעד יפל ;םתיא םיגהנתמ ונחנאש ךיא םא ער שיגרמ ינא לבא
כ"כ ונילע ןגהש ימל קר עיגמש דובכ ,םיכאלמל רומשש דובכב וא ,םיכלמל רומשש דובכב
לש םיעוריאה ירחא בקעש ימ לכ .'אל וא התיבה רוזחא ינא' לש תואדו יא ידכ ךות הברה
םימעפל ודיספהו םתמשנ תא ונל ונתנש םישנא ,םיבוט םישנא םה ל"דצ ישנאש עדוי ןונבל
.םניבל וניניב תירבה תובקעב םהל רקיה תא

תויוכז םהל קינעהלו ל"דצ ילייח תא טולקל הלשממה הטילחה ןונבלמ ל"הצ תגיסנ תובקעב
תירסומה ונתבוח וז ,וניניב תירבה יפל תוכזב םהל עיגמש הפי דעצ הז תמאבו ץראב
ךיא ךא ,תקולחמ םוש וניניב ןיאו םירורב םיארנ הלאה םירבדה ילוא ךלו יל .םהיפלכ
"םייוג"ה תטילק אשונ ךפהנ ידרחה בוחרב .הזה ןיינעהמ םח םמדש םישנא שי הז תא רמול
הפ תרצונש 'םייוגה תנידמ' תא בושו בוש םיעימשמו דגנכ םיקעדזמ םינברה ,םויה חוכיול
ןאכל האיבהש תינויצה הנידמה תא םיפקות םה תונמדזה לכב ,םהלש םידיל תחתמ שממ
תנידמ תא רערעל וכשמיש םייוג יפלא דוע האיבמ וישכעו ,'היסורמ םייוג םילוע ןוילימ'
.תודהיה

תרתוכה תא אשונש ךוראו לודג רמאמב בתוכ לארשי תדוגא תגלפמל ךיישש עידומה ןותיע

ונייוג לע אוה םג ףסונו

הרותה רוסיא שיש ךכ לע רבדמ רמאמה .("ונביוא לע אוה םג ףסונו" אוה ירוקמה קוספה)
לש תורשפא תנתונ איהש ךכ לע הלשממה תא ףקות רמאמה ףסונב , י"אב םייוגל בושי תתל
?רוביד תוכז ללכב םהל שי המל הז יתוא חיתרמ שממש והשמ ,י"א לש החטשל םייוג תסינכ
ולא םה םאהו ,שדוח ידמ םיטלקמל ודרי םהש וא ןונבלב םדיצל ומחל םה םאה ?ללכב םה ימ
?םהלש הטילקה לס תא םינממש

םיצור םה וישכעו םייוג םהש הנעטב היסורמ םילועה תא קלסל ושקיב םה םישדוחכ ינפל
.םתמשנ תא ונל ונתנש םיכאלמה תא ריקפהל

תרשמש יוג ,ולש הנידמה תא בהואש יוג םכומכ יוג תויהל האג ינא םימעה ייוג ,יחא
.ולש הנידמל ויתובוח תא אלממש יוגו ,םיסימ םלשמש יוג ,ל"הצב

קוספה םכב םייקתי זא דע ייחאכ םכתא בהוא םהומכ םייוג ויהתשכ :םהילא יל שי תחא הינפ
.אנוש והימו דידי והימ ןיחבהל עדוי וניאש ביוא ,ונביוא לע אוה םג ףסונו

.םהל עיגמש דובכב וטלקי ל"דצ ישנאש הווקמ ינא


Forum Hofesh


,רחש
25.5.00

הקדצ תופוק

הבושתב ריזחמהש הפיא ,ףוסל עיגהו ץמאתהו הבושתב ריזחמ לש ואדיו תטסק םעפ הארש ימ
לוכי התא םילקש ינשב א"ז ."לקש ינש הלוע הטסק" הזה טפשמה תא עמש חטב ,תומורת שקבמ
.תידוהי המשנ "ליצהל"

וישכעו לכש'ת םהל ףוטשל םייס התע הזש םישנאהמ םירלוד יפלא לבקמ דימת הבושתב ריזחמה
ןושלב וא ןכסמ ידוהי דוע לש המשנ ליציו ןדע ןגל םתוא ברקי םילקש ינשש םינימאמ םה
.םתיעט = ול םתמרת אל זא וזכ האצרהב םתייה אל םאש םתבשח םאו .הבשנש קונית םהלש

םימעפל - הככ הרוק הז .בל םישל ילב םימרות היעבל םיעדומה םינוליחה ונחנא םג םימעפל
(הרוק הז םכל םגש חינמ ינא) תורוגא םירשע וא לקש יצח יל ראשנו רפוסל ךלוה ינאשכ
ינא קוידב המל קדוב ינא דימת אל .םיטסיטואל וא ןטרסל םורתל הקדצ תפוקה תא שפחמ ינא
ינויגה ינומכ םתא םאו העוט ינאש רבתסמ ,הבשחמ הזל שידקמ אלש חטבו ילש ףדועה תא םש
.םיעוט םתא םגש

קר הזש חוטב יתייה לבא הלאכו ד"בח לש הקדצ תופוק םימיוסמ תומוקמב שיש יתעדי דימת
תונחב יגהנמכ יתינק דחא םוי .ףסוי הידבוע לש הנומת שי םהלש תלדה לעש םיקסויקב
אל ללכב .ידיל הדמעש הנושארה הפוקב ותוא יתמשו ףדוע יל ראשנ ,תבשב החותפש תמיוסמ
גוס ןימ הז .הלאכ תופוק שי םש םג :יתיעט לבא ,הבושתב הרזחה לש הפוק היהת וזש יתבשח
שייבתהל ילב תמאב .םכל םירתא ינאו תבש ידמ תונחה תא יל וסנקת םתא :תויטסיכוזמ לש
יתלחתה זאמ .םוקמב היה אל אוהש קר תיבה לעבל יתוא התנפה איהו המל תרכומה תא יתלאש
תיזכרמה הפוקל יתשגינ םש םג ,פוא וקה תשרב הזב יתלקתנ עובש ותואבו בל םישל
.תושעל המ קודבת איהש יל החיטבה תלהנמה רדסב אל הז המכ יתרפיסו

םאש הז הנקסמ דועו םכלש ףסכה תא םימש םתא הפיא בל ומיש תמאב :םויסל תונקסמ יתש
הפוק לע םכתעד המ הלהנהל רמול ולצעתת וא ושייבתת לא תמאב וזכ הפוקב םתלקתנ הרקמב
.ינוליח םוקמב וזכ


Forum Hofesh


,זרא
1.6.00

םידרח םיגוח לש תורימא תועמשנ ,םילשוריב ןוינק ינימה תחיתפ תובקעב ,ןורחאה ןמזב
םיכירצ ונחנא המל ,ןושאר םויב םירוגס רחסמה יתב םלועה לכבש םירמואש לוכיבכ םירואנ
?םינוש תויהל

.הככ ראשי הארנכ בצמה םירבד המכ ונקתי אלש דעו ,םינוש ונחנא תושעל המ זא
.תורשכ ימעטמ ןוזמל תולבגה ונל שי
.םיגחב אל םגו עובשה לכ תירוביצ הרובחת ונל ןיא
.רצועב ומכ תיארנ הנידמה רופיכ םויב
קפתסהל וא םחל לוכאל ליבשב דחוימב ץמאתהל ךירצ ובש עובש הזיא שי ונלש הנידמב
.תואופק תותיפב
.םידוהיל תיתד היפכ שי וב םלועב דיחיה םוקמה איה לארשי
אל ,םיקנב תמגוד רחסמ יתב םירגוס לבא - ןושאר ימיב םיתבוש םיקסעה ל"וחבש ןוכנ בגא
ריתסהל וא חוכשל ופידעה םישנא םתוא תאזה הדבועה תאו ,תודעסמ וא םינוינקב רבודמ
.ןווכתמב


Forum Hofesh


,זרא
2.6.00

תונש עבש הניד לתוכב תילטב ףטעתת וא ןיליפת חינתש השיאש תרמואה קוחה תקיקח תובקיעב
םלוכ רבד לש ופוסבש ךכ ,םירבג לע םג ותוא ליחהלו קוחה תא ביחרהל עיצמ ינא ,רסאמ
.םולכ ושעי אל דחא ףאלו קוחה לע ורבעי


Forum Hofesh


ףדה שארל


Subject Secular Power Home