Subject Secular Power Home

שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

16 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

,זרא
10.5.00

תינוליח הייפכ

.תינוליח הייפכ םג שי ךא ,תיתד היפכ טעמ שי ילואש םינעוט םידרח הברה

:ינוליחו יתד הז המ רידגנ תישאר

גהנתמ .הז תא תושעל לדתשמ וא הלש תוארוהה לכ תא עצבמ ,תמיוסמ הביטחל ךייתשמ - יתד
טרפ לכב תוברעתהמ םילבוסו םימצמוצמ ותעד לוקיש ימוחת ,שארמ הרדגוהש תוגהנתהב
.םייחב

ועבקנש תוארוה עצבמ אל .םייטרפה וייחב גהנתהל ךיא ול תעבוקש תכרעמ רסח - ינוליח
.דבלב ותעד לוקישל םינותנ וייח .רוויע ןפואב אלש חטב ,שארמ

הייפכ לזאזעל הז המ ךא .תיתד תוגהנתה גהנתהל יתד אל םדא חירכהל הז ןכ םא תיתד היפכ
? תינוליח

."ךל אבש המ תושעל ךתוא חירכמ ינא" : דיגהל ומכ הז
."ךל חונש המ תושעל ךילע הפוכ ינא" וא

תווצמ ג"ירת םיימעפ הלאה תורימאה ךותל ליחשהל לוכי ידרחה - היפכ אל תאז ,ךחוגמ הז
.ול עירפי אל שיאו

דומיל וא תוצמ תליכא ,ןיליפת תחנה רסואה קוח וקקחי חיננ םא ,רשפאתת תינוליח היפכ
.ברעב שש ירחא הרות
.תינוליח היפכ ןיא ,הזכ רבד ןיא דוע לכ

.םיווש תויהל תוחפל וא חוכיווב חצנל םיצורש הבושתב םיריזחמ לש בולע קירט הז


Forum Hofesh


:הננער ,.ג דוד
:12.5

ךל עד

,החגשהב ןימאמה ךל עד

,החגשהה םעטמש ןחלופב קסועה ךל עד

.םה לבה - ךינחלופו ךיתונומא ימעטל

,הבשינש קוניתה אוה התא ימעטל

,יתמגמ ךוניח ללגב ךב הדלונ ךתנומא ימעטל

,ךיכנחמ ידיב חוכה תא תתל ותמגמש ךוניח ללגב

,ךייחב טולשל חוכה תא םהל תתל

- םתעפשהו םחוכ תא קזחלו ךייחב טולשל

תושונאה ימיכ םיקיתע םירבדהו

,ונרעצל ,ונתרבחב יכ -

- הטושפה תמאה אלו ,םיעבוקה םה - העפשההו חכה

.םיהולא ןיא

ףתשל תיסיסבהו תיעבטה ךרדה תאז - לודג ןויער - ןחלופהו

- ץמאמב חומה ףוטש תא

היצביטומה תא ריבגהל ךרדה תאז

וילע חיגשהל ךרדה תאזו

- הנוילעה החגשהה תאז המ תמאב םיעדוי רבכ ונחנא וישכעו

.הנובתב םירזוח - רזח םרטש ימ ,ונלוכ ןכלו


Forum Hofesh


ףדה שארל


Subject Secular Power Home