Subject Secular Power Home

שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

15 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

דבלב ס"שו ס"ש
יקסבוקלוט הליג תאמ
2000 יאמ

הנשויל הרטע ריזחהל

ינפל םיליחתמ ס"ש לש הימי .יערד היראב אל םגו ישי ילאב םיליחתמ םניא ס"ש לש הימי
וגרהנש םידליהש ונמזב ריהצה כ"ח ותוא .ץרפ קחצי םשב כ"ח ס"של היה זא .רושעמ הלעמל
תא ורמש אל םהירוהש םושמ ,וגרהנ "םינובה" תמוצב תבכרל סובוטוא ןיב תושגנתהה ןוסאב
הלפנש הרצ לכ ןיב רשקל וטנש תוזוזמ יקדוב לש לגב הפוקת התואב הפטשנ ץראה .תבשה
תולייח תא הוושה המלש ןב םשב ס"שמ רחא כ"ח .םתיבב תוזוזמה תוניקת יא ןיבל םהילע
תליכא לש ןוסאהש ןעט (ס"ש לש םינושארה םיינחורה היגיהנממ) ך"ש ברה .תונוזל ל"הצ
םדוק ץרפ קחצי .יאבצה םתורש תעב םילייח תליפנ לש ןוסאה לע ךורע ןיעל הלוע תופרט
ךישמהל לכוי ןעמל םיביצקתו תויוכמס ול ונתינ ךכו םינפה רש תויהל הפוקת התואב
.הירוטסיה - ראשה .עיפשהלו עימשהל

.תוילאנויצר-יא תודמע תאטבמו תמדקמ תחפטמ ירוטסיה ןפואבש הגלפמ איה ס"ש

ס"ש לש הגיהנמ .תורחא תוגלפמל המודב תושענ ןניא הב תוטלחהה תלבק יכילה ,הגלפמכ
ירחבנו ירחוב לע תצרענו תדבוכמ תומד אוהש ףסוי הידבוע ברה אלא הלש הגלפמה שאר וניא
ןה ("הרותה לגד" םג הומכו) ס"ש ךכ .ירטנמלרפ ץוח גיהנמ אוה ברהש איה היעבה .הגלפמה
.יוצח בלב יטרקומדה קחשמב תופתתשמ ןעבט םצעמש תוגלפמ

,תדה וא הרותה עמשמ - "הרטע" ."הנשויל הרטע ריזחהל" איה ס"ש לש תרהצומה התרטמ
םימי ,םעפ לש םיפיה םימיל רוזחל עמשמ - "ריזחהל" ,תד וא הרותה ןוטלש - "הנשוי"ל
איה היפכ ךותמ אלו ןוצר ךותמ ךכל עיגהל ךרדה .ןורחאהו ןושארה קסופה היה ברה םהב
תללוחתמ וביבס יזכרמה ךבדנה איה ס"ש לש ךוניחה תשרש הרקמ הז ןיא ךכ .ךוניחה ךרד
.הלא םימיב תיטילופ המוהמ

Forum Hofesh

יוניש הצור לארשי

םיווק התצח קרב ןעמל העבצהה .קרב דוהא הכז תוריחבב .תוריחב ומייקתה הנשכ ינפל
הצור לארשי" - ורמא םיעיבצמ ןוילימ ינשל בורק .ןימיו זכרמ לאמש לש םייטילופ
."יוניש

תחא לארשי יעיבצממ האב קרב דוהאב הרחבש תיטירקה הסאמה םיידוהיה םיעיבצמה ברקב
לארשי ,יוניש ,זכרמה תגלפמ ,דוכילהמ םיעיבצמ תוצובק יקלח ןפואב ופסונ םהילא .צרמו
לכב הירוס םע םולש רובע קר קרב דוהאב ורחב אל יאדו ולא תוצובק .ל"דפמהו הילעב
קלח וחקל רשא יתגלפמ ןונגנממ קלח ויה אלש צרמו תחא לארשי יעיבצממ םיבר םג ךא .ריחמ
ושע אל ,הלשממה תושארל קרב תא איבהל תישיא םיביוחמ םמצע וארו ,תוריחבה תכרעמב ליעפ
.הירוס םע םולשה םכסה ןעמל רקיעבו קר תאז

השגרההמ העבנ ,הלש םויסה יבלשב רקיעב הנורחאה תוריחבה תכרעמ תא הנייפאש תובהלתהה
הנידממ ישילשה ףלאה יהלשב ךופהל לארשיל בושח המכ דע ןיבמש גיהנמב רוחבל םיכלוהש
קיבדהל תבייחה הנידמ ,הלש ישונאה ןוהב עיקשהל תבייחש הנידמ .תחתופמ הנידמל תחתפתמ
תבייחה הנידמ ,הידלי םיכוז הל ךוניחה תמר תא תולעהל תבייחה הנידמ ,תויתשתב רוגיפ
םתוא םימהו ריוואה תוכיא תא רפשל תבייחה הנידמ ,הלש תואירבה תכרעמ תא אירבהל
.יברעמה םלועב תוכומנהמ איה וז תוכיא רשאכ היחרזא םיתושו םימשונ

לע םירמגנ םניאש םיחוכיו םילהנמ םנוקיתכ םימיבש תונוש תוגלפממ םירחוב םתוא לכ
ירדסב יוניש" לש לגדה תחת ודחאתה - רחא וא הזכ לובג וק לש קיודמה ומוקימ
תילאנויצרו תחכופמ הקידב לש ךלהמ ליבוהל לגוסמ םתעדלש הלשממ שארב ורחבו "תויופידעה
ס"ש לש ךוניחה תכרעמש םיבשוח הלא םירחוב .ןהב עיקשהלו תומייקה הפרותה תודוקנ לש
הנידמ לש םידעי גישהל ידכ עיקשהל ליחתהל ךירצ וב ןושארה בושחה םוקמה אקווד ואל איה
.תחתופמ

Forum Hofesh

ריחמ לכב ס"ש

ומצע אצמי הזכ הלשממ שאר .הדבכ תוירחא וז תוישיא תוריחבב רחבנש הלשממ שאר תויהל
ימ תאו תושעלמ ענמי המ תושעל רחבי המ .יוקיחלו הפדעהל לדומכ ונוצרמ אלשו ונוצרמ
תואטבמ תופדעהו ,ויתופדעה לע םיעיבצמ הלא לכ - הלשממה ןחלושל ותיא דחי תבשל ןימזי
.תיביטמרונ תכרעמ ןעבט םצעמ

אל ,ףידעמ וינפב תושורפ תובר תוירשפא רשאכ ,לודג ךכ לכ בורב רחבנש הלשממ שאר רשאכ
םיכרעב הריכמ הניאש הגלפמב אקווד רוחבל ,הצור אוהש םושמ אלא בייח אוהש םושמ
- ןורקיע ךותמ ינועלו תורעבל תורגתסהל תכנחמש הגלפמ ,תיטרקומד הנידמ לש םייסיסבה
הצור הלשממה שארש תיביטמרונ תכרעמ התוא לש םינכתל רשאב םיהות וירחוב םמצע םיאצומ
.םדקל

תוקיחרמ תוכלשה תויהל תולולע ריחמ לכב ס"ש תא ףידעהל הלא םימיב קרב דוהא לש הריחבל
ןייפאמה תא אקווד שיגדהל התועמשמ ס"שב אקווד רוחבל תושקעתהה .תינוטלש הניחבמ תכל
היטרקומד .היטרקומדה חור םע דחא הנקב הלוע הניא וז הריחב .רחבנ ונעמלש הזל דגונמה
חוכה תא חקול הלשממה שאר רשאכ .םירחבנ תודסומ לשו םילהנ לש ינכט ןיינע קר הניא
- הכופה הרטמ תופכל ידכ הזה חכב שמתשמו תמייוסמ הרטמ תגשה ךרוצל ול ןתינש יטילופה
יללכ י"פע תישענ איה תילרודצורפ הניחבמ םא םג התוהמב תיטרקומד הניאש הלועפ יהוז
.יטרקומד רטשמ לש קחשמה

ןיב ןומאה רוערעל תמרוג םירחובה לש םנוצרל תדגונמש הלועפ ריחמ לכב תופכל ןויסינה
םיחרזא רשאכ .יטרקומד רטשמל תויסיסבה תונכסהמ דחא אוה הזכ ןומא רוערע .רחובל רחבנה
קלח תחקל ןוצרה תא םג םידבאמ םה ,ןוטלשה לע עיפשהל םתלוכיב ןומאה תא םידבאמ
.תוריחב לש יטרקומדה ךילהה םצעל שפנ ןויוושב סחייתהל םילולעו ,םירוקש םיכילהתב
םניאש םירטשמ ןייפאמ רבכ הזו ,הרצק איה שממ תוניועל שפנ ןויוושו תושידאמ ךרדה
.םייטרקומד

תויפצבו יעמשמ דח בורב רבודמ רשאכ דחוימבו םהב רחבש יממ םירחבנה לש תומלעתהה ךכ
תוקחשנ ,הירוס םע לחוימה םולשל הייפצ ולוכ לכש הזה ךילהתב .שאב קחשמ איה ,תורדגומ
םג דיתעב חומצל לולע רוביצה ירחבנ יפלכ השק השוחת ךותמו ,ןיקת לשממ לש תומרונ ןהל
רוצעל ילוא יאדכ תינידמ תואמצע לש האמ יצחמ רתוי רחאל .ןוטלשה תודסומל המוד סחי
יקוח לע תילמרופ הרימש רשאמ רתוי בייחמ יטרקומד רטשמש הבשחמה תא םינפהלו עגרל
םינוזיא לש תכרעמ לע ורקיעמ ססובמה יחרכה יאנת אוה ףתתשהל םינקחשה לש םנוצר .קחשמה
.תוביוחמל ןומא ןיב


Forum Hofesh


ףדה שארל


Subject Secular Power Home