Subject Secular Power Home

שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

13 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

,ריאי
9.4

? יתד טויס

(...תאז לכב לבא םלועל הרקי אלש הארנכ .רצק ינוימד הזחמ)

.ברע תונפל .הלשממה שאר דרשמ

.ותוא םירמ אוה .לצלצמ ןופלטה .בתוכו בשוי הלשממה שאר

? הנד ןכ - הלשממה שאר
.עיגה םינפה רש (עמשנ הלוק) הנד
.ותוא יסינכה .בוט - הלשממה שאר

.הפיכ שבוח ןקוזמ ידוהי .סנכנ םינפה רש

.החנמ תליפתל רהממ תצק ינא ? יל תארק - םינפה רש
.הנידמב תדה יאשונל רשאב תויתועמשמ דואמ תויוחתפתה שי .ןכ - הלשממה שאר
?הרק המ - םינפה רש
וכמתת יאדובש השדח קוח תעצהל עגונב תוקד המכ ינפל םירש רפסמ ילצא ויה - הלשממה שאר
.תורוד הזמ םכשפנ תאשמ .הצפח שפנבו םלש בלב הב
.עמשנ אברדא - םינפה רש
.הכפהמ שממ .ךלש הגלפמה םודקל תובר םורתי הז קוח קפס אלל - הלשממה שאר
?םילשוריב ישילשה שדקמה תיב תיינב - םינפה רש
!רתוי - הלשממה שאר
? דוד ןב חישמ תאבהל םורתל הטילחה הלשממה - םינפה רש
? םכנייעמ שארב דמוע המ - הלשממה שאר
?ונ - םינפה רש
.המלש הבושתב רוזחי םעה לכש - הלשממה שאר
?ןכבו - םינפה רש
תסנכב תוגלפמה לכ ."הבוח תד קוח" לע זירכהל םידמוע ונא .רקיה ידידי - הלשממה שאר
.קוחב וכמתי - יונישו צרמ ,תויברעה תועיסה דבלמ -

.הלשממה שאר תא קבחמו קשנמ , ומוקממ ץפוק םינפה רש

רוזחי םעה לכ .ייברוקמו יידידיל רשבל ץא ינא .ןמואי אל ..חישמה תומי - םינפה רש
.ןמואי אל .הבושתב רוזחי םעה לכ .הבושתב
.עגר קר לבא .תמא - הלשממה שאר
?המל - םינפה רש
.התע רמאיהל תבייח ךא הבושח יתלבו הנטק תחא היעב שי - הלשממה שאר
?עמשמ - םינפה רש
.ס"ש תודסומ לש ביצקתהמ תיתועמשמ ץצקל םיבייח היהנ - הלשממה שאר
? המלו המ לע - םינפה רש
תיביצקת היעבב היהנ קוחה רחא אלמתו תייצת םעה תיצחמש חיננ םא וליפא - הלשממה שאר
םמוי הליפתבו הרותב קוסעיו בשי םעה לכ םא תיתועמשמ דרת םיסמה תייבג .רתויב הרומח
הנידמה תא םייקל לכונ אל .קוחה רחא אלמי םעה לכ םא הרקי המ ריכזהל אלש .הלילו
.םכתאו
.ןוכנו תמא - םינפה רש
אל םיסמ ןיאב .םיסמ םלשיש ימ היהי אל ןכ לע םיקיסעמו םידבוע ויהי אל - הלשממה שאר
לע ססובי ל"הצ םג .םלועה תודהימ תומורתב קרו ךא םייולת היהנ .רתוי םכתא לכלכל לכונ
היהנ .הרותה דומילב םיקוסעו םידורט ויהי ונלש םיריעצה .ל"וחמ םידוהי םיבדנתמ
.םירז םידבוע ןוילימכ איבהל םיבייח
.ארונ אל םשה שודיק ןעמל .אלימ ונ .הברה ךכ לכ - םינפה רש
םילטבה םידוהיב םירזה םידבועה ואנקתי םייתנש וא הנש רובעכ .הכח - הלשממה שאר
איבהל ךרטצנ בושו םידרחה רגאמל ופרטצי םה .יקוחו אלמ רויג רייגתהל ושקביו םתכאלממ
.ןוילמ 20 -כ לש תיתד היסולכואל עיגנ םינש 10 ךותבש םיפוצ ונא .םיפסונ םירז םידבוע
תרימשל תוירחאה לכ .הלשממה תא ביכרתש הגלפמה ויהת םתאו ס"של ועיבצי ם ל ו כ
.םל ו כ ל וגאדת יאדווב םתא .םכילע לופית הביצי הלכלכו ןויוויש ,יתרבחה הנבמה ,םולשה
לואשל בייח ינא .קוחה תקיקחב רהמנ אל ילוא .זפחיהל ונל לא (רהרהמ) .תמא - םינפה רש
ליחנ ילוא .תחא תבב אל .האבה האילמל - םייתניב - תאז תוחדל יוצר .ברה דובכ תצעב
.רהמל אל .הנש לכ הבושתב םירזוח 3% לע קוחה תא
ילוא .קוחה תעצה תא ץמאל ורהמתש ונבשח . זפ תונמדזה וז ?חוטב התא - הלשממה שאר
.םלועל רוזחי אל
.אלש הווקמ ינא .ןלציל אנמחר .הלילחו סח - םינפה רש

."ןטשהמ העצה .ופט .ופט .תוהלב םולח" למלממ אוהשכ אצוי םינפה רש


Forum Hofesh


,ילריש
:17.4

?ךמולש המ ,רורד ןלהא

.םידרחה סויג יבגל יתובשחמב (ךביל תמושת תא ריעהל) ךתוא ףתשל יתיצר

הבש הדיחיב .(תוריש יאנת) ש"ת תניצקכ יתתריש ןורחאה וקלחבש יאבצ תוריש ירחא ינא
,תוגורס תופיכ ישבוחל אל איה הנווכהו - םייתד םילייח הברה םנשי הז דיקפת יתאלימ
,בורל) לייח הרומ אוה הלאה םילייחה םיאלממ ותוא דיקפתה ,בגא ...תורוחש תופיכ אלא
הב הדיחיל הרידא איה הלאה םילייחה לש םתולע תיפסכ הניחבמ .(ס"ש לש ךוניח תודסומב
תניחבמ תמייקה תירשפא תיפסכ תפסות לכ לבקמ הזכ לייח לכ .ללכב ל"הצלו םיתרשמ םה
בור יפ לע - םיאושנ םלוכש ןוויכ החפשמ ימולשת לבקמ הזכ לייח לכ :רמולכ .ש"ת תובטה
הז םידלי 3) םידלי תומכ יפ לע ללקושמה ןתינה רתויב הובגה קנעמה תא םילבקמ םה
.(ןוכנ תרכוז ןיידע ינא םא - ילמיסקמה

דלי לכל תונתמו םיקנעמ ,הרידה רכשב המלשה ,הריד תקזחא תואצוה םילבקמ םה ףסונב
םה ,הז לכל ףסונ ...םיגהנמה לכ םויקל םידחוימ םינמזו יאבצה םתוריש ךלהמב דלונה
ורדעי אלש ידכ - יתחפשמה םבצמ ללגב הדיחיה לש תויונרותה לטנב םיקלחתמ אל ללכ ךרדב
.תבשב וא הלילב םתיבמ

תתל ךירצ תמאב ילוא וא הלאה םיאנתב םידרחה תא סייגל הווש תמאב םאה איה ילש הלאשה
תרחא ךרד שי ילוא לבא ינומה רוטפ םהל תתל אלש ןבומכ) ,ימואלה תורישב תרשל םקלחל
.(םדל םד ןיב הנחבא היהת אל הבש


Forum Hofesh


ףדה שארל


Subject Secular Power Home