Subject Secular Power Home

שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

12 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

,יקסנירוטולז יזח
eheziz@inter.net.il
3.4

רתויב לודגה ץ"גבה

.תואצות םושל ליבות אל םיאקיטילופה ינפב תינוליחה תונייכבתהה
:םיאבה םידעצה רחאל קר יתעדל אובי תידרחה תוטמתשהה םויס

"לארשי תודלותב רתויב לודגה ץ"גבה" תשגה .א
ינפב ןויווש לש ןורקעב ריכהל ץ"גבל הינפ םוזיי והשלכ רחא ףוג וא תיטילופ הגלפמ
.הבוח סויג קוח לע ותלחהו קוחה
הינפל ןוכיתה ידימלת לכ תא ףרצל המגמב םיינוכיתה רפסה יתב לכב עצבמ תלחתה ,ליבקמב
.ץ"גבל
.וזכ הינפל ופרטצי םיינוליחה ןוכיתה ידימלת רוביצמ 50% תוחפל יכ ריבס יל הארנ
םיינוליחה תיילפא תא ןגעל ןויסינל רשכה תתל ץ"גבה לע השקי הזכ דעצ יכ ןייצל רתומל
.קוחב

.הלפמ סויגל תייצל אל ינוליחה רוביצל אורקל .ב
דצ םגו ירסומ דצ םג שי הזכ ןיינעלש רורב ,ףוסה דע ארק אנא .ןבצעתהל אל ,עגר ,עגר
.ינוחטב

:ירסומה דצב
.קוחה ינפב ןויוושה - טפשמה לש רתויב יסיסבה ןורקעה תא רתוס םדל םד ןיב הלפמש קוח
.וילע רובעל הריבע וז ויאו יקוח וניא הזכ קוח

:ינוחטבה דצב
םיסייגמ יברק דחא לייח סייגל ידכ השעמל ,םימיהדמ םירועשב א"כ יפדוע םויכ ל"הצב
לבוקמה הדקפמ 4 לומ יברק 1 לש סחי י"פע) םירתוימ 6 תוחפל םהמ םילייח הרשע םויכ
.(םייעוצקמ תואבצב
יפלא תורשעב ךרוצ שי ולאכ םיפקיהב רתוימ םדא חכב לופיטל רתוימ ןונגנמ קיזחהל ידכ
.עבק אבצ תורשמ
יעוצקמ אבצ לש תורשמב תורתוימה עבקה תורשמ לכ תא רימהל היה ןתינ תולקב יכ רורב
.(הדקפמ ןהו םימחול ןה)
.תיחכונה תולעהמ הכומנ תולעב םייקתמ היה יעוצקמ אבצ כ"הסב

:קבאמה דיתע
.21 ה האמב םכחותמו ינרדומ אבצל ןורתפ ונניא םילייח לש חכב סויג יכ רורב
.ןמז ךרואל דורשת אל םויכ לבוקמכ סויגב היילפא יכ םג רורב
םג) ונממ וטמתשי םיחרזא רתויו רתויו אבצב ותרשי םיחרזא תוחפו תוחפ רובעי ןמזהש לככ
(םיינוליח

:םויכ רבכ
.20% מ ךומנ םיאולימב םיתרשמה (םירבגה) םיחרזאה זוחא -
,םידרח 10% ,םידוהי אל 20% כ) 50% מ ךומנ וניה ל"הצב אלמ תורש םיתרשמה זוחא -
(םינשה 3 םות ינפל םיררחשמ 10% תוחפל ,םירישכ יתלב 10%

.תובדנתהב יעוצקמ אבצל רבעמ תלוז סונמ ןיא הזכ בצמב
הינפה לע םיטסינוכית תמתחה םשל הדובע ימי 3 תובדנתהב עיקשהל תונוכנ עיבהל ינוצרב
.ץ"גבל

:הכרבב
יקסנירוטולז יזח
eheziz@inter.net.il


Forum Hofesh


,םעונ
noam_s_2000@yahoo.com
5.4


Muffin Man רובע
שפוח רתא תווצ תועצמאב

"?תחת קוקיל וא שאר יוסיכ" ורמאמב דחא טפשמל Maffin Man-ל הרעה

המל זא" :הומת דחא טפשמ טעמל ,ותשיגו ויתודמעמ 99% -ב הזה ןאמ-ןיפאמה םע םיכסמ ינא
"?תסנכ תיבב הפיכ םישל רהצומ טסיאתא חירכהל

המ לכ לש ןואיתנפו ןואיזומ הז וליבשבש ,תסנכ תיבב רקבמ אל טסיאתא !רקי ןאמ-ןיפאמ
בלצ םישל יתד ידוהימ ופצת אל"ל תאז הוושמ התא .תולפת תונומאו םילבהל ויניעב בשחנש
!!!היסנכב ומצע לע בלצ םישל שרדנ אל ,יתד אל םג ,ידוהי ."הייסנכב רוקיבב ומצע לע
בלצ אל .ושאר תא ףושחל אוה הייסנכב םדא לכמ שרדנש המ לכ ?תאזה תוטשה תא תחקל ןכיהמ
תינש ,ותנומא תא דגונ הזש םושמ לכ םדוק הייסנכל סנכיי אל יתד ידוהי לבא .חיטב אלו
.ושאר לעמ עבוכ ריסהל יאשר וניא אוהש םושמ

דבכי אל ינוליח ידוהיו ,תיתדה ותנומא תא דבכי יתד ידוהיש עודמ :השקבב יל דיגת זא
אלו ,היסנכל אלו ,םלועב םוקמ םושב ,תסנכ תיבל סנכנ אל ינא ?תינוליחה ותנומא תא
הייסנכהו ,תולפתה תונומאה תאו לבהה תא ירובע םילמסמ וללה תומוקמה לכש םושמ ,דגסמל
תא ומרג םאלסיאהו הייסנכה אל םא ימ ירהש ,בלה-עורו תועשרה תא ירובע םילמסמ דגסמהו
ךרע ילעב תסנכ תיב וא דגסמ וא הייסנכ שיו ,לויטב ינאשכ ?םלועב םדא ינבל לוועה ברימ
תא לישמ ינא דגסמב ,ילש םילויטה עבוכ תא ריסמ ינא הייסנכב :סנכנ ינא ,ירוטסיה
יגהנמ תא דבכל םיבייח התאו ינא .ילש םילויטה עבוכ תא שבוח ינא תסנכ תיבבו ,ילענ
.טלחומ לבה ונתעדל איה המצע תדה רשאכ םג ,םלועב םוקמ לכבו תד לכב יתדה םוקמה

!אלפנ רמאמ לקלקמ ךלש הז ןטק טפשמש םושמ ,שפוח תכרעמל ןוקית טפשמ חלשת םא חמשא
!אלפנ תמאב

,אירב יל היהת זא

ךלש
םעונ
noam_s_2000@yahoo.com


Forum Hofesh


,הנבל דדוע
dedel@netvision.net.il
6.4

םידרח סויג לע הבוגת ל הבוגת

:הז אוה םידרחה סויג תייגוסב יזכרמה לוקישה יניעב
.םידרחהמ דרפיהל השק רתוי הברה היהי זא אבצל וסיוגי םידרחה םא

.םידרח סויג דגנ ינא ןכלו ,םידרחהמ תודרפיהב ךמות ינא
התואל אלו תילכלכ המקיר התואל םיכייש ונניא םידרחהו ונחנאש ללגב תודרפיהב ךמות ינא
.תיתרבח המקיר
ןיאש םישנא תצובק שי םא .וזה תודרפיההמ רבד םוש דיספנ אלש ללגב תודרפיהב ךמות ינא
.ונתיאמ ינגרוא קלח ויה אל םלועמ םהש ירה ,םהמ תודרפיהב קזנ םוש

טעמכ תינויער הביבס התואל םיכייש ונניא םידרחהו ונחנאש ןוויכ תודרפיהב ךמות ינא
:ונתיווה לש םיירקיעה םירושימהמ דחא ףאב
םהו ,תוליעפ לכ ףיפכהל שי םהל רשא יטילופה קחשמה יקוח תא היטרקומדב םיאור ונחנא ·
.תובטה רתויש המכ בולחל שי ותרגסמב רשא ץוליא היטרקומדב םיאור
.אטח תוינויצב םיאור םה .חישמל םיכחמ םהו םינויצ ונחנא ·
.תיגול העיבנ לעו םירמאנה םירבדה לע רקיעב תססובמה הקסה תרוצב םיריכמ ונחנא ·
היוצר הנקסמהש המכ לע ,רמואה לש ותוכמס לע םג תססובמה הקסה תרוצב םיריכמ םידרחה
.(שרד) תולבקהו ןוימד לעו
םדאל תוטלחההמ קלח םיריבעמ םידרחהו ,ונמצע לע ונייחל תוטלחהה תא םיליטמ ונחנא ·
.(ברה) דחוימב םכח בשחנה

היהי הזו ,ןיעל הארנה דיתעב ידרח בור תאבנמ היפרגומדהש ללגב תודרפיהב ךמות ינא
.תילרבילה לארשי תנידמ לש הפוס

.ילכלכ סכנ םניאו דבכ ילכלכ לטנ םה םידרחה ,עצוממבש ללגב תודרפיהב ךמות ינא
חילצמ אלו הסנמש ימב הכימתב הנידמה תססבמש תידדהה תוברעה תא םילצנמ םידרחה
וז הביסש בל םישל בושח .סנרפתהל תוסנל אל ידכ הלא םינונגנמב םישמתשמו ,סנרפתהל
.םירפסמב המגדהלו הנבהל רתויב הלקה איהש תורמל ,הבושח תוחפה איה

שובכל שי רשא ביואכ תמיוסמ הדימב יתוא םיאור םמצע םידרחהש ללגב תודרפיהב ךמות ינא
.םיפסונ םיבר תומוקמו הירהנבו עבש ראבבו ןרוצב ויזועמ תא

הנבל דדוע
dedel@netvision.net.il


Forum Hofesh


ףדה שארל


Subject Secular Power Home