Subject Secular Power Home

שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

11 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

,הזירק ר"ד
www.kriza.co.il
30.3

.(םיהולאה תאירב רופיס) 'א קרפ ותישארב .םדאה תרות

:ודיצל השיאה תאו ץראה תאו םימשה תא םדאה האר תישארב
:םימה ינפ לע המודר וחורו םוהת ינפ לע ךשוחו והבו והת התיה ץראה תא ותנבהו
:רוא ול יהיו רוא-והז רמאיו רואב םדאה ןיחביו
:ךשוחה ןיבו רואה ןיב םדאה לדביו בוט יכ רואה תא םדאה אריו
:םיבר ינימ םימיה דחא רקוב-יהיו ברע-יהיו הליל ארק ךשוחלו םוי רואל םדאה ארקיו

:םימל םימ ןיב לידבהו םימה ךותב עיקרב םדאה ןיחביו
יהיו עיקרל לעמ רשא םימה ןיבו עיקרל תחתמ רשא םימה ןיב לדביו עיקרה לא םדאה טיביו
:וחומב ןכ
:םיבר ינימ םימיה דחא רקוב-יהיו ברע יהיו םימש עיקרל םדאה ארקיו
:ןכ םג השביה הארתו דחא םוקמ-לא םימשה תחתמ םימה ווקנ הארנכ יכ םדאה האריו
:ול בוט יכ םדאה אריו םימי ארק םימה הוקמלו ץרא השביל םדאה ארקיו
לע וב-וערז רשא ונימל ירפ השוע ירפ ץע ערז עירזמ בשע אשד ץראה אשד יכ םדאה ןיחביו
:ץראה
אריו והנימל וב-וערז רשא ירפ-השע ץעו והנימל ערז עירזמ בשע אשד ץראה יכ םדאה חמשיו
:ול בוט-יכ םדאה
:םיבר ינימ םימיה דחא רקוב-יהיו ברע יהיו

ול ויהו הלילה ןיבו םויה ןיב וליבשב םילידבמה םימשה עיקרב תורואמ יכ םדאה האריו
:םינשלו םימילו םידעומלו תותואל
:ונעמל םתילכתו תילכתו הביס תורואמל יכ ובשוחב הנושארה ותועט העטיו
ןטקה רואמה תאו םויה תלשממב לודגה רואמה תא םילודגה תורואמה ינשב םדאה ןיחביו
:םיבכוכה תאו הלילה תלשממב
:ץראה תא ריאהל ידכב םה םימשב יכ ובשוחב בוש העטיו
:ול בוט יכ םדאה אריו ךשוחה ןיבו רואה ןיב לידבהלו הלילבו םויב לושמלו
:םיבר ינימ םימיה דחא רקוב-יהיו ברע יהיו

:םימשה עיקר ינפ לע ץראה לע ףפועמ ףועו היח שפנ ץרש םימה םיצרוש םדאה רמאיו
םהנימל םימה וצרש רשא תשמורה היחה שפנ-לכמ ןטק קלחו םילודגה םינינתה תא םדאה האריו
:ול בוט יכ םדאה אריו והנימל ףנכ ףוע-לכמ םיוסמ קלחו
:ץראב ברי ףועהו םימיב םימה תא ואלמו וברו ורפ רומאל םדאה םתוא ותוריהיב ךרביו
:םיבר ינימ םימיה דחא רקוב-יהיו

:ונעמל אל איה יכ האריו ץראה תא םדאה דומחיו
ונעמל אל יכ אריו והנימל המדאה שמר-לכמו הנימל המהבהמו הנימל ץראה תיחמ םדאה סאמיו
:ול בוט אל יכ םדאה אריו ומצעב סאמיו ותטילשב אל יכו םה
המהבבו םימשה ףועבו םיה תגדבו ונב ודריו ונתומדכ ונמלצב םילא השענ םדאה רמאיו
:ץראה-לע שמורה שמרה לכבו ץראה-לכבו
:םתוא ארב תונושו תובר תורוצב ותוא ארב םדאה םלצב ומלצב םילאה תא םדאה ארביו
םיה תגדבו ונב ודרו הושביכו ץראה תא ואלמו וברו ורפ םדא םהל רמאיו םדאה םתוא ךרביו
:ץראה לע תשמורה היח-לכבו םימשה ףועבו
וב-רשא ץעה-לכ תאו ץראה-לכ ינפ לע רשא ערז ערוז בשעה לכ תא יל םתתנ הנה םדאה רמאיו
:הלכאל היהי יל ערז ערוז ץע-ירפ
בשע קרי לכ-תא היח שפנ וב-רשא ץראה-לע שמור לכלו םימשה ףוע לכלו ץראה תיח לכלו
:וחורב ןכ יהיו הלכאל
םנוצרכ השפנ תוכימנ תא הדביו ולשכ שפנו םייניע קרב תלעב ודיצל השיאה יכ םדאה אריו
:םילאה לש
:ןכ םג ותריצי תבשחמבו םילאה יובירב סאמיו ויללצב םדאה םחנתי ברעה ימודמיד תועשבו
:םיהולא םהל ארקיו דחא לאל םלוכ םתוא דחאיו
:יחורל תחנ ןיאו ינא ףייע יכ הריציה ראפ תא ןתא ךל רמאיו
םימיה דחא רקוב-יהיו ברע יהיו דואמ ול בוט הנהו הדב-רשא-לכ-תא וחורב םדאה אריו
:םיבר ינימ
:םאבצ לכו ץראהו םימשה ולוכיו
:השע רשא ותכאלמ לכמ תובשיו השע רשא ותכאלמ םויה ותוא תרחמל םדאה לכיו
יכ הריציו תבשחמ תכאלמ לכמ תובשי םהב יכ םתוא שדקיו םיאבה םימיה תא םדאה ךרביו
:םהילעמ ףחרמ אטחה םויה ותואמ


Forum Hofesh


,םתור
31.3

Planets

ותוא תפדורש הפיה תינמגודה תא ליחשהל קיפסהש ינפל בוש ,עתפל ררועתנ יטיוו
רוזחל ליחתתש יאדכ ,ירוחב" :גאשו וילעמ דמע ולש הצרמה .םיבר םימי רבכ ויתומולחב
"!ךומכ ןמז הברה ךכ-לכ סוטק היה אל יל ויהש םייתמוארטה םידימלתה לכמ דחא ףא .םייחל
"?הרומה ,סוטק"

לע וצברמ םק יטיוו ."…ילופנלמ ,ינואכיצ ,זעוגמ ,טובמש -ינעי ,סוטק" .יטיוו לאש
החופ ,הצולמ אל ,לוצע ,עדוי התא ,ונ.." :ךישמה הרומה .ורומל רטסו םיטנדוטסה ןחלוש
ךישממ רוטסה ורומ דועב התיכהמ אצי יטיוו ."..םיעט תומולח ,ףכורמ אל ,שמזה לכ
האיציה ןוויכל םדקתמ ודועב .ןכל םדוק תובר םינש םהל ובישקה אלש ולא תנעט תא חיכוהל
ןוחטיבה ישנאו םיאקוזחתה לכ .הנריסה תא ליעפהש םוריחה רותפכ לע תויטנאלשנונב ץחל
,קחרתמה יטיוו בשח ,"יתבשחש ומכ" "!ףנכס !ףנכס !של !של" :קועצל וליחתה ןיינבה לש
םיליבשו תוכרדמ תנקתה) לועשמהמ אצי אוה ."םידבועה תא ליעפמש יזכרמה בשחמב גאב"
סוטטס ילדבה תריצילו םיטועימב העיגפל ששח לשב ,רתוי םדקומ םינש רפסמ הרסאנ
.ותיבל ותוא ליבומל בוחרל סנכנו ןיינבל ליבוהש (םירתוימ

חקל דימת יטיוו .רוגישל ןכומ ,ללחה תונכוס ןיינבב היה רבכ אוה ןכמ רחאל תועש רפסמ
לפנ ,הנורחאה םעפב .קיזמ אל םעפ ףא .לזמל ,הזכ ןטק .רוגיש לכל ,םיליהת ותיא
רתוי ןעט יטיוו .הרקש המ הרק ,אל ילואו הרקמב ילואו ,רוגישה אתל הסינכב ןורפיסה
לש ונורסחב שיגרה אל אוהש םושמ -דבוע אלא ,יגולוכיספ אל הזש החכוהה הנהש רחואמ
.ולוסרקל דומצ היה אל םיליהתהש ךכב שיגרה ןכ ולש עדומ -תתהש ןעטנ ודגנכ לבא ,רפסה
.ןיקת לכהש בושו בוש קדבו ,ולגרל רפסה תא תונידעב וישכע ןיקתה יטיוו ,ךכ םאו ךכ םא

,ףוח הנכ ןיינע ךותמ הלאש "?לקלקתהש רועישב םויה דומלל רומא תייהש המ ךל רסחי אל"
,"הלחתההמ יליבשב רתוימ רועיש היה הז ,אל" .רוגישה ןגראמ לש הייפיפיה הריכזמה
םשה) חילשה אתבש יריפסומטאה ץחלה ןוויכל הכלהו הרמא ,"!החלצהב" .יטיוו סירתה
ןהו תוריינב יטנאלפ ללכו רומח רוסחמ לשב ןכל םדוק םייתנש שומישמ אצי "טואנורטסא"
ארקש םירופיסה לכבש ךכ לע ותעד ןתנ יטיוו .הרמגנ םגו .הלחה רוחאל הריפסה .( וידב
הריפס :הומתו ישפיט רבד ,הנושלכ רוחאל הריפסה תטטוצמ דימת ללחל םירוגיש תודוא
םיכפוה ונחנא" .ץופחיש יתמ ומצעל רזחשל לגוסמ ןנימו תעד רב לכש רבד תמאב איה רוחאל
ללחה רבע לא קרזנש ןמזב יטיוו בשח ,"ףסכ לש שגמ לע לכה םילבקמש םירוציל טא-טא
.ןוציחה

יטיוו ."D B 654&t" האימחמ אלה תרתוכה י"ע ןמוסש ,תושונאל שדח בכוכ היה םעפה דעיה
הכוז תניוזמ יתלבה תושונאה לש היארה חווטל ץוחמש בכוכ לכ המל ןיבה אל םלועמ
וז הלמ לוטיבל קוח תעצה) םימונורטסאה לכש התייה ולש הרעשהה .םיממעשמ הלאכ םייוניכל
העפשהכו -הנאוחירמ הדשב שאכ וטשפש תוינומה בער תותיבש לשב הלספנ ךא ,התלעוה ןכ םג
םינקיטנמור השעמל םה (רבדב םיעגונה ברקב -שאה אלל םויק ול ןיא עודיכש -ןשעה לש
םיבהוא גוז לע םרוא תא ץיפהל םייושעש םיבכוכל קר םיניינעמ תומש םינתונש םייובח
םימונורטסא םתואש רבס יטיוו ."!קדצ הנה ,יטיבה" :אמגוד .ךושח קראפב וידחי אצמנש
ומכ םישרמ םשב ןיעל הארנ אלו קוחר בכוכל אורקל ינזבזב ףאו ליעי אל תאז םיאצומ
היהי אלש ידכ םתס ,ללחב טיישמ היהש ןמזב הלאכ םירבדב הגה דימת יטיוו ."סונארוא"
.םמעשמ

סומטאלה הריפב הגה קוידב יטיוו) הריפסומטאל הברקתה ,תועדה לכל שפוטמ םש ,תימולחה
.םולשב התחנ ףאו םולשב התוא הרבע , D B 654&Tלש (ןכל םדוק םוי לכאש םיהדמה

תובוחה לכ יולימ רחאל .םילזונו עקרק תומיגד ףוסאל לחהו ,תימולחל ץוחמ עספ יטיוו
לכב וחמצ םייפיפי םיצע ,םימ ומכ םש םרז O2H .םוקמה תא רותל יטיוו ךלה ,תוימשירה
,(יטיוו בשח ,"םיצע הברה ךכ-לכ םע "ןוטקנלפוטיפ" בותכל םהל רתומ םיידע חטב") םוקמ
הנפ ,ימוקמ ילגר לויט רחאל .רבע לכל הוודחב וצצורתה תוקיזמ יתלבו תוינועבצ תויחו
תיסחי הרצק העיסנ רובעכ .ףיקמ רתוי לויט ךורעל ידכב ולש עקרק-עקרקה בכר לא יטיוו
רוגיש לכ לש ותרטמ םצעב וזש ,"לילעב 'יליטניא םירוצי" לש השעמכ הארנש והשמל ברקתה
-םלוא לכ אצמנב היה אל םלוא ,יקנע םלואל הסינכ ומכ הארנש הנבמ ןיעמ הז היה .ליגר
הנטק תומדש ול רווחתה עתפלו ,וז הסינכ ןוויכל ובכר םע ברקתה יטיוו .הסינכ קר
תא םירה -ותעדל- קיפסמ ברקתהשכ ."הסינכ"ה לש ךוותה ידומעמ דחא דיל תדמוע תיכאלמו
תיתודידי העונתב ודי

,תגליעהו תפנוכמה תומדה התנע "השיגפ עובקל םע קרו ךשמהב קר הז ,אל" ."ההולא" :ארקו
הכישמה "?תתמ ךיא" .ההימת ןמיס ףוריצב יטיוו לאש "!?המ" "?ףדפואזוק" :הפיסוה ףאו
.תומדה הלאשו

OOOOOOOOOOOOOOOO

םלוא ךותל ץרו ןצצרקה ךאלמה תא הדיצה ףחד אוה ול רווחתה הזשכ .ןדע-ןגל עיגה יטיוו
הסינכב הארש םימיהדמה םילחנהו םינגה לכש ,רבתסמ .תובוט תומשנב אלמ היהש ,הלבקה
םיפי ,ויניעל ולגנש םימיהדמה תונויזחה ןיב םסקומ ץצורתה יטיוו .הנתמהה רוזא קר ויה
םיטרפ רתוי וילעמ לישה אוה טאל טאל .עספש דעצ לכ םע רתוי בוט םיחירמו םיעמשנו רתוי
המ -תונורסח תרסחו המיהדמ הדידנ לש העשכ רחאל .שבלש תוריבסה תוריפסומטאה תפילחמ
ןטק ןוכאלמ וילא שגינ-תולאש לואשל ךרוצ ןיאו דבל לכה ןיבמ התאש הז ןדע-ןגב בוטש
םיננע ויתוריקש ןורדסמב הקדכ ועספ םה ."?יתיא" ."ךתא רבדל הצור םיהולא" :רמאו
תא ריאשמ ,הכרד סנכנ יטיוו .הרצ הזלב תלדל ועיגהש דע ,תעדה תא ףירטמ וחירו
ןורחאה יחה רוחבהש עדוי התא" ."םשה" םשב עודיה תא שגפ םינפבו ,וירוחאמ ןוכאלמה
חתפ "?עסיימ עצוחא ומעל תורצ הברה םרגו ץוחבמ םיחופת יל בחס וישכע דע הפ היהש
.תיתודידי המינב םיהולא

14 קרפ תא וליפא הפ יל שי .ךילע שי הביתכ הלחא .ןיוצמ שממ ,הרדיסה תא יתארק ,ןכ"
ךא ,םיהולא בשח "םטמטמ בהלתמ" .ולוסרק לע עיבצהו יטיוו רמא ,"ןמזה לכ יתיא ךלוה
םג רקבל הצור התא - ךתוא לואשל ידכ ןאכל ךל יתארק .לכה תורמל בוט רוחב התא" :רמא
ךרד וילא עיגהל רשפאש בכוכ םג הז" ?הצור ינא .יטיוו בשח ,תניוצמ הלאש ."?םונהיגב
לבא ,םשל רשי ךתוא איבהלו הסיטה תא ךל ךוסחל לוכי וליפא ינא !יאדווב" .לאש "?ללחה
תיארו ןאכל תעגה רבכ וישכע םא ,ןיבמ התא .ךמצעב סוטל ךרטצת םשל עיגהל הצרת םא אבהל
לבא ,םיכסמ ,רדסב" ".הינשה תורשפאה תא םג הווחתש הצור ינא ,בוט תויהל לוכיש המכ
אל התאש ומכ קוידב ,םש לובסת אל התא ,גאדת לא" "?שקבא ינאש יתמ םשמ יתוא ריזחת
".הפ הנהנ אל התא ,ילע ךומס" .יטיוו ליחתה "..לבא" .םיהולא רמא "וישכע הפ הנהנ

0000000000000000000000000000

העונתה ,ףוגב תיבובקנ לכמ הרגינ העיזה ,השק היה ריוואה .ערו חירסמ ,םח היה םונהיגב
,ותמו בהא אלש םישנאה לכ תומשנ תא םש שגפ יטיוו הז לכמ ץוחו ,תלברוסמו תיטיא התייה
יטיוו םירה ןמז דאמ טעמ ירחא .םייטפמיס וארנ אל םתסו ריכה אלש ה'רבח המכב הזח םגו
ןנחו םחיר ןונחהו םוחרה םיהולא ."!םשל יתוא חק" :תאירקב המיימשה ולוק תא עזוימה
.םונהיגהמ ותוא ףלשו וילע

,לאה רמא ,"וישכע" ."?וישכע המו" :ויהולא תא יטיוו לאש הרצק שדחמ תומלקאתה רחאל
.תיארש המ לכ לע םלוכל רפסתו קפאתהל חילצת אל םש .ךתיבל ךמצע תוחוכב רוזחת התא"
דועב אציש טרסהמו ,ךלש רופיסה לע תויוכזה תא הטרסהה תורבח ונקי השולש-םייעובשכ ךות
העש לכ לעש ךכ לע דומענ ונחנאש עדתשו ,ןאכל םיריית לש תינומה הריהנ םרגית הנש יצחכ
דוע רשועו רשואב הייחת התא ,והז .םונהיגב העש יצח ההשי אוה ,ןאכ הלבי םיוסמ רייתש
ינא" .יטיוו לאש "?ותוא עדוי קר התאש וא דיתעה תא עבוק התא ,דיגת" ".הנש 32 הזיא
"?קובטסגב תמתח ,דיגת .ןיוצמ ,ןיוצמ" ".וישכע זוזא ינא ,בוט .הא" ".שחנמ םתס
"!?המ" "ץוארתהל" ".זז ינא ,בוט .חטב ,ןכ ,הא" "?תמתח ,םיחרואה רפסב" "?השקבב"
".ייפ-ייפ ,ץוארתהל"


Forum Hofesh


ףדה שארל


Subject Secular Power Home