Subject Secular Power Home

שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

10 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

,יבצ
:12.3


Nice, but unfortunately, would not sound too good in Hebrew :-)
Religious Taglines

Definition of Atheism: a non-prophet organization.

Blessed are the Fundamentalists, for they shall inhibit the earth.

A dyslexic, agnostic insomniac: one who lies awake at night wondering if there really is a dog...

On an atheist's tombstone: Here lies an atheist; all dressed up and no place to go.

Puritanism: The haunting fear that someone, somewhere, may be happy.

I'm convinced God put me here to accomplish a certain number of things; right now, I'm so far behind I'll never die!

A priest, a rabbi, and a minister walk into a bar. The bartender says, "What is this, some kind of joke?"

Forum Hofesh

,ןורוד
17.3

אלו ,תונברה לש רשכהה תודסומל דגנתהל ךירצ ,הנידמו תד תדרפה דעב תמאבש ימ
.םייטרפ תודסומל

קוידב) תישארה תונברה לש וזמ יניעב תימיטיגל רתוי צ"דבה לש רשכהה תמתוח ןכל
ותוכז - תונברל דוגינבו .(תוימרופר רשכה תומתוח וא ,תרוסמ ירמושל דעוה לש וזש ומכ
.הרוחש הבשחמ ידיעמו םייטנוולר אל םירבד ףלאב התונתהל התוא ןתונש ימ לש

.תיתד הייפכ אל וז

ינאו) םכלש בושחה רתאה לש תוליעפה ןוויכ תא ונשתו ,ירבד תא וניבתש הווקמ דואמ ינא
ךירצ קר ,הנידמה לש תולוחה תוערהמ איה תיתד היפכ יניעב - תויניצב בושח רמוא אל
.(הצוענ איה הפיא ןיבהל

,היחי ותנומאב שיא תכרבב
ןורוד


:רתאה תווצמ לאינד לש ותבושת

;םולש ןורוד

.שפוח רתא תדמע םג יהוזו ,תונברה לש רשכהה תודסומל דגנתהל ךירצש ךכב קדוצ התא
החגשה לכל םינותנ םניאש םיתורישו םירצומ לש הכירצ הנושארבו שארב דדועל םיסנמ ונחנא
םה םייטרפה םיידרחה תודסומה ןכא - הנידמו תד תדרפה - תנייצש הניחבהמ .איהש תיתד
.תונברה ןמ רתוי הברה םיקיזמ םה - רתוי תויטקרפ - תורחא תוניחבמ םלוא .ףידעה לדומה
וז ךרדבו קנעה תורבח לע עיפשהל חוכ םידרחל םינתונ םה ,םידרחל םיפסכ םימירזמ םה
.דועו דויצ תשיכר ,םלג ירמוח תשיכר ,םידבוע תקסעה ,םוסרפ יאשונב עובקל

חוכ דועו ףסכ דוע םהל םיקפסמ ונחנאש הדבועהו ,תונברהמ םיינוציק רתוי םידרחה עודיכ
הלש הטיחסה תלוכיב תלבגומ תונברה יכ םג רוכזל יאדכ .דואמ הלודג הרמוחב ונדגנ תלעופ
לש תויביטקפאה תא ריבגהל ידכ ,םיידרחה םירשכהה תמרחהב דקמתהל םיעיצמ ונא .קוח י"פע
הניחבמש ךכ ,םיידרחה םירשכההמ רתוי קושב לבוקמו ץופנ תונברה רשכה .ינכרצה םרחה
.ותוא קוחדל השק רתוי היהי תיטקרפ

,םיקדוצ קר אלו םימכח תויהלו ,םירבד תונשל םיצור תמאב ונחנאש ןוויכמ ,תאז לכ רואל
.םיידרחה םירשכהב קבאמה לגד תא ףינהל ונרחב זא

הכרבב
לאינד
daniel@hofesh.org.il


Forum Hofesh

,בדנ
:21.3

.המזויה לע דובכה לכ םכל רמול יתיצר

טטוצמ ינא ותוא הבונתל בתכמ יתבתכ ינורטקלאה ראודב םכלש רתאה תא יתלביקשכ דיימ
.ירבח ןיב ותוא ץיפהל לכואש תנמ לע הז אשונב םכל שיש רמוח לכ לבקל חמשא .הטמל

:הבונתל בתכמה ןכות

.בר םולש

םידוהי קר האמחה רוציב הקיסעמ הבונת תרבחש (ןוכנ הז ןכא םא) הדבועה יתעידיל העיגה
תא קודבל ןווכתמ ינא .יתאחמ עיבהל ןוכנל אצומ ינא קיודמ ןכא הז עדימ םא .םייתד
הבונת ירצומ תיינקמ ענמהל ץמאמ לכ תושעל ןווכתמ ינא ןוכנ ןכא הז םאו ןיינעה
.דיתעב

םיידרח םימרוגל ףיקע וא רישי ןפואב תמרותה הרבחמ םירצומ תונקל הנווכ םוש יל ןיא
.םעה גוליפל םימרותה םייטיזרפ

הפסכ בטימ תא עיקשת תמאבש דואמ ךירעמ ינא הירצומ תאש תדבוכמ הרבחמ הפצמ יתייה
תא לצנלב םיקוסע ,תינרצי הדובעב קוסעל םוקמבש םינוש םימרוגל םולשתב אלו רקחמב
.ונובשח לע תויחלו ינוליחה רזגמה


Forum Hofesh


ףדה שארל


Subject Secular Power Home