Subject Secular Power Home

שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

7 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

,רמות
:1.2

.ךרוצה יד רורב וניא רבדהש הארנכ
:דימתלו תחא שדחמ ןחבנו רדס השענ ,ןכ םא ,הבה

תונעזג יהמ

תונעזג אל תונעזג
סויגמ תנגרואמ תוטמתשהל"הצל סויגה לטנ תקולחל ןוצר
הדובעמ תולטבתה םיסימה לטנ תקולחל הפיאש
םירפוכ יפלכ תומילא הבושתב םיריזחמ לומ תוממוקתה
ינועה חופיט תיתרבח תועדומבו היטרקומדב הכימת
תורובה חופיט הבחרה הלכשהה דודיע
םייגולונכט םישודיח תייחד םייגולונכטה םישודיחה תלבק
ןשובל לשב םישנ תפיקת חונ שובלב הכילה
םירחא לש םהייחב טולשל ךרוצה ךמצעל ןודא תויהל הפיאשה
ארונד אסלופ םזינאמוה
רתוי הלענ םדא אוה תווצמ םייקמה יכ העידיה םדאה ינב לכ ןויוושב הנומא
תואטגב תורגתסה םלועה יפלכ תוחיתפ
תימיטיגל השיגכ הריפכה תייחד תימיטיגלכ תדה תלבק
םיהולא םשב תיטילופ תוליעפ הקיטילופה םשב תיטילופ תוליעפ
היחי ונתנומאב שיא היחי ותנומאב שיא

םיינשה ןיב רתוי ולבלבת לאו

Forum Hofesh

,ףסא
18.2

,םולש שפוח תווצל

בל ומישת םא ,תורורב יד תוזימרב הנידמב בצמה לע שיחממו לשמ תרוצב רפוסמה ,ריש והז
ךא ,רופיסה יפל הבושתב םתרזח ,םתעתפוהש ךכב ילואו ,יומס רסמ םצעב איה ףוסב העתפהה
ליחתת תושידאה ילואו יתבתכש רישהמ ונהיתש הווקמ ינא .טילחהל ארוקל ריאשנ הז תא
.םלעהל


תועתפהה תנידמ

לש םפסכ תא וחקל םיעיתפמה יכ
,םיעתפומ יאה
,םיישיא םייסנכ ליבשב וב ושמתשה
,העתפה תציב ולביק םיעתפומ יאה להק וב
.הבושתב ורזחו ,ועתפוה ,התוא וחתפ

,םיעתפומ דועו םיעיתפמ דועו
,םיקחשב קחוצ תועתפהה ברו
,עבק אוה ךכ ,םיחקול ףסכ דוע
.אבצ ילב ןבומכו ,םיסימ םלשל אל

םיעתפומה-יא לעו ,ץחל תועתפהה ברו
,עיפשה אוה
,עיתפמ רמוש בצוה דיימ םוקמ לכבו
,םיעיתפמל רפס יתבל רבע ףסכ דועו
.םיעתפומ-יאה לע רוגסל םיחילצמ םה דועו

,הווחמכ ל"זמ ורמא המ ונחכש אל יאדווב
.הכרבל םנורכיז ונעתפומל ןבומכ יתנווכתה
,עתפומ קר דלווי םדא לכ התעמש
.התיבשב וחתפ אל וליפא םיעתפומ-יאה

,הנטקה הנידמה המייתסה ךכו
.הדיחא התייהנ םימרז ינשמ
,הבישח ילבו םוטמטב ,היפכב
...םלוכל תושעל םיעיתפמה וחילצה
.העתפה תביסמ
,הדגא ילוא ,השעמ רופיס
.הנטנטק הנידמב קחרה שחרתה
,םיקלח ינשל תקלוחמ הנידמ
.םיעיתפמ םיינשו םיליגר דחאה

,העוגר הוולשב ,יח ול דצ לכ
.הנפ אל שיאל שיא ,הדרפה התייה
,םידדצה ינשל םיגיהנמ ויהו
.םיהדמ אוה ינשה יטרקומד דחאה

,קוידב ומש היה תועתפהה בר
,קוסע אוה היהנ עגרל עגרמו
,ושארב ןויער הלע עתפל יכ
.ותדל ךופהת הנטנטק הנידמ ךיא

,םיפסכב טלוש - יטרקומד בורה
.םיסימ'ת םימלשמ םיעתפומ-יאה
,שיגרה אל שיאשכ ךכ םואתפ עתפל ךא
.שיאו שיא ולטקו ולדג ןאכ תועתפהה

,הרורב ןאכ הרטמ התייה םיעיתפמל
.הערל םיעתפומ-יאה לע עיפשהל ךיא
,בל ומש אלש ילב טאל טאלו
.באכ דע םיעתפומ ויה םיליגרה
Forum Hofesh

,זרא
:24.2

.ך"נתה לש ןושארה ףדב תויהל רומא היה אוה הכירעב טמשנ הארנכ הזה ףדה

:הככ ךרעב ךלוה אוה

תונקסמ םוש ונממ קיסהל ןיאו דבלב יללכ עדימ רדגב אוה הז רפסב בתכנה לכ
טלחהב ירקימ אוה ןוימדל תואיצמה ןיב רשק לכ
רתוי ןינעמ וא שגרמל רופיסה תא ךופהל ידכ םקלחב ונוש הלילעהו תויומדה יטריפ
ותוירחא לע תאז השוע רפסה תאירק תובקעב והשמ עצבמ וא השעמ השועה לכ
תורומש תויוכזה לכ
!םירבד ףיסוהל וא תונשל קיתעהל רוסא ,ץיפהל רתומ


Forum Hofesh


ףדה שארל


Subject Secular Power Home