Subject Secular Power Home

שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

5 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

,דעלא
:3.12.99

!םולש

םיטרפ המכ ףיסוהל ינוצרבו ,הבושתב ריזחמה לע הפקתמל עגונב םתבתכש המ תא יתארק
תא וריזחה אלש ללגב וחצרנ האושב וחצרנש םידרחהש תנעוטה הנעט הנשי ,תישאר .םייטנקיפ
.תולאש המכל ,וישכעו .הבושתב םיאטוחה

.אל - תוומ .ןכ - תרוצב ,תולג ,תומחלמ .תוומב לארשי םע תא שינעה אל םלועמ םיהולא
הז ןיאה ?הלוכ תידוהיה תוברתה תדמשה - תאזמ רתויו ?יתטיש חצר לע עתפל טילחה עודמ
אל םיעשרהש ןכתי דציכו .םימיה תירחא ןוזח יפל םלועב טולשל הרומא תודהיה ירה ?ךחוגמ
?ולצנ םיבר םידוהיש תויהל לוכי ךיאו !דימת ושנענ םה ירה ?לשמל ,הלגנמ ?םלוכ ושנענ
ויה אל םה ?'וכו ,דרפס ,הינטירבב םידוהי וחצרנ אל עודמו ?קיפסמ קזח םיהולא ןיאה
?םינעוצה וחצרנ המלו .םיללובתמו םינוליח רתוי הברה ויה - ךפהל ,ןילופ ידוהימ םינוש
רשפא םיהולאש ןכתי דציכו ?ךרדב חפס םיהולאש ,םיצאנה לש ןועגיש םתס ?םיטסינומוקהו
האצותכ תינוליח תידוהי הנידמ לש התמקה תא רוריבב תוזחל היה לוכי רשאכ ,תורקל האושל
ואלמ קר םה םא ,םיחצור םתויהב םיצאנה תא םישאהל ןתינ דציכ - תולאשה תלאשלו ?ךכמ
.םיצאנה תא אל םג זא - ותוא אל םאו ,םיהולא תא םישאהל שי ?תודוקפ


...


Forum Hofesh

,השמ
5.12.99

,הריש םולש

םתאש םירמאמה תא אורקל בהוא דואמו עובק יד ןפואב םכלש רתאב רקבמ ינאו השמ ימש
הזמ יתעתפוה דואמו ,"חלשיו" תשרפ לע ךלש רמאמה תא יתארק רבעש עובשב .רתאב םימסרפמ
? המל .ך"נתל םירומה לע תלבוקמה תונשרפה תא תלביק ,הניד רופיס לע קלחבש

םיארוק םא לבא ,רפסה-תיבב םידמלמש המ תמאב הזו ,הניד תא סנא םכשש תונקספב תעבוק תא
,וזה העיבקב לודג קפס ליטהל אלש רשפא יא ,םימוד םירקימ םע םיוושמו טסקטה תא ןויעב
הלביק הלש החפשמהש וז ,הנוכנ אלה הרוחבב בהאתהש הזב היה םכש לש דיחיה ואטחש קיסהלו
.גורהל ןוישר םיהולאמ

תומוקמב תוארל רשפא ."הינעיו" איהו סנואכ עוריאה לכ שרופמ היפלש תחא הלימ טסקטב שי
איה הלש הדיחיה תועמשמה ןימ יסחי לש רשקהב תרכזומ וזה הלימה רשאכש ך"נתב םירחא
?תרחא תועמשמ וזה הלימל סחיל שי ןאכ אקווד המל .והזו .הלותב התייה השיאהש

הירבדו השפנ לע תננחתמ רמת :ןיטולחל הנוש רואיתה ,תרכזה ותוא רמתו ןונמא לש הרקמב
םוש ."הנממ קזחיו" םעפה דוע ךכ רחאו "הב קזחיו" שוריפב בותכ ,ףסונב .םאולמב םיאבומ
והשמ , קיודמב טסקטה תא רכוז אל) הירחא רזחמ אוה :הנידל םכש ןיב הרוק אל הזכ רבד
בותכ רופיסה ףוסב) !ויבא תיבב ותיא רוגל תרבוע איהו ("...הביל לע רבדיו..." ומכ
.הפיטח לע זמר םוש טסקטב ןיא (.םכש תיבמ הרזח הניד תא וחקל ןועמשו יולש שוריפב

תרבוע השיאה ןכמ רחאלו ןימ יסחי םויק י"ע התייה ארקמה תפוקתב ןיאושינל םיכרדה תחא
רומח ,ןכאו .הלכה יבאל םולשתה הבוג לע רוגסל הז ראשנש המ לכ ,הז ירחא .הלעב תיבל
ןאכ תוארל רשפא .םולשתה הבוג לע בקעי םע רבדל םיאבו םיללכה יפל קוידב םיגהנתמ םכשו
תילכראירטפה הרבחבש רוכזל שי) ויבא ירבדל ץרפתמ אוה :בהואמ ןכסמה םכש המכ דע
לכל דוגינבו (וירבדל ץרפתהל גוהנ אלו ןורחאהו ןושארה קסופה אוה החפשמה יבא תיארקמה
סנא גהנתמ הככ . "...רהומ ילע וברה" :ריחמה תא תולעהל שקבמ אוה ןתמו-אשמב ןויגיה
...בשוח אל ינא ?בעותמ

שולשב( (-: קניוא) תינקינ השיא" ,עודיכ :תידוהיה תדב םג םייק הזה גהנמה ,בגא ךרד
ןישודיק"ל ך"נתב הדיחיה אמגודה ילוא אוה ונינפלש רופיסהו "האיבבו רטשב ףסכב םיכרד
המודב "ןנברדמ םרח" רדגב אוהו - הפוקת הזיאב קוידב רכוז אל - רסאנ הז גהנמ ."האיבב
.הינש השיא תחיקלל

םידמלמ אל ך"נת ירועישב .ך"נתל םירומב אלא ך"נתב אל איה היעבהש תבתכ רמאמה תליחתב
אל תורוקמ םע תוושהל אלש יאדובו תורוקמ תוושהל םידמלמ אל ,תונוש תויורשפא קודבל
הרקמב ...תיתמגמ תונשרפ יהשוזיא םידמלמ ללכ ךרדב .םייגולואיכרא םיאצממ וא םייכנת
וניתובא"ל ירסומ הנאת הלע והשזיא תתל ך"נתל םירמל חונ רתויש קפס יל ןיא ,ונינפלש
םתוא גיצהל רשאמ ,םתוחאו םתחפשמ דובכל םיטאנפכ םתוא גיצהלו יולו ןועמש "םיקידצה
.תואלח םתסכ

,ךלש
י השמ


Forum Hofesh

,.י השמ
:12.1

רזוח יתייה .לוכי-לכו יחצינ דיחיו דחא אוה ונלש םיהולאהש יתוא ודמיל דלי יתייהשכ
ירה ינא ?לוכי-לכ אוה םיהולא המכ דע ימצעל יתבשח דחא םוי ...םויב םימעפ שולש הז לע
אל ? םיהולא תושעל לוכי םיהולא םאה יתלאש זאו ...'ב גוס לא הזיאב קפתסהל ןכומ אל
?והומכ קוידב קי'צלוכי-לכ הזכ דחא אלא ובמ'ג-ובממ הזיא םתס

אוה םאה לוכי לכ אוה םיהולא םא הזמ ץוחו ?דיחיה לאה ראשיהל לוכי אוה ךיא זא ןכ םאו
?ומצע תא ןייאל לוכי

וא ןיליפת-קיבדמ לכ תולאש ןתוא םע שרגמ ןיידע ינאו תסנכה תיבל רתוי יתרזח אל זאמ
.ולש תויוטשה םע יל קיצמש ינדרוט תוטלק-קלחמ


Forum Hofesh

,.א
:19.1

,םולש שפוחה ישנאל

.םיאבה םירבדה תא ומסרפת םא חמשא

תוריק לע קוחל דוגינב תוקבדומ רשא הבושתב םיריזחמה לש תועדומב לקתנ ינא תובר םימעפ
תועדומ תקבדה לע רסוא (1984) ןויקינה תרימש קוח .'דכו למשח תונורא ,תורדג ,םינבמ
תויהל איה רתויב החונה ךרדה .ותרפה לע ןנולתהל ךירצו רשפאו ,תלוזה ןיעקרקמ לע
םולשת תעדוהל תיטאמוטוא ךופהת םכתנולת זאו ,הביבסה תוכיאל דרשמה לש "ןויקינ ןמאנ"
יפלא תורשע לש סנק ליטהל לוכי טפוש טפשמ תיבל עיגי אשונה םא .ח"ש 490 ס"ע סנק
.םילקש

02-6528937 סקפ 02-6540567 'לט :ןויקינ ינמאנ ףגא ,הביבסה תוכיאל דרשמה יטרפ

השגוה ודגנש ימל םירבעומ םניאו םייוסח םיראשנ ןנולתמה יטרפש יל ורמאו יתרריב ,בגא
.הנולתה


Forum Hofesh

ףדה שארל


Subject Secular Power Home