Subject Secular Power Home

:היחי ותנומאב שיא

יתד ריעצ - לאיתוקי םע תובתכתה

תכרעמ תרבח ,הרישו ,"שפוח" רתאב רקיבש ,יתד ריעצ - לאיתוקי ןיב תובתכתה ןלהל
:1999 ראוניב המייקתהש ,"שפוח"


13.1.1999

,םולש

םיהולאל רשקב ךל דיגהל תובושת המכ יל שי .תיתד הייפכ דגנ ךומכ בשוחו יתד םדא ינא
םע יתד ינא .םירחא תולובג שי ךל לבא .ןימאמ התא םגש ךל תוארהל לוכי ינאו ,הנומאלו
ייב .הבושת יל ריזחת .תומילאבש חטבו הייפכ דגנ תמאבו םידרחתמהמ אל ,הגורס הפיכ
.ייב

לאיתוקי


14.1.1999

,לאיתוקי ךל םולש

רחאמ .םיהולא לעו ךתנומא לע ונל רפסל ביבחה ךנוצר לע ךל הדומ ינא .ךבתכמ לע הדות
רתוימ חוכיווב ךרוצ ונל ןיא ,הקצומו הרורב איה םיהולא לש ומויק-יא רבדב ונתעידיו
ואיבה אל תירסוב תורירממ דבלש ,ולאכ םיחוכיו האלמ תישונאה הירוטסיהה ןכש ,הז אשונב
.שיאל תלעות

ינאו" תרתוימהו תיביאנה ךתרימאב ונילע אשנתהל עור-תנווכ ךל התיה אלש החינמ ינא
ןכש ,הבילעמ תואשנתה יהוז ."...ןימאמ (השיא יננה ינא - תא) התא םגש תוארהל לוכי
ןיא תישיא יל .שארמ הרורב ,הרואכלו לוכיבכ ,ונילע ךתונוילעש אצומ תדוקנמ אצוי התא
הייחו ,םינש יפלא הזמ תעבוקמה ךתדמעב ראשיה ידצמ .רבד יצחו רבד ךל חיכוהל ןוצר לכ
םידוהיה ירבחלו יל - םייתדה ךירבחו התא - קיצת לא ,אנא קר .ךשפנ תוואכ ךייח תא
,"התותימאו התונוילע" רבדב רחשה ירסחו ןקוזמ םייולבה םינועיטל חנה .םיינוליחה
םיינרדומו םיבושח םיניינע שי ונל .םהב שודל תובישיה יטמתשמל "הרותה" לש ,לוכיבכ
.ביבחתכ וא קוסיעכ רתוי

,ךלש
הריש


16.1.1999

,הריש םולש

דגנ ינא .ךפיהל .הבושתב ךתוא ריזחהל יתנווכתה אל .החילס בושו החילס ןושאר רבד
םידוהיה ונחנא" יל תבתכ ךבתכמב .הצור תאש ךיא ייחתש דעב ינא .תיתד הייפכ
.םייתד קלחו םיינוליח קלח ,םידוהי ונלוכ .הידוהי ךניאש יתנעט אל םלועמ ."םינוליחה
הווקתב ,לצנתמ בוש ינא ,תואשנתהל יתנווכתה אל .אל קלחו םינימאמ קלח ?תושעל המ
,תחלסש

לאיתוקי


17.1.1999

,לאיתוקי ךל םולש

םייקש חכוויהל יתחמש .יתחלסש ןבומכ .ךיבגל םג ךכו ,ילשמב רמאנ "םחורי בזועו הדומ"
ויה םיבר ולש ,קפס יל ןיא .יתד וניאש ימל וסחיב ותועטב תודוהל לגוסמש ,יתד םדא
םירמוא .םויה םייקש ידרוסבאה בצמל םיעיגמ ונייה אל ,לארשיב תיתדה תוירוביצב ךומכ
םג םיבייח ."ינוציק אל" תויהל יד אל :הבישמ ינאו ,"םיינוציק םייתדה לכ אל" - יל
לוקב ,ארומ אלב וז תוהדזה עיבהלו ,תידרח תוינוציק התוא י"ע םיעגפנש ולא םע תוהדזהל
לש תונוש תומרב םייתד םידוהי לש םוצעו לודג הנחמ ףרטצמ תטלחומה ותקיתשב .יולגבו םר
,םיידרחה םינוציקה לא - תופיכ לש םינוש םיגוס םישבוחה - תילמס ןושלב וא ,הנומא
- ונייח לע תידרחה תוטלתשהל די םייתדה םידוהיה לכ םינתונ םתקיתשב .ידמ םיבר םניאש
הריחבה שפוח תעינמלו תיתד הייפכל ,טרפה תויוכז לש הטוב הסימרלו לוזלזל ,העיגפל
תומילא ידכ דע ,דוע-אל-המו יכוניחה ,יתוברתה ,יתחפשמה ,ישיאה םוחתב טרפה ייחב
םג אלא ,םינוליחה םידוהיה ,ונב קר אל תעגופ תידרחה תוללותשהה .תיסיפו תילולימ
.המצע תידוהיה תדבו םייתדה םידוהיב

,םכתנומא תבוטלו ,םייתד םידוהי - םתא םכתבוטלש ןמזה עיגה .הז תא וניבתש ןמזה עיגה
ץראב שחרתמש הממ םכשפנ טאש תא ועיבתו ,המוק ופקזת ,ןוראה ןמ ואצת ,ולוכ םעה תבוטלו
םע דחי .הז גוסמ תויואטבתהל המב תתל ןכומ "שפוח" רתא .תונורחאה םינשה םישולשב
וניחאמ םיפצמ ונא הל ,תונלבוסה תא ואטביש ,תובוגת ונילא חולשל ןמזומ התא ךירבח
ידוהיה לש ותוכזב יתדה ידוהיה דצמ הרכהה תאו ,םזילרולפל תוכזה ןתמ תא ,םייתדה
.הדרטהו הערפה לכ אלב ,םכדצל ,ןאכ םהייח תא תויחל םיינוליחה הידוהיהו

,ךלש
הריש


18.1.1999

,הריש ןלהא

ןכאו .םינוליחה יבגל םייתדה תועטב תודוהל ןכומ ינאש יבגל תרמאש המ יל אימחמ טלחהב
לש הרקמה היה ןמזמ אל .םכתנומא יפ לא תויחל םכיתויוכז תא םיסמור םידרחה :םיכסמ ינא
רזגמהמ תועט יהוזו ,ארונ עשפ והז יתעד יפל .ותיב תא ופרש םידרחהו הלאשב רזחש רענה
םישנא ויה םא הרוק היה המ עדוי ימ .תאז ושעש םישנאה תא ריגסהל אלו קותשל ידרחה
- בוט יניבתש הצור ינא .חצר ידכ דע ילוא ,עיגהל םילגוסמ םה הפיא דעו ,הרידה ךותב
,לשמל .תוינוציקב ארמגהו הנשמה ,הרותה תא םישרפמש ,ידרחהו יתדה רזגמב ולאכ שי
עדוי ימ .ךירצש ומכ םישרפמש הלאכ שיו ,"וגרוהל םכשה ךגרוהל םקה" םגתפה עיפומ הנשמב
לוקסל וליחתי םה ילוא ?עדוי ימ ?תבש ללחמה לע הרותב םישנועה תא ושרפי םה ךיא
הז תא רמוא אל ינאו .היחי ותנומאב שיא שיאו ןאכ תויחל תוכז שי ונלוכל ?םישנא
תא רמוא ונא .הצור תאש המ עומשל ךל תתל הצור ינאש וא ,בוט םדא ןב ינאש ילע יבשחתש
.תמאב בשוח ינא הככ יכ הז

,ךלש
לאיתוקי


Subject Secular Power Home