Subject Secular Power Home

:םעונמ ונלביקש בתכמ

תוריחבה לע םגו תוינוליחה ,םיסרטנוקה לע

(ךפיהלו םינימה ינשל דעוימ רכז ןושלב ןלהל בותכה לכש ןייצל םעונ י"ע ונשקבתנ)


םיסרטנוקה לע

םידגב שבול ינא רשאכ ,םילשוריב םירעש האמ תובוחרב םלצל יתכלה ןורחאה ישילש םויב
.הנוכשה לש יללכה עבצל םימיאתמ םניא טלחהב רשא םילשורמו םיינועבצ

תוזרכ ןומה םנשי .תירטסיה הקינפל וסנכנ םידרחה ."תמא תעד" יציפמל יתכרב ,ןושאר רבד
לכב ולאכ םיזורכ ץיפהל ליחתהל שי .הזכש "אמט" רמוחב לפטל שי דציכ תוארוה תונתונה
.םיאצויה םימוסרפה ירחא בוקעל ולכוי אלש ךכ דוע רצייל יאדכ תאז-םע-דחי .ירשפא םוקמ
רמוח םש רזפל וליחתת ,הבישי תחתפנ וא ידרח ןיערג הזיא הנוכשב םכלצא רצונ םא
.קיזהל לוכי אל .ינוליח ירנויסימ


תידרחה תוטלתשהב קבאמהו תוינוליחה לע

,אנא .הז ךסמ ירוחאמ תחאו דחא לכל תשגרנ האירק תונפהל וז המב לצנל ינוצרב ,ףסונב
.רוחשה תוחוכ ידי-לע תטלשנה הנידמל תכפוה ונתנידמ תא תוארל םיצור םתא אלו ינא אל

םנשי םידרחל ירה ,םיכרע רסחכ יתדה םלועה לומ ומצע האור ינוליח רוביצ ידמ רתוי
?ללכב םה המ - םוקמ םושב םיבותכ םניאש וניכרע לבא ,םיבותכו םיעבוקמ םיכרע

,ךיכרע ידי-לע ענומ השוע התא ותואש רבד לכ .בותכ אל םולכ .תוינוליחה לש יפויה הז
קר אל ,דחא לכ יבגל ףקת ןורחאה טפשמה רעצה הברמל .היהיש השעתש המ היהי םלועהו
,ןוחטב רסוח ללגב תישאר ?עודמ .ידמ תוחפ השוע רואנה רוביצהו ,וניניבמ םירואנל
לש ןעשמה תא ול ןיאו ,תוינוליחב ןושארה רבידה והז ,קפסב רבד לכ ליטמ ינוליחה ירהש
.וילע ומצע ןזאמ ידרחה רוביצהש וזה תטלחומה תמאה םע דחי ברהו הרותה

,תוברתכ תמייק הניא איהש בשוח וא תינוליחה תוברתהמ קלח שיגרמ רואנ לכ אל ,תינש
אלא ,תודיחאב םינימאמ ונניא ןכש ,ונלוכ תא דחאמש דחא רבד תא ןיא ונלצאו
.םזילרולפב

תא םיסכמה קנעה יביצקת תא ונל ןיא ,ףסכ חיוורהל ,דובעל םיכירצ ונלוכ ,ףוסבלו
?ףרוחב דועו ,תובוחרל תאצל הדובע םוי ףוסב חוכ שי ימלו ,וניתואצוה

תולתל ,בכרה לע הקבדמ קיבדהל הז םא ןיב .םורתלו תאצל הבוחה תלטומ ונילע לכה תורמל
וא תונגפהל אובל ,ישפוח םעל לקש 100 םורתל ,יתנוכשה תועדומה חול וא תספרמה לע הזרכ
םלוע ליצה וליאכ ,לארשימ שפנ ליצמה לכ ןכש ,רתויב בושח ןורחאה .הלאשל םדא איבהל
ךות ,האלה לכו םידלי 10 םהמ דחא לכל ,םידלי 10 ול םידלונו ןתחתמ סוד חיננ .ואולמו
.םינינ-ינינ ןוילימ הז סוד יצלחמ ואציי ,ידרחה םלועב הנש 140 -כ ,תורוד 7

,םכתעד תא דיגהל ודחפת לא ,םכירבח וא םכתיב ןולסב ,וישכע םכתיישע תא וליחתה ןכל
לש וזמ רתוי הברה תימיטיגל םכתעד ןכש ,תוביטנרטלאה תעידיו ,םכיתונקסמ ,םכחוממ האבש
.תומוצע םייניעב ולש-אל העד לבקמש םדא


תוריחבה לע

תסנכ ונל היהת אלש ידכ לועפל שי חור התואב .ונילע תואבה תוריחבה אוהו - ףסונ ןיינע
לע םיעמוש םתא םאו ,עיבצהל תכלל הז תושעל ךירצש ןושאר רבד .םידרחה ידי-לע תטחסנה
יפדב קר תויהל ךירצ אל התא .וללותשת ,וסעכת ,וקעצת עיבצהל אל ןנכתמש ןכש וא רבח
.םייק אל התא ,םש אל התא םא - ףקת ןיינעה יפלקב םג ,םייק תויהל ידכ בהז

אל התא םא ןכש ,םינש עבראל ינקתש רזנמל הסיט סיטרכ ךמצעל הנוק התא עיבצמ אל התא םא
ןונבלב בצמהש וא ,חפות קנבב רבואהש ,ידמ הובג םימה ןובשחש ןנולתהל לוכי ךניא עיבצמ
רבדה .ךרובע ומחלייש םיגיצנ ךרובע רוחבל תונמדזה ךל שי םינש המכב םעפ .םינפה לע
לכ) ידרחה רוביצהמ 110% םיעיבצמ םלומו םיעיבצמ םינוליחהמ 60% קרשכ דואמ יתייעב
.(םיילאיצנטופ םירחוב המכ היחמו חישמה ול ץצ תוריחב


ילוא ,עדוי ימ .עיבצהל תכלל םכירכמ לכ תא וענכשת ,עיבצהל וכלתש ךכב וליחתת ןכל
וא תוריחבה םויב (דואמ תניינעמ היווח) תידרח הנוכשב יפלקב רומשל ובדנתת וליפא
.ונלוכ רובעו םכרובע ומחלתו הב וכמתת ,הגלפמל ודקפתת


.וכרובת ,וז הרוש דע םתארק םא .םויהל ייתוגשה הלא


.םעונ


Subject Secular Power Home