Subject Secular Power Home
letter

יתדל בתכמ

.ג דוד תאמ

,רקי ידרח/יתד

יא וקיצה וא םיקיצמש הארנכ ןרקס םדא התא םאו יל םיקיצמש םיגיגהב ךתוא ףתשל ינוצרב
.ךל םג םעפ

.םייתד ויה םהירוה ירוה וא םהירוה םלוא ,םינוליח םירוהל יתדלונ .ינוליח ידוהי ינא

יתד וא ליגר יתכלממ ס"יבב ודמל םהידליש תויתד תוחפשמ םג ונתנוכשב ורג יתוריעצב
תשגרה התיה .הנוכשב םיינוליחה ומכ םיקוסיע יגוס םתואב ללכ ךרדב וקסע םהירוהו
.םידליה ברקב םגו םירוהה ברקב םג ןויווש

םייתדה לש הנומאה יאשונ תא יל וריבסה םהו םייתד אל םה עודמ ירוה תא יתלאשש ןבומכ
יתנביל ,רתוי יאמצע ןפואב אשונב יתקמעה יתורגבתה ךלהמב .םיינוליחה לש הנומאה יאו
.םויה דע קבד ינא ןהב תונקסמ יתשביגו תובושתהו תולאשה תא ימצעל

תדהש גוסהמ אל תוחפל - םיהולא םייק אל יכו תמא הנניא תדה תיניינע הניחבמש יתענכתשה
דחאו דחא לכ לע חיגשמש םיהולא םייק אל ,רמולכ - התייווה לש ךוותה דומעכ תנייצמ
.תירסומ הניחבמ ןהו תויתדה תווצמה םויק תניחבמ ןה עשר ימו קידצ ימ וינפל םשורו

עובנל תבייח הניאו דבלב תישיאה ותוירחאב איה תירסומ תוגהנתהל םדאה תטלחה יתעדל
.תיתד הנומאמ אקווד

תוילאיצוס תותימאכ ילע תולבוקמ הרותב (תוינחלופ ןניאש) תווצימהו תועיבקהמ קלח
יאדובו ,('וכו םירצמ ץראב םתייה םירג יכ הנות אל רגו ,חצרת אל) רתויב תובושח
הז לכ ךא ,יתוברתו ילאיצוס ,ירוטסיה ךמסימ לש ןבומב ,דאמ בושח רפס וניה ך"נתהש
.שודקל רפסה תא ךפוה וניא

קונית יכ ,יתד םדא םויה יתייהש בר יוכיס שי ,תיתד החפשמל יתדלונ ול :םעפ אל יתיהת
טרפבו יתדה ךוניחה ךותב .ונממ תאצל דאמ השקש רוגס לגעמ ךותל שארמ דלונ תיתד החפשמב
הרבחה תשיטנ תא רשפאה לככ תושקהל ןדיקפתש תוטישו תיתמגמ חומ תפיטש העובט ידרחה
לואשל תונויסינ לע וליפאו תודרמתה תונויסינ לע שנועו הדחפה ןסיסבבש תידרח/תיתדה
יסאלקה סיסבה םצעב הזש ךכל בל םישל שיו) םלתב הכילה לע םיסרפו ,תוכיבמ תולאש
תלבקל הלא תוטישב םישמתשמ אבצב םג ןכל .םדא ינב לש ןהו תויח לש ןה - ףוליאל
.("םשה אבצ" תא לידגהל רבדה רשפאמ יתדה גוחב םגו "םיבוט םילייח"

קודבלו לואשל תורשפאה יל הנתינ ןכלו תינוליח החפשמל יתדלונש ךכ לע רשואמ ינא
.יל םיאתמש המ תא ףוליאו ץוליאב אלו ןויגהבו לוקישב רוחבלו רוקחלו

,הכרבב
דוד

letter

Subject Secular Power Home