Subject Secular Power Home
letter

םידסח תולימג

רחש תאמ

תא ינזואב םיעימשמש םינוליח וליפא וא הבושתב םירזוח ןומהב לקתנ ינא הנורחאל
הזה ןועיטה ."תרזועו תכמות רתוי הברה ,תיתפכא רתוי הברה איה תידרחה הרבחה" :ןועיטה
המכ םינוליחל םירפסמ םידרחה םיפיטמה :הבושתב הרזחה יסנכב םמצע םידרחה י"ע עמשומ
.הקוצמב םישנאל תרזוע תידרחה הרבחהש

רתוי איה תידרחה הרבחהש םיבשוחש םינוליח םתואל תונעל אלא הז ןועיט ךירפהל אב ינניא
םיקסע בירעמ ןותיעב ןעטש קרב דוהא מ"הרל םג תונפל ינוצרב .תינוליחה הרבחה רשאמ
..."תידרחה הרבחהמ אמגוד תחקלו בלה תא חותפל תינוליחה הרבחל עיצמ ינא"

ןומה שי תידרחה הרבחב ,ןכא .ךכ ןכא הז םאה בושחנו עגר רוצענ ואוב ;םירקי םינוליח
ךכ אל הז םאה קודבנ ואוב ךא ,הרצ תעשב םירזועש דסח ינוגרא שי ןכאו ,םהינימל םיח"מג
:תינוליחה הרבחה לצא

letter

הנידמה םע ונפסכב םיקלחתמו בר למעב ונפסכ תא םיחיוורמש םידבוע םישנא ונחנא .א
רזוע הזה ףסכה םילטבומ המכל עגר בושחנ ואוב .דחוימב םיהובג סמ יזוחא ונתיאמ תחקולש
םידליל הסחמ יתב ומכ ,ונפסכב םימקומ תלוזל הרזע לש תודסומ המכ ;התיבה לכוא איבהל
םימלשמ ונאש ףסכה .םיבערל לכוא תופסואש רעונ תועונת ,תוכומ םישנל םיטלקמ ,הקוצמב
תואירבה לס תבחרה תא אמגודל וחק .םיקקזנ םישנאל הרזעל ךלוה ונממ לודג קלח ,םיסימכ
.םיסימה םלשמ יפסכמ הז ירה :רבעש עובשב

letter

ןומה שיו םינוליח ידיב ומקוהש תודסומהו תודוגאה תמישר תא תוארהל ונא שייבתנ המל .ב
,םיקא ,תמענ ,ו"ציו ,תתל ,ןטרסב המחלמל הדוגאה :אמגודל ,םילודגהמ המכ ןתינ .הלאכ
םיבר דועו ,תישפנ הכימת-ןרע ,םחול ץמא ,לייחה ןעמל הדוגאה ,יטיארו ידלי ןוגרא
תוקקזנ תוחפשמב הכימתמ ,הכימתו הקדצ תודוגא תעפוש תינוליחה הרבחה .םירחא םיבוטו
םירקמב .ידרחה רוביצב שי תישפנ הכימת הזיא רמול םילוכי ונא ןאכו ,תישפנ הכימתל דעו
םיכומ םידלי ,תיבב לכה תורגוס תובר תוסנאנו תוכומ םישנ :תפיוזמ הכימת יהוז םיבר
תיבמ 'םח'ה הכלהה קספ תא אמגודל וחק .והשימל תונפל תורשפאה לע ללכ םיעדוי םניא
,ןוירהל הסנכנו התחפשממ והשימ ידיב הסנאנש 16 ליגב הרענ :ףסוי הידבוע לש רצויה
רוסאש המכוחב קספו הבר תונלבסב בישקה םכחה .תושעל המ ןואגה ברה תצע תא לואשל הכלה
הרטשמב הנולת השיגה אל הרענהש ןייצל רתוימ ;תפומל תישפנ הכימת .הלפה תושעל הדליל
.בקעי תיבב היתורומ תצעב

המ ;םישוע ונאש הקדצה תוליעפב שייבתהל המ ןיא םינוליחה ונל ,וז הקסיפ םוכיסל זא
םידמל ונא תידרחה החפשמב הבהאה לע ,תפטלמ די ול ןיאו לוכאל המ דליל שיש הווש
ואוב ,העבש םהילע םיבשוי וליפא םירוהה .םהירוה י"ע םימרחומש הלאשב םירזוחה םירענהמ
.הבהא אל וזש ודיגת

letter

וניאש יממ השועו הווצמה לודג" :בותכ (והשימ ןיינעמ הז םא - תוכרב תכסמב) ארמגב .ג
תושעל ותוא תבייחמ הרותהש ימ לש ורכשש םיניבמ ונא ינטשפ שוריפב ."השועו הווצמ
ןתינ םא .רחבנה םעל ץוחמ ותויה ףקותמ וילע הלח הנניא הרותהש יוגמ לודג הקדצ ישעמ
ידוהיל רזעש ידוהימ ןטק ורכש ,האושב םידוהי תואמ ליצהש הז ,רלדניש רקסוא ,אמגוד
ורכש לודג השועו הווצמ וניאש םדאה יתעדל ...הווצמ ונניא אוהש הז ףקותמ האושב רחא
םיווצמ םידרחה :וזה הקספב תירקיעה הדוקנל עיגמ ינא ךכו ,השועו הווצמ וניאש יממ
הנומאה ללגב אלא בל בוטמ קר אל תאז םישוע םה :ועטת לא .םידסח תולימגב ברעהו םכשה
.ךכל םתוא תבייחמ 'השודקה הרותה'ש ללגב ,אבה םלועב רכשב

וליאו ,הל הכוז תידרחה הרבחב דסח תוליעפב לעופה םדאהש הרקויה לע ונרביד אל דועו
ונישעמ לע והשלכ לומגב וא שנועו רכשב םינימאמ ונניאו םיווצמ ונניא םינוליחה ונחנא
.ותלוכי יפכ דחא לכ ,םינוש םינפואב "םידסח תולימג" הברה ונא םישוע ,םלועב םיבוטה
םיקקזנל הרזעב 'קיפסמ' הזכ רבד שיש בשוח ינניא ;קיפסמ םישוע ונאש רמול אב ינניא
תונעל אב ינאו וירבחו קחצי ןונמאל תונעל אב ינא ,הליחתב יתרמאש ומכ ,לבא .ללכב
לקש ןוילמ 490 תתל םוקמב זא ךבילל עגונ תמאב ינועה םא :מ"הר יבגל והשמ דועו .מ"הרל
.ינוע םירצויש תובישיו רפס יתבל אלו םיקקזנל הרזעל ותוא תתל תלוכי ,ס"של

letter

עבשו שש העשב ותיבל עיגמש דבוע םדא אוה ינוליחהש וחכשת לא :םויסל הנורחא הדבוע .ד
שי :הבישיב לגר לע לגר םויה לכ םיבשוי םידרחה בור וליאו ,הזמ רחואמ רתוי םימעפלו
.תלוזל רוזעל ןוצר םהל שי שונא םלצ םע םדא ינב םתויה ףקותמו םלועבש ןמזה לכ תא םהל
הלאה םיאנתה לכ .דחא עגר ץמאמ תושעל ילבמ םתרוכשמ תא םילבקמ םהש ךכ לע ונרביד אלו
.םיינוליחה לש וזמ הלודג היישע תלוכיל םיליבומ

עויסב רתוי תושעל ונלוכ לע .קיפסמ םישוע ונחנאש יתרמא אל הלימב יתוא וספתת לא בוש
.תלוזל הרזעה ראש ןעמלו םיינעל

,תובוגת עומשל חמשא
.רחש

letter

ףדה שארל


Subject Secular Power Home