Subject Secular Power Home

(2) ונחנא םיחא םישנא אלה

םג ונחנא .ונתוא חמשמ דאמ דאמ הזו ,רתאב םירקבמה בצק דאמ רבג םינורחאה םישדוחב
.םישדח תונויערו הרזע עיצמ ,דדועמ ,ךמות עירכמה ןבור ,תובוגת ןומה םילבקמ

:םיאבה םיבתכמה תשולש תא ונלביק עובשה .רתאה תא םיבהוא ,רבתסמ ,םלוכ אל לבא

לכ וא ,הבתכ ,רמאמ ונילא חלושש ימ לכ תוידוס לע רומשל דימת םידיפקמ ונחנא :הרעה)
ונחנא ןכ םא אלא ,דבלב יטרפ םש םינייצמ ונחנא ,רתאב םוסריפ לש הרקמב .רחא רבד
ןוויכ ,ונגהנממ ונגרח הזה הרקמב .email וא/ו אלמ םש םסרפל שרופמ רושיא םילבקמ
(ףשחית םתוהזש םייואר "םיינלבוס" ךכ לכ םיבתכמ םיבתוכש םישנאש םיבשוח ונחנאש


:(s3200013@techst02.technion.ac.il) גרבנירג ןד ונל בתוכ

No dought you are the most antisemitic organiztaion in the world.

The one who builds the palestinian state is you and only you - not the
palestinians .You are the people that realy hate the jewish folk and his
culture.

:הבוגת תולימ המכ

!ןד םולש

,בגא ךרד , ונתיאמ קלח) רתאב תיאניתשלפ הנידמ לע ונרבידש ונל רוכז אל . . .מממה
.(דגנ רחא קלחו ,דעב

תאנש"ל ןווכתמ חטב התא .ונלש תוימשיטנאל תואמגוד ךממ לבקל םיחמש ונייה ,הזמ ץוח
.ונתאנש תא תוחיכומש תואמגוד לבקל חמשנ לבא .דחא ףא ,םיאנוש אל שממ ונחנאו ,"םידרח
.רפל דידק י"ע בתכנש ,אשונב ןיינעמ רמאמ אורקל ,ןד ,ךתוא םינימזמ ונחנא ,בגא ךרדו


:(taxi@netvision.net.il) החמשמ ונלביק ,רתוי רצק ,ינש בתכמ

.םכילע ןטק היה רלטיה

התא המ ונל רפס ךכ רחא קרו ,רתאב תצק לייט .הככ בשוח אל התאש םיחוטב ונחנא ,החמש
.בשוח:(ShlomoYu@ecitele.com) ץיבוקדוי המלשמ ונלביק םלוכמ דהואה בתכמה תאו

.בר םולש "שפוח"ה רתאל

.תורעה רפסמ ריעהל יל ושרת

דגנ דכלתהל םוקמבש לבח .הנוב תרוקיבב םוקמב ,םידרחל האנש יובילב םיקסעתמ םתא .1
יוסישב םיקסעתמ םתא ,(המישרב םתא םג ,ןכ) ונצראמ ונלוכ תא לשנל ףאושה ףתושמה ביואה
.והערב שיא

,םישנ חצרל ,האנקל ,רפסה יתבב תומילאל ,תואניכסל םכלש רתאב תוסחייתה ןיא עודמ .2
םיאמצה הנחמב םג עפשב םיאצמנה ,אבצהמ ("ןופצמ" ימעטמ) תוטמתשהל ,םימסל
?םכתומכ "שפוח"ל

תבהא יהמ םכתא ודמלי םהו "רפס תיב םכל תושעל" םידיתע קרבומו דסא ,תפארע ,ירעצל .3
תחת םירוריפ םיטקלמ ,תונוהב יעוטק םכתומכ םיגיהנמ ויה תומודק תופוקתב .לארשי
רהוס יתב יפתרמל וקרזית בוטה הרקמב ,םויכ .ןוידטצא תוריזל םיקרזנ וא ,ןחלושה
.םילפא

.םיקדוצ םתא ,"םיתשלפ םע ישפנ תומת" אוה םכלש וטומה םא .4


:הבוגת תולימ המכ

!המלש םולש

םיבשוח ונחנאש המ םע םימיכסמ אל הארנכש םישנא םגש תוארל ונתוא חמשמ ,לכ םדוק
.ונתוא רקבל ךישמתש םיווקמ ונחנא .רתאב םירקבמ ,םירמואו

ץמאמ דאמ הברהו םינש ןומה ןומה הזה ןיינעב םיעיקשמ ונחנא - ףתושמה ביואל רשקב .1
תווחלו ,תודבוע איבהל םילדתשמ ונחנא - האנש יובילל רשקב .(םיאולימבו רידס תורשב)
תולולע ןהש תוממוקמ ךכ לכ תודבועהמ קלחש ךכל םיעדומ ונחנא .ןהילא רשקב ונתעד תא
םידרח ונחנאש ןוויכ ?תאז לכב הלאה תודבועה תא םיאיבמ ונחנא המל .האנש םג ררועל
וליחתי ונתוא םירקבמש םישנאהש םיווקמ ונחנא .םיבהוא ךכ לכ ונחנאש הנידמה לרוגל
.דחא ףא אנשי אל דחא ףאשו ,תידרחה תוטלתשהל רשקב והשמ תושעל

לסרודכ לע םירבדמ אל םג ונחנא :םינוליחה לצא תוילילש תועפותל תוסחייתהל רשקב .2
לצא תוילילש תועפות ןיינעל .ידנליאת לושיב לעו םייתפרצ םיטרס לעו תירבע תורפס לעו
שישו בושח דאמ דאמ דאמ רבד אוה ךוניחש ךתיא םימיכסמ ונחנא .ךיא דועו ,שי :םינוליחה
.תושעל המ הברה

.בוט לכ ךל םילחאמ ונחנא ...מממה .3

ךיגהנמו ךיתונומא תא הפכת לא ;תויחל ןתו הייח :(ראשה ןיב) ונלש וטומה .אל שממ .4
טנרטניא ירתאב ךיתועד תא עיבהל ןבומכ ,איה ,האלמה ךתוכז) ךתלוז לע ךייח ךרדו
.(תורחא תויקוח םיכרדבו םהינימל

!רתאב ונלצא ךתוא תוארלו ךישמהל םיווקמ


קיפסמ אוהש ובשח לבא ,רתאה תא ובהא ךכ לכ אלש םירקבממ םיבתכמ השולש ןאכ דע
. . .הבוגת ונילא בותכל וליפאו ,וב רקבל ידכ ןיינעמ

...ש בל םישל יאדכ
.רתאב עיפומש רמוחל תחא תיפיצפס תוסחיתה אל ףא םיבתכמהמ דחא ףאב ןיא -
.םינוכנ אל םירבד גיצמ רתאהש בתכמ ףאב ןעטנ אל -
."םידרחל האנש יובילב םיקסעתמ" ונחנאש הנעטב "חטשב תודבוע לש העיבק" תוהזל ןתינ -
.(הארנה לככ ,םיבתוכה דבלמ) אנוש אל ןאכ דחא ףא


:םעונמ ונלביק ,הזה ףדב םסרופש המל סחייתמה ,אבה בתכמה תא

!בר םולש שפוח תכרעמל

ריבעהל ןיינועמ ינא ןכ ומכ .רתאב האלפנה הדובעה לע םכתא ךרבמו ךישממ ינא רבד תישאר
םישנא" תרתוכה תחת ,30/5/99 ךיראתב ,רתאב םתגצה םהיבתכמ תא רשא "םידבוכמ" םתואל רסמ
".רתאה תא םיבהוא אלש

.וילע םימחלנ ינומכ םיברו ינא המ לע ןיבהל רמייתמ וניא רוביצה לש הז קלח יתעדל
חרוא להנל הצורש ימ לבא ינוליח םדא םנמוא ינא .תדב םחלנ אל ינא ,שיגדמו רזוח ינא
.הצור אוהש ךרדב וייח תא היחיו הצור אוהש המ השעיש יתד םייח

.הנידמב הבוט הקלח לכ סרוה רשא יתדה דסממב םחלנ ןכ ינא

ןיב םייתדל םיינוליח ןיב ,םעב םיערקה תא תוחאל שיש בושו בוש עמוש ינא אלא םימיב
.םידרפסל םיזנכשא

.הפי לכה בוט לכה

םהש ינפל תולאש רפסמ םמצע תא לואשל םתמסרפ םהיבתכמ תאש םישנא םתואל עיצמ ינא
:ץימשהל םירהממ
.האנשה תא הבלמ ימ -
? ךפיהלו היזנכשא הרוחבל ידרפס רוחב ןיב ידרחה םלועב הנותח לע עמש םהמ והשימ -
? םימרופרבו םיביטברסנוקב המרוח תמחלמ להנמ ימ -
? אבצב תרשמ אל ימ -
? הנומת ללגב םיסובוטוא תונחת ףרוש ימ -
? תירוביצה הפוקה תא דדוש ימ -
?לארשי תנידמב קוחה תוישוא תא עיקומ ימ -

.גלזמה הצק לע קר הזו

םיצימשמ םתאש ינפל ייתובר זא .הרורב הבושתה יכ וללה תולאשה לע תונעל ךירצ אל ינא
.וביגת זא קרו וללה תולאשה תא םכמצע תא ולאשת

שיחמהל "ררוצה" לש ומשב שמתשהש םדא ותוא .ףסונ ןטק טרפל קר סחייתהל בייח ינא םוכיסל
:ותבוגת תא
.תוצלפ תררועמ "ררוצה" לש ומשב שמתשמ התא אבש תולקה .תימצע תעמשמ תצק ,ינודא

,בר דובכב
.םעונ


Subject Secular Power Home