Subject Secular Power Home
letter

גאדומ ידוהי ,קיציאמ תרוקיב בתכמ


תללוכה ,הריש לש הבושתה ןלהל .קיציאמ בתכמ ונלביק המ ןמז ינפל
:בתכמה תא הכותב

,בר םולש קיציא גאדומה (?) ינוליחה ידוהיל

תרקיבש םיחמש ונא ,ךלש (תוניגהה לובגב תימיטיגלה) תרוקיבה לכ םע
ופוסב ,ינוליח ידוהי ןכא ,ךתרהצהכ ,התא םאש ,קפס יל ןיא ."שפוח" רתאב
.תפתושמ ךרדל עיגנו ,תולק תונבה-יא וליא-יא לסחנ רבד לש

תא יתנמיס וב ,אוהש-תומכ ךבתכמ תגצהב יתבושת תא הליחתמ ינא
לע ביגאש הפצמ אל יאדווב התא .םהילא סחייתהל ינוצרבש םיניינע םתוא
:יתבושת תא אצמת ךשמהב .בורל םינינפ וב תויוצמ יכ ףא ,ךלש הלימ לכ

בר םולש שפוח תווצל

.וביגתש ינפל בתכמה ןכות תא ולקשת ןכל ,ת"פמ ינוליח ינאו קיציא ימש ,לכ םדוק

היפכ דגנ םתאש םשורה תא יתלביק .הנושארה םעפב םכלש רתאב יתרקיב שדוחכ ינפל
.תאזל םירמייתמ תוחפל וא ,םיינוליחו םייתד ןיב ןויווש דעבו תיתד
הנקסמל יתעגה ,Cyberdin לש םג םהניב ,םכלש םירמאמה תאירק לש שדוח רחאל
(םיינוליח םג) םינימאמו םייתד ,םידרח םיאנושה םיטסיאתא רשאמ רתוי אל םתאש
םתא רשאכ ,םימטמוטמו םייביטימירפל םתוא םיבישחמ םתאש רכינ .םה רשאב
.םידיחיה תמאה ירבוד (םירואנ תויהל םירמייתמה)
אלו ,רוביצהמ עדימ םיריתסמה םינרקשכ םיפיטמלו ,רקשכ תדל םיסחייתמ םתא
.םכלש תונורקעב םיקבוד םתאש ומכ םהיתונורקעב םינימאמה םישנאכ
קר ,המוד הטישה .רחא ףיטמ לכ וא קחצי ןונמא ןיבל םכניב לודג לדבה האור אל ינא
.הנוש ןוויכה
עדימ םיריתסמש םיפיטמל סחייתמ אוה וב ,עטק Cyberdin לש רמאמב יתיאר
רמאמה ותואב .תדה תא ךירפמה יעדמ רמוחל השיג םהמ םיללושו ידרחה רוביצהמ
תא תוארל םיצור" :טטצמ ינאו ומש תא בתוכ אל ךא םיוסמ רתא לע רבדמ ומצעב אוה
ידמ רתוי םש שיש ןוויכ ,רתאל םכתא תונפהל אלש ףידעמ ינא ?ןב םחנמ לש רוקמה
.(היצולובאהו ןיווראד לע רמאמהמ) ".םדקתמ יתבשחמ רוגיפו םירקש
...רוביצהמ עדימ תלילש לע םירבדמ
ריכזמו הנחבה אלל םתוא ללקמו םיבר םייתד םיבתוכ ץימשמ םג אוה רמאמ ותואב
לכב ,"םידרוש םיקזחה" קר םאש הז ךיא לאוש דוע רגפמה בתוכה" :םתושפיט תא
ויה אל םא !םטמוטמ טוידיא תכיתח .('וכו םיעלות ,םירפרפ) "םישלח םירוצי" שי תאז
הביהרמ תושפיט הזיא !םיתמ ויה םהו לוכאל המ "םיקזח"ל היה אל ,"םישלח םירוצי"
"!וזכ תימהב הלאש לואשל ליבשב ךירצ

,ןויווש לע רתוי תצק ובשחתו םייתד ץימשהל וקיספת זא ,םירואנה םתא םא ,םוכיסל
םכל רפסל ידכ םגו ,תיתד היפכ דגנ ,תדמ שפוח ןעמל"-מ רתאה תרתוכ תא ונשת ילואו
."ןויווש לע תצקו ,תינוליחו תיתד היפכ דגנ ,שפוח ןעמל"-ל ,"םיהולא לע
.אובת ןכא םא החוסינ תא בטיה ולקשתו ,הבוגתל הפצמ ינא

,קיציא
גאדומ ידוהי

םא תקפוסמ ינא ,ךבתכמ ךשמהב תנגפומה ךתדמע רואל :"ינוליח ינא" .1
םושמ ,"תמא" תדב האורש ינוליח תויהל לוכי אל .רבדה ךכ םנמא
(בוטה הרקמב) תחכומ יתלב המויסקא תלבקמ ,תד לכ - הדוסיב ,תדהש
רבדב הנומאה תא לבקמ התא םא ."םיהולא" שיש ,קהבומב תירקש וא
,טסונגא ,םנמא ,תויהל לוכי התא .ינוליח ךניא - "םיהולא" לש ומויק
.תאז רמוא אל התא לבא

לש הנוכת הלגמ התא ןאכ :"וביגתש ינפל בתכמה ןכות תא ולקשת" .2
ילב ךלש ומכ בתכמ לע הנוע אל תעד רב םדא .היולג הבלעהו חור תוסג
םדא ינבכ ירוירפא ונילא סחייתמ התא םתסה ןמו ,וירבד תא בטיה לוקשל
."האמחמ"ה לע הדות .תעד-ירסח וא/ו םילוקש יתלב

רוזחת םא חמשא :"םידרח םיאנושה םיטסיאתא רשאמ רתוי אל םתא" .3
אצמת אלש ילע הקזחו רחאמ .הזכש רבד ונבתכ קוידב ןכיה יל הארתו ילא
,תיתד הייפכל דגנתמש ימ לכ תא שרפמ התאש ,ןיבהל אלא יל ןיא ,תאז
ונניא "םיהולא"ש עדויש ימ לכ תאו ,תויתד תונומא לבקמ אלש ימ לכ תא
ךיתודמע םע היעב ךל שי - ךמצע תא קודב .םייתד אנושש ימכ - םייק
.הז ןיינעב תויסיסבה

ןאכ םגו ,םיגשומה ינש ןיב יתוהמ לדבה שי :"םימטמוטמו םייביטימירפ" .4
תויביטימירפ .םימטמוטמ םה םייתדהש ונבתכ ןכיה יל הארת םא חמשא
אצמיהל אלו ,תוגהנתה וא הבישח לש דחא םוחתב אטבתהל הלוכי
תונומא םאה תובר חכוותהל לכונ .םדא ותוא לצא םירחא םימוחתב
םא םג לבא - תיביטימירפ הסיפת וא תורואנו המדיק לש ןיינע ןה תולפט
ןכומש ימש ,ןועטלו בושחל ונל ימיטיגלו רתומ ,הוושה קמעל עיגנ אל
לע ללכב ודיתעו ומע ייח ,וידליו ותחפשמ ייח ,וייח תכרעמ לכ תא תונבל
אוה תוחפל וז הדוקנבש םדא אוה ,הלפט הנומא לע וא לבה-תנומא
הלימה תא .ונתעדל .ןוכנ ןכ םג ?תמא .ןוכנ ?םיענ אל .יביטימירפ
.רתאב םוקמ םושל ונמעטמ הסנכנ אלש ומכ ,ןאכ יתסנכה אל "םטמוטמ"

.םלועל תאזכ ןעטנ אלו תאז םינעוט אל ונחנא :"םידיחיה תמאה ירבוד" .5
איה "תמא"ש ,םיעדוי ונא ונייח תיתשתמ דבכנ קלח אוה עדמהש ימכ
הכרפוה אל דוע לכ .הכרפהל תע לכב תדמעומ איהו ,הנתשמו יסחי גשומ
רבדב םיעגונה לכ תעידי ךות ,רומאכ ,תמייקו הרירש איה - "תיעדמ תמא"
,ולש איה תמאהש ןעוטש ימ .תונתשהל היושע איה רבד לש ופוסבש
תויטסימה תותכה לשו תותדה לש םיקירפה לכ םה ,חצנל ,תידעלב
לע ורמא םתס אלו ,הקיטילופב םיירטילטוטה םירטשמה לש וא ,ןהינימל
."תד" וזש ותעשב היסורב םזינומוקה

סחיב (5 'סמו 1 'סמ) תומדוקה יתובושת םע רושק הז :"רקשכ תד" .6
םדא-ינבל םיבוט םירבד םג םהיניב ,םירבד ןומה תויהל הלוכי תד ."תמא"ל
.ילש תובושת ןתוא תא תינש ארק ."תמא" אל קר ,םימייוסמ

ינא !רבדה ךכש יאדווב :"רוביצהמ עדימ םיריתסמה םינרקשכ םיפיטמ" .7
העש ,אורקל לגוסמ תויהל רמייתמש ,דמחנ ינוליח ,ךילע תאלפתמ
אלמ ונלש "שפוח" רתא !ארוק התאש המ תא ןיבמ אל התא השעמלש
הפטהה תוכרעמ לכ !םיידרחה םיפיטמה לש היימרה יכרד תודוא עדימב
"הבושתב הרזח" (היימר תנווכ ךותמ תאז םג) תועטב םיארוק םהש המל
החכוה-ירסח םינועיט תגצה ,תונוכנ תודבוע תרתסה לש תוכרעמ אלא ןניא
הרזח" רודמל סנכיה .(םירחא םירקמ הברהב) םיירקשו (בוטה הרקמב)
המב דמלתו "תושפנה ידייצ" רפסה תא ארק םג וא ,רתאבש "הבושתב
ןמ תחא - תמא-ירבוד םה םיידרחה םיפיטמהש ,רובס התא םא !רבודמ
.ךלש ארקנה תנבה תא רפשל ךילעש וא ,םהמ דחא התאש וא :םייתשה

,הרורב הנקסמל העיגמ ינא ןאכ :"קחצי ןונמא ןיבל" וניניב לדבה ןיא .8
םושמ ,יתבוגתב הנותמ תויהל תלדתשמ ינא .הנומתב אל טושפ התאש
םאה .רבודמ המב ןיבמ אל לכה ךסב התאש טידרק ךל תנתונ ןיידע ינאש
טלפנה לכמ המ ?קחצי ןונמא לש הפטה-תגצה םעפ-יא תעמש וא ,תחכנ
?םירמוא ונאש המל המוד ויפמ

ויבגל ךיתורעה לע ביגי אוהו ,ךבתכמ תא וילא יתינפה :Cyberdin .9
.תונלבסב ותבושתל ןתמה .ומצעב

ךכ ,2 'סמ יתבושתב ומכ :"אובת ןכא םא החוסינ תא בטיה ולקשתו" .10
ללכל ונעגהו ונחסינו וניגהו ונרריבו ונקדבו ונלקשו ונבשחו ונרהרה .ןאכ םג
,הלוקשה ונתבושת איה איה ןאכ ךל תחלוש ינאש ,תאזה הבושתהש ,הטלחה
.תרקובמהו הדודמה

,ךלש

"שפוח" טנרטניאה רתא תווצ ,יצרא הרישletter

ףדה שארל


Subject Secular Power Home