Subject Secular Power Home
letter

בלענ ינוליח

(ינוליח ןוכית דימלת) דדועמ ונלביקש בתכמ

:דדוע ונל בתוכ

תוטונ םכלש רתאב תורושה תא ארוק ינאשכ יב םיררועתמש תושגרה רורצ .האנש .סעכ .ןובלע
,םכתעד תא עומשל יתדה להקל םיארוק םתא .בלענ ,ינוליח ידוהיכ ,ינאו ,ילילשה ןוויכל
םירידגמ םתאש המ יפלכ םכל שיש ישגרה ןעטמה לכ תא םימתה ארוקב וב םיחיטמ דימו
םתאש ,דובכ ותוא) םדאה לש ותנומאל דובכ םוש ?השוב םוש םכב ןיא ."יתדה םלוע"כ
םתאשכ ,םכלש םירסמל סחייתיש ינוליח ףא וא יתד םדאמ םיפצמ םתא ךיא (?םכמצעל םישרוד
.יביטימירפ ,םילילא דבוע ותוא םינכמ

תופכל הסנמ ולוכשו ,םילא ולוכש רוביצמ קלח אוהש ,גייס םוש ילב ,ול םיעידומ םתא
דחא ףא .ךופה ןוויכב תלעפומ איהש אלא היציזיווקניאה ימיל ונרזח וליאכ ותד תא םכילע
לביק םנמאש ,תידוהיה תדב רתויב הפיה קוחה ,תבשה קוח .םייוניעה ןחלושל םכתא רשוק אל
םכל השוע אל דחא ףא .יברעמה םלועב ץופנו םדקתמל בשחנ תודהיב תדחוימ תיתד תוסכ
תא בירקהל םילוכי םתא ,םדצמ .רופיכ םויב םוצל םכתא חירכמ וא ,תיבב ץמח רועיב
.ילילפה ,ילאיצוסה קוחה דצמ היהת םכדגנ הדיחיה הבוגתהו ,םכלש םידליה

ובור בכרומה רוביצכ םתוא רידגהל םיבייח םתא .םתא תויחל םילגוסמ אל םתא .אל לבא
אורקל .םדגנכ םכלשמ ןויסימ המ תועיבצב םילהנמ םכמצעב םתאש דועב ,םירנויסיממ ולוככ
ןווכתמ יניא ךא ,םיפקתהב הווח ףאו דבכמ ינא ותוא) םזיאיתאלו האנשל םכלש תופטהה תא
ארקמה ירופיס תאו תוחכוגמו תורתוימכ תדה תווצמ תגצה ידי לע דחא ףא לע ותוא תופכל
וכנוח ןוגכ "טקרוק ילקיטילופ" ינינפ תואצמנ ןמצע ןיבל ןהיניבשכ ,ןיטולחל םינוידבכ
רתוי לבא ,רירמ קוחצ יב הלעמ ". . .ודובכב וא ותנומאב עוגפל אלש . . .םדא לכ דבכל
םרח" עצוה הירוטסיהב הנורחאה םעפב יתמ םכל ריכזהל הצור אל ינאו .סעכ יב הלעמ ,הזמ
."תיבויחו הרואנ הלועפכ תידוהי תורשכ למס יאשונ םירצומ לע

ויתורטממ קלחבש ,יונישה תא עצבל ליחתהלו תרוויעה האנשה ךרד תא בוזעל םכב ריצפמ ינא
"םיקינרדסה" םתוא דבלמ םאה .רתוי תישונא ,רתוי תיבויחה ךרדב ,םכתא םיכסמ ינא
הכושח הככ םיגיצמ םתא התוא ,הנורחאה הפוקתב םייתד םישנא דצל תויחל םכל אצי ,םתרכהש
םעפ אל יל אצוי רבח ינא הב רעונה תעונת תרגסמב יתוליעפב .םעפ הז תא וסנ ?תרדוקו
.אביקע ינב תעונת ירבח תוברל ,םייתד רעונ ינב דצל לייטל םיימעפ אלו

ףאש םייח תחמש יאלמ םירענ .ונתאמ תוחפ אל םימכח םירענב רבודמ ךא ,םכל רשבל יל רצו
תופכל וסינ אל (תודהיו תד לע תוחיש ןומה םתא יתלהינו) םתא יתלהינש החיש םושב םעפ
,ידמ השק הרוצב הז תא לבקל אל וסנ .םיקדוצ םהש יתוא ענכשל אל וליפא ,רבד םוש ילע
םה .דחוימב לודג ףא וליפא וא םיינרק ,בנז ,הפוצמל דוגינב ,ןיא םייתד םידוהיל לבא
םינתונ ונחנא םא אלא) םדא ינבכ ונתוא םיאור םג םה ,יל עודיש המכ דעו ,ונומכ םישנא
.(המודכו "סוד לכ סורד" ומכ תואמסיס םיקעוצ ונאש ךכב ,ךכ בושחל אלש הביס םהל

שי עבטמל זא ,האשילקב ןכסל םא .תרוויעה האנשה לע ורתוו ,םייניעה תא וחקיפ ,םכמ אנא
דעבמ אלש םהילע תצקו ,הביטקפסרפב םכמצע לע תצק םג ולכתסת אלש דעו .םידדצ ינש
תמחלמ ןוויכל דבלמ ,ןוויכ םושל תומדקתה םוש היהת אל ,תומישאמו תולילכמ םייניעל
.הינפמ םיששוחו םיאור תונחמה ינשמ םיבר הכ םישנאש םיחאה

.רתוי אלו תוחפ אל ,םדא ינב תויהל ולדתשה ,השקבבו

,בוטל הווקתב

דדוע
(ינוליח) א"י התיכ דימלת

letter

:לאינד לש הבושתה בתכמ והז

,בר םולש דדועל

תוליעפ ,הדובעה יצוליא .ךילא יתבושתב דאמ ךוראה בוכיעה לע לצנתמ ינא יבל קמועמ
אלש ןיטולחל - תוחדל יל ומרג ולא לכ - "שפוח" רתאב תיפוסניאה היישעהו תוריחבב
.ךל יתבושת תא - קדצב

עטקל ךתנווכ םא .ךתמח תא ררוע המ ןיבהל יתחלצה אל לבא ,רתאב ךרוקיבל יתחמש - תישאר
עטקב ףלחוה עטקה ,ןכאו ,ךירבדב םייוסמ קדצ היהש ירה - 'וכו "יתד התא םא" חיתפב
.ילא רוזח - תולאש ךבלב שי ןיידע םאו ,ארקו רקבו רוזח אנא .רחא

יל בותכ - םייק הז ןכא םא ?ךירבדכ ,"םזיאיתאלו האנשל תופטה" תאצמ ןכיה - ינש דצמ
.רבד ךבישאו ,לוקשא ,ארקא ינאו ,קוידב ןכיה

ןושלהמ קרו ךא ונדמל "םרח" הלימה תא .ךנושלכ ,םירצומ לע "םרח" םיליטמ ונניא
התא םהל םג םאה .'וכו 'וכו ,םיקסע ,תונויער ,תובשחמ ,םדא ינב "םימירחמ" םש .תידרחה
םינוק טושפ ונא .םימירחמ ונניא ,רומאכ ,ונחנא .אלש חינמ ינא ?סעוכו הנגמו ,בתוכ
העפותה תא יל רבסהו אוב זא ?ןוגה אל ?רוסא .לכה הז .צ"דב תומתוח םהילע ןיאש םירצומ
רותב האלמ הלגע םע יתדמעו ,םינוש םירצומ יתינק ,ביבא-לתב לוכרמל יתסנכנ :האבה
ויסנכממ תולשלתשמ תויציצ ,רוחש עבוכ ,ןקז ,םירוחש שובלש רוחב דמע ינפל .הפוקל
ולדחת אל םא .םירשכ אל םירצומ םכלש ןכודב יתאצמ" :יאפוקל רמאו ,(ןכתיי ?ידרח)
."ללכ הב הנקנ אלו ,םכלש תונחה תא םירחיש ונלש רוביצל עידונ ונחנא ,םתריכממ

וקיספה :ונוצר תא הפוכו הנתמ הזה ידרחה יכ ?עודמ .םישוע ונאש המ אלו ,םרח והז
ונא ?םירמוא ונא המ .ךתונחב רצומ םוש הנקנ אל תרחא ,םירשכ אל םירצומ לש קוויש
לש תורשכ תמתוח םע םירצומ םינוק ונא .לכה הז .צדב תמתוח אלל םירצומ קר םינוק
הז .צדב תרכומש תונחב הנקנ אלש םירמוא אל ונא ,תונח ףא םימירחמ אל ונא לבא ,תונברה
?התא ןכיהו .םה הזו ,ונחנא

חינמ ינאו ,צדב תמתוח םהילע ןיאש םירצומ תונקל םישקעתמ ונא עודמ תובוט תוביס ןנשי
תא אצמ ,"שפוח" רתאל סנכיה - עדוי ךניא םא .תאז תעדלו ןיבהל ןובנ התא א"י דימלתכש
.םישוע ונאש תא םישוע ונא עודמ רבסהה לכ םש שי :וב ארקו ,"צדב" תורשכב קסועש ףדה

רכוז אל ,"יטייסוס" וא ,"ןוטפנ" ,תוחמש םלוא םייק םי תבב :"םרח" לע והשמ דועו
,םיבהוא םיירצונ םיברע .םיירצונ םיברע םירג ופיב .ופי לובג לע תאצמנ םי-תב .קוידב
שאר קוידב אל הזו ,תושעל המ לבא ?םהל רוסא .םהלש הנשה שארב גוגחלו חומשל ,ונומכ
םייקל ושקיב ופי לש םירצונה זא !םויאו ארונ .רטסבליסב "לפונ" הז םלצא ?ונלש הנשה
?תידוהיה תונברה התשע המ ."יטייסוס" וא ,"ןוטפנ" ימלואב !םהלש קר !תיטרפ - הביסמ
םה ,םיירצונ םייתד םינממס דועו ,חושא ץע תדמעה לולכת הביסמה םאש ,םרח תעדוה האיצוה
דיתעב ולכוי אל םידוהי םג - רמולכ .םלואל תורשכה רתיה תא ולטביו ,םלואה תא ומירחי
רבד ירה ?םרח אל הז ?תרק דדוע ,הז המ זא .('וכו הווצמ רב ,תונותח) תוביסמ םש םייקל
,רעטצמ ינא ?ונל תבתכש המ תא תבתכ םי-תבב תונברל םג םאה .םינותיעה לכב םסרופ הז
םישוע םידרחהש המו ,תימצע הנגה יהוז םישוע ונאש המ .לודגב העוט טושפ התא .דדוע
?םומש מ"ואל ךייש התא םאה - התאו .ונילע תללוכ הפקתמ יהוז

תבריע המ יל רורב אלו ,"אביקע ינב" לש םידומחה םירענה יפלכ יהשלכ הנעט ונל ןיא
!ןכיה יל הארה ?רתאב םתוא ונרכזה םאה .ךבתכמב םתוא

שי לבא .ךל ןימאמ ינאו ,ינוליח התאש בתוכ התא .ךבתכמ תא בושו בוש יתארקו יתרזח
םג ,לכה לכוא ,ןיליפת חינמ אל ,ם-א-א-תס ,דחא הזכ ינוליח שי .ינוליח שיו ינוליח
?ריכמ .תיבל הסינכ לכב הזוזמה תא קשונ לבא ,רופיכ םויב האמח םע ןוריזרזח

שיו .בלב דחאו הפב דחא .הז הככ לבא ,ןכתיי ?קיחצמ .םיהולאב ןימאמש ינוליח שיו
השוע ינא ,בושח אל ,ןיא ילוא ,םיהולא שי ילוא - רמוא אוה :"טסונגא" ארקנש ינוליח
התא ."טסיאתא" ,תושעל המ ,ארקנש ,םויאו ארונ ,דחא שיו .טסונגאה והז .ילש שארב המ
עד זא ."םזיאיתאלו האנשל םכלש תופטהה תא אורקל. . ." :השק הרוצב הז גשומל תסחייתה
,םלוע תפקשה וז םזיאיתאו ,האנש הז האנש ."םזיאיתא"ל "האנש" ןיב לדבה תצק שי :ךל
תמאב התא םא ?"האנש"ל הז ןיב רשק המ ?ךכב ער המ .םייק ונניא ללכ "םיהולא" ,היפל
הנושמה עטקה תא תבתכש ומכ ,השק ךכ לכ הרוצב וז םלוע תפקשה לבקת אל יאדווב ,ינוליח
.תשגרתה תצק וא ,תיעט הארנכ .ךלש

:ךל רמול דמוע ינאש המ תא עמשו ,ךיתואיר אולמב ריווא חק ,עגרה ,דדוע ,בשת וישכע
,ץיק םוי ירהצב שמשכ רורב יל !הלימה ןבומ אולמב טסיאתא ינא !טסיאתא יננה ינא
תעדל שקבת םאו !חדוק ךכ לכ אלה וא חדוקה - וחוממ איצמה םדאהש ,גשומ והז "םיהולא"ש
יניב לדבהה ."םיהולא ןיא"ה לע רמוח ןומה םש שי - וב ארקו ,"שפוח" רתאל רוזח ,דוע
תא רידגמ התאש תוינוליחה לכ םעש ,אוה םתרהצה יפ לע םינוליח םידוהי ינש - ךניבל
?יל רוסא .ןכומ ינניא ינאו ,םייתדה תונחלופה לוע תא ךילע לבקל ןכומ התא ,ךמצע
םע ןתחתהל תישונאה תוכזה לע קבאיהל ,ןהוככ ,יל רוסא ?תיתד הייפכל דגנתהל יל רוסא
,ןיד ךרוע לצא ידוהיכ םתס קר ,יתד סכט ילבו בר ילב ןתחתהל תוצרל יל רוסא ?השורג
תא רקבל עוסנל וא ?ףוגנזיד בוחרב הפק תיבב חספב םחל לוכאל קקותשהל יל רוסא ?לשמל
ףסכ יל ןיאו ינע ינאש םושמ ,תבשב ירוביצ סובוטואב הרדגב םילוח תיבב הלוחה ימא
."אג ינוליח" יננה ,ךל דוגינב ,ינא !!!ינוליח התא ירה ?דדוע ,ךל הרוק המ ?תינומל
.וניניב לדבהה לכ הארנכ והז

:םיינש יפ לודג טנופב קר ,הלימב הלימ - ךלש םויסה טפשמב םייסאו

.רתוי אלו תוחפ אל ,םדא ןב תויהל לדתשה ,השקבבו

"שפוח" רתא תווצמ ,רכב לאינד ,ךלש

letter

:הריש ידי לע חלשנש ףסונ הבושת בתכמ והזו

,רקי דדוע

סומעו ךוראה ךבתכמ .לאינד ידידי לש ךילא ותבושת תאו רתאל ךבתכמ תא בר ןויעב יתארק
ןאכ תשקבמ ינאו ,ךבתכמב תילעהש תודוקנהמ קלח לע בישהל אלא לאינדל רשפיא אל םיטרפה
יתורעהו ,רוחש עבצב ךשמהב אבויש ,ךלש חסונב שמתשא ךתויחונל .תורחא לע בישהל התעו
.לוחכ עבצב הנעפות

תוטונ םכלש רתאב תורושה תא ארוק ינאשכ יב םיררועתמש תושגרה רורצ .האנש .סעכ .ןובלע
,םכתעד תא עומשל יתדה להקל םיארוק םתא .בלענ ,ינוליח ידוהיכ ,ינאו ,ילילשה ןוויכל
םירידגמ םתאש המ יפלכ םכל שיש ישגרה ןעטמה לכ תא םימתה ארוקב וב םיחיטמ דימו
םתאש ,דובכ ותוא) םדאה לש ותנומאל דובכ םוש ?השוב םוש םכב ןיא ."יתדה םלוע"כ
םתאשכ ,םכלש םירסמל סחייתיש ינוליח ףא וא יתד םדאמ םיפצמ םתא ךיא (?םכמצעל םישרוד
.יביטימירפ ,םילילא דבוע ותוא םינכמ

םקלח .םלוכ אל ,ןוכנ ?םילילאה תא םידבוע ןכא םדא ינבשכ ,רקיה ידידי ,תושעל המ
יברה ומכ םילילא וצצ ךיא ,םעב ביבס הרוק המ האר .סרפ םהל ןתינ .דחא לא קר םידבוע
אוה םויה .לא היהי יערד םג טעמ דועו ,הידבועו ירודכ ומכ םילבוקמ םילילא ,ץיבבולמ
רסח ?תוטוז .ס"ש לש םיכ"חה 17 ירחובל קר ,לא אוה םייתדה לכל אל !עגרית .לילא קר
.ונמעטל אל טלחהב לבא ,ךמעטל ילוא ?תובישח

,חריה לע ודעצ םדא ינבשכ ,הריפסל ינשה ףלאה יהלשבש ,םדא רידגת ךיא .יביטימירפ
ןיידע אוהו ,םיקחש עיקרמ םינומה לש עדיהשכ ,תיעדמ הכפהמל שונא תסדנהב עיגמ עדמהשכ
האור ,הצור ,בשוח - שונא תונוכת לעב רוצי ול יח ,םהילעמ ילוא - םימשבש ,ןימאמ
"םילענ"ה םירוציה לש םינוילימה תעבש וא תשש לכ םאה הלעמלמ קודבל דיפקמש ,עמושו
,"םדא ינב" םניא םידראילימה תעברא רתי לכש םושמ "םילענ" - וידי ומב ארב אוהש
דומע ,'ה קרפ ,"תורוא" ורפסב ,קוק ברה תנשמ האר) תומהב ךרעב אלא ,ותסריגל
.(ו"נק

ועיגי ויתווצמ תא םימייקמש ולא :םהל עיגמש יפכ וידוהיל למוג הלעמל םש הזה רוציהו
,תאז ומייק אלש ,םיעשרהש דועב ,םינבדבוד םע תפצק ןתיוולה םע דחי וקקלי ,ןדע ןגל
לצא ךל :הז תא יתאצמה ינא אל) למשח תוכמ ולבקי ,תחתור האוצב וצברי ,םונהיגל ועיגי
אובתש ינפל ,תרשפתמ יתלבה תדה תבהאלו תויתדל ןכדועמה למסה ,ךלש בוהאה קחצי ןונמא
בשחמ ול ןיא ,םויה לכ תושעל המ ול ןיא הלעמל םש הזה שיאהו .(תוינוציק לע ונל ףיטהל
םע לכתסמ ,הכר אסרוכ לע בשוי קר אוה ןכלו ,לשמל ,ךתא בתכתהל לכויש ,ינורטקלא ראודו
תעבש וא תשש ושע קוידב המ ,ברע דעו רקובמ םשור לודג סקנפבו ,קדובו הטמל תפקשמ
ט"נשת'ה ,םהייח לכ ,שדוחב םימי 30 ,הממיב תועש 24 ךשמב ולש םידוהיה ינוילימ
.םינש

םדא רידגת ךיא - יל הנע - יפוסוליפ ןוידל חרבת אנ לאו .ול שי הדובע המכ ןובשח השע
ןעדמ וא ,םילוח תיבב רוטקוד וא ,אביקע ינבב דומח ךינח הז היהי ,ונימי ןב
דבל תרחא הלימב ,תומוצב הנעתמ ,םוי םוי ללפתמ ,ןימאמ ,בשוח ךכש הטיסרבינואב
והשימ תויהל בייח אל "יביטימירפ" ,בגא !תלבקמ ינאו ,הבוט הלימ יל ןת ?"יביטימירפ"מ
םג תויהל לוכי יביטימירפ .ויצלחל רוע תרוגחו ופוג לכ לע תורח עקעק ,ףאב םימזנ םע
."ינרדומ יביטימירפ" ארקנ הז .הטיסרבינואב רוספורפ

תופכל הסנמ ולוכשו ,םילא ולוכש רוביצמ קלח אוהש ,גייס םוש ילב ,ול םיעידומ םתא
דחא ףא .ךופה ןוויכב תלעפומ איהש אלא היציזיווקניאה ימיל ונרזח וליאכ ותד תא םכילע
.םייוניעה ןחלושל םכתא רשוק אל

,תונוגעה םישנה יפלא תעבש תא םש רקב ,תונברל ךל לבא ,שיא םירשוק ןיא ןחלושל ,ןוכנ
ינא לבא ,תואמגוד ןומה דוע שי .היציזיווקניא הנניא וז םאה יל ריבסהל ילא רוזחתו
תא תוארל ןבומ יתלבהו יביאנה ינוליחה ךבוריסב ,ךיניעל תחפטמ תרשק התאש ,הרובס
.ךביבס השענה

בשחנ תודהיב תדחוימ תיתד תוסכ לביק םנמאש ,תידוהיה תדב רתויב הפיה קוחה ,תבשה קוח
.יברעמה םלועב ץופנו םדקתמל

ימא תא רקבל תבשב עסונל יל רוסא היפל ,הייפכל תאז ןיב המ לבא .אלפנו הפי קוח ןכא
המ .בכר יל ןיאו ,םיעצמא תלעב ינניאו ,דוהיב הרג ינא ?ןייטשניוול תיבב הלוחה
תבש לכב עסונ אוהו .בכר שי ,תינלבק הרבחב ףתוש ,ה'לקנעי ,ילש ןכשל ,הנהו ?תושעל
ברה עודמ :דועו ?"תבש"ל רושק הז לכ המ ?וזכ היילפא ריבסת ךיא .הרדגב ויבא תא רקבל
,תדה איה ותוברת ?רוסא ילו ,תבשב (ומעטל) יתוברת יוליב תולבל תכלל יאשר לדנעמ
רוגס תוברתה לכיה לבא .הקיסומ איה יתוברת - ינא .תסנכ תיב הז ולש יוליבה םוקמו
?"תבש"לו הזל שי רשק המ ?היילפאה המל .תבשב

.רופיכ םויב םוצל םכתא חירכמ וא ,תיבב ץמח רועיב םכל השוע אל דחא ףא

דבל ,םגפ לכ האור התא !וניפלכ האנשב ינוציק התאש המכ !םהל רסח היה הז דוע קר !ונ
."ותשבד תא האור למגה ןיא" - דומלתב רמאנ ךילע הארנכ .ךלש ךימגפמ

קוחה דצמ היהת םכדגנ הדיחיה הבוגתהו ,םכלש םידליה תא בירקהל םילוכי םתא ,םדצמ
.ילילפה ,ילאיצוסה

יתעגהו ,ךבתכמ תא יתארקשכ !יניע הארמל הנימאמ אל שממ ינא !תבתכש המ ארקו רוזח
יתכלמנ ךכ רחא לבא ,ול יוארה ומוקמ םש יכ ,לבזל ךבתכמ תא ךילשהל יתיצר ,וז הרושל
.תיעטש ןכתייו ,א"י התיכב קר ,התא ריעצ ירהש ,יתעדב

ובור בכרומה רוביצכ םתוא רידגהל םיבייח םתא .םתא תויחל םילגוסמ אל םתא .אל לבא
אורקל .םדגנכ םכלשמ ןויסימ המ תועיבצב םילהנמ םכמצעב םתאש דועב ,םירנויסיממ ולוככ
ןווכתמ יניא ךא ,םיפקתהב הווח ףאו דבכמ ינא ותוא) םזיאיתאלו האנשל םכלש תופטהה תא
ארקמה ירופיס תאו תוחכוגמו תורתוימכ תדה תווצמ תגצה ידי לע דחא ףא לע ותוא תופכל
וכנוח ןוגכ "טקרוק ילקיטילופ" ינינפ תואצמנ ןמצע ןיבל ןהיניבשכ ,ןיטולחל םינוידבכ
רתוי לבא ,רירמ קוחצ יב הלעמ ". . .ודובכב וא ותנומאב עוגפל אלש . . .םדא לכ דבכל
םרח" עצוה הירוטסיהב הנורחאה םעפב יתמ םכל ריכזהל הצור אל ינאו .סעכ יב הלעמ ,הזמ
."תיבויחו הרואנ הלועפכ תידוהי תורשכ למס יאשונ םירצומ לע

.לאינד רבכ ךל הנע ךכ לע

ויתורטממ קלחבש ,יונישה תא עצבל ליחתהלו תרוויעה האנשה ךרד תא בוזעל םכב ריצפמ ינא
"םיקינרדסה" םתוא דבלמ םאה .רתוי תישונא ,רתוי תיבויחה ךרדב ,םכתא םיכסמ ינא
הכושח הככ םיגיצמ םתא התוא ,הנורחאה הפוקתב םייתד םישנא דצל תויחל םכל אצי ,םתרכהש
םעפ אל יל אצוי רבח ינא הב רעונה תעונת תרגסמב יתוליעפב .םעפ הז תא וסנ ?תרדוקו
רשבל יל רצו .אביקע ינב תעונת ירבח תוברל ,םייתד רעונ ינב דצל לייטל םיימעפ אלו
םושב םעפ ףאש םייח תחמש יאלמ םירענ .ונתאמ תוחפ אל םימכח םירענב רבודמ ךא ,םכל
םוש ילע תופכל וסינ אל (תודהיו תד לע תוחיש ןומה םתא יתלהינו) םתא יתלהינש החיש
,ידמ השק הרוצב הז תא לבקל אל וסנ .םיקדוצ םהש יתוא ענכשל אל וליפא ,רבד

,"דמחנ"ה ,ןותמה ,ןגוהה יתדה רוביצהש ,איה היעבה .םינוכנ םירבד ראתמ התאש קפס ןיא
הארת םא חמשא .ץראב ינוליחה רוביצה דגנ יתדה קבאמב םיישעמה םייחב קלח לטונ ונניא
םיקסועש םייתדה תודסומה תואמ דגנ קבאנש - !דחא - דחא יתד דסומ םייק ןכיה ,יל
םעפ יל אנ הארה !דחא אל ףא ?םיינוליח םירגובו םיריעצ לע תלעפומש תיתד תוירנויסימב
השענש "הבושתב הרזח"ה ךילהת דגנ יולגב ואצי ,דסומכ ,אביקע ינבש - !תחא - תחא
ומכ - תידרח תוטלתשה דגנ וא ,תיקוח יתלב םיתעלו תירסומ יתלב ,תיזבנ ,תעשורמ הרוצב
םהשכ .הידבוע ברה לש תועיווזמה ויתויואטבתה דגנכ וא ,הנח-סדרפב לילבוב ברה לש וז
.םהיפלכ וניתודמע תא הנשנ ונא םג - הז דגנ ואצי

.דחוימב לודג ףא וליפא וא םיינרק ,בנז ,הפוצמל דוגינב ,ןיא םייתד םידוהיל לבא

.ונחנא אל .תרמא התא הז תא

.םדא ינבכ ונתוא םיאור םג םה ,יל עודיש המכ דעו ,ונומכ םישנא םה

!לודגב !תרעטצמ .עדוי ךניא טושפ התא

סורד" ומכ תואמסיס םיקעוצ ונאש ךכב ,ךכ בושחל אלש הביס םהל םינתונ ונחנא םא אלא)
("סוד לכ

ונל רשוק התא המ ?הזכ יזבנ טפשמ ,זמרנ וליפא וא ,רמאנ ונלש רתאב ןכיה יל אנ הארה
המ תא קוידב ןאכ השוע התא ?םייתד םישנא יפלכ ץראב םישענש םינוגמה םישעמה לכ תא
!םדא ןב ,ררועתה !םייתדל םישוע ונאש ןעוט התאש

זא ,האשילקב ןכסל םא .תרוויעה האנשה לע ורתוו ,םייניעה תא וחקיפ ,םכמ אנא .המודכו
אלש םהילע תצקו ,הביטקפסרפב םכמצע לע תצק םג ולכתסת אלש דעו .םידדצ ינש שי עבטמל
ןוויכל דבלמ ,ןוויכ םושל תומדקתה םוש היהת אל ,תומישאמו תולילכמ םייניעל דעבמ
.הינפמ םיששוחו םיאור תונחמה ינשמ םיבר הכ םישנאש םיחאה תמחלמ

.רתוי אלו תוחפ אל ,םדא ינב תויהל ולדתשה ,השקבבו

לבא ,היוצר ךתנווכ" :"ירזוכה"ב רמאנ ךכ לע ,אנ עמש ,OK .לאינד ךל הנע רבכ ךכ לע
ךתשיגב רסובה ןמ הברה שי ןכש ,היוצר ךתנווכ םא תקפוסמ םג ינא ."םייוצר םניא ךישעמ
ךרד ,םלוע תפקשה איה תוינוליח ."תויתד אל" םתס הנניא תוינוליח .תינוליחה ךתדמעבו
םיפדב הז אשונב רתאב אורקל לכות .תרחא םעפב הז אשונב ךתא חחושל חמשאו ,םייח
.ובש בורה תא תחנזו ,רתאב תודוקנ רפסמל תספתנש המוד ,ללכב ."תידוהי תוהז" םייורקה
ינאו ,ןכתיי .תיעטש ,חכווית זאו ,בר ןויעב וב אורקל ,רתאל בושל ךינפב הצילממ ינא
ןיאשו ,רתאב וללכי אלש יוארה ןמש םיטפשמ וא תורמא ובברתשה םשו הפש ,ןידה תא תלבקמ
םעפב ךמע ןודל הנכומ ינא ךכ לע םג .ונלש תינוליחה תידוהיה הדמעה תא םיגציימ םה
.תוקדצומ םדגנכ תונעטה ןכא םא ,רתאב םירבד תונשל טלחהבו ,תרחא

,הבר תודידיב ,ךלש

יצרא הריש
"שפוח" רתא תווצ

letter

:הנבל דדוע ונל חלשש הבוגת וזו

תורוסא תואיגשו תורתומ תואיגש לע

,דדוע םולש

ךתוכז לע גרהא ךא ,ךלש הלימ ףאל םיכסמ ינניא" רמאנ ובור לע .ךלש בתכמה תא יתארק
.טעמכ קר לבא .תועטל םדא לש ותוכז דימת טעמכ ."ךתעד תא עיבהל

לע יכ ,תישילש הבושת ךל בתוכו בשוי ינא תאז לכבו ,רתאה תווצמ תובושת יתש רבכ תלביק
ובש םוחתהמ תגרוח רשא ,תיעטומ תידדצ הרעה ךל התיה :ךל ונע אל רתויב בושחה רבדה
.תועטל רתומ

:ןוכנ אל הז ."!רתומ דימת תועטל" קעדזת לא

זא ,היצח רבעמ ינפל רוצעי אל אוה םא יכ ,תומייוסמ תויועט תועטל רוסא שיבכב גהנל ·
.ןוסאל םורגי אוה
.תועטל רוסא ,םיבר םירקמב ,םיאפורל ·
.תועטל רוסא תוערפ תושעל בוחרל םינומהה תא איצות ולש הלימ רשא םדאל ·
.האושל רשקב תועטל רוסא ונל ·

,שיגרמ התא םא .הפ אורקל קספה ,חלסנ ןיינע איה האושל רשקב תועטש בשוח התא םא
.טושפ ךכ לכ אל אוהש תורמל ,בתכמה תא אורקל ךשמה זא ,ונשפנב הזש ,ינומכ

תא רזוש ףוסב קרו ,הז רחא הזב םילידג המכ חתופ ינא :לבוקמה ןונגסה וניא ןונגסה םג
.דחי םלוכ

י"גח לש יפוסוליפה ןורקעה

םא קר והשמ תושעל "בייח" םדאש רמול רתומש תוטשפב עבוק (לוכי ררוג בייח) י"גח ןורקע
.ותושעל אלש היה לוכי אוה

תסרד ךכמ האצותכו רוחאמ ךב שגנתה והשימ זאו ,ךלש תינוכמה תא תרצע םא ,אמגודל ,ךכ
תא סורדל אל הבוח ךיפלכ תמייק התיה אל ןכלו ,הסירדה תא עונמל תלוכי אל זא ,םדא
.ןברוקה

!לוספ ןפואב תגהנ אל ןיידעו ,תסרד !בל םיש

:הייצרו ןוצר ןיב ןיחבמ ,רלפ ןמלז רואינש רוספורפ ,ילילפ טפשמל לארשי סרפ ןתח

ךל היה אל ילוא זא ,סרוד התאו ,םדא סורדל ךילע דקופו חדקא ךילא ןווכמ והשימ םא
תרחא גוהנל ,תיסיפ ,תלוכי :הייצר ךל התיה לבא ,םדאה תא סורדל (ישפוח) ןוצר
ןכלו ,לוכי תייה אל .הייצר וליפא ךל התיה אל ,רוחאמ תושגנתה לש הרקמב .(תומלו)
.הבוח םוש ךילע הלח אל

.הפולח רדעהב ירסומ לוספל ןועטל ןיא :טפשמב חנ ןפואב י"גח תא חסנל רשפא

.הלוספ וא היואר איה תוגהנתהה םא חכוותהל רשפא זא ,הפולח שי רשאכ

גהנה לבא ,לוספ וא ןיקת ןפואב גהנתה וילע ומייאש גהנה םא חכוותהל רשפא ,לשמל ,ךכ
שי םא ללכב רורב אל .לוספ ןפואב גהנתה אוהש ןועטל ללכב רשפא יא - וב ושגנתהש
.הז רשקהב "גהנתה" הלמל תועמשמ

תגהנתה םא הלאשל םוקמ שי זא ,ותוא גרוהו םילותח רוג לע ץפוק התא םא - תרחא אמגוד
ןודל םוקמ ןיא זא ,םולכ תושעל תלוכיש ילב רוגה לע תופכ ךתוא וקרז םא .אל וא הרושכ
.ךלש תוגהנתהה תוירסומב

םיניפלודל תיתודידי הנוט

םיקנוי םה םיניפלוד .םיניפלודל תיתודידי היהת איהש דיפקמ ינא ,הנוט הנוק ינאשכ
םה הנוט .ריוא בוש תחקל זא קרו םימה ינפל תחתמ תוקד תורשע המכ תוהשל םילוכי רשא
לבקי אל ןיפלוד םא .הנוטה יגד םע םיחוש םיניפלודה .ריוא םיכירצ םניא רשא ,םיגד
.עבטי אוה - בר ןמז ריוא

לש הינשהו ,םיבר םיניפלוד לש םתעיבטל תמרוג תחאה .הנוט יגד גודל םיכרד יתש שי
.אל ללכ וא םיטעמ

וניאש ימל יפסכמ תתל אל ףידעמ ינא ךא ,רתוי הרקי םיניפלוד לע רתוי תרמוש רשא הטישה
תויתודידיה ות .םיניפלודל תיתודידי הנוט הנוק ינא הז ללגב .םיניפלודה ייח לע סח
.אספוקה לע ספדומ םיניפלודל

םרחה םוי

.הינמרגב ,1938 תנשב הרק הזש ינמודמכ

לש ילכלכה םחוכ לע הלומעתל ךשמהב ,םסיכב םידוהיה תא תוכהל טילחה יארלטיהה רעונה
ושרה אלו ,םידוהיה תויונח יחתפ תא ומסח יארלטיהה רעונה תועונתמ םירענ .םידוהיה
.דחא םוי םרחה ךשמנ לעופב .בר ןמז ךשמיהל היה רומא םרחה .סנכיהל םינוקל

דחאכ תוימשיטנאה תודלותב םרחה םוי רוכז ,הגירח התיה אל הז םויב תומילאה תנמש תורמל
.תימשיטנאה היגולואידיאל םיטלובה םייוליגה

םיטוחה תרישק

.םיניפלודל יתודידי ןפואב גודל םילוכי םה :הרירב שי הנוטה יגיידל

,אל וא קדצומ םהילע ילש םרחה םא חכוותהל רשפא .אל וא םיירסומ םה םא חכוותהל רשפא
ער קיפסמ אוה םיניפלודה גרה םא .םנוצרמ ךכ םילעופ םהש ךכ לע חוכיו ןיא לבא
וליפאו ,קדצומ אוה םינכרצ םרחש יל הארנ ,הזכ בצמב .לוספ גידהש רורב זא ,ילילשו
.ךרובמ

.דחוימב לוונמ והשמ הזכ םרחב האור ךניאש ןימאמ ינא

.ושעש השעמ ללגב אלו ,םידוהי םתויה ללגב ומרחוה םה :הרירב התיה אל םידוהיל

ןיא .םידוהי םה :וב אצמהלמ ענמהל ויה םילוכי אל םישנאש בצמ לע שנוע ןיעמ ןאכ שי
.ןוצרל תועמשמ םוש ןיא .תרחא תוצרל תורשפא םוש ןאכ

.תמתוחה תא לבקל םיבייח אל םה :הרירב שי תידרח תורשכ תמתוח םילבקמה םילעפמל

.היואר איה הלאה םירצומה לש הינקה-יא המכ חכוותהל רשפאו לוספ הז םא חכוותהל רשפא
לע ידרחה ץחלה תא לרטנלו ןזאל ןויסנ אלא ומצע ינפב ץחל אל הזש איה ילש טבמה תדוקנ)
תמתוח םישל ילכלכ ץחל םהילע היהיש ילב תמתוח םישל םא טילחהל ולכויש ךכ ,םינרציה
סיסב לע ןרצי תפדעה איה צ"דב תמתוח םע םירצומ תיינקמ תוענמהה ,ןפוא לכב ,(תורשכ
וז .םיניפלוד םיגרוהה הנוטה יגייד לע םרחל הלוקש ןכלו ,(רכומה וא) ןרציה לש הריחב
טושפ וז .םרחה םוימ ןיטולחל הנוש איה ןכלו ,ןרציה לש ותוהז סיסב לע הפדעה הנניא
.תדרפנ הירוגטק

ינפל םיימעפ בושחתו ,האושב שומישה תא רהמ ךכ לכ ליזות לא :ךילא יל הנורחא השקבו
ינאו ,תושעל רוסאש גוסהמ תועט וז :וזה תדחוימה תירוטסיהה אמגודל והשימ הוושמ התאש
.תולצנתה ךממ לבקל םיאכז םישנא דאמ הברהש בשוח

,הכרבב
.הנבל דדוע

letter

ףדה שארל


Subject Secular Power Home