Subject Secular Power Home

תידרחה תונותיעה ןמ תוטטיצ ףסוא
22.1.99 ישיש םוימ

! הדיח :רודמב עובשה

,הנידמה ביצקתמ םידראילימ םילבקמ ונחנא
,םכלש םיסימה יפסכמ
,אבצב םיתרשמ אל ונחנא
,רבעש עובשב םתרוכשמ תא וציפקה ונלש םירשה ינגס ,ונחנא
!צ"גב לוקב עמשנ אל ונחנא

?ונחנא ימ


םילשורי - תימלועה לארשי תדוגא ןואטב - עידומה

? :ךרוע
לעופה דעוה - תימלועה לארשי תדוגא תורדתסה : ל"ומה
םילשורי ,5 יבכמה הדוהי ,ךורב רוקמ הישעתה רוזיא

:היציזיוקניאכ ץ"גבה

ירטונ דגנ תויטפשמה תואכרעה לש תיתד יטנאה הייפכה תוהמל םינד ונא םרטבו ינפל "
!אלו אל !ץ"גב לוקב עמשנ אל :תרהצומו היולג העדומ םירסומ וננה ,הנמאנה תודהיה
לכ תחת אלו םיימש תוכלמ לוע תחת םייח ונאש םיריהצמ ונא (ןבומכ רוקמב השגדהה)
רשא לככ ונישעו ,הרות תעד דגנכ ,ץ"גב לוקב עומשל רוסא .ונתנומאל רכנתמו רז דובעיש
.הכלהה ימכח ונורוי

היולת הניאש תיתכרעמ תורמו תידסממ הררש לש ,יתורירש שומיש לכו ינחוכ לוצינ לכ
.םיכושח םינויציזיוקניא םימוהיזב םיעוגנ -תישפוח היטרקומדב

- עתרנ אל ,לפקתנ אל ,םידי םירנ אל יכ !ןויסנ ינפב ץ"גב יטפוש ונתוא ודימעי לא
וא ,ראצה לצא גרוברטפב וא ,הבודרוקב היציזיוקניאב וניתובא וגהנש יפכ ץ"גבב גהננ
(3 'מע ,םיובננט והיתתמ קחצי) "!הווחתשנ אלו ערכנ אל .הריבה ןשושב ידוהיה יכדרמכ

:הנחוא תשרפו תימרופר תודהי

,להקה תעד תרעסנ םהב םימיבש ,תירקמ הריבח םתסמ רתוי ךכב ןיא - םילאוש ונא םנמאה"
םיעתעתמו םייניע יזחאמ םיכמסמל ץ"גב ןתונש ףרוגה רשכהה ןיגב ,תובא תשרומל הנמאנה
ןיעל ,רחא גוסמ ,םיפייוזמ םיכמסמ לש ןופטשב הזה דסומה םואתפ ףצוה - תידוהי הניחבמ
?לכ

יכמסמ תלבקב ךוחיגה תאו קזנה תא ,ןוילעה יטפושל שיחמהל אלא ןופטישה אב אל ילואו
האנוה לש ,הזה ילאימולשה רופיסה לכ אב אל ילוא ?רבד לכל םייטנטוא םיכמסמכ ,וליאכ
םע דחיו ,ןכוסמ ,קיזמ ןופטיש ותואל לשמ תווהל אלא ,תיחלצוי אל הכו םידממ תבחר הכ
,םייוגב ץראה תא ףיצהל ,תוילאוטקא ץ"גב תוקיספמ אקווד האצותכ ,םייאמה ,ךחוגמ הז
תמכחותמ יתלב האנוה תיישעת לש רצות םה תירוקמ תידוהי הניחבמש "םיכמסמ" יאשונ
(3 'מע תילגרמ .א) "?הנחוא תשרפ ומכ שממ ,תיביטימירפו

:םילשורי םולש - רחא םוקממ תרכומה תרתוכה תחת :םילשורי לע המחלמה

ירבח לכ ושדיק ןועבט תירקבו הפיחב םאו ,ןועבט תירק אלו הפיח הניא םילשורי "
ריע םילשוריב ןכש לכ ,ידוהיה םדמעמ תא ,םיגוחה לכמו תועיסה לכמ ,תויתדה תוצעומה
הנתיא הדימעבו ,ריעה תשודק לע הדבכו הזע הכרעמב ץ"גבה לקתיי םילשוריב ןאכ .שדוקה
(1 'מע ,ףסומ יזרא .מ .י) "היתומוח תורוצב לע הפיקתו

?םילשורי ייחב שקנתהל ?תושעל םיכלוה םה המ

רתוי ינפל רבכש ,םיילאירוטקס םיטועימ לש תדספנ היצילאוק .ךכב ךרוצ ןיא רבכ ,אל
ףקוע ילואו ץ"גב ףקוע קוח תסנכב ריבעהל החילצה ,רחובל טדנמה תא הריזחה שדוחמ
.היטרקומד

.קבוד ,םסא ,דגא ,ןיוירטוא ,םוקלס ,ןופאלפ ,תילע ,200 טמויב :םימסרפמ

יניא םגו ןיוצמ עמוש ינא ,הנתמב ינכדע רישכמ יתלביק ,רנטרפל יתרבע :רבחמה תרעה
.התע תעל אל תוחפל ,ילש תוירלולסה תוחישה ךרד אל ,ידרחה רוביצה תא דסבסמ


רוכזנ דחוימב .הלאה םיילארשי-יטנאה םינותיעב םימסרפמה לכ תא ,ןבומכ ,םירכוז ונחנא
רבודמ רשאכ ונתוא הקיסעמ הניא לבא ,םיינוליחה ,ונפסכ תא הצורש טררא תרבח תא
לכ קותינב קפתסמ ינא ?םידרח קיסעהל אל טרראמ שורדנ ילוא) ידרחה רזגימב תויונמדזהב
.(וזה "האלפנ"ה חוטיבה תרבח םע רשק

:"עידומה" ןותיעב המ ןמז ינפל העיפוהש טררא לש תמוסרפ הנה


ימוי ןותיע - ןמאנ דתי

? :ךרוע
קרב ינב 51122 דוקימ 328.ד.ת 16 ץיבונורהא 'חר

:קרב טפושה לע

טרפב ,םיאקיטילופ ברקב תונורחאה םינשב תלבוקמה הנפואל ףרטצהל אוה םג טילחה קרב "
עצובי םרטב הדהאלו הכימתל םיקוקזה ,םיפדרנכו םימיואמכ םמצע םיגיצמה ,לאמשה יגוחמ
חרזא לכ ךא . "ףדרנ ןיד" בוש ומצע לע איצוהל טילחה קרב . . .ףסונ "ןיבר חצר" םהב
םייואמה שיאה וניא ,לארשיב קזחה שיאה .תכחוגמ הקירוטרב רבודמ יכ ,ןיבמ לארשיב
יתורירשה יטפשמה טושה תמיאמ לובסל םילולעו ותורמ תחת םינותנה ולא אקווד .דחופמהו
ןיאש ,יזוכיר חוכ לעב דיחי טילש ללועל לולעש המ ינפמ שושחל םיכירצ םה ,וידיל לטנש
(2 'מע ,תכרעמה רמאמ ) "תיטרקומד הנידמ ףאב ותומכ

םידרחה ,דבלב ונוימדב םירבדה ןיא , םייואמ קרב טפושה ןכא יכ רבתסמ תכרעמה רמאממ
וא ילואו ". . .ל םכשה . . .ל םקה" -עודיה רמאמכ גוהנל םילולע םימיואמכ םמצע םישחה
אוה ןכיה .םידרח ץמוק ידי לע םימייואמה ,הלוכ תילארשיה תושיה - ונחנא ולא יאדוב
תחתש קפס ןיא ?קוחל ץוחמ לא תוידרחה תוגלפמה תאצוה תא עבתיו הפפכה םיריש ןטפשמה
,תוידרחה תוגלפמה לכל תאז תושעל ןתינ תיגולואידיא תיטרקומד יטנא הגלפמ לש ףיעסה
.לאוג ןויצל אבו

.'וכו םישנ ,םייוג - תולקב רתוי ילוא ,תונעזג לש ףיעס לע םג תאז תושעל רשפא , בגא

:תטפושה תושרה לע

םינשה בר םקבאמ .םתעד לע םתוא ריבעמ ,ילארשיה טפשמה תיב יטפוש לש חוכה ןורכש"
ההקה ,לארשי תנידמב הכלהה לע קוחה תונוילע תא ךרד לכב חיכוהל םנוצרו לארשי תרותב
םהיתוטלחה תא . . .ינויגה הבישח חרוא לכ םהמ ריסהו ,םהיניע תא אמיס ,םהישוח תא
יתימאה תיבה לעב והימ ,םידרחל רקיעבו םייתדל תוארהל - דיחיו דחא לוקיש קר ךירדמ
(10 'מע ףסומ ,טור קחצי) ".לארשי תנידמב

.םיעוריא םלוא 'זארטיו ,למשח תרבח ,תילע ,ןופאלפ ,דגא ,2000 טמויב :םימסרפמ


תורדתסהב ס"ש תעיס ןואטב - םויל םוי

? :ךרוע
מ"עב (1992) רואל האצוה םויל םוי : ל"ומה
םילשורי הממור ,20 באילהא

:תטפושה תושרה תא םידבכמו םיבהוא ןאכ םג

רתוי תעכ קוקז ,תועימקה תא ונל לספ ,תוריחבה תדעו ר"ויכ ,ותעשבש ימ ,רוא רודואית"
לוכיש יביטקלוקה םוהילעה תאו תרושקתה לש ערה החוכ תא דמל ורשב לע .עימק לכמ
תשרפ .םינש 9 הז יערד הירא שחש המ ןיבהל םילכ ול ויהיו רשפא התע .ותעדמ םדא איצוהל
תא םינפמו ,תבש לילב ללוכ ,ה"חאי ירקוח לכ תא םיסייגמ ?תכרעמה השוע המ :הנחוא
?תולגתהל תמאל תתל םילוכי םה יכו , ושעי המ לבא .םלוג םלועהו ,םיכמסמל םירוקרזה
ןוטלשל הנכס ןכא אוה יכ .םירצוע הנחוא םעיחי תא ךכיפל .םיחירסמ םלוכ ואצי זא וא
.הבוקר תרכעמה וא תיטפשמה תכרעמהש טולקל ליחתמ רוביצה .םהל רוזעי אלש אלא .קוחה
ןימאמ אל רוביצה .המדא תדיערב רבודמו ,ךפהמה לע דיעה רבכ "יטילופ לכה" לש רקס
(33 'מע ,ולגזוב םייח) "טפשמה תכרעמל

.ןיוירטוא ,םסא ,למשח תרבח ,דגא ,םוקלס ,ןופאלפ ,'זארטיו ימלוא :םימסרפמ
Subject Secular Power Home