Subject Secular Power Home

תידרחה תונותיעה ןמ תוטטיצ ףסוא
8.1.99 ישיש םוימ

םיצאנה תא ריכזמש באזה לע
(קרב דוהא ול םיארוק)
!ריזח לוכאלמ עורג רתוי המו


םילשורי - תימלועה לארשי תדוגא ןואטב - עידומה

? :ךרוע
לעופה דעוה - תימלועה לארשי תדוגא תורדתסה : ל"ומה
םילשורי ,5 יבכמה הדוהי ,ךורב רוקמ הישעתה רוזיא

:םהלשמ םיקוח ןבומכ םהל

.ריזח לוכאל ידוהיל הארוההמ הרומח ,םייתדו םייתכלה םיאשונב םימרופר ףתשל הארוהה"
םימרופר סינכהל צ"גב תארוהש ,המכו המכ תחא לע - לילעב תיקוח יתלב אהת וזש םשכו
(3 'מע ,םיובננט והיתתמ קחצי) "!לילעב תיקוח הנניא תויתד תוצעומל םיביטברסנוקו

:תושדחה תא בותכל תדחוימ ךרד םגו

Amutot

?בותכ אל המ ןכבו
.תוידרח תותומע ןה רבודמ ןהב תותומעה.1
.תותדה דרשמב ?ןכיה .שופיח הכרע ןכא לארשי תרטשמ.2

:(םידרחה) םידוהיל בוט והינתנ עודמ יתנבה ףוס ףוס .אל םלועלמ רחואמ בוט
:ערו ןכוסמ ,בוט רתויש לככ ,בוט רתוי ער רתויש לככ

הנהנ רמוחהש םיתיע ןתוא ,הברדא .ירמוחה דובעישב יולת וניא ינחורה דובעישה ישוק"
.םהמע ואשנש תוינחורה תונכסה תמחמ ,לארשיל ויה תושק - תורחמ ףוגהו שפוחמ

רוכ ןיעמ אקווד וויה ,ענצה תפוקת םג ומכ ,ןוממה לעו רמוחה לע ,תוימשגה תוריזגה
םייחמ ונהנ םידוהיש םירתאבו םיתיעב םתמועל .הפורצה תודהיה רמשמ לע הדימעל ךותיה
תוריזגו ,םהיתורדג וסרהנו םהיתומוח וצרפנ ,םיינרמוחו םיירמוח םיישק ורסחנו ,םילק
.(1 'מע ףסומ ,יזרא .מ .י) "לארשי תוליהק לע ןברוחו סרה ומרג ינחורה דמשה

.לולה ףנע ,ןופאלפ ,קבולגוז ,הבונת ,יבכמ ,יקצוסיו :םימסרפמ

םירגתסמה םידרח ,לומתאה ישנאל הנופה שדח עצבמ םג אלא שדח וגול קר אל שי הבונתל
םגש רשפא .הרידב וכזיו שדח וגול יאשונ הבונת ירצומ לש םיסכמ התעמ ופסאי המדיק ינפב
3 תב הריד" :תידרח הליהק לש הביל בלב תאצמנ סרפה תרידש אלא יאדו ןכ ?ףוסאנ ונחנא
לכב . "שמש תיב תמרב ל"קוצז ךאברעיוא ז"שרגה ןרמ ש"ע "המלש תחנמ" תנוכשב םירדח
:ךכ לע עמשנ אל וניכז םא םגש ךכ עידומהבו ןמאנ דתיב ומסרופי םיכוזה תומש הרקמ

Tnuva

המכ םכל רמול יתיצר ,םירחאה םימסרפמה לכו ,רקיה הבונת ל"כנמ ,ןמכייר קירא
:םילמ

םידוהיה ןיב םירשוק ,היטרקומדה תאו תונויצה תא םיללוש םיידרחה םינותיעה
אוה ינלוגל סייגתמש יתדה לש ושנועש םיעבוק ,ןונבלב םיגורהל צ"גבו םימרופרה
.השיאל הידוהי אל אשונה לע ףדור ןיד ליטהל םיארוקו ,התימ

תושעל דוע הלידגמו ,םלוכב תמסרפמו תושעל הלידגמ הבונת) םינותיעב םסרפמש יממ
ינא (דבלב םידרחל םידחוימ םיעצבמ ידי לע הלאה םינותיעב האירקה תא תדדועמו
!הנוק אל טושפ


ימוי ןותיע - ןמאנ דתי

? :ךרוע
קרב ינב 51122 דוקימ 328.ד.ת 16 ץיבונורהא 'חר

,םעפ יאמ םידרח םירש רתוי שי הלשממב .הברקו תכלוה הלואגה .בוט רתוי ,ער רתויש לככ
?עודמ ,בוט אל בצמה תאז לכבו רסח אל םיביצקת ,הלק הטיחסל ןתינ ,ורחבש הלשממה שאר
,הבוט תויפכ לע דיעהל לוכיש לכ ,הנוילעה החגשהה לש הנורוויעכ שרפתהל לוכיש המ לכ
ילואו ןברוח לע אובתש הלואג ,הלואגה לש הלחתהכ רבסומ ,תיטרפ החגשה לש הרדעה לע וא
?תויחל םתס ךכ יאדכ ילוא ,הלואגב אלו ןברוחב אל ללכ ךרוצ ןיא

:הלואגב םימחנתמו ןברוחה תא םיאור הרקמ לכב םידרחה

.הלואגד אתלחתא לש ךילהת שחרתמ יכ אלמ הפב תודוהל םינימאמה םילוכי םהבש םימיה ולא"
ץוח ,רחא ןויגה םוש םהל ןיאש םירבד םישחרתמ וזה הנידמב .ןותרכי תורכ םילילאה .ןכ
.תוזבנבש דובכה ,תימצעה האנשה .סותימ היה לומתאש המ לכ לש ץופינה .הלואג לש הלחתהמ
,וישכע .חילצמ לכהש היה המדנשכ התיה תולגה .תולג אל וז .והותהו ספאה ביבס הליהה
.(3 'מע ,תבשל ףסומ ,ןמרגנוי .ל) "חורה תלואג הליחתמ ,חורב תפלוח ןובסה תעובשכ

שינעמ םיהולא יכ ענכושמ יתייה ,תיטרפה החגשהב ןימאמ יתייה םא :ךכ תאז דיגנ ואוב
.ונתוסחב םייקתהלו ונב לתהל וזה תיטיזארפה הליהקל םירשפאמ ונא יכ לע ונתוא

:(?דייצ םישפחמ) םיצאנה תא ריכזמש באזה

ליבומ אוהש התסהה עסמ .קרב דוהא ול םיארוק .ןאכ רבכ יתימאה באזה ,קרס תואירק בורמ"
רודב איהה התסהה תא ריכזמ אוה .ןכוסמו יסרא ,יתימא אוה ולש תוריחבה ןייפמק תרגסמב
לש ותמסיס . . .םידוהיה יפלכ המישאמה עבצאה תא ונפה איהה הגלפמה ינלמעותשכ ,אוהה
הנניא ,םיברה תושר תא ולא םימיב תפנטמה ,"תובישיל ףסכ ינפל הדובע תומוקמל ףסכ" קרב
.(2 'מע ףסומ ,בבוח .פ)".הרז הפשב תורחא תונידמב רבעב רבכ המסרופ איה .תירוקמ

.הנקיטפוא ,םוקלס ,הלוזמ ,קבולגוז ,יבכמ ,הבונת :םימסרפמ


תורדתסהב ס"ש תעיס ןואטב - םויל םוי

? :ךרוע
מ"עב (1992) רואל האצוה םויל םוי : ל"ומה
םילשורי הממור ,20 באילהא

:ךוניח לע

יתימא ךוניח ,ךוניח תושעל וליחתתש ןמז עיגה .טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשממ יתובר "
.םיכרעלו תוישיאל ךוניח .אמלעב םידומיל אלו

םע לש חצנה יכרעמ םתוא םתקתינש רחאל ,חרזמה תודעב לארשיב אלכה יתב תא םתאלימ םתא
.עשפלן םימסל , תורדרדתהל .בוחרל ונלש ןיוצמהו ליצאה רעונה תא םתחלש םתא .לארשי
!המשנה תא םהל םתחקל

התיאש לארשי עמש תאירק .הנמאנה תשרומל לארשי םע לש םידליה תא וריזחתש ןמזה עיגה
הברה לארשי םעל בושח הרות רפס .הוקתה תרישמ םינומ יפלא הבושח ,חבטל תובבר וכלה
תא תכפוהה תינרפכה השיגה תא ןירשימב הדילוה ,הרותבו םיהולאב הריפכה .לגדהמ רתוי
.(24 'מע ,ומח לואש) "תוער תויחו תומהבל םדאה ינב

:םשה תרזעב רודגיבא

.לארשי תנידמב קוחה תפיכא תכרעמל ןוסאו קוחה ןוטלשל הנכס ןכא אוה ןמרביל טוויא"
יאולהו רשאכו םא .רדס םש השעי אוה ,םיטדנמ המכו המכ לבקיו ,ה"עב ,רחביישכל ןכש
.(25 'מע ,ולגזוב םייח) "םש םהל השעי אוה הקיורטסרפ . . . רש היהי אוהו

,םיטפשמה רש ,ןמרביל טוויא וא .םינפ ןוחטיבל רשה ,ןמרביל רודגיבא :רמאנ ואוב
.םילאגנ רבכ ונא הנהו דחא ןברוח דוע ,ונתא ןאכ שממ הארנ רבכ הלואגה

.םוקלס ,לולה ףנעל הצעומה ,קבולגוז ,הבונת :םימסרפמ
Subject Secular Power Home