Subject Secular Power Home

8.10.99 תידרח תונותיע
,ל"הצב הבושתב הרזחהל עסמ
ךלש ףסכהמ תירישע םע "ןירפלה םייפקשמ"ב םישוע המו

ירואו תירונ תאמ

םימתה םשב ל"הצ לש תנגרואמ הבושתב הרזחה - ןמזמ ונעדיש המ לע - 8.10 ,עידומה .1
לכל עיגהל תנמ לע ןובנ דג ףולאה לש וחוצינב תיאבצה תונברה תנגראמש "תוררועתה עסמ"
.ל"הצב לייחו לייח


Hachzara Betshuva 1

לכל תונברה רבד תאבה ורקיעש בטיה ןנכותמה יאבצה עצבמה ירקיע תא חטוש ןובנ ףולאה
המו ,קיזהל קר םייושע םירוביד ."הברה השעו טעמ רומא" אוה ולש וטומה .לייחו לייח
.היישעה אוה חטשב עבוקש


Hachzara Betshuva 2

םינבר יסוניכ ול ומדק ןכאו ,םדקומ ןונכת אלל םייקתהל לוכי וניא חלצומ יאבצ עצבמ
וכז חלצומה ןונכתה תוכזב .תונקסמ תקסהו םיחקל תקפה ,עוציבה יכרד לע םינוידו
םימי"ה לע (תודרחתה תופטהל ףדרנ םש אלא םניאש) "תוררועתה ירבד" עומשל םילייחה
."םיארונה

תונוטלש לש םתכימת אלל תשחרתמ התיה אל תחלצומה הפטהה תוליעפ .דבל אל ןובנ ברה לבא
תנגרואמ תידרח הפטה תוליעפל די ןתונה (ונתלשממ שאר השעמל אוהש) ןוחטבה רש לשו ל"הצ
!הבוח איה ולא םיסנכב תוחכונה - רכוז וניאש ימו ."תוררועתה יסנכ" לש הווסמב


Hachzara Betshuva 3


לאפר ברה תולעבב) "ןירפלה הקיטפוא" ל תמוסרפ - 8.10 ןמאנ דתי ,עידומה ,יששה םוי .2
,תידרח תונותיעב תומסרפמ ,תבש תורמושה תורבחה תמישרל ףיסוהל רשפא התואש ,(ןירפלה
.'וכו תבשב רצייל אל ל"וחב םינרציל תורומ ,רשעמ תושירפמ


Mishkafaim Lemehadrin


ףדה שארל


Subject Secular Power Home