Subject Secular Power Home

:תידרח תונותיע
"!לבא לכא םילבא לבא" ?ןיבר לש ותומ

ירואו תירונ תאמ

האימחמ תיווזמ אל בורל ךא ,ןיבר חצרל הנשה םויב עובשה ףוסב הקסע תידרחה תונותיעה
ינב לש םתיב לע התשענש הטישפה ןיבו ןורכיזה םוי ןיב ורשק תובתכהמ לודג קלח .דחוימב
ףרה אלל תיסמ אוה ןכלו חצרהמ חקל דמל אל דוע לאמשה"ש ךכ לע ולבק םקלח ,והינתנ גוזה
תנומת העיפוה ףא "יששה םוי" ןותיעה רעש לע .(. . .םכל וראת) "םילחנתמהו םייתדה דגנ
.תיסופיט תולחנתהמ החוקלכ תיארנה הנומת תפרוש ותבהלשש ,ןיבר קחציל ןורכיזה רנ

רמאמ עיפוה ולש עובשה ףוס ףסומבש 22.10-המ "ןמאנ דתי" ןותיעה תושעל לידגה םלוא
דחוימב יניצ רואית ובו ("לבה לכה םילבה לבה" לקשמ לע) "לבא לכא םילבא לבא" םשב
.ןיבר לש ורכזל לבא תבישי לש (ןבומכ ,ינוימדו)

.ןהינימל לבאה תובישיב רמאמה בתוכ "לפטמ" םדוק

. . ."תיסמ לארשי" םשלו "חצרל יעיברה תדלוהה םוי"ל בל ומיש


Haredim papers about Rabin

:רעונה ינבו לבאה יריש לש םרות עיגמ ךכ רחא


Haredim papers about Rabin

:םהלש תא ופטח םיביטברסנוקה םג


Haredim papers about Rabin

:רשפא יא והינתנ ילב רוטפ ,ןבומכו


Haredim papers about Rabin

לש הלימ ףא ,ןבומכו תמל דובכ ןתמ ,לארשי תבהא . . .אירב רומוה שוח ?רמול שי המ
. . .והילדג לע הער הלימ איהש וזיא דיגיש והשימל רסחו .התסה


:ףסונ רמוח

"האנשה לע" רמאמה

שי דחא "והשמ") והשמ ושע אנא ,(ןבצעתהל) קיפסמ אל טלחהב הז ,ןבצעתה תמאבש ימלו
(תמא תעד לש רתאב


ףדה שארל


Subject Secular Power Home