Subject Secular Power Home

7.5.99 ,תידרח תונותיע

!ןונבלמ האיצי דגנ "םיזעונה םימחול"ה

:ןמאנ דתי לש תכרעמה רמאמ והז

םה םהייחב םש תוראשיה לע םימלשמש ולא םתוא םתסה ןמו ןונבלמ האיציב םידדצמה
."תעדה לוקיש ירסח םידודרה םינומה"ה

הלהואב םיגרהנה ולא םה ,"תעדה לוקיש תא םיליעפמ"ה ,"ךורא חווטל םיאור"ה - םתמועל
.םש יא ינופצ להואב גרהיהלו ךישמהל םידמבש ונילייחל הרומ "םתעד לוקיש" ,הרות לש

Lebanon:םהלש תומוסריפב הלאה שדוקה ירבד תא םינמממש םיפוג/תורבחה הלא

קנב ,תדחואמ םילוח תפוק ,הטיו ,ונס ,ןידב ,םוקלס ,םילוטיט ,הבונת
.הנקיטפואו תואמצעSubject Secular Power Home