Subject Secular Power Home

19.3.99 -המ תידרח תונותיע

:תדהו תינויצה הנידמה
דחי םייקתהל םילוכי םניא

"חישמ לש ורומח"ב ונל רפיס יקסבלכר יפס
.תינויצ הנידמ לש המויק םע ומילשי אלו םימילשמ םניא םידרחהש

:רבד ותוא קוידב ונל תרפסמ ,דמימ תעונת תא הגיצמה ןמאנ דתיב תחא הרוטקירק
:לארשי תנידמ ןיבל הכלה תנידמו תד ןיב רוחבל ךירצ םידרחה יניעב
.דחי םייקתהל םילוכי םניא טושפ םהינש

Meimad

וזה תינויצ-יטנאה תונותיעב תומסרפמ תואבה תורבחה לכ
:(תוינקל םיכלוה םתאשכ ורכז אנא)
,קיטסטנפ ,תילע ,הנרטמ ,הידמר ,ונס ,קרב ,בהז יווק ,קזב
.ןופאלפ ,'גנרוא ,רובמט ,ופמט ,תדחואמ ,תיללכ ,יבכמ ח"פוק ,יחרזמ למרכ


,בהז יווק יניעב ,לשמל ,ךכ
...םידרח םלוכ לבא ,םיווש םלוכ אל

Kavei Zahav


Subject Secular Power Home