Subject Secular Power Home- הדאפיתניאה לע תידרח תונותיע
ונלש תויעבל םהלש תונשרפה
2000 רבמצד
רחש תאמ

ץניל ,לארשי יחטשב הדאפיתניא :תושק תושדחב לקתיהל םוי ידמ ונל אצוי הנורחאה הפוקתב
.עובש ידמ םיגורה רפסמ ,הללאמרב

אל ילש אמא םג םללכבו םיחטשב םיתרשמה םילייח יפלא לש תוהמאה םינורחאה םישדוחב
לבא ,הלא'ג תיבמ הליל ידמ םיזגפומ םיחרזא יפלא םילשוריב ןאכ .ךירצש ומכ תונשי
םישנא םירג הליג תנוכשמ קוחר ם-י לש ינשה הדיצב ;רחא והשמ הרוק ריעה לש ינשה ודיצב
.רוחש אוהו קורי שבול ינא ,ונלש םידגבה עבצב אוה יניבל םהיניב ינושהש

ונינשב ,םידוהי ונינש ,הנידמ ותואב םייח ונינש ;וניניב ינוש ןיא םידגבהמ ץוח
.ל"הצ ילייח תועצמאב הניגמ הנידמה ונינש לע בושח יכהו ,םיאניתשלפה םימחלנ

ינא הז תא .ולא םימיב שיגרמ ל"הצב תרשמ אלש םדא ןבה המ ןיינעתהל יתוא איבמ הז לכ
הנוכש ,רוחשל קורי ותואמ העבצ תא הפילחהש הנוכשב ירעצל רג ינא .תעדל השקתמ אל
סקדניא ,ם-יב עובשה) םידרח םינותיע םוי ידמ התיבה לבקמ ינא .תידרח םויכ הלוכש
ןיינעמש םושמ וללה םינותיעה תא אורקל דיפקמ ינא כ"דב .(הליהקבו הריבה לכ ,ידרח
הככ) הזה בושחה דיקפתה יולימב יתלשרתה וישכע אקווד ךא ,ילע םיבשוח םה המ תעדל יתוא
ולאכ םידרח םינותיע שוגפל םשו הפ יתחלצה םיסופספה תורמל .(...לייח התאשכ הז
םהשכ כ"חאו ,ילש םירוהה תא יתפתיש כ"חא ,יתוא ונבציע םתס םירבדה הלחתהב ;םירחאו
.םכתא ףתשל יתטלחה לובג'ת ורבע רבכ

לש המיהדמ תולגתה לע רפוסמ הבש "הריבה לכ" ןותיעב הבתכ העיפוה הללאמרב 'ץנילה רחאל
םיעוריאה לכש ר"ומדאה ול רמא םולח ותואב .הלילה םולחב ודימלתל זנאצמ ר"ומדאה
ול הרוה םג ר"ומדאה .יערד הירא גלפומה ברה לש ורסאמ לש הרישי האצות םה םינורחאה
רופיסה .אלכהמ ורורחישל חוכה לכב לועפלו קידצה לש ורורחישל תוליפת םוי ידמ רמול
תיעובשה ותשרדבש שדחה ר"ומדאה לש ויפמ קוזיחה תא לביקש דע רוביצב ןזואל הפמ רבע
.םולח ותוא תא רשיא

םימשמ סנכ םינורחאה םיעוריאה תא השריפש רחא ןותיעב הבתכ העיפוה הרדחב עוגיפה רחאל
.קרב הלשממה שאר םזיש תיחרזאה הכיפהמה תא ירוביצה םויה רדסמ ריבעהל דעונש

ינשו םיחרזא 4 םהייח תא וחפיק םהבש רבעש עובשב םיעוגיפהש ןותיעב םסרפתה עובשה
ץ"גבש ךכ לע שנועכ :תובישיה ינב דגנכ הדפיתניא םינכמ םהש המ לע שנועכ םה םילייח
.יאבצ תורישמ ףרוג רוטפל העובקה הכרואה תא שדחל אל דמוע

הנווכה) םילייח לש הבוחה תוריש ךרוא תא ךיראמ ל"כטמרה םהבש םימיב !לובג ןיא הפצוחל
תיב לכ טעמכש םימיב ,(םויה ומכ םינש שולשל תוריש ישדוח הנומשו םייתנשמ הרזח ךיראהל
תרודהמ תא תוארל הנומש העשב ברע ידמ תסנכתמ החפשמה םהבש םימיב ,האירק וצ לבקמ
ףסכ הז עגרכ ותוא ןינעמש המ לכש ,ידרחה רוביצה לש תויטנסרטניאל לובג ןיא ,תושדחה
ןוילמ םישולשמ רתוי ולביק התרומת ס"ש לש ןוחטיבה תשר תא םירכוז) הרות ידומלתל
.םידלי תוכורב תוחפשמ קוחו ,בל יגומ לש םימעטמ יאבצ תורישמ רוטפ ,(לקש

ושקיב םידרחה וב ,תובישיה ינב סויג אשונב ץ"גב ןתנש הכרואה לע תסנכה תדעוב ןוידב
םיגרהנ וב הזכ םויב הכרוא שקבל השוב וזש הרמאש האירק העמשנ ,רוטפה תפוקת תא ךיראהל
דגנכ התסה תאז יכ ורמאו הרזח ופקת םידרחה תסנכה ירבח .הנידמב םיחרזאו םילייח
םוריח תעבש ס"שמ באז םיסינ כ"ח ןעט םג ןויד ותואב .תובישיה ינב דגנו ידרחה רוביצה
...דחא שיאכ וסיגתי םידרחה לכ

בצמה תא רידגהל רשפאו םויה בצמה והמ תעדל ידכ יאבצ םרוג תויהל ךירצש בשוח אל ינא
.וזה הנידמב ןינב לכל תועיגמש יאבצ ראוד תמתוח םע תופטעמה רפסמ יפל םוריח בצמכ

...ונלצא הרוקש המ לע םיבשוח םה המ ועדתש קר יתיצר:רורד ,טנרטניאל איבמה לש הרעה

:םימעה לכמ ונב רחבש םיהולא השעש המ הז ,הדאפיתניאה ימימ תידרחה תונותיעה םוכיסל
.אלכל סנכנ יערדש ללגב ,הללאמרב ל"הצ ילייחב 'ץניל -
.תיחרזאה הכפהמה ללגב ,הרדחב עוגיפ -
.יאבצ תורשמ רוטפה שודיח יא ללגב וגרהנ םילייח ינשו םיחרזא 4 -


ףדה שארלSubject Secular Power Home