Subject Secular Power Home

1.6.00 ,תידרח תונותיע
"השקבב - םהבתהל הצורש ימ"
"החפשמב" ידרחה ןועובשה ךרוע תאמ רמאמ

About Court


:אורקל השקתמש ימל

רבכ ולא םיטפושש דמלמה ןורחאה ץ"גבה לע תופירחב וביגה םידרחו םייתד רוביצ ישנא"
ידרח ידוהי םאה ?םעזהו סעכה המ לע םיניבמ אל ונאו .תידוהיה םתעדמ ירמגל ואצי
םינוילעה םיטפושה יפמ המוד ןיד קספ אצי ול םעוז היה ,לשמל תירבה תוצראב
המ ,ןכ םאו .ךלנ ,הרותה ךרדב ,ונכרדב ונאו !םייוגה !םה הז יכ !אל ?ןוטגנישווב
,הרבחה יררופמ ,ילארשיה יתחפשמה אתה יסרוה ,ןוילעה ןידה תיב יטפוש ?ץראב הפ לדבהה
םהיתוקוחב" :הרותה הבתכ קוידב םתומכ לעשו לובמה רוד יקוחל תיקוח אקנפשוג םיקינעמ
ןמ קר םידוהי םהש ,םהל ?םהלו ונל המ - םייוגה תובעות םהל הארק דועו ."וכלת אל
תדרפה ידכ דע וליפא ,ונתרבח ךותב ונלש תורצבתההו תוררחתשהה .תיגולויבה הניחבה
רואל םהבתהל הצור תיללכה הרבחבש ימו .םויה הבושחה הדוקנה איה ,תדה ןמ הנידמה
.םהל םיכייש אל ונא .השקבב - לובמה רוד יקוח יפ לע םיקסופה םיטפושה לש "םתורואנ"
".קלחו דח


ףדה שארלSubject Secular Power Home