?תושעל המ Home Sweet Home

!המודא הרפ לש הבנזב ולגתה תוינידנולב תורעש 2

םדא לש החיכשה הבוגתה .םינותיעב םעפ ידמ תועיפומ הזה גוסהמ תועידי
לע םירוהרה הילא םיוולתמ ."םיצור םהש המ ושעיש" :ןבומכ ,איה ינוליח
השרמ םיהולא םאה) ןאכ ונל תונמוזמ דוע תוינסרה תד תומחלמ וליא
האמה ףוס לש תיתדה תודהיה לש תורואנה לעו (?תד תומחלממ םג טמתשהל
.םירשעה

קחצי םשב תוכילה םיענ שיא ןייארתה המ ןמז ינפלש ונל ריכזמ םג הז
לע רבידו ,(ונלש ךוניחה רש תויהל םינורחאה םימיב הנומ) יול
.םינוליחה ינפ לע גציימ אוה ותואש רוטקסה לש תיכוניחה תונוילעה
םיליבומה םינברה ינש ןיב םלוע תמחלמ לע ונרשבתה ןכמ רחאלש תועובשב
(םתס םידרחמ לידבהל ,םיימואל םייתדה םידרחה) םיקינל"דרחה הנחמב
רפס יתבב תומילאה לע ונרשבתה ;םהמ דחא לש הבישיה תתצה ידכל העיגהש
בר לע ונעמשו ,"םייתכלממ" רפס יתבבש וז לע הלועש םייתד םייתכלממ
,הלא לכש קפס ןיא .ולש הבישיה ידימלתב םינוגמ םישעמב דשחנש דבכנ
ןורתי תא םיחיצנמ המודאה הרפה לש הבנזב תונבלה תורעשה םע דחי
.הברה םינשל דוע םיקינלדרחה


םינהוכ לש תוקונית לודיגל םחתמ םקוי םילשורי דיל
שדקמה תיבל


יאגרש בדנ תאמלודיגל הירק וחטשב םיקהל םיכסמ םילשוריל תיחרזמ ,יתד בושיי
ולכוי הלאש ידכ ,דודיב יאנתב ,םתדיל עגרמ הרהוטב ,םינהוכ תוקונית
רוהיטל םדק ימיב שמיש ףורשה הרפאש ,המודאה הרפה תא דיתעב רישכהל
."םיתמה יאמט"

אוהו ,לארשי םע תיברמ לע םויכ לחה יתכלה סוטטס אוה ,"תמ אמט"
תיבה רהל םידוהי תסינכ ריתהלמ ,הכלהה יקסופ תיברממ רתיה ןיב ענומש
הווקת הררוע ,הנשכ ינפל םידיסח רפכב המודאה הרפה לש התדיל .ונימיב
תליפת םג רשפאי ילואש ,הז הכלה קספ יונישל , תיבה רה תועונת ברקב
רחאל ,םידחא םישדוח ינפל הלספנ המודאה הרפה םלוא ,תיבה רהב םידוהי
. תונבל תורעש יתש ולגתנ הבנזבש

יפל הירק ,םינהוכה ידלי לודגל םידיתע ובש בושיה םיקי ,ןונכתה יפל
הבגוי ,םוקמב ודלווייש ,םידליה לש םירוגמה חטשש ןפואב ,הכלהה יללכ
,םוקמה תא בוזעל רתוי אל םידליל .ויתחת ריווא תציצח םע ,עקרקה לעמ
ךרוצ היהי םאו ,13 ליג דע תוחפל תינכותה יפ לע וב תוהשל םידיתע םהו
.השדח המודא הרפ אצמתש דע ,ךכל רבעמ ףא

רבכ המיכסה ,שדקמה ןוניכל העונתה ישארמ ,םיובלא דוד ברה ירבדל
הכלהה יאנת יפל לודיגל ,בורקב דלווייש הדלי תא שידקהל ,תחא החפשמ
,ךרדל אצת אל תינכותה .ןויערה תא תונחוב תוחפשמ עברא דועו ,הירקב
.תאז הרטמל םידלי הרשעכ לש הצובק שבוגתש דע ,םיובלא ירבדל


01/03/1998 ,"ץראה"ב עיפוה (c)


?תושעל המ Home Sweet Home