אשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא


  האוצו ןתש לע

.ןד שוג רוזאב תוינוליח תונוכשב םג קלוחמ הזה ריילפהאשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא