אשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא


  המיז ידוקיר לע
םירחא תומוקמבו קרב ינבב ץפומש ריילפ
(!םיברועמ תוגוזל םידוקיר יגוח שי רבכ ןרהטב ,בגא ךרד)

אשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא