אשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא

"ערה ןיע תואיבמ ,תונקז רקיעב ,םישנש עודי"

(ונלש תורעה המכ - ערה ןיע דגנ ,לוחכב)

,"ערה ןיע" אשונב דודשאב ךרענש סנכ הלודג הבתכב רקוס 27.7.1998 םוימ "בירעמ"ב ןלפק ןבואר
םישנ 50-ל בורק תוארנ הבתכה תא הווילש לודגה םולצתבש ףא לע) "םישנו םירבג" 150 ופתתשה וב
תייריעב ינרות ךוניחל הקלחמה ידי לע ןגרוא סנכה .(יגביא והילא ברה - הצרמהמ דבל ,םירבג 2 קרו
?דודשא תיריע הקינעמש ינרות ךוניח והז ערה ןיע תודוא לבה תונומא .דודשא

- לשמל .המכח ירבד םיקתורמה םיחכונב ץיברה יגבא והילא ברה"ש ,בתכנ הבתכל המדקהב
"המכחה ירבד"מ המכ ןלהל .'וכו ,"תולגעב תוקונית םע םישנל ןכוסמ לולאב ב"י עודמ"
םימכחה וירבדש ,יגבא והילא םכחה ברה לש המכחה אלמ ויפמ וטלפנש
:םלואבש תומכחה םישנה 150 תא וקתיר

יוסיכ םישל :העינמה .הלגעב תוקונית תוכילומש םישנל ןכוסמ לולאב ב"י
קר ספות הארנכ) .םישנ דיל בבותסהל תוהמאל רוסאו דליה שאר לע שאר
(!םישנ ןניאש תוהמאל

עמשנ הזכ המכח רבד .רורב .הברה יכה קיזהל תולוכי ,תונקז רקיעב ,םישנ
.השא יפמ אלו ,שיא יפמ

הציבה לע רגוד אל ןעיהש עודי .ערה ןיעל םורגל םילולע םייח ילעב םג
אוה ,ןרקה תא הצוח םדא םא .רזייל ןרק י"ע קוחרמ הילע רמוש אלא
תוארמב וילייח תא דייצ ןכלו ךכ לע עדי ןודקומ רדנסכלא .םוקמב תומי
ירוטסיה שודיח והז) היחב עגפת רזיילה ןרקש תנמ לע ,םיניגמה יבג לע
ןודקומ רדנסכלא :'ג התיכב רבכ דמול ינווי דלי לכש דאמ דע ןיינעמ
הפ לעב דמל יגבא ברהש הארנ !טושיק ןוד ומכ שממ !םינעיב םחלנ
.(ןזואכנימ ןורבה ירופיס תא

לוגלגב םדא שפנ שגופ בלכ רשאכ :ןכוסמ דאמ תויהל לוכי בלכה
.ינלטק הז תומשנ

?ערה ןיעב עוגנ והשימ םא םיעדוי ךיא

- םימוח וא םיבוהצ םימתכ םוי רובעכ ועיפוי םא .הנתוכ תצלוח ישבלת
.העיגפה זוחא לע דמלמ םימתכה רפסמ .ערה ןיעב העוגנ תאש ןמיס

?ערה ןיעמ אפריהל ךיא

.לאמש ריחנל לאמש לדוגא תאו ןימי ריחנל ןימי לדוגא תא סינכהל
!ונהתו וסנ .לאמש ריחנ לא לאמש ןיעבו ןימי ריחנ לא ןימי ןיעב םילכתסמ

?ערה ןיע עונמל ךיאו

רנ תובכל םיבייח ןכל .ערה ןיעל תמרוג חורה יכ ,הפישנב רנ תובכל רוסא
.דיב
.םידליב ראפתהל רוסא
.הווצמ-רב ןתח קשנל רוסא
?רתומ ראשה לכו

?ערה ןיעמ ררחושמ ימ

.ערה ןיעב עוגנ היהי אל קידצש ימ

?םירחא לע םכחה ברה רפסמ המו

ידיגמ ,הפקב םיארוקה .הלפטו תישפט הנומא ?םושה לש ויתולוגס
רקחל םינוכמה ,םיפוקסורוהה ,םיסנאיסה ,היצטידמה ישוע ,תודיתעה
אל ללכ יגביא םכחה ברה םע םילבמש ןמזה לע) .ןמזה לע לבח - הלבקה
"ןוקית" םישוע םה .םיאמרו םינרקש לכ ךרדב (םירחאה לכ) םה .(לבח
תורצ תיישעל הלוגס םהל שי םיעורג םירקמבו ,סיכהמ ףסכ תאצוהל
ןוכנ ,ןוכנ-אלה םדאל םלשמש ימל "ערה ןיע" השועש "ערה ןיע" יהוז)
(?יגביא

.ערה ןיעב תורושקה תולוגס םיסחיימ םהל ,םיליהת יקרפ םיפתתשמה וארק האצרהה רחאל

-ןיע" ןוקיתל סקט הנגריא ולש הייריעהש ,הדבועה לע ןוהמיתב ביגה ,הייריעה שאר ,רקליצ יבצ
ןיע"ל רקליצ רמ ןתונ טידרק הברה ?ןימאמ אל .רמא ,"קלחו דח .ערה ןיעב ןימאמ אל ינא" ."ערה
,םושה לע יגבא תבוגתכ ,ביגהל ךירצ היה ,הלפת הנומאו תינוידב תוטש יהוז ."ערה
.ביגה אלו


אשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא

רמוע - ףדה תא ךרע