Subject Secular Power Home

םדאה תוחתפתהו ןדעה ןג
ןנור םהרבא 'פורפ
הפיח תטיסרבינוא ,היגולואיכראל גוחה


ןדע ןג

םדא וארבנ דציכ העידיה תא יברעמה םלועל םרת 'ג -ו 'ב םיקרפ תישארב רפסב ןדעה ןג רופיס
.םתוא םיריכמ ונאש יפכ םה םינימה ןיב םיסחיה עודמו ,םישק םוימויה ייח עודמ ריבסהו הוחו
זאמ ופלחש םינשה יפלא ךשמב ןבוהו רפוס ,ארקנש יפכ ותומלשב רופיסה לא סחייתנ ןאכ וננוידב
.ארקמה תכירע


ול'גנאלכימ ,ןדע ןגב הוחו םדא
(1475-1567) יטורואנוב ול'גנאלכימ לש "ןדע ןגב הוחו םדא" רויצה
הצנריפ דילי םסרופמה יקלטיאה ררושמהו לכירדאה לספה ,רייצה
אמור ,ןקיתאווה ,תיניטסיסה הלפאקה


רוסיא תרפה ךות ,ועיגהש דע ,ןדעה ןגב ,דחוימ םלועב םהייח תא הוחו םדא ולחה רופיסה יפ לע
םלועה אוה ,ינוציחה םלועה לא ןגה ןמ ושרוג העידי התוא ושכרשמ .ערהו בוטה תעידיל ,שרופמ
העידי התוא ןכ םא יהמ .ישונאה םויקל יאנת איה ערהו בוטה תעידי יכ ןאכמ הלוע .ונלוכל רכומה
תישונא-ללכ תויהל תבייח ערהו בוטה תעידי יכ ,תישאר :דוסי תוחנה יתשמ אצנ ?לרוג-תרה
.ומצע רופסב ןומט התנבהל חתפמהש ,תינשו ,תרחא וא וז הצובק תלחנ הנניאו

ינשב :בר ןוימד ,ןושאר טבמב ,הלעמ רכומה ונמלוע ןיבל ןדע לש דחוימה םלועה ןיב האוושה
תומלועה יכ הארמ בורקמ ןויע םלוא .םדא ינבו םייח ילעב ,תורהנ ,םיצע ,המדא שי תומלועה
ונמלועב וליאו .םייחה ץעו תעדה ץע - ונמלועב םירדענה םירבד ינש םיאצמנ ןדעב :םתוהמב םילדבנ
.ןמזו ןימ ,תוומ :ןדעב םימייק םניאש םירבד השולש םימייק

תוומ

םה ןדע ירד לכ .תוריהבב רופסה ןמ הלוע אוה םלוא ,שרופמב רמאנ ונניא ןדעה ןגב תוומ רדעה
לטוה אל ,הליכאלו עגמל רסאנ תעדה ץעש דועב ,תאזמ הרתי .םיפרטנ וא םיפרוט ןיאו בשע ילכוא
.רוסיא שקבתה אל אליממו ,יותיפ הוויה אל ללכ םייחה ץעש ,עמשמ .םייחה ץע לע המוד רוסיא
ןיא (18 'ב) תומי תומ םדאה יכ םיהולא לש ומויא ,הז רשקהב .חצנ ייח וררש ןדעה ןגבש ,ןאכמ
התומת - ןבל חצנל - יחמ ךופהי םדאהש ותנווכ אלא ,(םייקתה אל ןכאש) ידיימ ןיד קספכ וניבהל
העבש לכה ךסב ,ינוציחה םלועב םדקומ יד עריא ןכא ןושארה תוומה הרקמ .(םייקתה ןכאש)
.(8 'ד) שוריגה ירחא םיקוספ

סנבור ,ןדע ןגמ הוחו םדא שוריגב םרוגכ תוומה
סנבור לואפ רטפ ,"ןדע ןגמ הוחו םדא שוריג"
1577-1640 ,םיימלפה םירייצה ילודגמ

ןימ

ירסח םירוציכ הליחת םיראותמ הוחו םדא .ןימל שרופמבו יולגב סחייתמ בותכה ,תוומל דוגינב
הנתשמ (יתייח בצמ ,השעמל) הז ישונא-לא בצמ .םהימורעמל וליפא םירע םניאש תינימ העדות
םימוריע םה יכ הוחו םדא וליג הליכאה ירחא דימ :רוסאה ץעה ירפמ הליכאה רחאל ןיע ףרהכ
- ונתעידיל אבוהש ןושארה רבדה ,רעצימל - שוריגה ירחא הרקש ןושארה רבדה וליאו ,ושייבתהו
םישגדומ ,הירחאל דימ ומויקו ,רוסאה ירפה ןמ הליכאה ינפל ןימ רדעה .תוגוודזהה השעמ אוה
.ץוחנ וניא ןימ ,חצנ ייחב ןכש תוומ רדעה םע דחא הנקב הלוע ןדעה ןגב ןימ רדעה .תוריהבב רופיסב

ול'גנאלכימ ,ןדע ןגמ הוחו םדא שוריג
(1475-1567) יטורואנוב ול'גנאלכימ ,"ןדע ןגמ הוחו םדא שוריג"
הצנריפ דילי םסרופמה יקלטיאה ררושמהו לכירדאה לספה ,רייצה
אמור ,ןקיתאווה ,תיניטסיסה הלפאקה

ןמז

.הכשמנ איה ןמז המכ וא ,השרפה התרק יתמ ונל רמאנ אל .ןמזה תרגסמל ץוחמ דמוע ןדעה ןג רופס
ןגה ינפלש וז ,תוכומסה תושרפה יתש ידי לע תאש רתיב שגדומ ןדעה ןג תשרפב ןמזה דמימ רדעה
ןיינמ ןמיסב דמוע 'א קרפב האירבה רופיס :יזכרמה ריצה אוה ןמזה דמימ ןהיתשב .וירחאלש וזו
םישנו םישנא לש יגולונורכ ןיינמ ,הרוהט הירוטסיה םה 'ה -ו 'ד םיקרפ וליאו ,האירבה ימי
.םהיתורודל


םדאה תוחתפתה

.ונל רכומה םלועה ןמ ותוא םילידבמו ןדעה ןג םלוע לש ותודחוימ תא םיטילבמ ןימו תוומ ,ןמז רדעה
ויה אל השולשה ,ןדעה ןג רופסב ומכ ,םלוא .םויכ םדאה תוגהנתהב יזכרמ םוקמ הלא תשולשל
.הכוראה תישונאה תוחתפתהה ךלהמב ונתעדותב וטלקנ םה .ישונאה םויקה ןמ קלח דימת

ירוא רסל ,ןדע ןגמ הוחו םדא שוריג
1861-1931 ,הינמרג דילי ידוהי רייצ ,ירוא רסל ,"ןדע ןגמ הוחו םדא שוריג"

ןימ

ילעב לכ ברקב הגירח העפות - םיילגר יתש לע תופקדזהה ןמל ישונאה םויקה תא םינומ ונחנא
,םינש ןוילימ העבראכ ינפל הארנכ הרק הז עוריא .םדאה ייומד םיפוקה ונייה ,ונל םימודה םייחה
העודי הנניא הפוקזה הכילהל האיבהש הביסה .שונא ינבכ ונתוגהנתהו ונמויקל יארחא אוהו
.ונניינעל תועגונו ,בטיה תועודי תופקדזהה תואצות תאז תמועל .וננוידל הבושח הנניא ףאו ,הרושאל
םג המ ,עברא לע הדימעמ הביצי תוחפ םייתש לע הדימעה :תוילילש תואצות רפסמ תופקדזהל
תא רערעל רשפאמ הז רבד .דבלב תחא לגר לע םימיוסמ ןמז יקרפב םיבצינ ונא הכילהה ךשמבש
ירירש ךרעמ תבייחמ הפוקז הדימע :דועו תאז .ףרוטלו ביואל ןורתי ,תיסחי תולקב ונלקשמ יוויש
,הכימתה ירירש ךרעמ תורמל ךא .הרדשה דומעב ךומתל ידכ ,ןותחתה בגהו ןתומה ביבס הכימת
.בג יבאכמ ונתאמ םיבר םילבוס

חתפ תנטקהל ,ךכ תובקעבו ,ישונאה םייכריה ןגא תנטקהל ומרג הכימתה ירירשו תופקדזהה
ןיבל הכילהב ןוחטיבו לקשמ-יווישל השירדה ןיב הרשפ אוה ישונאה הדילה חתפ לדוג .הדילה
תודרשיה ייוכיס חיטבהל ידכ קיפסמ ינוסיחהו ירוטומה ורשוכ רשא ירשפאה רתויב ןטקה דלווה
שארה לע ךכיפלו ,םאה לש הדילה חתפמ ישונאה דולייה לש ושאר תצקמב לודג ךכ םג .םיבוט
םרג תינרדומה האופרה ינפלש ,דאמ ןכוסמו ונימב דיחי בצמ - הצוחה וכרדב "גרבתהלו" בבותסהל
דולייה תודיממ לודג הדילה חתפ םינימה בורב .תדלויה וא/ו קוניתה תתומת לש הובג רועישל
עצוממב תכרוא הזנפמיש לש הנושארה הדילה ,האוושה םשל .םיכוביס אללו הלק הדיל רשפאמו
עוצקמהש הארנ .עויס תשרודו תוקד 800 עצוממב תכרואה הנושאר תישונא הדיל תמועל ,תוקד 24
.תדליימה אקווד אוה רתויב קיתעה

,דלונ ישונאה קוניתה ,םתדילב םיפוקה וניבורק לש תינוסיחהו תירוטומה תוחתפתהל האוושהב
לש רתויב הכורא הפוקת וינפב תדמוע :גפ השעמל אוהשכ ,ןוירה יחרי תעשת לש םפוסב וליפא
תוקניה תפוקת .ומצעב ויכרצל גואדל לכויש דע רתוי דוע הכורא הפוקתו ,טלחומ םינוא רסוח
תנשב ולדוג תא ליפכמ ישונאה חומה .תורחא תויח לש הלאמ הברהב הכורא םדאה לש תודליהו
,םייחה ךלהמב תירקיעה דומילה תפוקת איה תודליה .הנימב הדיחי העפות ,הנושארה םייחה
הליבקמ םהל ןיאש םידממל דומילהו הגיפסה רשוכ תא המיצעה שונא ייחב וז הכורא הפוקתו
.יחה םלועב

תידימת הגאד םיבייחמ ףוקזה םדאה ידליב תכשמתמה תודליהו םינואה רסוח ?ןימלו הז לכל המ
ץמאמב ,אופא ,ךורכ םידליה לודיג .הנגהבו ןוזמ תקפסאב תוכורא םינש ךשמב םירוהה תכימתו
תחטבהל תירוקמ תינימ תוגהנתה שונא ינב וחתיפ וז הבסמ .םינימה ינש דצמ שרדינש ךשוממ
,תויחל דוגינב .השיאה לצא המלענ ,תויחה ברקב תוגוודזהה תפוקת איהש ,םוחייה תפוקת :תויגוז
שורדה לע הברהב הלוע ןכא תישונאה תוגוודזהה תופיכתו ,תע לכב תינימ הניחבמ הנימז השיאה
תבהאו גוזה-ןב תבהא םג אוה ישונא ןימ .הייברו היירפ קרו ךא ונניא ישונא ןימ .ןימה םויקל
םע הוחו םדאל הלגתהש ןימה תא ןיבהל שי ךכו ,ישונאה םויקה סיסבב םידמוע הלא .םידליה
.ירפה תליכא

ןמזהו תוומה תעדות

יתלבה ישיאה ףוסה תדבועלו ,תוומה תעפותל עדומ ודבל םדאה ,ץראה רודכ ינפ לע תויחה לכמ
הנניאש תישונא הרבח ןיא .הרובק תועצמאב םהילע ןגמו ויתמ תא דבכמ דבלב םדאה קר .ענמנ
רמאנ .(לשמל ,תודימריפה) םירידא םיבאשמ הרובקב הרבחה העיקשמ תופוכתו ,היתמ תא תדבכמ
.םייחה תשודק לע הלוע םיתמה תשודקש םעפ

קיתע טילבת ,ןדע ןגמ הוחו םדא שוריג
15-ה האמהמ תכתמ טילבת ,"ןדע ןגמ הוחו םדא שוריג"
הינמרג ,גרובנטור ,Criminal Justice ןואיזומ


עבטמ ,אוה דחא לכ לש ישיאה תוומה .ןמזל תועדומ אלל םייקתהל הלוכי הנניא תוומל תועדומ
תעידי רמולכ ,רבע םגו הווה םג םימייק ,דיתעה לע הבשחמ תמייקש עגרמ .דיתעב ערואמ ,םירבדה
ןמז - ןמז לש םינפ-תבר תרגסמ ךותב םימייק ,וכותבש םייחהו ,ישממה םלועה .תישונאה ןמזה
.ןמזה תרגסמל ץוחמ אצמנ ןדע לש דחוימה םלועה קר .ישנה רוזחמה ןמזו הנשה תונוע ןמז ,חרי

.םדאה ינב לש םתוגהנתהב טילש םרוג הווהמו ,אושנמ השק איה ענמנ יתלב אוה ףוסה יכ העידיה
ןוימדה - 'וכו ,תונפקות ,תוילאירוטירט - םירחא םייח ילעב הריכזמה הרוצב םיגהונ ונאש תורמל
,תוומה ינפמ (היהתש לככ תקחדומ) הדרחה אוה ונתוגהנתהל סיסבהש םושמ ,דבלב יחטש אוה
,ףוקזה םדאה לש ומויק תונש ןוילמ תעבראכ ךותמ .םירחא םייח ילעב ברקב תמייק הנניא רשא
ןמזה תעדותו תוומה תעדות יכ החיכומ הרובקה .דבלב םינש ףלא האמכ ינפל העיפוה םיתמ תרובק
.הזה ןמזה קרפכ תוחפל םה ףא םימייקתורגבתה רופיס

ינבו ,םדאה ינב לכ תלחנ םה הלא ינש .תוומל תועדומו ישונא ןימ ,אופא ,השוריפ ערהו בוטה תעידי
האבש "הבזכא"ה לע תחא אל והת םינשרפ .ישונאה םויקה סיסב םה ,וזמ הרתי .דבלב םדא
טעמ הכ הוחו םדא ולביק רבד לש ופוסב ,םינשרפה דחא יפ לע .ןדעה ןגב יטמרדה עוריאה תובקעב
ללכ הנטק התיה אל הייכזה ךא ,דבכ םנמא היה הבגינש ריחמה :תועט .דבכ הכ ריחמ תרומת
.םיישונא ונישענ תעדה ץע תוכזב .רקיעו

לאגאש ,ןדע ןגמ הוחו םדא שוריג
לאגאש קראמ ,"ןדע ןגמ הוחו םדא שוריג"
1887-1985 ,ורודב םינמאה ילודגמ ,היסור דילי ידוהי רייצ
(תפרצ) הצינ ,לאגאש ןואיזומ ,דב לע ןמש


םדא ןדעה ןגב ,ןכאו .םירגובמה תלחנ יהוז .(39 'א םירבד) םידלי לש םתלחנ הניא ערהו בוטה תעידי
ינא םריע יכ אריאו" ךכ לכ המימתה ותבושתו ,וימורעמל עדומ יתלב :יתודלי רואב רוריבב ראותמ
הקוחר ותגוז יפתכ לע המשאה תלטה .ריתסהל הצר רשא לכ תא השעמל תפשוח (10 'ג) "אבחאו
םדא תא איה ףא הדימעמ םיהולא ידי לע דגבה תריפת .ןמשל תויואר תוירבג וא תוריבא ףקשלמ
ללכ לגוסמ היה אל םתסה ןמ (18 'ב) "תומת תומ" הרהזאה לבקמ .םשיבלמ םהיבאש םידליכ הוחו
הנפמ תדוקנ אוה שוריגה .םירוענ דרמו לוע תקירפכ ,אופא ,תרייטצמ רוסאה ירפה תליכא .הניבהל
הוחו רבגכ ותסנרפל למע םדא ,םלרוגל םיארחאו םיאמצע םירגובכ הוחו םדא םיעיפומ הירחאש
.השיאכ תבאוכ

לע ,םינמזה לכבש בוטה ,רצק רופיס םג והז .שונא-ינבל ונכפה דציכ אוה ןדעה ןג רופיס לש וניינע
.תורגבתהףדה שארל

Subject Secular Power Home