Subject Koach Hiloni Home

"שפוח" רתאב עובשה תשרפ
המדקהה תא אורקל ץלמומ - ארק אלש ימל

תומש
רלמ היפוצ תאמ

תורפסהו כ"נתה תועוצקמב רבעשל הרומ ,םיעדמה תארוהב הצרמו תרקוח איה רלמ היפוצ ר"ד)
(."תושפנה ידייצ" רפסה תרבחמ ,"תישפוח תודהי" ןואטיבה לש תינושל תכרוע ,תירבעה

לש ותריצי ךילהתש םיסרוגש םינוירוטסיה שי .םע לש ותריצי ךילהת אשונב חתופ תומש רפס
.הכלממה תמקהו םיטפושה ,שוביכה תפוקתב ,ןענכב ותוזחאיה ידכ ךות קר שחרתה לארשי םע
השולש תועצמאב תאזו ,ץראל ותסינכל םדוק דוע רצונ םעה ך"נתה לש וטבמ תדוקנמ לבא
יבצ 'פורפ .ץראל הסינכה (3) ,יניס-רה דמעמ (2) ,םירצמ תאיצי (1) :םיירקיע תוערואמ
ןיינע אוה יניס-רה דמעמש דועב ,תיסיפ הלואג לש ןיינע איה םירצמ תאיציש שיגדמ רדא
םיעוריאה ינש לש ,טעמכ יחרכה ,אצוי לעופ איה ץראל הסינכה .תינחור הריצי לש
.םינושארה

הלואגה ךילהת לש ותליחתבו עקרב םיקסוע "תומש" רפס לש םינושארה םיקרפה תשמח
םידבע םע רורחש - תיגולויצוסה (א) :תואר תודוקנ שולשמ ןוחבל רשפא ותוא םגו ,תיסיפה
םע - תימלוע תירוטסיה (ג) ;לארשי םע לש ורורחש - תימואל תירוטסיה (ב) ;וידבעשממ
ןתינ ,םעה לש וז הסיפתל ליבקמב ."םייוגל רוא" שמשל ,םיינחורה ויגיהנמ תעדל ,רחבנש
ררחשמ (א) :תואר תודוקנ שולש ןתואמ בכרומכ ,השמ ,גיהנמה לש ודיקפת תא םג תוארל
ללוחמ (ג) (תויטסיאיתונומה תותדה ראש ךכ רחא וחמצ הנממש) לארשי תד דסיימ (ב) ימואל
.םדאה תוברתב הכיפהמ


Moshe - Michaelangelo
"השמ"
,יטורואנוב ול'גנאלכימ תאמ לספ
,1564-1475 ,יקלטיא טקטיכראו לספ ,רייצ
תורודה לכב םינמאה ילודגמ

- לאוג לא (א) :תואר תודוקנ שולש ןתואמ יתוברת-יתורפס רוביגכ וז השרפב ראומ לאה םג
דחא םעב רחובש ,םלועה יהולא (ג) ,לארשי לש ימואל לא (ב) ,קדצל יארחא ותויה םושמ
הנניא יתורפס רוביג לאכ םיהולאל תוסחייתההש ,סרוג סליימ 'ג .םלועב ותוחילש תא אלמל
.יתדה הנבומב לאב הנומאל - הלילשל אלו בויחל אל - הרושק


תיגולויצוסה טבמה תדוקנ

,תדבעשמו הלודג הרבח ךותל העלקנש ,הנטק תישונא הרבח לש העפות ןאכ גציימ לארשי םע
יבגל תומזגה :העווז תלומעת י"ע התוא תקזחמו ,טועימה דגנ להק תעד הליעפמו תלצנמש
סיג ותכיפהו ץוחבש םיביואל ותריבחמ הנכסהו ,(היפרגומד תועצמאב תוטלתשה) ותוברתה
יבגל קר ירשפא אוהש רבד ,ילכלכ לוצינל היצמיטיגל תתל הדעונ להק תעד תנכה .ישימח
עגרבו ,רתי-לוצינ אוה השלחה לש קהבומ יעצמא .ןווכתמב השלחוהש וא השלח היסולכוא
.טועימ ותואבש ינויחה חוכה תדמשה םג םייוסמ

ךכ רחא ,תוירבעה תודליימה לע הליחת ,תודחוימ יוכיד תוריזגב וחוכ הסנמ ירצמה ץירעה
.ןורהאו השמ ,טועימ ותוא לש ויגיהנמ לע וליפא ףוסבלו ,לארשי-ינב ירטוש לע -


Moshe - Steinhardt
"םירצמב הערפל ונייה םידבע"
,ידוהי רייצ ,טדרהנייטש בקעי תאמ ץע ךותיח
.1968 רטפנ ,לארשיב יח ,1887 תנשב הינמרגב דלונ


.הזמ הבריקו הזמ םויא לש לופכ קחשמ ליעפמ אוה םירקמהמ דחא לכב יכ ,שיגדמ רדא יבצ
תושדח לועה תדבכה :אכודמה רוביצה לש ומוטמט י"ע ףסונ יוכיד יעצמא אוה ליעפמ ןכ
ליעפהל רשפא םהילע ,םינטק םינקסעל ותוקקדזהו ,םינונחת לש בצמל לצונמה תאבה ,םירקבל
םייתפש קתמב תמייסמו תטלחומ הייחדב הכישממ ,הדחפהב תחתופה תיטמולפיד תונסיסכת
:הלועפ ףתשל םינטק םינקסע םתואל תמרוגש ,תפייוזמ תוימיטניאו

ועגפיו .ומויב םוי רבד םכינבלמ וערגת אל :רומאל ערב םתוא לארשי-ינב ירטוש ואריו"
םכילע 'ה ארי :םהילא ורמאיו .הערפ תאמ םתאצב םתארקל םיבצנ ןורהא תאו השמ תא
/ ה) "ונגרהל םדיב ברח תתל וידבע יניעבו הערפ יניעב ונחיר תא םתשאבה רשא ,טופשיו
.(21-19

ותלאשמ איה איה תימויק תודרשיה לע קבאמו ,םינטק םוי-םוי יכרוצל םינונחתל תוקקדזהה
.ומצעל קזנ בסמ קר אוה הלואג ושקבבש ,טועימל תוארהל שקבמה ,ץירעה טילשה לש

,םימרוג השולש תועצמאב יוטיב ידיל האב וז תונסיסכת לע יארקמה רפוסה לש ותבוגת
רשאכו" :"םזיאקווד" ןימ ,רומוה ןיעמב עבומ םעה לש וגעל :געלה אוה םלוכל ףתושמהש
אל הדימ שי ןהירבדבש ,תודליימה געל ;(12 / א) "ץורפי ןכו הברי ןכ ותוא ונעי
םישנכ אל יכ :הערפ לא תודליימה הנרמאתו"
:ירצמה ביואב תינגלגל תורגתה לש תלטובמ
געל ;(19 / א) "ודליו תדליימה ןהילא אובת םרטב .הנה תויח יכ ,תוירבעה תוירצמה
תא ליצהל ,הנווכב אלש יכ םא ,תעייסמש וז איה ,ץירעה לש ותב ,הערפ תב אקווד - לרוגה
.השמ תא ,םעה לש ידיתעה גיהנמה


תימואל-תירוטסיהה טבמה תדוקנ

תנשבש ,בתוכ אבכוכ לאלצב .םירצמל לארשי ינב דובעיש לחה דציכו קוידב יתמ תעדל השק
,סוסקיהה ינב ,םירזה ,םימדוקה םיטילשה .םירצמב ינמואל דרמ ץרפ הריפסה ינפל 1570
םירצמב םירזכ לארשי ינב לש םבצמ ."הרוהט" תירצמ תלשוש ןוטלשל התלע םמוקמבו ,ושרוג
םימרוג דצל .אונשה "סוסקיה"ה םע ירצמה םעה ידי לע והוז םהש רחאמ ,ןיטולחל הנתשה
ןתואב םירצמב וטלשש םיכלמה לש םירידאה היינבה ילעפמל הדובע חוכ וקפיס םה םיפסונ
."הערפ" ללוכה םשב םתוא הנכמ יארקמה רפוסהש ,תופוקת


Moshe - Karnak
קנרקב הערפ שדקמ
.הריפסה ינפל 12-ה האמהמ 3-ה הערפ לש ושדקמ

םהב ,םייגולואיכראו םיירוטסיה םירקחמ תוכזב םהיתומשב םויה םירכומ הלא םיכלמ
הנוכמה ,יעיברה ססמער ,ישילשה ססמער ,ינשה ססמער ,יתס ,פתוחנמא ,ופח ,סמתוחת
תימואלה הייארב קרו ךא תזכורמ יארקמה רפוסה לש ותשיגש ןוויכמ ,םלוא .דועו ,ןותאנחא
.הלא םיבושח םיטרפ ונל רפסל חרוט וניא אוה ,("תירטנצ-ולארשי" השיג) תמצמוצמה
,רפסמ אוה ויתודלות תאש ,םייוסמ םע לש יממע רופיס ,תיתורפס הריצי יהוז - ותניחבמ
ץוחנ רבדהש הדימב אלא ,רוזאה ימע ראש לש הירוטסיהה ןמ ןיטולחל קתונמב ,דבלב ןתואו
.לארשי םעל ועריאש תויושחרתהל עקרכ וראתל

םושמ קר אל .הירוטסיה רפסכ בשחיהל לוכי ונניא יארקמה רופיסהש ,ךכל תוביסה תחא יהוז
הניאש ,ולש הרורבה תויתמגמה םושמ אלא ,םיכילהת לש יתטיש רואיתו םיכיראת וב ןיאש
םיירוטסיה םיכילהתמ קלח קר םניה וילע םירבועה םיכילהתהו לארשי םעש ךכב הריכמ
םג .רוזאב םירחא םימע לע תוכלשה לעב אוה דחא םע לצא שחרתמש המו ,םיילבולג
תוקודב תוירוטסיה תודבועכ םויה רכומש המ ןיב שוטשטהו םישגדהה ,תויצרופורפה
לכ לא סחייתהלמ ונתוא םיענומה םה ,םייתורפס םיכרצו תודגא ,םיסותימ ןיבל ,תוחכומו
לש ןיערג ותוא שחרתה זאמ ףלחש ברה ןמזה .ירוטסיה רפס לאכ הזכ יתמגמ רופיס לכב טרפ
ףיסומ רוד לכשכ ,הפ-לעב ורסמנ םירבדהש הדבועהו ,רפסב לעופב ותביתכל דעו ,םיעוריא
לודגה קפסל םימרות הלא לכ - תויונשרפו תונומא ,תויפיצ ,בל-תולאשמ המכו המכ םהילע
.םירופיסה תיברמ לש "םתותימא"ו "םתונוכנ" יבגל םיליטמ וננמז ינב םייניצר םירקוחש

םירופיס םימייק ,וילא ליבקמב וא ירבעה םעל םדוק רוזאב ויחש ,םירחא םימע תודגאב
ןוגרס לודגה ידכאה ךלמה לש רופיס איבמ רבוב ןיטרמ .םעה "עישומ" לש ותדיל לע םימוד
ותוא הדלי ומאש (השמ לש ונמז ינפל םינש 1000 -כ ,הריפסה ינפל 2600 תנשל ךומס)
,םידודר ויה וימימש ,רהנב התוא המשו ,תפזב הרגס התלד תא ,אמוג תביתב החינה ,רתסב
הלאה וב הבהאתהש דע ,ותונמוא תא ודמילו ולדיגש ,ןנג ידי לע םשמ חקלנ ךכ רחאו
.הכולמה סכ לע ותוא הבישוהו ,רתשיע


Moshe - Dore
"הערפ תב םע הביתב השמ"
.1883-1830 ,הרוד בטסוג תאמ טירחת
.ך"נתה ירופיס תא וירויצב ראתל הברה הרוד

לע רפוסמה ,אמוג תביתב דלונה ךרה רופיס .וירוענב ןנג היה ןכא ןוגרסש ,םיעדוי םויה
תובישחהו ןורתיה תא ריבסהל רקיעב דעונ ,יוכידל ןותנה ומעל ץוחמ ךנוחו לדגש ,השמ
לע .םררחשל ידכ םידבעושמה ויחא לא אב אוה שפוחה ןמו ,שפוחב ךנחתה גיהנמכ השמש ,ךכב
ןירדהנס ,'ז םירדנ ,'ה תוכרב) "םירוסאה תיבמ ומצע ריתמ שובח ןיא" :דומלתב רמאנ ךכ
לוגד גיהנמש ,ךכל השדחה תעה ןמ תופסונ תוליבקמ לע עיבצמ ורפסב יולה ןימינב .(ה"צ
אל תירבע וליפאו ללובתמ יצח בשחנש ,תונויצה הזוח ,לצרה :"ץוחבמ" ללכ ךרדב אב םע לש
דועו המורקנ ,הטינק ,ידנג ;םחולה ןוירטלורפה תא ורציש ,םינגרובה סלגנאו סקרמ ;עדי
ינב לש םיימואלה םיקבאמה שארב ובצייתהו םהיתוצראל ורזחש תילגנאה תוברתה יכינח -
.םידבע ררחשל לוכי שפוחב לדגש ימ קר .םמע

הריזגל הביסה .םיבר םימע תויורפסב עודי ביטומ םה טילשה י"ע םידלי תתמה ירופיס םג
.ואסכ תא לוזגלו וגרוהל ,לודגל דיתעש ,דלונה ךרב טילשה האורש הנכסב איה וז השק
ךכ .'א קרפב 22 קוספבש "ומע לכל" תאו 16 קוספבש "אוה ןב םא" תא י"שר שרפמ וז חורב
רחאל םירצממ ,ושי לש ויבא ,ףסוי לש ובוש :ושי לש היפרגויבה תא רתוי רחואמ וטשיק םג
/ ד) תומש רפסב חוסינה ןכו .הערפ תומ רחאל ןיידממ השמ לש ובושל המוד ,סודרוה תומ
"דליה שפנ תא םישקבמה םישנאה ותמ יכ" לומ "ךשפנ תא םישקבמה םישנאה לכ ותמ יכ" (19
.('ב היתמ) השדחה תירבב

,השלוח - םיילילשה וייוליגב יוטיב ידיל אב אוהש יפכ ,ירבעה םעה לש ותוגהנתה רופיס
רחואמו ,הנשלה ,דובעישה תא לבקל תונוכנ ,ביואל העינכ ,חורה תורבשיה ,םיידי ןויפר
וז אל .ויהולא וילע ליטהש תולטמב דומעל לוכי וניא םעהש דמלמ - לגעה השעמ רתוי
יארקמה רופיסה לש ויפוי תאז ףא לע .םע ללכב תויהל לוכי וניא הז םעש אלא ,דבלב
םירצממ אצויה םעה ."ישטיק" קתקתמ אל טלחהבו ,ירזכא ,השק ,יתואיצמ אוהש ,ךכב אטבתמ
ותוא הוולמ וז הנוכתו ,תולגל הרזחב ותוא ךשומ רשבה ריס .ויפוא תא תיתוהמ הנשמ וניא
ץרא םהל ונבש םידוהיה רפסממ לפונ וניא תוצופתב םידוהיה רפסמ רשאכ ,םויה םג
ל"זח !תולגה ןמ םעה תא רשאמ םעה ןמ תולגה תא איצוהל רתוי השקש ,רבתסמ .הב ובשייתהו
"תומואה ןיבל ןרזפש לארשי םע ה"בקה השע הקדצ" :םרמואב ,רבדל היצמיטיגל ונתנ םג
ףידעהו ,הליחתכלמ תונויצל דגנתה םעב ידרחה םרזהש ,ךכל רבסהה םג והז .(ז"פ םיחספ)
.התע םג םש תויחל םיפיסומ וינבמ םיברו ,תולגב תויחלו ףיסוהל

רומשל השק המכ רקיעב אלא ,םע רוציל השק המכ תוארהל קר אל איה הלא םירופיס לש םתמגמ
תימואל תודחא תארקל דעצ התיה השמ ימיב דובעישמ האיציהש םשכ .ותודחאו וחור לע
ינויצ ונניאש ימ .דחאל דעונש דעצ איה ,התמשגהב ,ונימיב תונויצה םג ךכ ,תיתימא
רואיתל וזמ הבוט החכוה ןיאו ,ותוימואלב אל ךא ,ואצומבו ותדב ידוהי ילוא אוה ונימיב
.לארשי תנידמכ תינוביר הנידמ ייחב םואלו תד ףוריצבש דרוסבאה


תילסרבינואה טבמה תדוקנ

אשונכ ירבעה םעב רחובש ,םלועה יהולא םג אוה לארשי יהולא ,ך"נתה לש טבמ תדוקנמ
םינושארה וישעמב יוטיב ידיל אב השמ לש ותוגיהנמב ילסרבינואה ןויערה .םלועב ותוחילש
אריו" :וקשוע ידימ קושע שיא ליצה - ותוחילשל הנסה דמעמב חלשנש ינפל דוע .גיהנמכ
וז אל ,ויחאמ היה קושעהש ןייוצמש תורמל .(11 / ב) "ויחאמ ירבע שיא הכמ ירצמ שיא
,ויחא ברקמ ויה םיצינה ינש רשאכ ,ינשה םויב ,ןכש .השמ לש ותוברעתהל הביסה התיה
/ ב) "?ךער הכת המל :עשרל רמאיו" :םדה תברק יפל אלו קדצה יפל אוה השמ לש וטופיש
ורתי תונב תלצה תעב שחרתה ילסרבינוא אוה קדצהש ךכ לע עיבצמה ישילשה עוריאה .(13
תא קשיו ,ןעישויו השמ םקיו .םושרגיו םיעורה ואוביו" :ןקשעל ושקיבש םיעורה דימ
.(17 / ב) "םנאצ


Moshe - Michaelangelo
"ורתי תונב לע ןגמ השמ"
,הרפסאוג ופוקא'ג יד הטסיטאב ינבו'ג תאמ דב לע ןמש רויצ
.1540-1494 ,יקלטיא רייצ

וזה הקוחל .ונתוח היהש ,ןיידמ ןהכ ורתימ דמלש המ לע הכמסנ ומעל השמ איבהש הקוחה םג
םה םיקוחה :רמולכ .םודקה חרזמה ימע תוקוחב הל ומדקש תוליבקמ הברה ואצמנ
תדימכ אלא לארשי םעל םיידוחיי םה ןיאו ,םהיפל ויח םיפסונ םימעו ,םיילסרבינוא
ויאושינ םג .םהיגהנמבו םהיתונומאב ,םהיתוקוחב םימע ןיב ללכ ךרדב תמייקה יונישה
הרצ תימואל הנניא ,תינלדב הנניאש המגמל תודע איה תיניידמ אלא הירבע הנניאש השיאל
ךלהמב ,רתוי רחואמ תורופס םינש הרקש המל דוגינב - תאז .היוצרו תלבוקמ אלא ,תרגתסמו
ירמז .ןיידמ תונב םע ללוכ ,תבורעת יאושינ לע רסאש וצ אצוה רשאכ ,רבדמב םעה ידודנ
.רוצ תב יבזכ ,תיניידמ הרענ םע בכשש םושמ ןורהא לש ודכנ סחנפ ידיב חצרנ אולס ןב
יוטיבה סחייתמ וילאו ,טפשמ אלל עצובש תורמל ,הז חצר לשב ימלוע דובכל הכז סחנפ
.(ב"כ הטוס) "סחנפכ רכש לבקמו ירמזכ השעמ השוע" ידומלתה

יודיווה" ,ןהמ תחא .רוזאה ימע לצא תומודק תוליבקמ ,רומאכ ,שי ומעל ןתונ השמש הקוחל
םיטסכטה ןכו ,(ךרעל ס"הנפל 15 -ה האמה ןמ) ירצמה "םיתמה רופיס"בש "ילילשה
תועיבתב ןוימדה םיתעל .ןמז ותואמ ךרעב םה ,"ופרש" תרדסבש תונווע תרפכל םיימטופוסמה
:רוזאה ימעל האוושהב השמ תרותב ידוסי שודיח שי תאז םע .בר אוה תונושה תויתקוחה
קר אל .תוהולאה לש תטלחומה תילטנדנצסנרטה הסיפתב הנושארו שארב אוה שודיחה
,ול לעממו עבטל ץוחמ אוה לארשי יהולאש הסיפתה אלא ,דחא לאב הנומא אוהש ,םזיאתונומ
,אוהו ,ישעמ שודיח אצוי וז הסיפתמ .ונוצרבו ודי לע וארבנ ויתוירב לע ולוכ עבטה לכו
המ-רבדל המוד הנומת לכ ירהש ,איהש תירמוח הנומת םושב םיהולאה תא ראתל רשפא יאש
יהולא לש ימלוע-ץוחהו טלחומה יפואל תצקמב וליפא םיאתהל לכות אל איה ןכלו ,עבטב
.לארשי

איה םג תושונאה תודלותב תינכפהמ המרופר לכ ומכ ךא ,תינכפהמ המרופר הווהמ הז שודיח
,הל ומדקש םינושה םימעב תושונאה לש החור תוריצי לע ,הבש תונכפהמה תורמל ,תנעשנ
,אופא ,שי לארשי םעל .תושונאה ללכל תיתוברת המורתכ האציו ,התעש העיגהש דע הניתמה
.("תילטנדנצסנרט"ה וא ,"תימוקי-ץוח"ה) םוקיל רבעמש תיטסיאתונומה הסיפתה לע םינושאר תוכז
תולעב דוע ול ןיא - םלועה ריוואל החיגהש עגרמ תיתוברת תינחור הריצי לכ ומכ ךא
םימע לש םתמורתש ומכ שממ ,םימעה ללכ לש ילסרבינוא סכנ תויהל תכפוה איהו ,הילע
סיסב לע התנבנ - רסומבו הנומאב ,הקיטתסאב ,עדמב ,עדיב - תישונאה תוברתל םירחא
.הירשבמ לש ידעלב ןיינק תראשנ הניאו הימדוק


:ןויעל תוצלמהו תורוקמ

.ג"כשת ,תידוהיה תונכוסה 'צוה ,םינויע .םתארוהו השמ ירופיס :יבצ רדא
.ג"כשת ,ןקוש 'צוה .השמ :ןיטרמ רבוב
.1963 ,םילעופ תיירפס 'צוה .ארקמב םירופיס :ןימינב יולה
.1969 ,זפתוא 'צוה .ך"נת :לאלצב אבכוכ
.1995 ,דחואמה ץוביקה 'צוה ,תדחואמה היירפסה .היפרגויב - םיהולא :ק'ג סליימ
.1965 ,תורפסל תורבחמ 'צוה .הירוטסיהכ ך"נתה :רנרו רלק


ףדה שארל


Subject Koach Hiloni Home