Subject Koach Hiloni Home

שפוח רתאב עובשה תשרפ

המדקהה תא אורקל ץלמומ - ארק אלש ימל

ץקמ
27 ג"מ - 1 א"מ תישארב

תונרג השמ םשרו ןייע

,יאובנ ךרע שי םולחל יכ ,ארקמב םירחא םירפסבו תישארב רפסב יוטיב ידיל האבה הנומאה לע
וכוויתבו ,םינושמ תומולח ינש הערפ םלוח ונלש השרפב .(בשיו) תמדוקה השרפב הבחרהב יתנד
תא רתופו הערפ לא ףסוי אבומ ,תומולח רותפל ףסוי לש וחוכל אלכב עדוותהש םיקשמה רש לש
.הרידא תיטילופו תילכלכ תועמשמ לעב ןורתפ ויתומולח

תויביאנ וב שי ,םירופיסה בורב ומכ ,הנה ,ןוימדהו בלה תא שבוכ הז תואלפ רופיסש םגה
:הרותב בותכה לכ לש "רוקמה" תויהל רומאש םיהולאל הסחייל השקי קימעמה ןימאמהש
- םדאה לש תישפוחה הריחבב הנומאל תחתמ עקרקה תא טימשמ דיתע לש שוחינ לכ ,תישאר
הז רופיס לש יתימאה רבחמה ,תינשו ;ןוצרה יפ לע רוחבל ךרד ןיא ,שארמ עבקנ לוכה םא
ילובי לש רתוי וא תוחפ תועיבק שי םירצמב :לארשי ץרא לש םילקאה יפוא תא םירצמל סחיימ
תוירוזחמב םרוז סולינה .םיימשה ימשג לש םדסחל אלו ,סולינה לש ודסחל םינותנה ,הדשה
ץראב ,תאז תמועל .םירצמ ץרא לש ירבדמה םילקאהמ עפשומ ונניאו ,םינשה לכ ךרואל העובק
,תופוצר תונוחש םינש המכ תויהל תולוכי טלחהב ןאכו ,םימשגב היולת ץראה תאובת לארשי
.(6-1 ד"י והימרי) ותאובנב בר ןורשכב הימרי ראיתש יפכ

,תישונאה הירוטסיהה ילגלג תא עינמה חוכה לע זומרל רומאש ,הז בל שבוכ רופיסש רבתסמ
תומימתה" תא .ולש ימינפה "ןויגהה" תא תללושה ,"תומימת"ב הקול ,תיטרפהו תימואלה
,ךליאו 4 ב"מ) ףסוי םע םישגפנ בקעי ינב םיראותמ ןהב תוניצסב םג אוצמל לכונ "תירוטסיהה
ונממ לודג הערפ אסיכה קרשכ םירצמ תכלממב ישארה רשה תויהל רומאש ,(ךליאו 25 ג"מ
המצעמל םהה םימיב הבשחנש ,הכלממב ךכ לכ לודג רש יכ תעדה לע הלעיה .(40 א"מ)
רופיסב !?(32 ג"מ) הבעותל םירצמה יניעב םיבשחנה םיבער םירבע הרשע םע שגפיי ,תימלוע
יתואיצמהו ינויגהה עצמהמ רתוי בושח ינומאה לכשהה רסומ ,םיאריה ירופיס לכב ומכ ,הזה
םתומכשב לקתינ אל םלועל ,בושייה ןמ םישנא ,ונאש ,םיסנ םירוק הלא םירופיסב ןכל .ובש
.ונייח ימיב

םירצמב ףסוי
םירצמב ףסוי
סיראפ ,רבולה ןואיזומ ,(J .Becquet) טקב יתפרצה ןמאה תאמ שיש לספ

תובוטה ראש ןיב .ףסוי לש ושאר לע תונוש האנה תובוטו םיראת הערפ ףיערמ ,רופיסה יפ לע
ותב םע ןתחתה ףסוי ,רמולכ .(45 ,50 א"מ) ןוא ןהוכ ערפ יטופ תב תנסאל ויאושינ םג םינמנ
םינב ינש ודלונ תאז השיאמ יכ רבתסמו ,ןוא ריעב שמשה לאל ןהוכ םתסה ןמ היהש ,ירצמ לש
םיברועמ ןיאושינ .ףסוי תיב יטבש ינש םהמ ואציי םימילש ,(52-51 ,םש) םירפאו השנמ "םירשכ"
תב תא אשונ הדוהי :יאנגל םתוא ריכזמ וניא בותכהו ,ריבכמל ארקמב םיראותמ הזה ןימה ןמ
ילואו ,(22-15 'ב תומש) ןידמ ןהכ תב הרופצ םע ןתחתמ השמ ;(2 ח"ל תישארב) ינענכה עוש
דלווי היאצאצמש ,היבאומה תור תא אשנ זעוב ;(1 ב"י רבדמב) תישוכ השיא הילע ףיסוה ףא
'ב לאומש) יתחה הירוא תשא עבש-תב תא השיאל אשנ ךלמה דוד ;(29-13 'ד תור) ךלמה דוד
;שדקמה תיב תא הנבי רשאו ,(24 ב"י ,םש) ובהא 'הש ,המלש תא ול הדלי איהו ,(27-26 א"י
.(17 'ב רתסא) סרפ ךלמ שורושחאל האשינ רתסא

הערפ ינפל ףסוי
הערפ ינפל ףסוי
(Speed) דיפס דלוראה ילגנאה רייצה תאמ ןמש רויצ
ןודנול ,תיתוכלמה הימדקאה

םיבר םיבותכ ארקמב שי ,תבורעת יאושינב םגפ לכ םיאור םניאש ,הלאה םיבותכה תמועל
רבכ היוצמ תאזה תלדבתמה השיגה לש התליחת .דבכ אטח לאכ הלאכ םיאושינל םיסחייתמה
3 ד"כ תישארב) םיירהנ םראמ ונבל השיא תחקל ודבע תא חלוש םהרבא :תישארב רפסב
םינענכב ברעתי אלש ידכ ,השיא םשמ חקייש םרא ןדפל בקעי תא םיחלוש קחציו הקבר ;(ךליאו
ךיהולא ךאיבי יכ" :םינענכב ברעתהל אל יהולא וצ רכזומ םירבד רפסב .(2 ח"כ - 46 ז"כ ,םש)
אל ,םתוא םירחת םרחהו םתיכיהו ךינפל ךיהולא 'ה םנתנו ...המש אב התא רשא ץרא לא
יכ .ךנבל ןתית אל ותבו ,ונבל ןתית אל ךתב ,םב ןתחתת אלו ;םנוחת אלו ,תירב םהל תורכת
.(3-1 'ז םירבד) "...םירחא םיהולא ודבעו יירוחאמ ךנב תא ריסי

יאושינ ןיב רשקה תא השיגדמו תרזוח (םיכלמ רפס רקיעב) תימירבדה הפקשה תלעב תורפסה
ךלמהו" :המלש ייח לש הקינורכב היוצמ רתויב תקהבומה המגודה .םילילא תדובע ןיבו תבורעת
ןמ ,תויתח תוינודיצ ,תוימודא תוינומע ,תויבאומ ,הערפ תב תאו תובר תוירכונ םישנ בהא המלש
םכבבל תא וטי ןכא - םכב ואובי אל םהו ,םהב ואובת אל לארשי ינב לא 'ה רמא רשא םייוגה
המחלמב יתצלפמה אישה .(2-1 א"י 'א םיכלמ) "הבהאל המלש קבד םהב - םהיהולא ירחא
תוצראה ימעב ברעתה שדוק ערז - ('י-'ט םיקרפ) ארזע רפסב יוצמ תבורעתה יאושינ דגנכ תאזה
םעהו ,ןהמ דלונה תאו םישנה תא שרגל םא יתלב הזה ארונה אטחל הפורת ןיאו ,(2 'ט ,םש)
רכז ןיא ולוכ ארקמב יכ ,ללכ הלע אל רויגה ןויער .(ךליאו 10 'י ,םש) תאזה העווזל םיכסמ
תור לש הירבד) שדוק ערזל "תוחנ" ערז תכיפה לש תיסקט תורשפאל רכז ןיאו ,רויגה סקטל
.(17-16 'א תור - יתד סקטב אלו ,תיטרפ החישב םירמאנ ימענל היבאומה

הערפ ינפל ףסוי
הערפ ינפל ףסוי
1883-1830 ,הרוד בטסוג יתפרצה רייצה תאמ טירחת

הדיחי .המישי יתלב םג ,רבד לש ופוסבו ,תינמוה יתלב השיג איה תלדבתמה תיארקמה השיגה
לארשי םע לש הירוטסיהה .תנוונתמו תטעמתמ איהש הפוס - תבורעת יאושינ תענומה תינתא
וא ןוצרמ תבורעת יאושינ ויה רודו רוד לכבו ,םיילגרו םיידי תאזה תיתדה העיבתל ןיאש החיכוה
זמריהל לוכי ארוקה .ומצע ארקמב ,ליעל רומאכ ,תויוצמ תאז וחיכויש תובר תודועתו ,סנואמ
,ויחאל ףסוי ןיכמש הריכה תא ראתמה ,ןאכ ונלש רופיסהמ תולדבתהה לש התוישונא רסוחל
םירבעה תא לוכאל םירצמה ןולכוי אל יכ" ,דרפנב לוכאל םיצלאנ םירחאה םירצמהו אוה ךא
םגפ לכ האור ונניאש הזה רופיסה ,ןכ יכ הנה .(32 ג"מ תישארב) "םירצמל איה הבעות יכ ,םחל
תוחנ בשחיהל השוחתה תא ראתמה רופיסה םג אוה ,ילילא ןהוכ לש ותב םע ףסוי יאושינב
.תיעזג הניחבמ

,ארקמבש םיפיה ןמ אוה ,(יחיו ,שגיו ,ץקמ ,בשיו) תושרפ עברא ינפ לע ערתשמה ,ףסוי רופיס
ילאיר רואית רופיסב שי .הרושה תא הדימה לע רתי לקלקמ ונניא וירוחאמש ינומאה רסמהו
תא יתבחרה ךכ לע) האנק תובקעב םדאה תומהבתה תדימ לשו תידליה תוירטנצוגאה לש דואמ
ויחאב ףסוי לש ותוללעתה) "תקדצומ" המקנ לש היטרפ רואית רופיסב שי ,(בשיו תשרפב רובידה
,38-36 ,4 ב"מ) העוגפ תורוה לש ,(16 ד"מ ,21 ב"מ ואר) םינכ הטרח ישגר לשו (והוריכה אלש
יתלבה השעמש ,ישונא לכשה רסומ יוור ןורתפה .קלח אל ךא ,רשואמ ןורתפ לשו (14-11 ג"מ
איה םלוע לש וכרד יכ ,תבאוכ הרפכה זאו ,הלגתמ אוה םיתעל יכ ,םלתשמ דימת אל ירסומ
יפכ ,ול ולוועש הז לש וידי ךותל אקווד לופיל לולע ,לווע םרגש ימו ,םלועב תוכופהת שיש
.יחיוו שגיו תשרפב רופיסה ךשמהמו ונתשרפמ עמתשמש

ומצע תא אצומ בוהאה ףסוי) ובש םייטמרדה םיכפהמה םושמ שגרמ דואמ םג אוה רופיסה
התמקנ לשב ריסא תגרדל דרוי בושו ,רפיטופ תיבב הלודגל הלוע ,תודבעל רכמנ ךכ רחאו ,רובב
קימעמ טבמ רופיסב שי .הערפ תומולח תא רותפל חילצמ אוהשכ הלודגל הלוע בושו ,ותשא לש
שיאש תורמל :ונתשרפב בותכהמ םשרתהל ןתינש יפכו ,בשיו תשרפב וניארש יפכ ,םדאה שפנ לא
קמעב םש הרק המ רעשמו ,זמרל הדבוע רבחמ אוה ,ףסויל ולכנתה וינב יכ בקעיל הליג אל
ןימינב תאו ,ונניא ןועמשו ונניא ףסוי ,םתלכיש יתוא" :ול רצב רמוא אוה .תיבה ןמ קוחר ,ןתוד
םיפואה רש ,(הדוהיו ןבואר איצוהל) םיחאה תויומדמ ץוח .(36 ב"מ) "הנלוכ ויה יילע - וחקית
."תוימעפ-דח" םשב תונכל גוהנש המ ןה רופיסב תויומדה תיברמ - םיקשמה רשו

ןימינבו בקעי
ןימינבו בקעי
~1665 ,סויצירבאפ טנראב ידנלוהה רייצה תאמ ,דב לע ןמש רויצ

תויומד לש םינצינ וליפא שיו ,תואלפה ירופיס תיברמבכ תויפיטואירטס לא השילג ןאכ ןיא
לשו ףסוי לש םהיתויומד ,ןבומכ ,ןה ולא .תינרדומה תורפסה בטימב ומכ תונתשמו תובכרומ
דמועה ,רשי שיאל ,תיתפיטנא וליפאו ,תירטנצוגא תומדמ ךפוה ףסוי דציכ םיאור ונא .הדוהי
רשאב הערפל ויתוצע) ןוגראו לוהינ תלוכי לעב ,םכח שיאלו (רפיטופ תשא תשרפ) ןויסינב
האוושהל יתנווכ .הדגנהה ךרדב תענכשמ הרוצב ויתויומד תא בצעמ רפסמה .(הנידמה תגהנהל
םיחאה לכשכ ;תנבצעמה ותושפיטב הלגתמ ןבואר :הדוהיו ןבואר - םייטננימודה םיחאה ינש ןיב
רומאל םכל יתרמא אלה" :םיעצפה לע חלמ אוה ףיסומ ,ףסויל וללועש המ לע אטח לע םיכמ
הרקש הממ הדרח עיבמ בקעישכ .(22 ב"מ) "שרדנ הנה ומד םגו ,םתעמש אלו ,דליב ואטחת לא
יינב ינש תא" :תוטש רבד ויבאל רמואו ןבואר ץרפתמ בוש ,ןימינבל תורקל לולעש המלו ,ןועמשל
.(27 ב"מ) "ךילא ונבישא ינאו ,ידי לע ותוא הנת ;ךילא (ןימינב תא) ונאיבא אל םא ,תימת

אטבמ בא דציכו !?וידכנ תא תימהל ול השרי ןבוארש ךכמ בקעיל חומצל הלוכי אתובר וזיא
.תיליוואה ותעצהל תונעיהל ברסמ בקעי םנמאו !?וינב לע הלאכ םימויא םירבד ויתפשב
םג תומנ אלו היחנו ,הכלנו המוקנו יתא רענה החלש" :ןויגהבו המכחב רבדמ הדוהי ,ותמועל
- ךינפל ויתגצהו ךילא ויתואיבה אל םא ;ונשקבת ידימ ,ונברעא יכונא .ונפט םגו התא םג ונחנא
הלודגה ותבהאו ,הרירב ול הרתונ אלש בקעיל ריהבמ הדוהי .(9-8 ג"מ) "םימיה לכ ךל יתאטחו
ירברב שנוע ומצעל עיצמ ונניא ,אוה .הלוכ החפשמה ןדבואב תולעל הלולע ולש םינוקזה ןבל
דומעי אל םא ומצע לע חקיי אוהש המשאה לדוג תא ןיבהל בקעיל ןתונ אוה .ןבואר עיצהש יפכ
בקעי הנענ הלאה לודישה ירבדל ."םימיה לכ ךל יתאטחו" :ןימינב תא ריזחי אלו ותחטבהב
.קומע רעצב

.האבה השרפב ומוקמ הדוהי תומד לש התוחתפתה ךשמה

ארוקה תשוחת איה ,האבה השרפב הב ןודית ךא ,ןאכ הילע עיבצהל ןתינש תפסונ הדוקנ
קוסיע ,הקוצמ םושמ תדלומה תשיטנ :הינייפאמ לכ לע תולג "ינימ"ב ףסוי ירופיסב רבודמש
ןוטלשה לש תוהובגה תומרה לא םידיחי לש היילע ,המדא תדובע ונניאש תולגה ץראב דחוימ
.חרואה םעל האנשה תומקריה ךכ תובקעבו ,הלכלכהו


ףדה שארל
Subject Koach Hiloni Home