Subject Koach Hiloni Home

שפוח רתאב עובשה תשרפ

המדקהה תא אורקל ץלמומ - ארק אלש ימל

בשיו
'מ - ז"ל תישארב

תונרג השמ םשרו ןייע

םיפואה רשו םיקשמה רש תומולחב תמייתסמו (ז"ל קרפ) ףסוי תומולחב הליחתמ ונלש השרפה
,16-11 ח"כ ,3 'כ ,ו"ט תישארב) ארקמב םירחא םיבר תומוקמב ומכ ,תומוקמה ינשב .('מ קרפ)
יכ הקזחה הנומאה תשחומ (םיבר דועו 'ז ,'ד ,'ג לאינד ,6-2 ג"י םירבד ,6 ב"י רבדמב ,24 א"ל
.תומולח תועצמאב (תודיתע ,תורהזה ,תוחטבה) םיידוס םירסמ רחבנ םדאל ריבעמ לאה
דע ךכ לכ הובג דמעמב היהי אוה םינש רובעכ יכ םירשבתמ ונא ז"ל קרפב ףסוי לש תומולחהמ
לש חונעיפ רחאל) רבתסמ הערפ ירש ינש לש תומולחהמו ;ול תווחתשהל ואובי וירוהו ויחא יכ
תואלמתמ תואובנה יתש .תמוי ינשה וליאו ,ודיקפתל רוזחי דחא רש בורקה דיתעב יכ (ףסוי
.רופיסה ךשמהב תושממתמו

ויתומולח תא רפסמ ףסוי
1638 תנשמ טירחת - ויתומולח תא רפסמ ףסוי
1669-1606 ,ןייר-ןו טדנרבמר תאמ

םהה םיקוחרה םימיב הקומע ךכ לכ התייה םייהולא םירסמ תרבעהל יעצמאכ םולחב הנומאה
םינמזב .(6-2 ג"י םירבד ,6 ב"י רבדמב) םולח םלוחל איבנ ןיב יוהיז לש הדימ התייה יכ דע
םיאיבנו ,םולחה לש ותונמיהמב הנומאה הרערעתה ,תיסאלקה האובנה ימיב ,רתוי םירחואמ
הירכז ,8 ט"כ ,28-25 ,32 ג"כ והימרי) םולח ורפסב לאה םשב רבדל רמייתמש ימ לע םמעז וכפש
תולוגסב םיריכמה םידגיה דיל ,אורקל רבכ ןתינ ל"זח לצא .(2 ,6 'ה תלהק םג וארו ;2 'י
(א"ע ה"נ תוכרב) "םילטב םירבד אלב םולחל ול רשפא יא" :הזה גוסה ןמ תורמאב םג ,םולחה
.(ב"ע ה"נ ,םש) "ובל ירוהרהמ אלא (םולחב הנווכה) םדאל ול ןיארמ ןיא" - ו

,תומולחה רשפב הברה הקסעש תיטילנאוכיספה השיגה םע הפי םיבשייתמ הלא םינורחא םירבד
לכמ .םולחה תועצמאב םדאה לש תוקחדומה ויתויטנ תא קופיס ידיל איבמ עדומ-תתה היפלו
טלחהב ונא ,(ז"ל קרפ) ףסוי תומולח רופיס אוה ,ונלש השרפב ןושארה תומולחה רופיסב ,םוקמ
,דואמ ירטנצוגא רענ אוה ףסוי :ל"נה דגיהה םע רפוסמה תא ,וקלחב תוחפל ,שרפל םילוכי
תינבתב םייונב ויתומולח םג ןכ לעו ,(4-3 ז"ל) ויבא דצמ םייולג הפדעהלו קוניפל הכוזה
קר תאשל לוכי תאז תא .ותוא םיבבוסה לכל לעמו ,ןיינעה זכרמב ומצע האור אוה :תירטנצוגא
.רקויב ךכ לע םלשל שרדנ אוהו ,ותוגהנתה לעו וירבד לע ותוא םימטוש ויחא לבא ,ויבא

בייח - ףסוי לש ויתומולחב זמרב רסמנש המש עבוקו ,תיטסינימרטד השיגב טקונ רופיסה
דוסי םוש ןיא תאז העיבקלש רורב .(ז"מ-ב"מ םיקרפ) ךשמהב הרוק ךכ םנמאו ,שממתהל
הניש לש העובק העפות וז .םיקוחרו םיבורק םינמזמ תויווח לש םיריישמ יונב םולחה :תואיצמב
לוכי אלו ,ןיאו ,הניש תפוקת לכב תורדס 5-4 - ב ונתיאמ דחא לכ תדקופ איה - םדא לכ לש
לא רהוצ חותפל ,רתויה לכל היושע ,רומאכ ,העפותה .דיתעה יוזיח ןיבו הניב רבד תויהל
תא שארמ תוזחל לגוסמ והשימש הנעטה :תרחא דועו תאז .ומצע םדאה לש תוקחדומה תויטנה
לכ .תישפוחה הריחבה ןורקע אוה אלה - המצע תדה לש תודוסיה דחא תא תללוש דיתעה
'ה הוויצ רשא ךרדה לכב") םמע ביטיהל ידכ ,לוכיבכ ,םדאה ינב לא ודרוה הרותבש תווצמה
"םוסח" דיתעה םא .(םיבר דועו 30 'ה םירבד - "...םכל בוטו ויחת ןעמל ןכלת םכתא םכיהולא
יסיסבה ןורקיעה לש סיסבה טמשנ - יטסינימרטד חרואב שממתהל הרומאה ,האובנ ידי לע
.הזה

תמאב עגונ אוה יכ ,ותוא ץמאל יוארה ןמש לכשה רסומ שי ונינפלש רופיסב ,תאז םע דחי
תושפנה לכ - ויחא ינפ לע ףסוי תא ףידעה בקעי :ןוסאל תומרוג הילפהו הפדעה :הרמה
תכפוה האנקה ,ותושיגר רסוח לע תושק שנענ ףסוי .םהיבאו ויחאו ףסוי :ךכמ ועגפנ תולעופה
לע הרמה תמאה םע ךכ רחאו ,ארונ לוכש םע דדומתהל םדוק ךירצ באהו ,םדא תויחל ויחא תא
:תוקלל םילולע רבדב םיעגונה לכ - הילפה שישכ .וינב ודרי םהילא םיירסומה תומוהתה
.הערל הלפומהו ףדעומה ,הלפמה

ונא ותליחתב .(ח"ל קרפ) רמתו הדוהי לש םרופיס אוה הז ןויעב וב זכרתנש ינשה רופיסה
אלש ,תמה תשא תדעוימ התייה ויפל ,קיתעה חרזמב דואמ ץופנ היהש קיתע גהנמ לא םיעדוותמ
,םוביי יורקה ,הזה רזכאה גהנמה .ומש החמיי אלש ידכ ויחאל אשניהל ,םינב הנממ ול ודלונ
ואר) אצת תשרפב ןודיי יכ יואר - חאה דצמ הטיחס ןימזמהו ,השיאה ןוצרמ ןיטולחל םלעתמה
השעש יפכ ,וערז תא "הצרא תיחשמ"ש ימ יכ תעמתשמה הנומאב זכרתנ ןאכ .(10-5 ה"כ םירבד
תורמסמ תודגא ולעו וצצ ןאכמ .(10-1 'ספ ונקרפ ואר) תומל ופוסו ,'ה יניעב ער והשעמ - ןנוא
וליא ."ןהיבא" םע ןובשח תואבהו ,הלטבל תחשוהש ערזמ תועבונה תויאליטרע תוחור לע רעיש
תייסולכוא לכ תא טעמכ תימהל םיהולא בייח היה ,וניקוספמ תעמתשמה הנעטב תמא היה
חרואב םיתיחשמ לוכהש - םיקנויה תחפשמל תוכייתשמה תויחה ןמ לודג קלחו ,םלועב םדאה
רשאכ ,רמולכ ,הלטבל ערזה זבזובמ אל ,לוכיבכשכ םג ,תאז ףא תאז .הלטבל ערז יתינבתו יעבט
יושע (!דימת אל) דחא ןוערז קרו ,קירל םיתחשומ םינוערז ינוילימ - "הכלהכ" תוגוודזה תעצבתמ
תורוב לש האצות אלא ונניא ,םהמ ףעתסמהו ,ונלש םיקוספב בותכה לכ .תיציבה תא תורפהל
.םינימאמ לש תורוד תורשעל ןופצמ ירוסייו לבס המרגש המויא

רמתו הדוהי
רמתו הדוהי
1727-1645 ,רדלח-הד טרא ידנלוהה רייצה תאמ דב לע ןמש רויצ

,השדקל השפחתהש ,רמת ותלכ םע ןיעדוי אלב בכשש הדוהי לע םיארוק ונא קרפה ךשמהב
ילב תאז לכ - האטח לע ףרשיהל התוא איצוהל דקופ אוה ,"םינונזל" הרה איהש ול עדונשכו
קר ,המחרבש רבועה יבא אוה ומצע הדוהיש תויאר האיבמ רמת רשאכ קר .הקידב ילבו הריקח
.(30-11 'ספ ונקרפב ואר) התויחהל הדוהי הצרתמ זא

שאר ןוטלש המכ דעו ,םהה םימיב רקפה ויה השיא לש הייח המכ דע הז רופיסב םיאור ונא
הדבועב איה ירסומ שוח ילעב םיארוקל הדיחיה המחנה .תולובג רסח היה טבשהו החפשמה
.זוב לש הדימב וליפא ילואו ,הינוריא לש הבר הדימב ותוגהנתה לעו הדוהי לע ףיקשמ רופיסהש

יתב ינש :רופיסה לש םירתסנה םירסמה רבדב הרעשה ןאכ איבהל שקבתמ ,הזה רשקהב
ותלומעת .הז לע הז העווז תלומעת םהה םיקוחרה םימיב וציפה ,לואש תיבו דוד תיב ,הכולמה
לאומש) לגלגב הלועה תאלעה רופיסב התוא אוצמל םילוכי ונאו ,הטובו היולג איה דוד תיב לש
העבגב שגליפ רופיסב - םירקיעה רקיעו ,(ו"ט ,םש) קלמעב המחלמה רופיסב ,(14-8 ג"י 'א
יפכ ,'ה לוקב עמוש וניאש ךלמכ לואש ראותמ םינושארה םירופיסה ינשב .(א"כ-ט"י םיטפוש)
גהנמ גהונה טבשמ ואצומ לואש תיב יכ עמתשמ ןורחאה רופיסבו ,לאומש ואיבנ יפב םשוהש
תא חתינ רשא ,לואש יכו ,(ט"י תישארבב בותכה תא םיעזעזמה ויטרפב ריכזמ רופיסה) םודס
שגליפה תייווג חותינ לש תעזעזמה הנומתה תא וישעמב ריכזמ - לארשי לובג לכב חלשו ורקב
.םיטפושה ימימ אוהה ארונה רופיסב

,תורושה ןיב אורקל עדויה לכו ,דואמ הטוב איה לואש תיב דגנכ דוד תיב לש העווזה תלומעת
ינפל ,עודיכ לבא .ןפוא םושב תואיצמב ךכ תורקל ולכי אל םירבדהו ,דואמ תירקש םג איהש שח
.עירפמ ןיאב הלאכ םישעמ תושעל היה ןתינ ,רובידה שפוחו היטרקומדה םלועל ועיגהש

הברה ךא ,תירונימ רתוי הברה הלומעת שי ,לואש תיב דגנ דוד תיב לש הטובה הלומעתה דגנכ
השרפב ח"ל קרפב היוצמ תאזה הלומעתה ןמ קלח .דוד תיב דגנ לואש תיב לש תמכחותמ רתוי
לש ויתובא תובאמ דחא אוה - תוירע יוליגמו יוזב גוויזמ דלונש ,ץרפש רבתסמ :ונלש השרפב
!(22-18 'ד תור ואר) דוד

םודס תכיפה רופיסב :ארקמב םירחא תומוקמב םג םירזופמ דוד תיבל געל-יציחש רבתסמ לבא
תכפוהו ,רוחאל הטיבמ ותשא .תכפהתמה ריעהמ ויתונב יתשו ותשא ,טול לש םתחירב תראותמ
םילוצינה םידיחיה םה ןהיבאו ןהש ןבשוחב ,ויתונב יתש וליאו ,(26 ט"י תישארב) חלמ ביצנל
,באומ יבא ,באומ ודלונ הזה תוירעה יוליגמ .ומע תובכושו ןיי ןהיבא תא תוקשמ ,םלועב
טבשה ותוא ,(17 'ד תור) היבאומה תור התייה דוד לש ובס םא ,עודיכ .ןומע ינב יבא ,ימע-ןבו
יבאומו ינומע אובי אל" :םלהקב םמע ינבמ לבקל אלש ורהזוה לארשי ינב רשאו ,אטחב דלונש
"...םימבו םחלב םכתא ומדיק אל רשא רבד לע ,'ה להקב םהל אובי אל ירישע רוד םג ,'ה להקב
.(5-4 ג"כ םירבד)

ואצומש ,דודמ ונל תויהל תולוכי תויפיצ וליא :זמרב רמוא דוד תיב דגנכ הזה רתסנה ןלמעותה
לא ?(9-7 'ג תור - הדשב זעוב לע השוב אלל תבגוע המצע איהש) היבאומה תורמו ץרפ תיבמ
רופיסו עבש תבו הירוא רופיס) דוד תיבב תוירעה ייוליגו םיפופאנ לע ,ארוקה ,ןכ לע ,המתת
.(ג"י ,א"י 'ב לאומש - רמתו ןונמא

רדגמ תאצוי הנניא ןיידע איה ,ל"נה הירואיתבש לודגה יותיפה תורמל יכ ,חוכשל ונל רוסא
הלומעתב ןאכ רבודמו ,רבדה ןוכנ םנמא םאש הדבועה ןמ םלעתהל ונל רוסא ןכ .הרעשה
לש וזמ תיסרא תוחפ הברה איהש הילע דיגהל ןתינ אלש ירה ,דוד תיב דגנ תמכחותמו תרתסנ
ונחנא :ךרפומ תוחפ ךכ לשב םניא םיזמורמה הינועיט סיסבש יאדוובו ,לואש תיב דגנכ דוד תיב
ויפוא לע ,עיפשהל הלוכי הנניאו ,העיפשמ הנניא תוירעה יניד לע הריבעש ךכ לע םויה םינומא
.דוליה לש ולרוגו

החגשהה אלול .תישארב רפסבש םיקתרמה םירופיסה דחא יוצמ ונלש השרפבש ט"ל קרפב
רצויה תיבמ תודוזיפא םע תחא הרושב ודימעהל היה ןתינ ,רופיסב "דיקפת" תלבקמש תיהולאה
םינושארה םינממסה דחא יכ ,תאז ןייצמ ינא .ריפסקשו וי'צקוב ןוגכ ,םלועה תורפס ילודג לש
ךלהמ ןיא - תולפט תונומאבו םיהולאב םינימאמ םירוביגה תויה תורמל יכ אוה הלודג תורפסל
הנניא הלודג תורפס תריציל תאז תיחרכה הנוכת ."יהולא ןויגה"ל ףופכ הריציה לש הלילעה
רבחמ לש הריבכה תיתונמואה תלוכיהמ םלעתהל ןתינ אל ,ןכ יפ לע ףאו ,ונרופיסב היוצמ
.רפיטופ תשאו ףסוי לע רופיסה אוה ,הזה רופיסה

רפיטופ תשאו ףסוי
רפיטופ תשאו ףסוי
1922 רטפנ ,ירגנוה לספ ,ףזוי הנור תאמ שיש לספ

המקנה רואיתל יתנווכו ,רופיסה לש האילפמה ותובכרומ לע עיבצתש "המיעט" קר ןאכ איבא
לע עיבצמה ףסוי לש ודגב ,"עישרמה ףוגה" תא תחאב תכפוה איה :רפיטופ תשא לש תימומרעה
ךומסלו קותשל הלכי ירה איה .תפקתנה איהו ,ףקותה אוה דבעהש היארל ,"עישומ ףוג"ל ,האטח
הלפשהה לע המקנב תניינועמ איה ךא ,ותרבג דגנ ויפ תא חתפי אל םלועל דבעהש ךכ לע
איה הרדחמ ףסוי לש ותחירב םע דיימ :ראותה הפי ףסוי - התקושת אשוממ הקלח תנמ התייהש
היתפש קתמב תאז תושעל החילצמ איהו ,התבוטל דיעהל ולכויש תירב ילעב תשפחמ
תארוק איה - רוביצה תכימתל םיקקזנה םיאקיטילופל רידת תוסחוימה תוינושל תויצלופינמבו
,ימע בכשל יילא אב ;ונב קחצל ירבע שיא ונל איבה ,ואר" :הסרתהב םהל תרמואו תיבה ישנאל
הנחמב םיאצמנ ,לוכיבכ ,םידבעהו איהש הירבדמ עמתשמ .(15-14 ט"ל) "...לודג לוקב ארקאו
בוט שממ םידבעל .(!הזבמה) ינשה הנחמב םיאצמנ ירבעה דבעהו הלעב וליאו ,(!הזובמה) דחא
,םנודא תיבב הררש לביקש רזה דבעה לעו הלעב לע תננולתמ םתריבג תא עומשל בלה לע
השעמה וליאכ - "ונל איבה" :הנחמ ותואב םייוצמ םתרבגו םהש עומשל םהל בוטש יאדוובו
!המלש המואכ םירצמה "ונב" עגופ ףסויל סחוימ

רפיטופ תשאו ףסוי
רפיטופ תשאו ףסוי
ינבוי'ג יטרוויליב יקלטיאה רייצה תאמ ןמש רויצ
אמור ,ינירברב ןואיזומ

,הידבע לש םהיתובל תא השבכ רבכ יכ ,המצעב החוטב השיאה השח ,התיבה עיגמ לעבהשכ
,ונל תאבה רשא ,ירבעה דבעה יילא אב" :הנולתה חסונ תא הנשמ איה זאו ,התירב ילעב םהו
חטוב אוהש טלחומה ןוחטיבה לע לעבה דגנכ הסירתמ ןיידע השיאה .(17 'פ) "...יב קחצל
ימינ תא חותמל הצור איה ."ונב קחצל" אל ,"יב קחצל" אב אוהש תנייצמ איה ךא ,רז דבעב
איהש האוושהה תא הבוט חורב לבקי אל לעבהש תעדוי םג איהו ,הלעב לש תירבגה ותאנק
.םירצמה םידבעה לש םדובכל הדובכ ןיב םדוק התוושה

.אלכה לא ףסוי ךלשומ ךכ תובקעבו ,תבשחמ תכאלמ איה רפיטופ תשא לש תימרתה

,וסקיפ לש םיחוכנה וירבד יפל ,תונמואה לש הרקיע ןכש ,ריבכ יתונמוא גשיה ,ןכ םא ,ונינפל
ןיערג המ תעדל לוכי ונניא שיאו ,רופיס אוה רופיסה .הידבה ירוחאמ הלודג תמא איבחהל אוה
הישעמו תומדה ירוחאמ יכ ,רפסמה לש ונורשכ םושמ ,ענכושמ ארוקה ךא ,וירוחאמש תמאה
.םדאה לש ושפנ תומוהת תפישח לע תנעשנה ,הלודג תמא תדמוע

םיאנת םיצקמ ארקמבש גהנמהו קוחה :הז רופיס לש ותוכזל הדוקנ דוע ןייצל ךירצ ,ףוסבלו
,1986 זומת-יקצמיטס ,"הבוחה ףכ - ך"נתה" יירפסב טוריפ ואר) השיאל יידמל םימוגע םייתרבח
,"הבושתב רזוח םע תוחיש" ;63-57 'ע ,1996 תונורחא תועידי ,"םולשבאו סופידא" ;132-129 'ע
לע ונלש השרפב טיבנ םא יד - םיקוחר םיקוספל גילפהל ךירצ אל .(56-52 'ע ,1999 ישפוח םע
יניינעב "יביטמרונה וקה" ןמ "הייטס" לע הפירשל ותלכ תא ןודל ןכומ היה הדוהי הבש תולקה
תמאה תא ףשוח תמא רפוסו ,עבטה לומ דומעל םילוכי םניא גהונהו קוחהש רבתסמ ;תושיא
.השאר לע ופחירש תונכסה תורמל ,השומימל היתונויסינו ,השיא לצא הזע הקושת ראתמו תאזה


ףדה שארל
Subject Koach Hiloni Home