Subject Koach Hiloni Home

שפוח רתאב עובשה תשרפ
המדקהה תא אורקל ץלמומ - ארק אלש ימל

אובת יכ
8 / ט"כ - 1 / ו"כ םירבד

תונרג השמ ר"ד םשרו ןייע


קרפל והנבמבו ונכותב ליבקמה קרפ ,הללקהו הכרבה - ח"כ קרפ אוה תאזה השרפה לש הניערג
לש ןתואיצמל תוקהבומה תויארה תחאכ ארקמה ירקוח תא שמיש רשאו ,ארקיו רפסב ו"כ
,"טרקומד"כ ומצע תא תחא אל גיצמה) לאה .ונידיבש יפוסה חסונב ועקוש רשא "תורות" רפסמ
17-15) ד"כ עשוהי ,המגודל ואר ;'ואל - אל םאו ,וב רחבי - םעה הצרי םא' :םעה תריחבל ןותנכ
רחא ואלמי אלו ולוקב ועמשי אל םא הרקי המ (ח"כ קרפ) ליהבמ טורטורפב ,לוכיבכ ,ראתמ
תליכאל דע בער ,םייניעה הארממ ןועגיש ,םישבוכ םימעל תודבעו יבש ,ברח ,תולחמ - ויתווצמ
14 ינפ לע תערתשמ ,'ה לוקב לארשי ינב ועמשי םא ,הכרבה הדמשהו התרכה ,'ןטבה ירפ'
דעו ,לודג לאה לש ופא ןורח המכ דע ךעידוהל - םיקוספ 55 לע - הללקה וליאו ,דבלב םיקוספ
.ותוירזכא איה תימוהת המכ

לכב םימד תוכיפש לאו המקנ לא דימת ששה ,ותוירזכאב ליהבמ לאכ ארקמה לכב ראותמ לאה
בור לע ,םדב םילאוגמה וידגב לע איה ותוואג .וייוויצמ תוטסל זעמ וא ,ותלודגב קפקפמש ימ
:תיממ אוהש םיללוע לעו ויאנוש תא ליכאמ אוהש םדאה רשב לע ,וירחא ריאשמ אוהש תויווגה

,(24 ב"ל םירבד) "...היבשו םיללח םדמ ,רשב לכאת יברחו ,םדמ ייציח ריכשא"

,(6 ד"ל היעשי) "...בלחמ הנשדוה ,םד האלמ 'הל ברח"

,(62 ט"מ ,םש) "...ןורכשי םמד סיסעכו ,םרשב תא ךיינומ תא יתלכאהו"

.(61 'ט עשוה) ."םנטב ידמחמ יתמהו..."הבוחה ףכ - ךנתה

,"הבוחה ףכ - ך"נתה" תונרג השמ ר"ד לש ורפס רעש
.1986 ,ןלוג ןורי תאצוהבודמעמלו ודובכל ותאנקו לאה תוירזכא םניינעש םיקוספה םימ תוטעמ תואמגוד קר ןאכ יתאבה
תאנק :םיקרפב ,"הבוחה ףכ - ך"נתה" ירפסב ארוקה אצמי םוקמ יארמו טוריפ) דיחי לאכ
המיהדמה הדבועל רבסה עיצהל ידכ תאזו ,(לומגה תרות ,םימעהו לארשי ,לאה תוירזכא ,לאה
ינב ידראילימ - םימלסומהו םיירצונה םימעהו לארשי םע ומיכסה םיבר ךכ לכ תורוד ךשמבש
ןויגה ירסח םיקומינב םיבוגמה רחש ירסח םיווצ לש םלוע םהילע לבקלו םשאר ףוכל (!) םדא
ארונה דחפה אוה תאזה המיהדמה העפותל ילש רבסהה .תודבוע לש דסממ ןיטולחל םיקתונמהו
האובנב ףקות הנשמ תולבקמהו ,הרותב תועיפומה תוליהבמה תוללקה ינפמ

לאה - אוהו ,טלפמ םג היה ךא ,םילאה תומחג ינפמ דחפ ןכ םג היה ימור-ינוויה ילילאה םלועב
.ופכב לווע אל לע םדאה תא ףדורה "ערה" לאה םע בירבו ךוסכסב אצמנה ,"בוטה" ,"רחאה"


הרומיליק תיבה תלא
ינובאלסה סותימב הרומיליק הדיחפמהו הערה תיבה תלא


תלוכי ןיאו םעט ןיא הדגנכשו ,םמצע םילאה לע םג התיתיח תא הליטהש ,הריומה םג התייה
:ןיטולחל ונממ תופח תורחאה תויטסיאיתונומה תותדהו תודהיהש ,והשמ דוע םש היהו .לועפל
אוהשכ סורמוה שמתשה תאזה תוכזב .ןויגהב בושחל ,םדא אוה רשאב ,םדאל תינקומה תוכזה
ושרהשכ ןוטלפאו סטרקוס ושמתשה תאזה תוכזב ,םילאה לש םתושפיטו םהיתומחג תא ראית
קפס ליטה רשאכ סוידיבוא שמתשה תאזה תוכזבו ,תוהולאל יתימ אל שוריפ שפחל םמצעל
.םיימורהו םיינוויה םיסותימה לש םייפויל "רוכמ" היה אוהש תורמל ,םילאה לש םמויק םצעב


ןוטלפא
,ןוטלפא
,סטרקוס לש ודימלת ,םיינוויה תועדה יגוה ילודגמ
.הריפסה ינפל 346 דע 428 ןיב ,ןווי ,הנותאב יח
.הילע ףיסוהו ובר תרות תא בתכ
.סיראפב רבולב אצמנ ,תישימחה האמהמ ,ינווי רוקמ לש ימור קיתעת ,ןבא לספ והז
."תורגא"ו "תוחיש"ב םיזכורמ םהו ,םויה דע ורמתשנ ןוטלפא לש ויבתכ לכ טעמכ
דוסי לע עדמה תא ססיב אוה :הבשחמה םלועב רתויב םילודג םישודיח ינש שדיח ןוטלפא
עדמל דוסי חינה הקיטמיתמה לש תדחוימה התובישחב הרכה י"עו ,ןוילע ינויע
םלועה לש תואיצמה יוליג אוה ינשה שודיחה .ולוכ קייודמה
הידפולקיצנאה האר) תואדיאה לש םלועה וא ,הבישחה לש ,ירמוח-אלה
.(632 דע 223 תוידומע .'ה ךרכ ,תירבעה
םיבותכה םייוויצה לכ תא םייקל ןתינ אלש ידמל תמדקומ הפוקתב וניבה םיטסיאיתונומה
לע בושחל וליפא זעמש ימ לכ לעמ היולתה הללקה םושמ ,םהמ תוטסל ןתינ אל םג ךא ,הרותב
המק ךכ .םלטבל וא םתונשל זועה םהל היה אל ךא ,םייוויצה תא "ושריפ" םה ןכ לע ;הייטס
תורצנה םג .הב העקשוהש לכשה תופירחבו הפקיהב הרידאה תינברה תורפסה לכ התייהו
בותכהמ תחא תוא תונשל ואב אלש ונעט ,תודהיה לש תורמה היתוביוא ויהש ,םאלסיאהו
ידכ דע ,תודהיה לש תודיחיה "תוימיטיגלה" היתוכישממ ןמצע ואר ,השעמלו ,"הנשיה תירב"ב
לוחל תורומא הרותב תובותכה תוללקה לכו ,ןהיניעב תימיטיגל יתלבל הכפה המצע תודהיהש ךכ
.הילע

םשב תוחונה םשל ותוא הנכא רשא ,ונמלועב שדח םדא דלונ הנש םישימחו םייתאמכ ינפל
שמשמ עדמהש םושמ אלו ,עדמב הברה ןיבמ תמאב אוהש םושמ אל הז יוניכ ."יעדמה םדאה"
ארקא תוחונה םשל בושש) ול םדקש םדאל דוגינבש םושמ אלא ,תימוי-םויה ותוגהנתהב עצמ ול
לע תוכמסנה ,"תויעדמ" תויאר שקבמ אוה המ רבדב ןימאיש ידכ - ("יתימה םדאה" םשב ול
יד - אכמס ינב לע ויתונומאב ללכ ךרדב ךמתסה "יתימה םדאה" .ןתמכלו ןדעתל ןתינש תודבוע
םג היהש ןוכנ .ןיררוע הילע ןיאש תמאל ויניעב בשחייש ידכ המ רבד ורמא םלוע ילודגש ול
םדאה" תעפשהב ךפה ומצע "ףוסוליפה" ךא ,קפסה יוצמ ושפנ דוסיבש םדאה ,"ףוסוליפה"
לש תרערועמ יתלבה ותוכמס תא הז רשקהב ריכזהל ידו ,אכמס-ינב לע ךמוסש ימל "יתימה
.םייניבה ימי לש "עדמ"ב וטסירא

הטסיש ימ לע ולוחיש תוללק הבו ,תמא תרות שי םנמאש "אכמס ינב"מ עדוי "יתימה םדאה"
,בוש ,תאז לכו - תוהולאה ירזג תא תונשל םילוכיש "אכמס ינב" שיש עדוי אוה .הרותה ייוויצמ
קשנמש ימ ןיב יתועמשמ לדבה םוש הזה ןיינעב ןיא .תועימקלו תולוגסל תוכפוהה םילימב
,טסישיטפה ןימאמה ןיבו ,הכרב איבהל תויושע הכותב תוסומכה םילימהש הנומא ךותמ הזוזמ
.תוער תוחור ינפמ ותחפשמ לעו וילע ןגהל הרומאה תיתיב תוהולא לש לספ ותלד דיל םשה
ידכ רחא וא הז יגאמ ןווג ילעב םישעמב וא םילימב שי םנמאש "תויעדמ" תויאר ןיא םהינשל
ינפ םה ךכ םנמאש ,"אכמס ינב" לש םתרות תא םמצע לע םילבקמ םהינשו ,קיזהל וא ליעוהל
.םירבדה

תרותשע
- תרותשע
.םודקה ןוכיתה חרזמב םינושה םייממעה םיסותימב תיבה לעו ריעה לע הניגמהו הבוטה הלאה
,םיקיניפה לצא רתשע ,םילבבה לצא התרתשעל הנתשה המשו ,ינענכ הרוקמ
.םימודקה םיאסינוטהו םיגתרקה לצא תינתו ,םינוויה לצא סיטגרתא ,םידוהיה לצא תרותשע
תרותשע הלאה תימלצ
תרותשע הלאה לש תימלצ
,הריפסה ינפל 8 דע 9 תואמה תפוקתמ
.שיכלב הפשחנש יפכ
,ןוירפל למס ושמיש תרותשע הלאה לש תוימלצ
.לארשי ץרא יבחרב תויגולואיכרא תוריפחב ופשחנ ןהמ תוברו
הנכמ ינאש המב דוע ומק הרותה תוללקבו תוכרבב ןכותבו ,םילימ לש ןפקותב םילודג םיקפקפמ
-ה האמה) יכלבה יויח ץימאה סורוקיפאה היה םהבש םינושארה ןיבו ,"יתימה םדאה" תפוקת
םימכח ךכ לכו םיבר ךכ לכ םדא ינבש השיבמה העפותה לע ףקיה בחר חכופמ טבמ ךא 8),
,תרחא אלו ךכ ושבלתי ,תרחא אלו ךכ ולכאי לארשי ינבש ול בושחשו ,םיהולא שיש םינימאמ
רמאנ הז לכשו ,םיליהבמ םישנועב םשינעי אוהו ,ותמח רעבת ןכ אל םאש - תרחא אלו ךכ ודבעי
טבמ ,חכופמ טבמ ,ןכבו - תוא ריסחהל ילבמ ונילא לוכה וריבעה םהו ,ונומכ םדו רשב םישנאל
תא ררחשמ הזה שדחה טבמה .תונורחאה םינשה םישימחו םייתאמב קר םדאה שכר "יעדמ"
ןוויכ .ומויקל "יעדמ" דעס איבהל ןתינ אלש המ לכמו ,רחשה ירסח םילבכה לכמ תחאב םדאה
הרותב ראותמ אוהש יפכ ,לא יכ חינהל סיסבה לכ שי ,הברדא ,לאה לש ומויקל היאר לכ ןיאש
,םדאה ינב לא םלועמ רגוש אל יהולא וצ םושש עמתשמ ירה - תוענמנה ןמ אוה ,ולוכ ארקמבו
"יעדמה םדאה" .הלאה םיווצה תא םייקמ ונניאש ימ לע הללק םוש לוחל הלוכי אל םג יאדוובו
"אכמס ינב" ידי לע תובשחנ ןהש םושמ קר ,תוללק לש ןתופקתב ןימאמ ונניא ןכלו ,יתפ ונניא
הללקהו הכרבה תא הקחמש ימ לכל ןימאמ ונניא אוהש יאדוובו ;ונבר השמ יפמ לאה רבדל
תורנ לע ,ןמשו םימ יקובקב לע ,תולוגסו תועימק לע תושדח תוללקו תוכרב איצממו הרותבש
.חור תוערו לבה ישעמ הלאב אצויכ לכו ,םיקידצ ירבק לע םיכילשמש

תשולשכ ינפלמ תדה ירומ לש םלועה תופקשה תא םינימאמה ויארוק ינפב איבמ ארקמה
םדאה" .םיחצנ חצנל והואריש וצר םה ךכו ,ותגהנה תאו םלועה תא ואר םה ךכ - הנש םיפלא
תרסח איהש לילעב ול וחיכוי םא הנשמ אלו םלועל איבה הז רפסש "הרושב"ב קבד "יתימה
שפוח תא הליבגמהו היווהה תא תטשפמה היגאמה תמסוק יתימה םדאלש ןוויכ תאז .רחש
ןוחביאל תנתינ איהש יפכו ,איהש יפכ תואיצמה םע דדומתהל השקה המישמה ינפ לע הבישחה
.תומיאו

ידכ ,הרותה לש םינושארה היקרפב תועיפומה ,הללק לש המגודו הכרב לש המגוד איבא םויסל
הלאה תודועתה לש תויטנוולרה יא לעו ,תויארקמה תודועתה יבתוכ לש תועבוקמה לע עיבצהל
:םייח ונא ובש םלועל

ךליאו ןאכמ 28). 'א תישארב) "...ץראה תא ואלמו וברו ורפ ..." :איה םדאל הנושארה הכרבה
תורוק לא טיבמה לבא .הב וכרבתנ לאה יריחבש הלודג הכרבכ םינבה יוביר ארקמב ראותמ
םה םלועה תייסולכוא לש ריהמה לודיגהו תודלו הברה דימעהל תוטיהלה יכ םשרתמ םיתעה
לש דימתמה לודיגה ענמנ וליא .תושונאה ןהב הללוקש תולודגה תוללקה תחא תניחבב
הברה תוענמנ ויהו ,םלועה לש םיבר םיקלחב בערה ענמנ יאדווב היה ,םלועה תייסולכוא
.תומחלמ

הדובעה ,רמולכ 19). 'ג תישארב) "...םחל לכאת ךיפא תעיזב ..." :איה םדאל הנושארה הללקה
תפוקת לכ ךשמב הדובעה ןמ םיבר םידוהי וקחרתה הזה ללמואה קוספה תובקעב !הללק איה
,םירחא לש םנחלוש לע ךומסה ןלטבה קרו ,הליהקה יניעב תוחפ היה דבוע שיא :תולגב םתוהש
דע "םיעלוב" ונא תאזה תתוועמה הפקשהה לש היחיפס תא .תידוהיה הרבחבש תידיעל בשחנ
וליאו ,הדובעה לא ,תיתימאה הכרבה לא ונתוא הריזחה תינויצה הכפהמה :הזה םויה םצע
היואר איהו ,הללק איה הדובעהש רחשה תרסח הפקשהה לא ונתוא םיריזחמ םידרחה םיגוחה
,הריצי לש קופיס תמרוג איה ,הללק אלו ,הכרב איה הדובעה תמאב ירהו .םינוליחלו םייוגל קר
.םייחל םעט תנתונ איה ,עבטה םע ,הרבחה םע דדובה םדאה תא השיגפמ איה

ןעטנש ילב םג ,ונייחל תויטנוולר ןניא הרותה לש תוללקהו תוכרבה המכ דע םיאור ונחנא ,הנה
תאו ונלרוג תא ועבקש םייטנסרטניא םדא ישעמ איה הלוכ הרותה לכש ,תיסיסבה הנעטה תא
.דסחל אלו טבשל םלועה לרוג


ףדה שארלSubject Koach Hiloni Home