SubjectKoach HiloniHome

"שפוח" רתאב עובשה תשרפ
המדקהה תא אורקל ץלמומ - ארק אלש ימל

יעסמ-תוטמ : עובשה תשרפ
ו"ל - ג"ל רבדמב

תונרג השמ ר"ד םשרו ןייע

:םיאשונ השולשב זכרתי וז השרפב ונלש ןוידה
(56-50 ג"ל) םהישדקמ תא דבאלו ןענכ יבשוי תא שירוהל וצה .א
(16-1 ד"ל) ץראה תולובג רבדב וצה .ב
(ה"ל) טלקמה ירעו םיחצורה יגוס רבדב וצה .ג

:ל"נה םיאשונה ןמ דחא לכב הרצקב ןודנ

:הרהזא ודצלו ,טלחומ אוה םתד ילמס תא דבאלו ןענכ יבשוי תא שירוהל וצה
םיכשל םהמ וריתות רשא היהו ,םכינפמ ץראה יבשוי תא ושירות אל םאו"
היהו .הב םיבשוי םתא רשא ץראה לע םכתא וררצו םכידצב םינינצלו םכיניעב

.(56-55 ג"ל) "םכל השעא ,םהל תושעל יתרביד רשאכ

בתכש ימ ,רמולכ ,דבעידבש המכח לע ךמתסמ הזה וצה יכ ןיבהל לוכי תעד רב לכ
היה םנמא םא) םירצמ יאצוי ידי לע ץראה שוביכ רחאל םינש תואמ יח םירבדה תא
ךותב ועמטנ אלא ,ןענכ יממע לכ ודמשוה אל םלועמש עדיו ,(!תואיצמב הזכ עוריא
ןיב שגפמ לכב םלועמו זאמ הרקש םשכ ,םתוברתו םתד לע ועיפשהו ,לארשי ינב
ותוא גוויס אוהו ,יואר יתלבו רוהט יתלב ויניעב הארנ הזה בצמה .תויוברתו םימע
לארשי ינב ויח אל םלועמ ,עודיכ .יהולא שנועל יואר ךכ םושמו ,"'ה יניעב ער"כ
,םימי ךרואל ךכל הכוז ונניא םע ףאש יפכ ,ותנאת תחתו ונפג תחת שיא ,הוולשב
אל ,'ה לוקב םתעמש אל :"תולבק" לע עיבצהל ןאכ בותכה לעבל היה לקנ ןכ לעו
רקיעב תובותכה) ולאה תורצה לכ םכילע ואב ןכל - ןענכ יבשוי לכ תא םתשרוה
.(םיטפוש רפסב

הובגמ וצ שי לוכיבכש ,הלא םיקוספב עיפומה יתצלפמה ןויערהש ,רובס ינא
יואר - "רוהט" יתד לאידיא ןעמל ,םימחר אלל ,םהינקז לעו םפט לע םימע דימשהל
הזכ םיעוויע ןויער יכ אטח לע תוכהל םיכירצ ונאו ,הירוטסיהה לש הפשאה חפל
רפסל תורוד תורשע הזמ וניניעב בשחנשו ,ונתוברת שרע ימיב ונרביחש רפסב עיפומ
השובב וניניע בסהל םיכירצ ונא .םירחא לשו ונלש םייח ונברקה וירסמ לעש ,שודק
דעש ,לגדו סנל וניניעב היה - םירחא םימע לש םתד ילמסו םתוברת סורהל וצש
.קידצהלו חפטל םיכישממ ונא ,ונתלוויא בורב ,םויה

םימד תוכיפש רחאל םויה םיאצמנ םה םהב תומוקמב ובשייתה םלועב םימעה לכ
ויפכ ןויקינב ץוחרל לוכי אל םע ףא .תופוצר םינש תואמ םיתעל הכשמנש הארונ
השעמ תא הרישכמ קר אל רשא ,"תיהולא הדועת" שי ונל קר לבא ,הזה ןיינעב
.ותוא תבייחמ ףא אלא ,הזה העווזה

kibush yericho
וחירי שוביכ
הרוד בטסוג תאמ טירחת
ך"נתה ירופיס תא רייצל הברה ,1883-1830 ,יתפרצ רייצ

םעה ועיריו רפושה לוק תא םעה עומשכ יהיו תורפושב ועקתיו םעה עריו
:ריעה תא ודכליו ודגנ שיא הריעה םעה לעיו היתחת המוחה לופתו הלודג העורת
ןקז דעו רענמ השיא דעו שיאמ ריעב רשא לכ תא ומירחיו
(א"כ - כ ,'ו עשוהי) ברח יפל רומחו השו רוש דעו

('כ קרפ םירבד - םיטפוש תשרפב רקיעב היואר הזה ןיינעב הבחרה)

םויה להנתמה חוכיווה חכונל רקיעב ןיינע ררועמ ץראה תולובג רבדב וצה
.הרובגה יפמ ונל חטבוה לוכיבכש ,לובגל רשאב לארשי תנידמב

ויהי המ לארשי ינבל העידוהו הניכשה הדרי םעפ יאש ןימאמ ינניא ,ןבומכ ,ינא
יוכיס ןיא יכ ,הזה גוסה ןמ םידגיה םיהולאל סחייל לקנש חינמ ינאו ,םצרא תולובג
לבא ;רקשל תמא ןיב ועירכיו ונייח תויווהב וברעתי םינוילעה תומלועה יכ םלועבש
המכ שיש םושמ תאזו ,םייח םיהולא ירבד הלא םנמאש ןימאמ ןכש ימל יבל יבל
:תחא הנקסמ אלא הריתומ הניא םהיניב הריתסהו ,ןיינע ותואב םידגיה המכו
!סג רקש םתסל - ערה הרקמבו ,רחש רסח ןוימדב בוטה הרקמב רבודמ

םיווקה לבא ,תוהזל לק ד"ל רבדמבב םירכזומה תומוקמה לכ תא אל ,ןכבו
דע וקב רבחתמו חלמה םי םורד דע קר עיגמ ימורדה לובגה :םירורב יד םייללכה
,(!ונל וחטבוה אל - תליאו ןומר שתכמ ללוכ ,בגנה תיברמ ,רמולכ) םירצמ לחנ
ינש תיב ימיב ןהו ןושאר תיב ימיב ןה ,םלועמ טעמכש םגה) םיה אוה לובגה ברעמב
ןונבלמ לודג קלח ,רמולכ) תמח דע עיגמ לובגה ןופצב ,(ילארשי היה אל םיה ףוח -
ובשי םיטבשה יצחו םיינש ,רמולכ) ןדריה אוה לובגה חרזמבו ,(!ונל ךייש הירוסמו
.(!תחטבומ אלה ץראב

םהרבאלש אצמנ ,תובאה ימימ החטבהה תולובגל הלאה תולובגה תא הוושנ םא
רהנה דע (!סולינה) םירצמ רהנמ :"בידנ" רתוי הברה לובג (18 ו"ט תישארב) חטבוה
תליא) ףוס םימ אוה לובגה 21 ג"כ תומשב ;(!ונידיב קאריעו ןדרי) תרפ רהנ לודגה
תא האור השמ .רהנה דע (!סולינה לע ונרתיו) רבדממו םיתשלפ םי דע (!ונידיב
תא הליכמ ץראה :"לובג ינוקית" שי בוש ,הנהו ,תובאל עבשנ לאה רשא ץראה
!ןד איה הב רתויב תינופצה הדוקנה לבא ,(!ונקרפב בותכל דוגינב) דעלגה

דע ?ןד דע וא תמח אובל דע ?תרפה דע - תחטבומה ץראה לובג עיגמ ןכיה דע ,ןכבו
ונניאש דיחיה לובגה ?םירצמ לחנ דע וא םירצמ רהנ דע ?חלמה םי דע וא ףוס םי
ףוסל בשחנש ,ןוכיתה םיה ,רמולכ) ןורחאה םיה אוה הלאה תואסריגה לכב הנתשמ
(םיילוש םיעטקב אלא) לארשי תטילשב היה אל הז םוחת אקווד ךא ,(!םלועה
.ארקמה תפוקת לכ ךרואל

ןידה המו ;תירקש ןהמ תחא תוחפלש תנתונ תעדה ,תורתוס תואסריג יתש שישכ
.טופשיו ארקי ארוקה ?תורתוס תואסריג עברא שולש שישכ

kibush aay
יעה שוביכ
הרוד בטסוג תאמ טירחת
ך"נתה ירופיס תא רייצל הברה ,1883-1830 ,יתפרצ רייצ

ריעה ןשע הלע יכו ריעה תא ברואה דכל יכ ואר לארשי לכו עשוהיו
ךוותב לארשיל ויהיו םתארקל ריעה ןמ ואצי הלאו :יעה ישנא תא וכיו ובושיו
.( ב"כ - ח"י ,'ח עשוהי) טילפו דירש ול ריאשה יתלב דע םתוא וכיו הזמ הלאו הזמ הלא

יקצמיטס זומת) הבוחה ףכ - ך"נתה ירפסב ארקי ,ןודנב ביחרהל שקבמה :הרעה
.(26-24 'ע 1986

ךופשה םדה תא םוקנל יאמקה ףחדה תא תוהקהל רומא טלקמה ירע רבדב וצה .ג
לבא ,המדקה ןמ וב היה - קקחנ הזה קוחה הב הפוקתבש חינמ ינא .וכפוש םדב
ירברבה השעמה .םדה תמקנ לש "תיקוחה" התופקת םצע תא לטיב אל קוחה
,ץקו הלכת הל ןיאש םימד תוכיפשל םיטבשו תוחפשמ םויה דע ליבומה ,הזה
םדה לאוג , אוה חצור ,הכמה תמוי תומ ..." :וצ לש חוסינב ה"ל קרפב אבומ
ואצמו ,טלקמה ריעמ אציש הגגשב חצור .(21 'ספ) "וב ועגופב חצורה תא תימי
האור יארקמה קוחה .םויק תוכז ול ןיא ,רמולכ ,"םד ול ןיא" - םדה לאוג
םתא רשא ץראה תא ופינחת אלו" :הרבחה םויקל יחרכה "דסומ" םדה תמקנב
םא יכ ,הב ךפוש רשא םדל רפוכי אל ץראלו ,ץראה תא ףינחי אוה םדה יכ ,הב
לש תיפוסניא תרשרש בייחמ ,ןכ םא ,יארקמה קוחה .(33 'ספ) "וכפוש םדב
.םלועב םדה לש יהולא ןוזיא הזיא ןעמל םימד תוכיפש

לש המרל תדרל הכירצ הנידמהש ןויערה םצעל לחלחתמה ,םויה בושייה ןמ םדאו
ףינחהל ץראה לדחת ךיא :ומצע לאוש ,םייתצלפמ גרה יסקט לע חצנלו ,חצור
קדצל התוברה יהמ ?חצורה לש ומד םג הילע ףסוותי םא ,(תיחשהל ,אמטל)
ריעמ אציש םושמ םדה לאוג ידי לע חצריי - הגגשב חצרש םדא םא יהולאה
,תיטופישה תכרעמה ןמ וייח תא לביק אל חצורה ,םויה ונלש הבישחה יפל ?וטלקמ
תרמייתמ תיארקמה טופישה תכרעמ לבא .ונממ םתוא לוזגל תיאשר וז ןיא ,ןכ לע
ןוויכ .םדאב םייח חור חיפהו ,ץראו םיימש ארב רשא ,לאה ןמ התוכמס תא לבקל
,הלביקש טופישה תכרעמ הלוכי יתמ עבוק םג אוה - םדאל םייח קינעה אוהש
שרוד יארקמה קקוחמה ,תאז ףא תאז .םתוא קיספהל - ונממ התוכמס תא ,לוכיבכ
רשא םינושארה ויהי (םידעה ,םיננולתמה ,םחוכ יאב ,םיעגפנה) רבדב םיעגונה יכ
תא םייקל ידכ עשופ לש הגרדל תדרל בייח ומצע עגפנה .ןידה רזג תא ועצבי
.(21-18 א"כ ,10 ג"י םירבד ,19 ה"ל רבדמב - המגודל האר) יארקמה "קדצה"

המרל םדאה תא דירוהל הפוס - לאה ןמ התוכמס תא בואשל תרמייתמה הקיקח
.וחיכוי הלאה םיירזכאה םיקוחהו ,שונא-תת לש

.139-137 'ע ,ל"נה ירפסב ארקי ביחרהל שקבמה :הרעה


---
ןליא רב תטיסרבינוא םעטמ . Ph.D- תונרג השמ ר"ד
ךוניחה דרשמב םיידוסי לע רפס יתב לע ללוכ חקפמ ,הללכמב הצרמ ,ךוניח שיא
תורפסו הפיה תורפסה ,ךוניחה ,ןויעה ימוחתב תורבוחו םירפס םיעבראכ םסרפ
:םהב םיבושחהמ .םידלי
1986 זומת-יקצמיטס ,"הבוחה ףכ ך"נתה"
1993 ןדומ ,"ץיבוביל והיעשי לש ותנשמו ינוליחה ידוהיה ולשמ הנומא"
1996 תונורחא תועידי תאצוה ,"םולשבאו סופידא"
1999‏ ישפוח םע תאצוה ,"הבושתב רזוח םע תוחיש"
1991 ןלוג ןורי ,"הווסמ אלל ןונגע"
(ןמור) 1991 דקע ,"יקסלבוק באה"
(ןמור) 1997 זומת ,"תינברה לש ינשה בהאמה"
1986 רתכ ,"םלוכ ומכ תויהל"
1986 זומת ,"רדנה"
1992 הדסמ ,"הגרע לש תובוטה תועמדה"
1996 םירפס ינד ,"ורניקימ"
1997 םירפס ינד ,"םותכה ליעמהו קוריה בובזה"

***

:אבה רפסה לע ויארוקל ץילממ שפוח רתא
:(א"ת 'נואב םיטפשמל רוספורפ) ןמדירפ לאינד
2000 ,ריבד תאצוה ,"ארקמה ירופיסב הרבחו רסומ ,טפשמ - ?תשרי םגו תחצרה"

ףדה שארל

SubjectKoach HiloniHome