Subject Koach Hiloni Home

שפוח רתאב עובשה תשרפ
המדקה ה תא אורקל ץלמומ - ארק אלש ימל

ךל-חלש
ו"ט - ג"י רבדמב

רלמ ןד תאמ

ינבל ןתנ ינא רשא ןענכ ץרא תא ורתיו םישנא ךל-חלש :רמאל השמ לא הוהי רבדיו
אוה המ ץראה תא םתיארו ...םהילא רמאיו ןענכ ץרא תא רותל השמ םתוא חלשיו ...לארשי
.(1-2 ,17-18 / ג"י רבדמב) בר םא אוה טעמה הפרה אוה קזחה הילע בשיה ץראה םע תאו

Shlach - Dore
ץראה תא רותל השמ חלשש םילגרמה לש םבוש
,1883-1830 ,הרוד בטסוג תאמ תשוחנ טירחת
ך"נתה ירופיס תא וירויצב ראתל הברה ,יתפרצ רייצ


םע לש ובצמ ןיב האוושהה תא תיביטאיצוסא םיררועמ םהילא תוסחייתההו וללה םירבדה
תליחתב ובצמ ןיבל ,םינש 3400 -כ ינפל רמולכ ,הריפסה ינפל הנש 1400-1200 ,זא לארשי
יתשב .הזמ הנידמה תמקה-םורטו הזמ האושה תונש - התיעצמאב דוחייב ,םירשעה האמה
התע ןכ זאכ .הדמשהלו יוכידל ,דובעשל ןותנ ,ול-אל ץראב לארשי םע ול יח וללה תופוקתה
ינב ,םישנאה םא םג ,תדלומ ול תויהל הרומאש ,ץראב תולחנתהב ושפנ תא לארשי םע טלימ
.ודלונ הב אל ,םמצע בשייתמה רודה

Shlach - Raamases
תינענכ ריע לש התעינכ
ס"הנפל 1223-1290 ,ינשה ססמער לש טילבת לע ראותמ


- הב ויח התע ןכ זאכ .לארשי ינב לש םאובל םדאמ הקיר לארשי ץרא הניתמה אל םלועמ
- םירחא םימע ,הנידמה-םורט לש (הניתשלפ) לארשי ץראב ומכ הנש 3400 ינפלמש ןענכב
זא דוסיה תלאש .תידוהיה ןושלב "םייוג" ,ונימי ןושלב םיברע ,ארקמה ןושלב ןענכ יממע
איה וזיאו ,םירחא םימע לע לארשי םע לש תוטלתשהל קודיצה והמ - הנדועו ,התיה התעו
לע הבוח תמייק םאה .ןהמ םלעתהל רשפא יאש ,תומייק תוביסנ ץחלב ןכ תושעל הנוכנה ךרדה
ןיאש ,שדוקמ יוויצ לאכ "תאזה ץראה תא יתתנ ךל" יוויצל סחייתהלו ךישמהל לארשי םע
,יתרוקיב ןפואב וז הרימא לא סחייתנש יואר םאה ,ןיפוליחל ,וא ,וילע רערעל וא ורקבל
.הילע שיבלהל םיסנמ םיברש ,"השודק"ה תלטצאמ םלעתנו


הבותכ הלימ לכב תוארל ןכומו ,("יקולא"=) יהולא וצ לאכ ץראה שוביכ לא סחייתמש ימ
קופקפ אלב ,אוהש תומכ ,ואולמב ושדקלו ולבקל הבוחש "שדוק רבד" ,יהולא רסמ הרותב
טרפ לכ לשו םע לכ לש וייחב הלא תוילרוג תולאשל תירסומ תוסחייתהמ ומצע רטופ ,סוסיהו
,תוברתהו הבשחמה תוחתפתהבו תופוקתה רעפב בשחתמה ,ןויגיהה דיב ןיא ירהש .םע לכב
ןויגיהה תפש ןיב הקשהו עגמ תדוקנ לכ ןיאש םושמ ,תאז .תינומאה ותשיג תא תונשל םילכ
.היתודוסי תא םיכמות םייטסימ םיביכרמ טעמ אלש ,הנומאה תפשל


םיתעל ,םיתוחנ םדא ינב לאכ ץראה יממעל סחייתמו ,יהולא וצכ הרותב בותכה תא לבקמש ימ
תישונא-ללכה-תיטסינמוהה הסיפתה ןיבל וניב רשקמה טוח-הצק אצמנב ןיא ,ללכ םדא-אל לאכ
ברקב ,הרואכל ,םינותמ םג .םארוב ינפב םיווש םדאה ינב לכ תא האורה וז ,תמדקתמה
לש ודמעמ לע אליממו ,וביט לע םתעד תא םיכסוח םניא ונימיב תיתדה תינחורה תוגיהנמה
םיבר יניעב בשחנש ,קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה ,ה"יארה בתכ ךכו ."יוג"ה ,רחאה ,רזה
לדבהה" :156 'מע 'ה קרפ ,"תורוא" ורפסב ,ונימיב םייתדה םיגיהנמה ןיב םדקתמו ןותמכ
םייוגה תמשנ ןיבו התדמעו התנוכת ,התפיאש ,םיימינפה הייוואמ ,תילארשיה המשנה ןיבש
,המהבה שפנל םדאה שפנ ןיבש לדבההמ קומע רתויו לודג רתוי אוה ,םהיתוגרד לכל ,םלוכ
".יתוכיא ימצע לדבה ררוש םינושארה ןיב לבא ,אצמנ יתומכ לדבה קר םינורחאה ןיבש


ויתומצעו ךורחה ורועב דרשש וא ,לבת תוצופתמ ויניש רועב טלמנש הז - לארשי םע
ייוטיב תא ולש תואמצעה תליגמ לע 1948 יאמ שדוחב 15 -ב תרח ,הפוריא תאושמ תויוודה
.םואל וא תד ,ןימ ,עזג לדבה אלב ,םלוכ םדאה ינב ןיב ןויוושה


Shlach - Megilat Ha'azmaut
תואמצעה תליגמ
ישמש הנויצ תאמ לספ
ונימי תב תילארשי תינמא
"םוקמ הארמ" יתביבס לספ תרגסמב בצומ
"םינבל די" תיב לומ ,ןולוחב לגוק 'דש


םיניבמ (תיטסינמוהה) תישונאה הבישחהו ןמזה תוברת חורבו ,ולש תואמצעה תליגמ חורב
םירצממ אציש םעל הרירב התיה אל םא םגש ,יתוברתהו םדקתמה ,ינרדומה לארשי םע ינב
הדמשהה ייוויצ ויה ,םירחא םימע ןובשח לע ,תבשוימ ץראב לחנתהל אלא הנש 3400 ינפל
,זא רבכ (ןענכ יממע תעבש לשו יניידמה לש ,יקלמעה לש תיחצנה הדמשהה תווצמ) םייהולאה
הדימ-תמא לכ יפ לע ,לילעב םייקוח יתלב םג ןכלו םיירסומ יתלב םייוויצ ,קיתעה רבעב
.איהש

Shlach - Megilat Ha'azmaut
תואמצעה תליגמ
היחרזא לכל ןויוושה ןורקיע לע לארשי תנידמ הריהצמ וב עטקה
ךוניחו ןופצמ ,תד שפוח תחטבהו ,ןימו עזג ,תד לדבה ילב


לש ותארוהל תינחור תועמשמ ןתמב ולא םישעמ תווסהל ,םנמא ,וסינ םייסכודותרוא םינשרפ
"תוינחורבו תוקדב לכה היה רבדמב יכ" ןהאסרואינש.מ.מ ר"ומדאה ירבדכ ,"ךל-חלש" לאה
העצובש ,םימחרה תרסחו תירזכאה םיממעה תדמשהמ םלעתהל ןתינ אלש אלא (תוחיש יטוקיל)
דירש ול ריאשה יתלב דע ומע לכ תאו וינב תאו ותוא וכיו :ץראה שוביכ בלשב לעופב
םיתמ ריע לכ תא םרחנו איהה תעב וירע לכ תא דוכלנו ;(35 / א"כ רבדמב) וצרא תא ושריו
ךלמה דוד ידיב המחלמה ייובש חצר וא ;(34 / ב ,םירבד) דירש ונראשה אל ףטהו םישנהו
.(2 / ח 'ב לאומש) תויחהל לבחה אלמו תימהל םילבח ינש

,הטעמה ןושל ,םייקוח אל םג אליממו םיירסומ םניא ולא םייוויצש המכו המכ תחא לע
הידגב הטשפש ,ןענכ ץראב תולחנתהה יכילהת לע לארשי םע רזוח הב הפוקתב ,הלא ונימיב
םעו ,הב לחנתהל ואובב לארשי םע אצמ הקיר ץרא אל םויה ןכ זאכ .םמוקמב םישדח השבלו
תומרונהו ישונאה רסומה :התע דעו זאמ הנתשה תוחפל דחא רבד .הב יחו בשוי רחא
םיטעמ אל ברקב תחוורה העדל ירסומ קודיצו סיסב ןיא ולא הדימ תומא יפ לע .תויתרבחה
םישממ םג םיתעלו ,םירובסה ,םירומג םינוליחו םייתרוסמ ,םייתד םניאשו םייתד ,וניניב
םהל םיימצע םייחל םיאכז םניא ,הב םייח םדועשו ויחש ,ץראה יריידש ,םתבשחמ תא לעופב
ולא יבגל .ץראה תולובגב םייחל וא ,םייחל "םייוג"ה םיאכז ללכב םא ,לארשי ינב םיאכז
אל :ינענכלו יקלמעל סחיב לאה תווצמ ג"ירת םויקבו תוליפתב םוי םוי יהולאה וצה שממתמ
הלקנ לע תורבוע הלא .םלועה ןמ יקלמעה ערז תוחמל וא ;ןיממע תעבשמ המשנ תויחהל
יפ לעשו ,המצע לארשי ץרא התואב םויכ םייחהו םירגה ,"םייוג"ה תויומדל הזופרומטמ
.תרתומ םתגירה ,בוטה הרקמב ,וא ,תשדוקמ הבוח איה םתדמשה הכלהה יקוח

Shlach - Merkava
תינענכ המחלמ תבכרמ
הריפסה ינפל 1400 ,תירגוא
(לארשי ינב ידיב ץראה שוביכ תפוקת)
.סיראפ ,רבולה ןואיזומב םויכ ,בהז תרעקמ עטק


.םתלחנב "םייוג" םתוא לש האלמה תימואלהו תיתרבחה ,תישונאה םתוכזל םירחא םיסרוג דגנ
השרפב ךכ לע ?םיינחורהו םייתרבחה ,םיילאירוטירטה היתולובג םהמ ?תאזה תוכזה יהמ
ונבר השמ לעו ,ונימי לש לארשי ינב לע היהי ןויד לש הז בלשל עיגנש ינפל .תרחא
יממע תדמשהו תולחנתהה אשונב "תשדוקמה" םתסרג תא תונשל ,םיינרדומה ןונ-ןב עשוהיו
קודיצ אצמיי םא םג ,תינרדומ ,תירסומ ,תישונא ,תיפולח ךרד םמצעל רובלו ,ןענכ
אוה יהולאה יקוחה טדנמה .לארשי ץראב םידוהי לש שדחמ תובשייתהל ימואל-ירוטסיה
ףקות-רב אוה ימואל-ירוטסיהה טדנמה .ותופקתבו ומויקב םינימאמה הלאל קר ףקות-רב
.דבלב ןחלופו תד לאכ אקווד ואלו תוברת לאכ תודהיל םיסחייתמה ,הלאל:היפרגוילביב

.1972 םילשורי ,קוק ברה דסומ תאצוה .תורוא :קוק ןהכה קחצי םהרבא
1939 ,ד"בח רפכ ,קחצי יול ןוכמ תאצוה .תוחיש יטוקל :ןהאסרואינש לדנעמ םחנמ


ףדה שארלSubject Koach Hiloni Home