לדף הנושא כח חילוני לדף הבית

שפוח רתאב עובשה תשרפ
המדקה ה תא אורקל ץלמומ - ארק אלש ימל

"תומ ירחא" :עובשה תשרפ
ח"י - ז"ט ארקיו

יטומ תאמ
."הלאשל אצי" תניחבב ,ישפוחה םלועל ןוויכ הנישו ,תינומא החפשמל דלונ ,םיבשחמ שיא םויכ ,יטומ

?השרפב ונל שי המ
,שא ןוסאב "ןורהא ינב ינש תומ ירחא"
,"םלוע תקוח"כ רופיכ םוי לע הזרכה
,לזאזעל םיריעשו תולרגה ,םימס
.המיז ,הבעות ,הוורע ירוסיא - ןימ

.הרות ישמוח תשמחבש ישילשה ,ארקיו רפס לש וזכרמב השרפ הניה "תומ ירחא"
עקרב שי .תונברוקהו חבזמה ,(ןכשמה) שדקמה יניינעב ובורב קסועו ,םירופיסב טעממ ארקיו רפס
הכולמל הכז ןורהא .ןהוכה - ןורהאו ,איבנה - השמ :םיגיהנמה םיחאה ינש ןיב תודדומתה םיעוריאה
ןורהא .התע הז ופסנ ,וינב תעברא ךותמ םיינש ךא ,תומש רפסב הזרכוהש "םינהוכ תכלממ" - תורודל
תודובע לכ ןורהא לע תולפונ ,םתרובק זאמ .ותוא שילחמ וינב תומו ,בהזה לגע אטח ,ואטח לצב יח
.השמ לש ויתודוקפ תחת ,ןכשמב חבזמב רשא םיהולאה

,"דימתה שא" לע רומשל המישמה התיה םהב "םיאולימה ימי תעבש" לש ,חבזמה "לוחתיא" רחאל
:חבזמה תבחרב שא-תונואת יתש תושחרתמ
אריו םעה תא וכרביו ואציו דעומ להוא לא ןורהאו השמ אוביו" :םיעגפנ אלל - הנושאר הנואת - 1
םעה לכ אריו םיבלחה תאו הלועה תא חבזמה לע לכאתו 'ה ינפלמ שא אצתו :םעה לכ לא הוהי דובכ
.(24 / ט ארקיו) םעה לא הארנ "הוהי דובכ" - שאה תוצרפתהב םיחמש םלוכ - "םהינפ לע ולפיו ונוריו
.שאה ץורפ ינפל ,חבזמה תבחרמ ואצי ןורהאו השמ - םלזמל
אצתו ...שא ןהב ונתיו ותתחמ שיא והיבאו בדנ ןורהא ינב וחקיו" :םיעגפנ םע ןוסא - הינש הנואת - 2
רזעלא :םירחא םינב 2 ןורהאל) .(1-2 / י ארקיו) "הוהי ינפל ותומיו םתוא לכאתו הוהי ינפלמ שא
םתרשב םיגרהנ ,שדוקב תרשל לאה ידי לע הרואכל י"ע ורחבנש ולא דציכ :םיהמת ונאו .(רמתיאו
?לארשי ינב - םלוכמ רתויו ?והיבאו בדנ ?"םימשה ןמ קרב" ?ןורהא ?ןוסאל םרג ימ ?ותוא
(6 / ז"ט ארקיו) :ןברקל שרדנ םג אוה ףסונבו .וינב תומב ,לגעה אטח לע ןאכ שנענ הרואכל - ןורהא
."ותיב דעבו ודעב רפכו ול רשא תאטחה רפ תא ןורהא בירקהו"
ךותמ ,השעמל .םימשה ןמ הכיה קרב :םישרפמ שיו ,םיימשל םייניע םילגלגמ ,ונימיב םג ומכ קרב
תויחנה ןתנ אל השמ .("הוהי ינפלמ") חבזמה ינפלמ הצרפתה שאה יכ לילעב הארנ בותכה ךותמ
,הממיב תועש 24 שא תקלוד חבזמב .הפירש ינפמ תוננוגתהל תוארוה ןיאו תורהזא ןיא - שא "תוחיטב"
חבזמב תדקויה שאה ."הבכת אל חבזמה לע דקות דימת שא" (6 / ו ארקיו) :בותככ ,עובשב םימי 7
םעפ ,ומצע חבזמב שאה הצרפשכו .תבשב אל םג ,הבכת שאהש רוסא - לארשי לש םהייח לע תרמוש
וחקל םיפסינהש דיעמ בותכה - דועו תאז ."הוהי ינפלמ שא אצתו" :רמואו בותכה רזוח ,םעפ רחא
.ןוסאה שחרתה זאו ,שא םכותב וקילדהו תותחמ
םרוגה .םיפסנה תא שארמ םישאמ בותכה - "םתוא הויצ אל רשא הרז שא ובירקה" והיבאו בדנ
ששקפתה והשמ יכ הרואכל הארנ :דקפמהו ךירדמה אוה ,הווצמה אוה .השמ וניה רישיה הווצמה
ויה םה אל יכ ןכתיי .םילהנה יפ לע אלש שאב שומישב השעמל םתוא םימישאמ - ולש תוארוהב
.ןורהא םהיבא קר אלא ,תונברוקה תדובע תא עצבל םיווצמ
,עודיכ ,לארשי ינב ."םתואטח לכל םהיעשפמו לארשי ינב תואמוטמ" (16 / ז"ט קרפ) - לארשי ינב
םג - ןורהא אטחש בהזה לגע אטחב ומכ .תורצה לכ םללגבו - םיאטחו םיעשפ ,תואמוטב םיסומע
דועו דוע איבהלו - תואצוהבו תואצותב תאשל םהילעו ,לארשי ינב ,םעה תא םימישאמ ןאכ םג
.םינהוכל תונתמו תונברוק
ןורהאל ,ילוא וא .תוירחאמ ותוא הקנמ בותכה ?חבזמל שאה תודוקפ תא ןתנש ,"סוב"ה ?השמ םע המו
."ןורהא םודיו" - רמואש המ תא םש ול רמוא השמש ירחא לבא ,(ינימש תשרפ) תומייוסמ תונעט ויה

,בותכה תנעט יפל ןוסאה ?םיפסונ תונוסא עונמל ידכ אבהלו ןאכמ םישוע המ :תויביטרפוא תונקסמ
.םהילע רפיכ אוהיבאו בדנ לש םתומו ,םינהוכהו לארשי ינב לש םיעשפו םיאטח תואמוט ללגב םרגנ
:ןותבש תבש אוהש םוי - הנש ידמ הרפכו תינעת םוי עבקנ ,דיתעב שפנב תונוסא עונמלו רפכל ידכו
םד - םדמ בוקע םוי והז .(ירשתב 'י) יעיבשה שדוחל הרשעב הנש ידמ - "םלוע תקוח" - רופיכ םוי
.חבזמה תא רהטל שמשמ רשא ,תונברוק

תוחיטבה תוארוה לע רזוחו "ןנערמ" בותכה :תושדח תוארוה םידירומ ?ןוסאה ירחא דוע "הנתשנ המ"
ינפל ץחרתהל .ןוכנ שובל לע דיפקהל .ןברוקה םד תא קורזל .תאטח רפ בירקהל :תועודיה
רוזא ."םיבירקמ אל - םיתוש םא" .שדוקב תרשל סנכיי אל - ןיי התשש ןהכ :ףסונבו .םישבלתמש
אוה - (םייחה) וינב אלו ,ומצעב ןורהא .ומצע ןורהאלו םינהוכל םג "םוחתל ץוחמ" זרכומ שדוקה
.ומצעב הדובעה תא עצבמ אוה

:םירופיכה םוי רדס תא םיביכרמה םיסקטהמ קלח וניה לזאזעל ריעשה חוליש :תולרגה - לזאזעל ריעש
ינש" :םייח ילעב העברא בירקמ ןורהא ,ףסונ תוומ עונמל ידכו ,וינב תומל םרגש המ לכ לע רפכל ידכ
הנומאה - תושעל המ - "לזאזעל ריעש" ."תאטחה רפ" ןבומכו "הלועל דחא ליאו תאטחל םיזיע יריעש
,םיתיחשמ ,םידש ,תוחור ,םיריעש :יגשומ רשוע ך"נתב שי .םידשו תוחור לש םמויקב הריכמ תידוהיה
לודג .םיינרק ילעבו רעש ילעב םישיית תרוצכ תראותמ םיריעשה לש םתרוצ .תוקולע ,תויליל ,םיקיזמ
:(8-10 / ז"ט ארקיו) רפסמ ארקמהו .וללה םיהומתה םיקוספה תא שרפלמ ענמנ ,י"שר - םישרפמה
וילע הלע רשא ריעשהו...לזאזעל דחא לרוגו הוהיל דחא לרוג - תולרוג םיריעשה ינש לע ןורהא ןתנו"
."הרבדמה לזאזעל ותוא חלשל וילע רפכל הוהי ינפל יח דמעי לזאזעל לרוגה

Azazel
לזאזעל ריעש
טנוה ןמלוה םאיליו ילגנאה רייצה תאמ

.האמוטה חור תנכוש וב ,םמוש רבדמ - "הריזג ץרא"ל הארנכ הנווכה .קוידב ונל עודי אל ?לזאזע והמ
הנשי .לארשי םע תא ףיקמה ,רבדמה ידש לש םנובער תא עיבשהל ידכ זעה תא וחלש יכ ,העד הנשי
תירצמ הלא םג העודי .לאל בשחנ אוה םודקה רבעבו ,רבדמה ידש שאר לש ומש אוה לזאזע יכ העד
."תיזיע" םשב םיינרק תלעב תירבדמ

וידי יתש תא ןורהא ךמסו :יחה ריעשה תא בירקהו.." :(ךליאו 20 / ז"ט ארקיו) ראתמו ךישממ ארקמהו
םתוא ןתנו םתאטח לכל םהיעשפ לכ תאו לארשי ינב תונווע לכ תא וילע הדותהו יחה ריעשה שאר לע
הריזג ץרא לא םתונווע לכ תא וילע ריעשה אשנו :הרבדמה יתיע שיא דיב חלישו ריעשה שאר לע
בור ותוא םיגהונש ,הנשה שאר לש "ךילשת"ה גהנמ תא ריכזמ גהנמה ."רבדמב ריעשה תא חלישו
,םגאל ,הכירבל םיאטחה לכ תא םיכילשמ הפ לבהבו ,םימ שי וב םוקמל םיכלוה - םינימאמה םידוהיה
.םיל וא

לא םילשוריבש שדקמה תיבמ ריעשה תא םיכילומ ויה דציכ םיראתמ ('ו הנשמ 'ו קרפ אמוי) הנשמב
םירבא השענש דע רהה יצח לא עיגמ היה אלו" ,קוצ שארמ תינרוחא ותוא םירדרדמ ,רבדמה הצק לא
.םייח ילעב רעצ םוש ילב ,ןברוקל המהב תטיחשמ רתוי ירזכא ,ירזכא תוומ לש רואת ןאכ שי ."םירבא

תרוטק ול ףיסומו ,וינב ותמ וב השעמה תא עצבמו ,חבזמה לא אצוי ,ןכשמל רזוח ןורהא :ןכשמב םימס
ינפלמ שא
אצתו ... שא ןהב ונתיו ותתחמ שיא והיבאו בדנ ןורהא ינב וחקיו" :היה ןוסאה רואת :םימס
אולמ חקלו" :(12 / ז"ט ארקיו) ןאכ רואיתה .(1-2 / י ארקיו) "הוהי ינפל ותומיו םתוא לכאתו הוהי
."תכורפל תיבמ איבהו הקד םימס תרוטק וינפוח אולמו הוהי ינפלמ חבזמה לעמ שא ילחג התחמ ה
."םימשב תבורעת" אוה םימסל שורפה

Ktoret
תרוטקל ינחלופ ןכ
הריפסה ינפל 10 -ה האמה ,ך"נעת תוריפחמ

ישעמ ."הוורע יוליג" - הבעות ישעמל הבר הרמוחב ןאכ תסחייתמ הרותה :"הוורע" ירוסיא - ןימ יסחי
ץרא השעמכו ...םירצמ ץרא השעמכ" :םירצמבו ןענכב םילילאה ידבוע םימעה תא םינייפאמ הבעות
.(27 / ח"י ארקיו) "םכינפל רשא ץראה ישנא ושע הלאה תובעות ה" ,(3 / ח"י ארקיו) "ושעת אל ...ןענכ
הילע הנווע דוקפאו ץראה אמטתו" :הבעותה ישעמב התוא םיאמטמ רשא םיבשות תשרגמ ץראה
.(25 / ח"י ארקיו) "היבשוי תא ץראה איקתו

:ןיינעמ רבד ןאכ עבקנ
.הבעות ישעמ לע ושנענ םינענכהש ללגב ,םינענכהמ ןענכ ץרא תא ושרי לארשי ינב*
.ותמדא לעמ תולגל דיתעב לארשי םעל םורגת וזכש הבעות :הרהזא*

:םה ורסאנש ןימה יסחי
;םיבורקה לש םהיבורק םעו "ורשב יראש" - החפשמ יבורק םע ןימ יסחי*
;האושנ השא א"ז :םירבח לארשי לכ יכ עודיו רחאמ - ךתימע תשא םע םיסחי*
;("התאמוט תדינב") רוזחמה תפוקתב השא םע םיסחי םויק*
;רכז םע רכז בכשמ*
.השיא וא רבג י"ע המהב םע ןימ יסחי*
יפל ."הוהי ינא ךיהלא םש תא ללחת אלו ךלומל ןתית אל ךערזמו" :רכזומ םירוסיאה טורפ ידכ ךותו
תונברוקכ םידלי בירקהל וגהנ רבעב - וגתרקו ןומע ,ןענכ ימע לש גהנמב רבודמ - םיטושפה םישורפה
אוה "ךלומה" .שאב םידליה תא ריבעהל לש סקטב רבודמ לעופב ובירקה אלש וז הפוקתבו ,םילילאל
."סונורק" וא ,"םוכלימ" ,"תשוב" ,"לעב" :ריבעהל וגהנ םהל םילאה תומשמ דחא

:תירבעה הפשה רצואל "תומ ירחא" תשרפ תמורת וזו

איה ןותבש תבש ...שדוחל רושעב יעיבשה שדוחב םלוע תקוחל םכל התיהו" : בייחמ יחצנ קוח "הקוח"
.תורודה לכ ףוס דע ,ירשתב הרשע ,רופיכ םוי עבקנ ךכ ."םלוע תקוח םכיתושפנ תא םתיניעו םכל
"...הקד םימס תרוטק וינפוח אולמו הוהי ינפלמ חבזמה לעמ ...חקלו" - "םימס -תרוטק"
.בושח דיקפתב אשונש ימ לע םירמוא ךכ - "ןהכל"
.םירחא ושעש המ לע ריחמה תא םלשמו ןברוק לפונש ימ לע םירמוא ךכ - "לזאזעל ריעש"
.(םירצמבו ןענכב םייוגה ידי לע םיגוהנ ויהש...) .םירוסאה ןימה יסחי - "הבעות"
."אוה לבת - המהב ינפל דומעת אל השאו הב האמטל - ךתבכש ןתת אל המהב לכבו" - "המהב בכשמ"
."איה הבעות - השא יבכשמ בכשת אל רכז תאו" - "רוכז בכשמ"
.תב וא ןב ,תוחא ,חא ,בא ,םא - "ורשב יראש"
.וזל וז רשב יראש םהש םישנ 2 םע םיסחי םייקל - "המיז"
:דועו .תונברוקה םד - "םדמ הבוקע השרפ"
רשב לכ שפנ יכ ולכאת אל רשב לכ םד" :םדה תליכא לע טלחומ רוסיא שי השרפב - "שפנה אוה םדה"
."איה ומד
.רפעב והסכו ומד תא ךפשו לכאי רשא ףוע וא היח דיצ דוצי רשא ...שיאו" - ומד תא םיכפוש


ףדה שארללדף הנושא כח חילוני לדף הבית