םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


Hofesh - articles

- היצולובאה תרות
עבטה לא ותקיזו םדאה אצומ ,םייחה תוחתפתה
ןד .ב ר"ד תאמ

דחאל הכפהו החתפתה ,ןיוורד סלר'צ לש תיעדמה ותשרומל תסחוימה ,היצולובאה תרות
קובחל הסנמה ,תללוכ תיעדמ הירואת הנה היצולובא .ינרדומה עדמה לש ךוותה ידומעמ
דציכ :רתויב תויסיסבה תולאשל הנעמ תתל ידכ - םייחה יעדמ תא וידחי סנכלו םלוע
ינפ לע ישונא רוציכ םדאה עיפוה יתמ ? םייח ינימ וחתפתה דציכ ? םייחה ורצונ
? ותלועפ תונורקע םהמו עבטה לעופ דציכ ? אב ןכיהמו המדאה

םדיקפתלו םייחה תוהמל ,"םלועה תאירב"ל ,םייחה סיסבל תועגונה ,תובקונ תולאש ןה ולא
תרותש אלפ ןיא ,דוסי תולאש ןתויהב .תומדא ילע םייח לש תבכרומה תכסמב םדא ינב לש
לע תיתוהמ רגת תאירק היצולובאב וארש ,תד ישנאב םיבר םידגנתמ האצמ היצולובאה
ינפל .םיהולא לש ומויק םצע לע וליפאו םדאה אצומ ,םייחה תוהמ לש תיתדה הסיפתה
הבה - ינויצולובאה רבסהה תמועל םוקיה לש יתדה רבסהה ןיבש יתוהמה רעפה םע דדומתנש
.היתונעט ירקיעו היצולובאה תרות תונורקע תא ,ףטחב ולו ,ריכנ

:הרותה לש המש םצעמ תעבונ ,היצולובאה תרות תנעשנ הילע תיסיסבה אצומה תדוקנ
חתפתמו ןמזה ריצב הנתשמה ,יח רוצי לש תיתגרדהו תיטיא תוחתפתה לש ןבומב היצולובא
לש ירוקמה סופדה לע תססובמה ,הנוש תנוכתמ וא הרוצ רבע לא ,ינומדק ,ינושאר סופדמ
היצולובאה תשיג .רבעב ויהש יפכמ םינוש תויחכונה ויתונוכתו ותרוצ ךא ,רוצי ותוא
םייונב וילעש יסיסב עבט ןורקע ונה "תדמתמ תיתוחתפתה תונתשה" לש הז ןורקע יכ החינמ
תרשפאמ (החכוה-תב = תיריפמא) תיריפמא-תיעדמ תרגסמכ היצולובאה ,ךכמ רתויו .םייחה
תא ,חומה הנבמ תאו ויתונוכתו םדאה ףוג תא ,םדאה אצומ תא ,םייחה תוחתפתה תא ריבסהל
.םייריפמא םייעדמ םירבסה תתל הירואיתה הלוכי םלוכל - םייחה תאו עבטה

התוא - לודגה ץפמה היה ...תישארב :היצולובאה תשיג פ"ע םייחה תודלות תולשלתשה ירהו
ץראה רודכ תא םכותבו םוקיב תכלה יבכוכ תא המקימו הרציש היגרנא לש תימסוק תוצצופתה
סיסבה יאנת ורצונ לודגה ץפמה רחאלו (שפוח רתאב הז אשונב דרפנ רמאמ האר) ונלש
םירוציב ותליחת .ינויצולובאה ךילהתה לחהו ץראה רודכ ינפ לע םייחל םיירקיעה
תובמא ,םייאת-דח ,רתויב תויביטימירפהו תויסיסבה םייחה תורוצתב םיינושאר םיינגרוא
םירצויה םייח םיאת ,םיינושאר םינושאר ,םייגולויב-ורקימ םיחטשמו תוצא ,תויגלאו
לככ .ןמזה ריצב םינתשמו םירחא םירוציל םילצפתמו םיחתפתמ ,םידחאתמו םישגפנש םירוצי
תובכרומ תחתפתמו תכלוה ךכ - םינש ינוילימ ,םינש יפלא תואמ ,רוד תונש תורבועש
םירוצי םתואמ .ןמזה ריצב תויוחתפתהו םייוניש ביתכמה ,היצולובאה ךילהתב םייחה
םייקנע םירואזונידמ ,תואטלל םיגד ייומדמ ,םיה לא םישלופה םילחוזל ,םיינושאר
םימשרמ י"פע םילעופה םייביטימירפ םירוצימ ,םי ירוציל השביב םילחוזמ ,םירופיצל
,םיבכרומ םייתרבח םיקנויל םיטושפ םיקנוימ ,רתוי תובכרומ תויחל ,םיחישק םייטנג
.םיחתפתמו םיכלוה ,םינתשמו םיכלוהה םירוצי לש תומלש תוחפשמ

םירוציה לכ .עבטב םירוצי לש םוצעה ןווגמהו םינימה יוביר תא היצולובאה הריבסמ ךכ
תינויצולובאה הגיגחל םיפתוש םלוכ - תונתשהב םייח לש ימניד ךילהתב םלוכ ,םייחה
.םייח - היורקה הלודגה

ךילהת ונה - תואיצמב ,עבטב שחרתמה הז ,היצולובאה תלעופ ובש יביטרפואה ךילהתה
תיעבטה הרירבה .היצולובאה תלעופ ויפ לע יונישה ןונגנמ תא הווהמה תיעבטה הרירבה
םהיתונוכתש םירוצי ינפ לע ,הביבסל תומיאתמ תונוכת םהל שיש םירוצי לש הפדעה הניה
דועב ,ןמזה םע ודחכיו ודרשי אל "םימיאתמ אל"ה .תומיאתמ תוחפ וא תומיאתמ ןניא
לש היצולובאה ךילהת תא ,םתודרשיה םצעב ,וכישמי םתביבסל םימיאתמה םייח םירוציש
.תדמתמ תוחתפתהו יוניש

םירוצימ ,הירוטסיהה תונש ינוילימ ךלהמב וחתפתה םויכ ונל םירכומה םייחה םירוציה לכ
היצולובאה תרות תקפסמ הז ןבומב .םויה תנווגמה םתרוצ לא רתוי םיינושאר םיינומדק
תוחתפתההו יונישה יכילהת רבסה דצל ,םויה םתרוצתלו םייחה םירוציה לש םרוקמל רבסה
לש הנוכתו הנוכת לכב היצולובאה תעגונ ,םלוע תקבוח הירואית התויהב .ןמזה ריצב
תרוצו חומה הנבמבו םינושה ףוגה ירבאב ,אתהו ןיערגה הנבמב ,ףוגה הנבמב ,םייח םירוצי
הריבסמ ךכ ,תוחתפתהה יכילהתו םייחה רוקמ תא הריבסמ הירואיתהש יפכו .ותלועפ
,ינרדומה םדאה .ול ומדקש םירוציהמ "םדאה אצומ" תא הירואיתה
חתפתהש רתויב בכרומהו חתופמה יחה רוציה וניה ,בשוחה םדאה - "סנייפאס-ומוה"-ה
.םיינומדקה וניתובא ךכיפל םהו ,היצולובאה ךילהתב ול ומדקש םדא-םדק ירוצימ
,חתפתהלו דרשיהל חילצהו הנש 150,000 -כ ינפל ישונא רוציכ עיפוה "סנייפאס-ומוה"
םיינומדק תובא .ןמזה םע ודחכנ ,םתביבסל םימיאתמ תוחפה ,םיינומדקה ויתובאש דועב
ורבע ("סיליבה" .א ו "סנקירפא" .א ןז-יתתמ) סוקיפיפולורטסא :יעדמה םמשש ,ולא
םויקה רבע לא לגנו'גב םילודגה םיפוקה ייחמ רבעמב תוינויצולובא תומאתהו םייוניש
תיחומ הניחבמ חתפתהל ליחתהו תיאקירפאה הנאווסה יבחרמ לא אציש ,םדא-םדק לש ףוקזה
םדאה חתפתה ,(ףוקזה םדאה - סוטקרא-ומוה" הנוכש) הז םדא-םדקמו .תיתרבח הניחבמו
לכ .תויתוברתהו תויתרבחה ,תויביטינגוקה ,תויזיפה ויתונוכת לע ינרדומה ,"בשוחה"
.היצולובאה לש יתגרדההו ךשמתמה ךילהתב ושבגתהו וחתפתה ,וצצ ולא

,לדוגאה תא ןחבנ הבה - םדאה ףוגב תיזיפ הנוכת לש תינויצולובאה תוחתפתהה תשחמהל
ינויצולובאה רבסהה .םדאה לש היצולובאה ךילהתב תדחוימ תובישח ולש ףוגה ירביאמ דחא
ויח דוע לכ ,ובש רעיהמ האיציב ליחתמ ,דחוימב לדוגאהו תישונאה דיה ףכ תוחתפתהל
אלש ןטק לדוגאו החוטש די ףכ ילעבל ןורתי היה ,םיצעה ןיב ,רעיה ךותב העונתב םיפוקה
הנאווסה ירושימב ךא .רעיה ךבסב עונל ידכ םיפנעו םיעזג תופללו זוחאל דיה ףכל עירפה
,םירהל ,ףוחדל ,חצפל ,רובנל ,טקלל דיה ףכ הלחה ,המוקה תופקדזהל ליבקמב ,םיחותפה
ףכ תועבצא לומ עעונתמו בצינ לדוגאה הבש ,"תידממ תלת" די ףכ ילעבו - קורזלו ליטהל
עצבלו הנושארה עבצאה םע לדוגאה תא שיגפהל ולכי םה :יתועמשמ ןורתימ ונהנ ,דיה
. Grip - "תקיודמ הזיחא"

לש תיבוביס העונתל תלוכיהו תועבצאה לומ לדוגאה םוקימ לש ,ולא תויסיסב תונוכת
,שיטפכ עזג תופלל ,ןבא וא לקמ ,ץפח קיזחהל תישונאה דיה ףכל םירשפאמה םה ,לדוגאה
,הריפת ,הזיחא - תומכחותמה דיה תולועפ לכל סיסבה ןהש תונוכת - טחמב טוח רוזשל וא
לדוגא רמולכ) רתוי הבוט "תקיודמ הזיחא" התייה חתפתהש רוצילש לככו .הביתכ ,הריזש
רובע ,רציו םדאה חומ חתפתה ךכ ,(רתוי הבחר העונת תלוכי לעבו רתוי ךורא ,רתוי בצינ
חומה םג חתפתה ,ליבקמבו ."תקיודמ הזיחא" לע תוססובמה רתוי תובכרומ תומישמ ,דיה ףכ
םישומיש תושעל הלכי דיה ףכש לככ .תומיאתמ (תויתבישח) תויביטינגוק תויונמוימ רציו
תלוכיב שמתשהל םיכרדו תונויער אוצמל חומה שרדנ ךכ ,"תקיודמ הזיחא" ב רתוי םימכחותמ
יטקלאיד ךילהתב "רתוי םכח"ל ךפהו חומה םג רתוי חתפתה ,לדוגאה חתפתהש לככ ,ךכו .וז
ורצונו םדאה תונוכת לכ וחתפתה המוד הרוצבו .חומה ןיבל לדוגאה ןיבש (ידדה ןוזיה)
םלוכ - תודדומתה תורוצו הבישח תורוצ ,תישונאה תוברתהו םיישונאה םייחה יסופד
ךכ .תיעבטה הרירבה ךילהתב תורחא תונוכת פ"ע ןתוא "הפידעה" היצולובאהש תונוכת
םהינפ תא ,(ןטק ףוג ,לודג שאר) ישונאה קוניתה לש ותדיל תרוצ תא היצולובאה הריבסמ
השעמלו - םישנא לש הנושה רועה עבצ תא ,םירבג ינפ רטעמה ןקזה תמועל םישנ לש תוקלחה
.םהשלכ םייח םירוצי לש וא םדא ינב לכ לש הנוכתו הנוכת לכ

ירוזא תא וביחרהו וטשפתה ,םויכ ונל תרכומה םתרוצב םדא ינב ,"םיסנייפאס ומוה"
"סנייפאס-ומוה" .הפוריא םורדבו ןיסב ,ודוהב ,ןוכיתה חרזמב ,הקירפאב םהלש היחמה
הריבח ,םיינושאר םילכב שומישה תליחת :תינויצולובאה ותוחתפתהב םיבלש רובעל ךישמה
לש רועה עבצ לע עיפשהש רבד) םינוש םילקא ירוזאל הסינכ ,תוינושאר תויתרבח תוצובקל
ותרגסמבש) תויחה תויב לש יתגרדהה ךילהתה ליחתמ םיוסמ בלשב .(םינפה הנבמ לעו םדאה
םדא ינבל ןמצע םיאתהל םהל רשפאמה "תותיובמה" תויחב םיינויצולובא םייוניש םירצונ
"שאה תויב" ,ןכ ינפל דועו ,(תואלקחה תליחת) םיחמצה תויב ,ליבקמבו .(םדצל תויחלו
.תוכתמו תורוע דוביעבו רומישב ,םילכ רוציל ,ןוזמ לושיבל הב שומישהו

האצמהה םע ההוזמ רשא ,היצזיליוויצה בלשל ,יתוברתה בלשל היצולובאה הבורק ןאכמו
האצמה .סרחה דכ :(ונימי לש קאריע) הימטופוסמב ,תינומדקה הפוקתה לש הלודגה
לש רמיחה תמדאב הרפחנש שא תרודממ ,יארקאב הארנכ ,השחרתה וז תיגולונכט
,ןושארה דכה "תאצמה"ל איבהש אוה ,רמיחה תמדאו םימה ,שאה ןיב שגפמה .םיירהנ-םרא
הלכלכה תליחתו ןוזמ תריגא רבע לא םיטקל-םידוונ ייחמ רובעל "סנייפאס-ומוה"ל רשפיאש
רוציה יפדוע לע רומשל םדא ינב ולכי ,סרחה דכ תוכזבו ,הז בלשמ לחה .תינרדומה
ןבומכ העיפשה וז תוחתפתה .ולא םיפדועב ןיפילח רחס םייקלו (חלמ ,ןמש ,הרועש ,הטיח)
לש ינויצולובא ךילהתב םה םג תואצמנה תויטילופהו תויתוברתה ,תויתרבחה תורגסמה לע
.תדמתמ תונתשהו תוחתפתה

תא הריבסמה הירואיתכ היצולובאה ןיב םייקתמה יתוהמה דוגינה לא ונא םירזוח ןאכו
אצומ , "םלועה תאירב" ,םייחה רשפל םירבסה קפסל איה םג תרמייתמה תדה ןיבל םייחה
.תרשפתמ יתלבו תיתיזח איה היצולובאה ןיבל תדה ןיב תושגנתהה .וייח תועמשמו םדאה
,םיהולא לש ומויק םצע תא ,תללוש השעמלו ,הריכמ הניא ,רישי ןפואב ,היצולובאה
םסוק הזיא לש וימסק הטמב שחרתהש עוריאכ "םלועה תאירב" לש ןויערה תא תללוש אליממו
,ןמזה לכ םיחתפתמ םייחה יכ היצולובאה תסרוג התוהמ םצעב ירהש .םיהולא - לודג
תא םילבקמו םיחתפתמ הגרדהבו ןמזה ריצב םינתשמה םייביטימירפ םייח םירוציב םרוקמו
תרחא השיג הביתכמ השעמלו םיהולאה לש ומויק תא תללוש היצולובאה .תיחכונה םתרוצ
לכלו יח אוה הבש תיגולוקאה הביבסל םדאה לש ותוביוחמל ,םדאה לש ודועייל ,םדאה אצומל
יפלכ תויתודידי ,הביבסל המאתהב היצולובאה תלגוד וזככ .עבטל םדאה ןיבש םיסחיה תכרעמ
ראפ" אל - עבטב םדאה לש ותייווה תועינצבו ,עבטה יבאשמב דבוכמו רקובמ שומישו עבטה
בצועמ ,עבטל ךיישה ,יח יגולויב רוצי אלא - "המהבה ןמ םדאה רתומ" אלו "האירבה
.עבטל ותמאתה תדימ יפ לע עבטה י"ע הנתשמו עבטה י"ע ויתונוכתב

,םייח םירוצי לש םתודרשיה תובישח תא תינויצולובאה השיגה השיגדמ תיחכונה ונתפוקתב
האצותכ םידחכנ םיבר ךא ,היצולובאה לש יעבטה ךילהתב םימלענ ןקלחבש - תויחו םיחמצ
דראילימ 6) םלועב הייסולכואה תופיפצ הגיאדמ דחוימב .םדא-ינב לש םהישעממ הרישי
תורוקמ םוהיז ,(2030 תנשב דראילימ 12 -ל םמצע ליפכהל םייופצ םויכ ץראה רודכ יבשות
םירקוחהו ינרדומה עדמה יניעמ שארב םידמוע ולא םיאשונ .םיבאשמה תולכתהו םימה
םיברה םהירפסמב ,םדא-ינב :רתויב דירטמה ינויצולובאה חקלהו רסמה תא םיפיטמ
תא םילכמ ,עבטב םה םיעגופ ןכש םייח םה הבש הביבסל רתוי םימאתומ םניא ,םהישעמבו
ןעוט ינויצולובאה ןורקיעה ירהו - תיעבטה םתביבס לע לבסנ יתלב סמוע םירצויו ויבאשמ
ןמ ורבעיו ודחכי ,םימיאתמ םניאש ולאו - םתביבסל םימיאתמה םירוצי קר ודרשי יכ
םיהולאב הבהי תא המשה תיתדה הסיפתה ןיב טלחומה דוגינה ,ןאכ םג הנהו .םלועה
לש יעדמה ןויגהל הנופה תינויצולובאה השיגהו עדמה ןיבל ("ונילע םולש השעי אוה ...")
וילאו אב אוה ונממ רשא עבטה יפלכו וישעמ יפלכ ולש תוירחאה שוחלו ,"בשוחה" ,םדאה
תצצופתמ תדה םשב .וב תובשחתה אללו עבטל דוגינב םדאה לעופ ,תדה םשב .ךייש אוה
,רבד לש ופוסב .קפסב תלטומ םלועב םדאה ינב לש םויקה תלוכי יכ דע םלועה תייסולכוא
קיזהל וקיספי אל םא ץראה רודכ ינפ לעמ םדאה ינב ודחכי ,היצולובאה ןורקע יפ לע
! ודרשי אל םה - םתביבסל םמצע תא ומיאתי אל םאו ,םתוא תמייקמה הביבסל

letter

:םיאבה םירפסה לע ץילממ שפוח רתא -
;LIFE-"בירעמ" תאצוהב ,"ןומדקה םדאה" - םיריעצו רעונל -
תאצוה ,רוארג ןד ר"ד תאמ ,"DNA-ה דע ןיווראדמ - היצולובא" - םיאליגה לכל -
;תרדושמה הטיסרבינואה
;117 דע 102 'מע ,ג"י ךרכ ,תירבעה הידפולקיצנאה - םיאליגה לכל -
.1960 ,קילאיב דסומ תאצוה ,ןיווראד סלרא'צ תאמ ,"םינימה אצומ" :םיקימעמל -
Charles Darwin: Time Line :תילגנאב -

Hofesh - articlesףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא