!I don't buy Tara

:תופרטצהה רותפכ לע ץחלו ,ךלש E-mail ה תבותכ תא דלקה
רתוי הצור אל !אב ינא ,יל וכח
!ונילא רושיק רוצו ךלש רתאה לא הזה gif -ה תא קתעה --> !רבשנ !שדח

םיקניל <-רוקיב םיוושש םירתא ; Some English ; webmaster@hofesh.org.il :לא ונילא בותכ

!ןאכמ ונלש רתאב ךלש רוקיבה תא השקבב יליחתה/לחתה - ה/יתד ה/תא םא
( הסרוכהמ ונמק המל :וא ) עקר תצק , ןאכו .ליחתהל ,ת/ינוליחה ,ךל ץלמומ ןאכמו

!ינוליחה חכה
"הבושתב הרזח"
!תושעל ?תושעל המ
תיתד הייפכל תואמגוד
:"האלמה הלגעה"
תידרחה תונותיעה ינינפמ
שפוח ןעמל םינוגרא
יתד םזילרולפו תדמ
? םיחפוקמ םינוליחה םאה
?תודהי וז םג
ת ו ב י ט נ ר ט ל א
םיבתכמ
םירמאמ ,תע יבתכ ,םירפס
!תבשב םיכשמנ םייחה
!םירקיטס
"ןמאנ דתי"ב בורקב
?תונקל המ


תונותיע יעטק
הרטפההמ רופיס
םידרחל הקוסעתה תכשל
"םידרחל םיבתכמ"
- - - - - - - - - -
!הנח סדרפל ואוב
"תובשייתה יניערג"
- - - - - - - - - -
הירבטב תומילא
הוקת חתפמ תושדח
!תועובשב תבש לוליח
1998 הנידמה תרקבמ ח"וד
תיאלקח תרצות םידימשמ
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -


5.11.97-ה זאמ ךינפל ןאכ ויה 5